.predikningar
 

Publikanens och fariséens söndag

28 januari 2007

Luk. 18:10-14


”Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: ’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’ Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ’Gud, var nådig mot mig syndare.’ Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” Luk 18:10-14:

Ödmjukhet

Solen har signalerat: Fastans vår är på väg! Vigilian i går på denna Publikanens och fariséens söndag innehåller för första gången i år texter ur Triodion, fastans liturgiska bok. I dag når oss ett nytt anrop: gör er resklara. Berättelsen om Sackeus ville förra söndagen väcka en längtan i oss, en längtan att resa och lära känna oss själva och vår Herre, Jesus Kristus. Dagens evangelietext vill ge oss ödmjukheten som resgods:

”Bröder, låt oss inte bedja som fariséen,/ ty den som upphöjer sig skall bli förringad./ Låt oss ödmjuka oss själva inför Gud såsom publikanen!/ Låt oss fasta och ropa:/ Gud, var oss nådig!”

Efter den högtidliga läsningen av evangeliet i morgongudstjänsten, sjöng vi för första gången i går kväll troparer som uppmanar oss till bot: ”Ångerns dörrar öppna för mig, o Livgivare, ty tidigt om morgonen ilar min ande, som bär min kropps orena tempel, till Ditt heliga tempel. Men rena Du det, o Nåderike, med Din barmhärtiga nåd.”

”Led mig in på frälsningens väg, o Gudaföderska, ty med skamliga synder har jag orenat min själ och i sorglöshet har jag förslösat hela mitt liv. Men befria mig du från all min orenhet genom dina förböner.”

”När jag tänker på mina synders myckenhet, darrar jag olyckliga av rädsla för den förfärliga domens dag. Men i förlitan på Din barmhärtiga nåd, ropar jag till Dig som David: Förbarma Dig över mig, o Gud, genom Din stora nåd.”
   Jag citerar dessa därför att vi kommer att sjunga dem från Publikanens och fariséens söndag till femte söndagen i fastan. De anger grundtonen för den tid som ligger framför oss: Resan genom den stora och heliga fastan är lång. Den är ett utdraget dop. En bitter och tung metanoia, omvändelse, omvärdering och omprioritering. Samtidigt bär den visionens skönhet, vårens ljus och väntans spänning.
   I liturgisk noetisk tid gör vi i presens åter resan genom fastans mörka vatten till påskens ljus. Vi gör resan i presens, ty vi är alltid en dag gamla. Min andliga hälsa är alltid dagsfärsk. Att jag andligt var frisk för tio år sedan är ingen garanti för att jag är det i dag. Och den som för tio år sedan var sjuk, kan i dag vara helt frisk.
   Hur många gånger har vi gjort den här långa resan över mörka vatten? Kronologiskt kanske tiotals gånger, men liturgiskt ingen gång, ty där räknar vi inte i gånger utan i dag.
   I dag är temat ödmjukheten. ”Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.” (Kol. 3:12)
    Vi möter i dag två män: en farisé som snabbt tänkte komma fram med moralens galavagn, och en publikan som till fots springer om den förre, ty publikanen hade knutit ödmjukheten till medkänslan, som det står i morgongudstjänstens kanon, som uppmanar oss att följa fariséen i hans dygder och efterlikna publikanen i hans ödmjukhet, och att avsky det som är orätt i var och en av dem: dåraktigt högmod och överträdelsernas uselhet. 
    Fariséen är lik människan: hon bär på en hunger och tröst, men hon bär en jurist som fiende inom sig: egenrättfärdigheten. När den juristen får samvetet till springpojke, då träder fariséen fram och ber, egentligen inte till Gud, utan som det står i dagens text: för sig själv, pros eavton tauta. Han gav sken av att tacka Gud men egentligen tackade han sig själv för att han inte var tjuv, ingen bedragare, ingen horkarl och inte som tullmannen.
Fariséen är den fallna människans avbild och likhet.
   Publikanen är lik Gud som är ödmjuk. ”Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.” (Matt. 11:28)
   Inför den stora och heliga fastan behöver vi mer likna Gud, som är ödmjuk än den fallna människan som styrs av egoism i hjärtat och högmod i nous.
   Publikanen hade påbörjat sin kenosis, sin utblottelse och han hade inte bara Kristi, vår Guds ödmjukhet utan även Hans sinne. ”Varen så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt.  Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn…” (Fil. 2:6-8).
   Två män står i templet och slår sig för bröstet: den ene i sin förtvivlan, den andre i sin religiösa självgodhet, den farligaste formen av andlighet. Den galaklädda fromheten i handsydda skor och i himlanasares limousine. Den religiösa gräddan i landet.    
    Tullmannen står avsides. Han vågar inte lyfta blicken. Han kan inte möta himlens klara öga. Han slår sig för sitt bröst och hans bön är inte lång, men den innehåller ett helt liv av bot och ånger. Han tilltalar Gud. Han ber till Gud. Inte till sig själv. Han säger: Gud, var nådig mot mig syndare.
   Detta är evangeliets stora tröst. Det är varken mina goda eller dåliga handlingar som för mig till Gud och gör mig redo för rättfärdigheten utan min attityd. Och det finns två attityder enligt dagens evangelium: Den som upphöjer sig skall bli förringad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.
   Ödmjukheten har blivit en person, en hypostas i Kristus. De första veckorna under fastan skall vi lära känna oss själva. De sista veckorna skall vi gå mycket nära Kristus, ty genom att känna Honom som är ödmjukheten, kan vi själva bli delaktiga av den.
Amen.

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar