.predikningar

Lasaroslördagen

23 april 2005

Johannes 11:1-44

(In English at the bottom)

Kära Guds vänner!

Dagens text är mycket central i Ortodoxa Kyrkan. Uppväckandet av Lasaros förebådar Kristi egen uppståndelse och vår. I slutet av den långa Fastan ljuder evangeliet segervisst: "Jag är uppståndelsen och livet!" Uppväckandet av Lasaros är det sista av Jesu sju under i Johannesevangeliet. 

Genom dessa under har Han proklamerat det messianska rikets ankomst. Vatten har blivit vin, en ung man har blivit helad, de lama går, de hungrande mättas, Herren är här, Han har gått på vatten och gett de blinda syn och nu uppväcker Han Lasaros.
Herre, om du hade varit här, säger en förtvivlad Marta, som i strid med god sed ger sig ut på vägen för att söka tröst i sorgen och svar i förvirringen medan Maria blir sittande hemma, som man ska göra. Men nu spelar det ingen roll vad som är god sed och hur man ska bete sig. Nu är det ljust, tolv timmar om dagen, nu är Herren på vägarna. Och lärjungen Tomas, den tvivlande och undrande, säger sanningar som han inte ens är medveten om: Låt oss gå och dö med honom.
Herre, om du hade varit här.
Herre, det råder storm och du sover.
Herre, de är hungriga.
Herre, vinet är slut.
Herre, var är du? Vi går efter honom i båtar. Över berg och genom dalar. Herre, varför försvinner du så ofta? Herre, om du hela tiden var hos oss så skulle vi inte drunkna, inte lida av sorg och saknad, av oro och rädsla, tvivel och undran.
Vi vet att du är Herrens smorde. Vi vet att allt vad du ber om, det ger Gud. Men när Gud ger, då tar vi upp en teologisk diskussion. Marta kan inte fatta att Herren handlar här och nu. Hon börjar diskutera uppståndelsens teologi. 
Jesus säger: Jag är uppståndelsen och livet. Vår tro är inte bara teori, inte bara ortodoxi, utan ortopraxi. Vi går för att dö med honom i dopet och askesen. Vi, som går med honom som Tomas, eller som som Marta som möter Honom, men också till den hemmasittande Maria nås av budet: Herren är här, han kallar på dig. Det är svaret på vår klagan: Herre, om du hade varit här. Herren är här och Han kallar på dig.
Det är aldrig fel att tidigt slå följe med honom, det är aldrig fel att tidigt ge sig ut på vägen för att möta och söka honom, men det är heller aldrig för sent att stiga upp när Herren är här och kallar på oss.
Vår tro är en theologia viatatorum, en vandringens och hälens teologi, en erfarenhetens väg. Vi kan inte få frisk luft genom att föreställa oss frisk luft utan genom att öppna fönstret. Den förlorade sonen steg upp och gick. Han var inte för dålig för att gå. Han kunde inte vänta tills han blev bättre. Det är aldrig för sent hur djupt man än sjunkit. Abraham var 75 år när han lämnade sitt land, sin släkt och sitt hus och gick. 
Herre, om du hade varit här.
Herren är här. Han kallar på dig.
Amen.


Dear friends of God!

The Gospel this day is very important for the Orthodox Church. The resurrection of Lazaros prefigures Christ's resurrection and our own. At the end of the great Lent we hear words of victory: I am the resurrection and life. This is the last of the seven miracles in The Gospel of saint John.

Through these miracles Lord has proclaimed the Messianic Kingdom of Heaven: Water was transformed wine, the nobleman's son was cured, the paralytic healed, 5000 was feeded, He walked on water, the blind man got his sight and now Lasaros is risen from the death.
Lord if you had been here, Martha says in her sorrow. She has ignored good customs and she has gone out of her house on the road for seeking help in her sorrow. Mary is sitting at home, as the law prescribes. This day it doesn't matter what is suitable and what is not. Now the light is on the road, twelve ours a day. Now our Lord is coming over the hills with the gospel of victory, as the prophet Esaia says. The disciple, Tomas, the one who doubts, is now speaking truth without knowing it. "Let us go, that we may die with him!"
Lord, if you had been here-
Lord, it is an awful wind on the sea, we are perishing, why do you sleep, o Lord.
Lord, they are hungry.
Lord, we have no wine.
Lord, where are you? Let us seek him by boat. Let us walk over mountains and through valleys. Lord, why do you disappear so often? Lord, if You is with us, we will not perish in the winds of life, not be so sorrowful, not so worried, not so afraid, not so doubtful and asking.
We know that you are The Anointed. We know that God gives you whatever you ask. But when God gives we start a theological discussion about the resurrection. Martha can't understand that Lord is here. She starts a discussion.
Jesus says: I am the resurrection and life. Our faith is not just Orthodoxy, it is also orthopraxi. We must go and die with him in baptise and ascesis. We, who go with him as Thomas, or go to meet him as Martha or sit at home as Mary. The Lord is Here, he is calling for you. This is the answer to our morning: Lord, if you had been here. Lord is here. He is calling for you.
It is never to late to follow him. Never wrong to go and meet him, never to late for standing up when we sit at home and mourn.
Our faith is a theologia viatorum. A theology of feet. Of going. Of experience of the sweetness of Lord. We can't get fresh air by thinking of it. We have to open the window. The prodigal son stood up and went. He couldn't wait for better times. It is never to late how deep we have sinked. Abraham was 75 when he left his country, his family and his house.
Lord, if you had been here.
Lord is here, he is calling for you.
Amen.

f. Benedikt

Tillbaka till Predikningar