.predikningar
 

Ortodoxins söndag

25 februari 2007

Joh 1:43-51


Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galiléen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: ”Följ mig!” Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Filippos svarade: ”Följ med och se!” Jesus såg Natanael komma och sade om honom: ”Där är en sann israelit, en som är utan svek.” Natanael frågade: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet.” Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.” Då sade Jesus till honom: ”Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.” Och han sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.” Joh 1: 43-51

”Följ med och se!” Så besvarade Filippos sin vän Natanaels fråga om det kan komma något gott från Nasaret. Natanael gick, såg och bekände Människosonen. Andreas förde sin bror Petrus till Jesus. Petrus såg och han avlade vid Cesarea Filippi en bekännelse som han själv inte fattade innebörden av: Du är Messias, den levande Gudens son! Jesus sade: ”Salig är du, Simon, Jonas' son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen.” 
   Denna ortodoxins segersöndag har vi anledning att bekänna Herren med en dubbel bekännelse: Petri och Natanaels. Du är Guds son, säger båda. Bekännelserna är lika till ordalydelsen men olika till innehållet:  Petrus bekände Hans gudomliga sonskap, Natanael Hans människosonskap. Deras erfarenhet var dock densamma: de gick för att se och de såg samma ansikte som Johannes av Damaskos 600 år senare: ”Jag såg Guds mänskliga ansikte och min själ blev frälst!” Att Natanael, Petrus och Johannes av Damaskos såg samma ansikte har ikonoklasterna (ikonförstörarna) och frankerna (ikonföraktarna) aldrig kunnat vare sig helhjärtat bekänna eller förstå. Ikonoklasterna ville inte ha några ikoner alls medan frankerna accepterade dessa som religiösa dekorationer. De kan än i denna dag inte fullt ut erkänna det sjunde ekumeniska konciliets fäder som slog fast att vi skall vörda, proskynesis, (felaktigt översatt till latinet med adoratio, tillbe) ikonen. Hl Basileios den Store slog fast, att ”den vördnad vi förärar bilden tillfaller dess prototyp”.
   Ikonoklasterna och frankerna tycks än i denna dag inte förstå att vi inte bara kysser en träplatta när vi kysser ikonen, lika lite som vi bara kysser en papperslapp när vi kysser ett foto på den vi älskar. Vi kysser den älskade.
   Detta att två objekt (ikonen och den ikonen föreställer) på samma gång är olika och identiska är grundläggande för vår ortodoxa tro. Detta visar sig också i hur vi uppfattar Kyrkan: inte som en organisation utan som en organism, inte som form och innehåll utan som en levande struktur.
   Denna grundläggande insikt är också förklaringen till att vi ortodoxa har kunnat bevara en levande och sann tillbedjan av treenig Gud, ty vi har alltid förstått att personerna i den heliga treenigheten är åtskilda, men av samma väsen, det vill säga både olika och helt identiska. Detsamma gäller ikonen: i den finns olikhet i naturen men identitet mellan personerna. Ett fotografi på mig och jag är olika: fotot är papper men jag är kött och blod, men personerna är helt identiska.
   Theodoros av Studion säger: ”I Treenigheten skiljer sig Kristus från Fadern genom sin person. På liknande sätt skiljer han sig från sin egen bild i ikonen genom sin natur.”
   Natanael och Petrus såg samma ansikte, samma person, som Johannes av Damaskus, men de såg inte samma natur. Jesus är ju ingen träplatta, eller hur? Men det är ändå exakt samma person, samma ansikte: Du är Guds son, Människosonen, du kan avbildas. Du är Messias den levande Gudens son. ”Jag såg Guds mänskliga ansikte och min själ blev frälst!” Detta är ortodoxi!
I dag när vi firar ikonens och ortodoxins stora seger måste vi förundras över att denna seger var möjlig. Mot ikonen stred ett helt imperium med sina kejsare och sina arméer. Ikonen föraktades av frankernas mäktiga rike och ett helt påvedöme. Trots detta kan vi i dag här i Överkalix såsom ortodoxa fira ortodoxins stora seger, som inte bara är en seger över ikonförstörare och ikonföraktare, utan en seger för inkarnationen: att Gud i Kristus blev människa och kan avbildas. Detta är ett mirakel, ty genom ikonoklasterna och frankerna förgiftades själva den kristna urkällan: att Gud har blivit människa. I denna giftkälla finns också sekulariseringen gift som inte har kunnat döda den ortodoxa tron, enligt löftet från Herren själv: dödligt gift skall inte skada er.
   Ikonstriden är den sista striden mot alla de oräkneliga heresier som den tidiga Kyrkan hade att formulera sig emot för att överhuvudtaget överleva.   Medan de otaliga tidiga heresierna hade angripit delar av den kristna tron, upprepade ikonoklasterna alla misstag som den ortodoxa Kyrkan redan bemött och besegrat. Detta blev den sista striden och den gällde ytterst frågan om Natanel, Petrus, Johannes av Damaskos och vi här i dag ser samma person, och om vi än i dag kan dela bekännelsen: ”Jag såg Guds mänskliga ansikte och min själ blev frälst!”
   Vi firar ortodoxins seger i dag, men vi måste komma ihåg att den striden aldrig vanns helt och fullt. Frankernas ikonförakt ledde nämligen till en allmän sekularisering av Kyrkan i väst. Hennes struktur förvandlades till en politisk organisation, hon blev skändad av sekulära krafter, kyrkorna invaderades av sekulära bilder, gudstjänstlivet förändrades, kort sagt: man anträdde vägen mot ett fullständigt sekulariserat Europa. Genom humanismen gick vägen till Guds död (Nietzsche) och därmed människans död, till konstens död (Malevitj), till förkastandet av mänsklig integritet (fascismen) och förnekandet av människans själ (kommunismen). Giftet som hälldes i den kristna urkällan har verkat fullt ut i väst och dess kultur är just nu i dödsryckningar.
   Men är inte ikonen återupptäckt? Är inte denna återupptäckt det förra  århundradets stora händelse? Upplever vi inte en ortodoxins seger i vårt land, i Norden, i hela västvärlden? Har ikonmålarkurserna någonsin varit fler än i dag? Ser vi inte ikoner i varje TV-sänd gudstjänst? Hänger det inte ikoner varje kyrka och frikyrka i vårt land? Pryds inte bokomslag efter bokomslag av ikonbilder? Vandrar inte teologer med ikoner i fickorna? Har inte till och med det mest bildfientliga frikyrkorna ikoner på väggarna? Är inte den ortodoxa teologin rent av på modet? Citeras inte ortodoxa fäder och ortodox teologi där man minst väntar sig detta? Har vi inte anledning att i dag fira en ortodoxins seger i triumf och jubel?
   Nej, kampen går vidare, ty det är sant som den ortodoxe lekmannateologen Paul Evdokimov säger att sådana som använder ikoner som dekorationer enbart i pedagogiskt syfte, eller för att det är fint, eller för att det är inne med ikoner är värre än ikonoklasterna.
   Jag går i kyrkor och frikyrkor, där ikoner hänger, men jag ser ingen kyssa dem, vörda dem som ikoner. Jag ser plagiat av ortodox teologi – utan angivande av källa! Jag går i frankernas kyrkor. De påstår sig erkänna ikonen, men varför har de då ikonerna i källaren? De skall vördas i gudstjänsten! Jag hör ingen stå vid ikonen och med Natanel, Petrus och Johannes av Damaskos av allt hjärta, högt och tydligt bekänna: ”Jag ser Guds mänskliga ansikte och min själ blir frälst!”
   Ikonen har också sekulariserats genom dataspråket och idolkulten. Skillnaden mellan eidol, avgud, idol och ikon, har upphävts i det sekulariserade väst. Man tillber eidoles som eikones. Man tillber idoler, avgudar som ikoner.
   Kampen fortsätter. Segern är aldrig given. Men vi firar den seger som uppnåddes genom det Sjunde ekumeniska konciliet och vi hoppas att alla ikonoklaster och franker helt och fullt skall erkänna detta och därmed inkarnationen i dess fullhet. Vi hoppas att en enig Kyrka en dag skall fira ortodoxins seger på alla språk och i varje land, där Kristus äras och bekännes.

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar