.predikningar

Publikanens och fariséens söndag

Ödmjukhet

12 februari 2006

Lukas 18:10-14


Solen har signalerat: Fastans vår är på väg! Aftongudstjänsten i går till denna  Publikanens och fariséens söndag innehåller för första gången i år texter ur Triodion, fastans liturgiska bok. I dag når oss ett nytt anrop: gör er resklara. Berättelsen om Sackeus vill väcka en längtan i oss, en längtan att resa och lära känna oss själva och vår Herre, Jesus Kristus. Dagens evangelietext vill ge oss ödmjukheten som resgods:

Bröder, låt oss inte bedja som fariséen,/ ty den som upphöjer sig skall bli förringad./ Låt oss ödmjuka oss själva inför Gud såsom publikanen!/ Låt oss fasta och ropa:/ Gud, var oss nådig!

Efter den högtidliga läsningen av evangeliet med lovsången till Kristi uppståndelse i morgongudstjänsten, sjunger vi för första gången i den gudstjänsten troparer som vill göra oss redo för resan: ”Ångerns dörrar öppna för mig, o Livgivare, tidigt om morgonen ilar min ande - som bär min kropps orena tempel - till Ditt heliga tempel. Rena Du, o Nåderike, mitt orena tempel med Din barmhärtiga nåd”

”Led mig in på frälsningens stig, o Gudaföderska, ty med skamliga synder har jag orenat min själ och i sorglöshet har jag förslösat hela mitt liv. Men befria mig du från all min orenhet genom dina förböner.”

”När jag tänker på mina synders myckenhet, darrar jag olycklig av rädsla för den förfärliga domens dag. Men i förlitan på Din barmhärtiga nåd, ropar jag till Dig som David: Förbarma Dig över mig, o Gud, genom Din stora nåd.”
Dessa troparer sjunger man från Publikanens och fariséens söndag till femte söndagen i fastan. De anger grundtonen: Resan genom den stora och heliga fastan är lång. Den är ett utdraget dop. En bitter och tung metanoia, omvändelse, omvärdering och omprioritering.
   Vi som är döpta är ju döpta till Kristi död. Och vi som dör med Kristus, uppstår också med Honom. Målet för den stora och heliga fastan är uppståndelsen. I liturgisk tid gör vi åter resan från Jordan till påsk, från påsk till pingst. Varför? Nådens tid är inte kronologisk, besökelsen kan vara det. I dag om du får höra Herren röst må du inte förhärda ditt hjärta. När vi lyssnat till den kallelsen, stigit upp och gått till vår Fader har vi flyttat till en liturgisk tid, där det hela tiden heter: i dag. Vi är alltid en dag gamla.
   Hur många gånger har vi gjort den här långa resan över mörka vatten? Kronologiskt kanske tiotals gånger, men liturgiskt ingen gång, ty där räknar vi inte i gånger utan i dag.
   För att klara resan behöver vi en daglig förnyelse i helig Ande, en ständig förnyelse av dopet genom boten och en rening i ångerns tårar. Vi är på väg mot ett ständigt förnyat möte med den uppståndne. Intill den dag då Han kommer åter. Vår resa förkunnar Hans död och uppståndelse intill den dag då Han kommer åter i härlighet.
   Inför resan behöver vi många inre kvaliteter. Sackeussöndagen talar om längtan. Resan kan genomföras bara om vi riktigt längtar efter att få göra den.    
   I dag, på fariséens och publikanens söndag, ljuder signalen ånyo, en aning tydligare.
   I dag får vi höra om ödmjukheten. ”Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.” (Kol. 3:12)
    Två män som gick för att be: en fariséen, fångad av fåfäng ära, och publikanen böjd av ånger. Den förre berömde sig av sin godhet och blev utan det goda, den senare fick andliga gåvor med några få ord.
   Kristus Gud, Du som älskar oss människor, låt även mig sucka såsom publikanen: ”Jag kan icke lyfta upp mina syndtyngda ögon, ej heller förmår jag betrakta himlens ljusa höjd. Tag dock emot mig, Frälsare, i min ånger, såsom Du tog emot publikanen, och förbarma Dig över mig. Fariséen var lik en människa: hon bär på en hunger och törst, men hon vågar inte möta sin tomhet, sin djupa längtan. När hon finner det andliga, missuppfattar hon det och börjar göra sig till, bli duktig och präktig, i värsta fall politiskt korrekt eller fanatiskt ”trogen” bokstav och bud. Människan bär en fiende till jurist inom sig: egenrättfärdigheten. När den juristen får samvetet till springpojke, då träder fariséen fram och ber, egentligen inte till Gud, utan som det står i dagens text: för sig själv, pros eavton tauta. Han gav sken av att tacka Gud men egentligen tackade han sig själv för att han inte var tjuv, ingen bedragare, ingen horkarl och inte som tullmannen. Alla dessa goda ting. Ändå bättre: han fastade två gånger i veckan och gav bort en hel del slantar till goda ändamål. Fariséen är den fallna människans avbild och likhet.
   Publikanen var mer lik Gud än fariséen, som berömde sig av sin religiositet. Publikanen, tullmannen, var ödmjuk och Gud är ödmjuk. ”Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.” (Matt. 11:28)
   Inför den stora och heliga fastan behöver vi mer likna Gud, som är ödmjuk än den fallna människan som styrs av egoism i hjärtat och högmod i nous.
   Publikanen hade påbörjat sin kenosis, sin utblottelse och han hade Kristi sinne. ”Varen så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt.  Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn…” (Fil. 2:6-8).
   Fariséen går till templet för att få sina religiösa behov tillfredsställda. Publikanen står långt borta, han kan inte ens se på de heliga tingen i templet. Han slår sig för sitt bröst. Det gör fariséen också. Men publikanen gör det i ånger och bot, fariséen i religiös självgodhet, som är den farligaste formen av andlighet. I dag är det inte trohet och fasta och offervilja som gör fariséen, utan alla fingrar i luften för att känna hur vindarna blåser. 
   Här möter vi Kristi evangelium som en stor tröst och en varning.
     Tullmannen stod avsides. Han vågade inte lyfta blicken. Han ville inte möta himlens klara öga. Han slog sig för bröstet. Hans bön var inte lång, men den innehåller ett helt liv av bot och ånger. Gud. Han tilltalade Gud. Han bad till Gud. Inte till sig själv, han grubblade inte. Han sade: Gud, var nådig mot mig syndare.
   Detta är evangeliets stora tröst. Det är varken mina goda eller dåliga handlingar som för mig till Gud och gör mig redo för rättfärdigheten utan min attityd. Och det finns två attityder enligt dagens evangelium: Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli  upphöjd.
   Ödmjukheten är en person: Kristus. De första veckorna under fastan skall vi lära känna oss själva, som tullman och farisé. De sista veckorna skall vi gå mycket nära Kristus, ty genom att känna Honom som är ödmjukheten, kan vi själva bli delaktiga av den.
   Lär oss detta under vår långa resa genom den Stora och heliga Fastan som snart börjar.

Amen.


F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar