.predikningar

Den lame mannens söndag 

22 maj 2005

Johannes 5:1-15

 

Undret vid Bethesda

Vår helige fader Johannes Chrysostomos står i förundran inför dagens evangelietext. Vad är det frågan om, utbrister han. Vilka hemligheter finns gömda i denna berättelse? Såna här ting berättar man väl inte för ros skull!
   Johannes Chrysostomos, Guldmunnen, öser djupt ur Jakobs brunn, och vi har förstås inte lika långt skaft på vår skopa som han, men låt oss ändå som denna tids pilgrimer sitta ner en stund och dricka så djupt vi förmår ur Guds outsinliga källor, Hans evangelier, denna gång ur Johannes evangelium.
   Den hl evangelisten Johannes berättar om sju olika under som Jesus gjorde:
1. Han förvandlade vatten till vin vid bröllopet i Kana (2:1-12)
2. Han botade sonen till en tjänsteman (4:46-54)
3. Han botade en lam man vid Beteshda (5:1-15)
4. Han mättade 5000 män (6:1-14)
5. Han gick på vatten (6:15-21)
6. Han botade en blind man (9:1-41)
7. Han uppväckte Lazaros från de döda (11:38-44)
   Varför just dessa under och varför sju? För att Han är Guds Messias, Hans smorde. Johannes Döparen sände bud med sina lärjungar "och lät fråga honom: "Är du den som skulle komma, eller skola vi förbida någon annan?" Då svarade Jesus och sade till dem: "Gån tillbaka och omtalen för Johannes vad I hören och sen: blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, och 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'. Och salig är den för vilken jag icke bliver en stötesten." (Matt. 11:2-6)
   Varför sju? Jo, för att Han blev en stötesten. Samme Johannes vittnar ju att Han kom till sina egna men de ville inte ta emot Honom. De påstod att Han drevs av Djävulens sju andar och deras demoner. Det är i detta sammanhang som Jesus talar om hädelse mot Anden, om den synd som inte kan bli förlåten. Människorna såg undren och de började inse att Skrifterna fullbordades i Honom. Månne Han är Davids son, alltså Messias, sade de. Då påstod fariséerna att det var med Beelsebuls ande Han gjorde undren.
   Nog måste fariséerna också ha varit vid Jordan och mött Guds tre hypostaser: Fadern, Sonen och Anden! Nog har de hört rösten som vittnat: Denne är min älskade son? Nog har de sett Anden sänka sig såsom en duva över vattnet? Jodå, de har hört, men utan att förstå och de har sett utan att förnimma. De valde att inte höra, de valde att inte se. De ville inte. Vill du bli frisk, frågar Jesus den lame vid Bethesda. Den lame mannen svarar ödmjukt, att han visst vill det, men han klarar det inte ensam. Fariséerna blev förbittrade och undrade om Jesus menade att de också var blinda, döva, halta och lytta. Nej, det var de inte. De var ju Abrahams barn.
   Jesus började inte diskutera med dem. Han konstaterade: Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Människan gör ödesdigra val. Saul hade svåra bekymmer: han gick till en häxa i Endor, hans depression blev obotlig. Esau var sekulariserad: han sålde sin förstfödslorätt, hans böner nådde inte längre Guds öron. Ve den som överger mig, säger Herren, men dubbelt ve över den jag överger. När människan slutit sina ögon och stängt för sina öron, gör Gud resten av jobbet: Han förstockar hjärtat. Det kallas synergi, samarbete.
   Johannes vill med de sju undren visa att Jesus är Messias och att Herrens sjuformade Ande är över Honom, såsom Han själv vittnar i Nasaret enligt Lukas 4:18: Herrens Ande är över mig, ty Han har smort mig. Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren." (Luk. 4:18)
   Människorna som såg undren hade rätt. Ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Här är Han, telningen från dess rötter. Nu bär Han frukt, den förstfödde från döda. På Honom vilar Herrens Ande, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande, Herrens kunskaps Ande och fruktans Ande." (Jes. 11:1-2)
   Han är Herren, Gud av Gud, ljus av ljus. Han är densamme i går, i dag och i all evighet. Samme Johannes, som blev vittne till de sju undren, såg också in i himmelen, han såg tronen, framför vilken brann sju eldbloss, de är Guds sju andar. (Uppb. 4:5)
   Så verkar Fadern i Sonens tid, såsom Jesus säger i samma kapitel som vår evangelietext är hämtad ur: "Min Fader verkar ännu alltjämt; så verkar ock jag." (V. 17) Men även Anden verkar dold i Faderns tid, i GT, och till och med i själva strukturen på Johannesevangeliet i NT:s, Sonens tid, nu lever vi i Andens tid, då Anden förklarar, upplyser och helgar.
   Fadern har bestämt de religiösa högtiderna och Jesus besöker en av dem, Siwat, veckofesten, pingsten. Själva högtiden är en skugga av Sonen, av Kristus, såsom Paulus förklarar i sina brev. Änglarna, som besöker Abraham i Terebintlunden, som ni ser på ikonen, är skuggor, bilder av Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den helige Anden. Så finns också denna bild i den 4.e versen - som saknas våra översättningar - "väntade på att vattnet skulle röras, ty en ängel steg ner i dammen en viss tidpunkt och rörde upp vattnet så att vem som helst som först steg ner sedan vattnet satts i rörelse, blev frisk från vilken sjukdom den än led av." Det är som att läsa Luthers lilla katekes: Vattnet verkar det förvisso icke. Kristus är den som rör upp vattnet, Kristus Ordet. Men ordet utan Anden är dött. Sonen stiger ner i dopets vatten. Han behöver inte helgas i vattnet, utan Han helgar vattnet. Bethesda var dammen, där offerlammen tvättades. Där offerlammet är tvättat, där är vattnet i rörelse, det är helgat vatten, helgat av Andens nåd.
   Bethesda är platsen, där undren sker och där offerlammet tvättas. Nu är Han offerlammet, den som offras och den som offrar, eftersom bara ett enda prästämbete finns kvar efter Golgata: Melkisedeks, Kristus prästen.
   Betehsda är platsen för undret. Jesus är personen som undret är knutet till.
   Vid Bethesda fanns en lång kö. Man kunde bara stiga när vattnet rördes. En åt gången. Och man måste ha hjälp. Den lame mannen är ensam. Med Kristi nåd är det annorlunda. Den tar inte slut och dess kraft minskar inte även om hela världens människor kom på en gång. Var och en har fri tillgång till nådens tron.
   Vid Bethesda skedde undret genom en ängels förmedling. Kristus är den ende förmedlaren mellan Gud och människa.
   Vid Bethesda blev man fysiskt friskt.
   Kristus ger oss andlig hälsa och evigt välbefinnande med början i dopet. Gud kan fortfarande bota människor till kropp, själ och Ande. Vi minns stora onsdagens oljesmörjelse, då vi sju gånger blev smorda till helande av kropp och själ och Ande.
   Vill Du bli frisk? Hl Johannes Chrysostomos säger att de gudomliga orden är en skattkammare, full av läkemedel som kväver högmodet, den liderliga elden, girigheten, medicin som hjälper oss att vänta i 38 år på hälsa, det finns medel för att öka vår glädje och vårt tålamod. Så är vår text ett stort evangelium för alla som kämpat länge, sett andra bli friska, sett andra nå framsteg på helighetens väg, men själva blivit liggande i ensamhet, utan hjälp. Han ger inte upp, trots att de 38 åren kastar en mörk skugga över hans liv och framtiden tycks lika mörk, ty han har ingen som hjälper ner honom i Bethesda. Så blir själva lidandet, sjukdomen en välsignelse. Herren kommer till den lame mannen och säger: stig upp, ta din bädd och gå!
   Mannen gör så, utan att förstå vem han får hjälp av. Fadern verkar ännu, så ock Sonen och Anden.

f. Benedikt

Tillbaka till Predikningar