.predikningar
 

Kristi Förklaring

19 augusti 2006

Matt 17:1-9

 


”Tabor och Hermon skall jubla över Ditt namn (Ps 80:13)”. Med detta profetiska rop kallar psalmisten skapelsen att tillsammans med apostlarna och Kyrkan jubla över Kristi gränslösa härlighet som den återupprättade Adams sköna avbild, ljusare och härligare än på skapelsens morgon, ty nu lyser det oskapade ljuset i den andre Adam som vi skall bli lika i gudomliggörelsen här i tiden eller bortom döden.
   Psalmisten kallar skapelsen att jubla och att tillsammans med apostlarna och Kyrkan erfara den gudomliga extasen på berget, där Kristus förklarad återspeglar Andens och Faderns oskapade ljus när rösten hörs från ett lysande moln och den rösten bekräftar det psalmisten i anden skådat: att Gud har blivit människa. Denne är min älskade Son i vilken jag har funnit behag. Hör Honom!  Hör Honom! Ja, men skåda Honom också i Hans gudomliga härlighet när Hans kläder blir vita som ljuset och Hans ansikte lyser som solen!
   När David i anden såg världens Ljus Kristus, ropade han: ”I ditt ljus ser vi ljus” (Ps 36:10). Det är Tabor han ser: ljuset Jesus, den Andre Adam, människan, världens ljus, i vilket det oskapade ljuset bryter igenom. Detta bevittnas i dag av jordens barn: Petrus, Jakob och Johannes. Det bevittnas av dödens barn: Moses och det bevittnas av himmelens barn: Elia, som utan att dö blev upptagen med vagnar.
    Lärjungarna hade mycket svårt att förstå Jesu tal om Guds rike. Därför ville Han visa Guds rike för sina lärjungar. Han ville visa att Guds rike inte är skapad verklighet, det är inte rumsligt. Man kan inte säga att det är här eller där. Det är entos hymin, vilket kan betyda både dolt inuti er och osynligt mitt ibland er. 
   Jesus sade att Guds rike var nära. Ändå ligger det inte alls i tiden. Därför har det alltid varit nära, eftersom Moses såg det långt innan det kom närmare med Jesus. Redan i 2 Mosebokens 33 kapitel, vers 11 talade Herren till ”Mose ansikte mot ansikte, som en människa talar till en annan”. Var har Moses sett Guds ansikte? Han såg det inte medan han levde sitt jordeliv, ty "ingen kan se Gud och leva”. Nu ser Han Guds ansikte på Tabor. Men hur kan Han göra det? Moses har ju varit död sedan länge? Den frågan ställde även fariséerna. Hur kan Abraham ha sett Jesu dag? Jesus var ju bara 30 år och Abraham död sedan länge?
   Alltså finns Tabor i tiden och utanför tiden, det har både namn och icke namn. Psalmisten ser Tabor, men evangelisten kallar det ett högt berg.
   Förklaringen har skett vid en viss tidpunkt, på en viss plats. Det talas om Cesarea Filippi och sex dagar därefter.
   Tabor och Hermon, jubla, ty ni finns i tiden och bortom tiden, på kartan och på den karta som bara Gud känner.  
   Enligt Basileios den Store har Gud aldrig skapat tiden, den har börjat med rummet. Med tiden börjar mänsklighetens historia, i vilken Gud verkar samtidigt som Han är utanför allt vad tid och rum heter. På Tabor lyser den gudomliggjorda Adam, samtidigt som det oskapade ljuset bryter igenom på det berg som inte har något namn. Därför kan vi med David ropa: I ditt ljus ser vi ljus! Som Herren kallar Faderns härlighet och Guds rike. Den åttonde dagens verklighet. Där kan Herren tala till Moses som en människa till människa. Guds rike är det oskapade ljuset, den åttonde dagens oskapade verklighet. I ditt ljus ser vi ljus. Detta är de ortodoxa fädernas undervisning. Delaktigheten i det oskapade ljuset medför delaktighet i Guds oskapade energier av treenigheten, som på berget inte är tre lågor utan ett odelat och enkelt ljus, treenigheten.
   Treenighetens hypostaser är också närvarande, men inte som ljus utan som Faderns röst: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.” Molnet som rösten kom ur var den helige Andes närvaro. Hypostasens enhet är det lysande molnet: Fadern är ljus, Sonen är Ljus och Anden är ljus. Ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad. Och Anden utgår av Fadern och som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras.
   Moses, de heliga och de rättfärdiga, gudomliggjorda kan också transfigureras, men de är inte själva orsaken till detta. Lukas säger att Jesus bad och under bönen blev han transfigurerad. Det oskapade ljuset kom inifrån Hans gudomliga natur, ty Han är Gud av naturen, de heliga av nåden. Vi måste drabbas av det oskapade ljuset, vi äger det inte. Och somliga får aldrig möta det förrän i fullbordan i Guds rike.
   Varför väljer Jesus dessa tre: Petrus, Johannes och Jakob? Vi vet inte, men Petrus älskade Jesus mer än alla andra och Johannes var mer älskad av Jesus än någon annan och Jakob var den som först av de tolv bevisade sin kärlek genom martyrdöden i Jerusalem. 
     På Tabor finns nyckeln till Uppenbarelsebokens syner och visioner. Skriften ser Kristi andra ankomst som både död och transfiguration, förklaring. Detta är också två aspekter av samma sak. ”Och han som satt på tronen sade: ’Se jag gör allting nytt!’” (Upp.21:5).
   Detta samband är inte bara kronologiskt såtillvida att det blir en förvandling i rummet och därmed i tiden, utan händelsen är också ontologisk, enligt Jesu egna ord i Matteus: Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet…(Matt. 24:29-30). Detta strax efter, eller genast och då/sedan etablerar en direkt kontakt mellan den kosmiska katastrofen och Herrens ankomst, Hans parusi. Sambandet uttrycker en inre enhet mellan händelsen och tidsålderns slut. Detta kan inte tolkas bokstavligt utan är ett apokalyptiskt språk som också återfinns på andra ställen i Bibeln. Bilden är ju någon sorts paradox: världen skall gå under i en kosmisk eld samtidigt som den inte alls går under utan transfigureras inifrån: nya himlar och en ny jord. 
   Skriften talar om en kosmisk katastrof som fyller människorna med ofattbar terror antiquus, naturlig ångest, ty världen kommer att passera dödens portar, inte bara genom enskilda människors död, utan en kosmisk död som hela skapelsen själ genomgår. Samtidigt träder den andra aspekten in på scenen: hjärtan fylls med uppståndelsens glädje.
   Den kosmiska katastrofen är inte bara fysisk utan metafysik och metaempirisk.     
  Detta föregås av destruktion som i sig bär transfigurationen och hör ihop med Kristi andra ankomst, parousin. Den här världen kommer inte att se parousin, eftersom själva parousin uppenbaras först inifrån världen. Den skall förklaras av parousins oskapade ljus som skall synas från väst till öst. Världen kommer inte att stå likgiltig inför detta. Allt skapat skakar, till och med krisgrupperna.
    För den ortodoxa Kyrkan är Kristi förklaring en trinitarisk theofani. Så är också den kosmiska förklaringen. Fadern sänder Sonen som kommer i den helige Andes härlighet. Sonens kenosis var i Jesus. Han var dold i världen, Gud av Gud. På pingstdagen kom Anden och nu är Andens kenosistid.  
   Jesus talar om synd mot Anden. Alltså finns det också en Andens kenosis och den pågår just nu och är en fortsättning av Sonens kenosis. Men Anden finns i världen genom Kyrkan, där människan förhärligas. Medan krigen pågår och de kosmiska krafterna darrar går världen osynligt genom Kyrkan mot transfigurationen som är Kristi ankomst i härlighet i den helige Andes fulla kraft. Anden är både eld och ljus.
   Hl Paulus visste detta när han i Jerusalem förklarade att …himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. (Apg.3:21) Världen kunde i sitt nuvarande tillstånd av suckan och längtan efter Guds barns förlossning inte bära den förhärligade Kristus, det oskapade ljuset. Himlen måste förvara honom tills världen går igenom transfigurationens eld som inte kan förtära den, ty den motstår elden genom Anden i Kyrkan och den kan inte förintas ty Kristus är i den och då är Kristus i härlighetens glans, skapelsen likaså. Detta är ingenting annat än slutet på kenosis, även Andens kenosis. Från denna stund är Anden fullt verksam. Då skall han inte uppenbaras i tungor av eld på en bestämd plats utan som den transfigurerade skapelsens eld.
    Hur kunde den lilla parousin äga rum utan att världen gick under? Skriften säger ju om och om igen att vi inte kan möta det oskapade ljuset utan att förgås. Jakob blev halt. Saulus blev blind. Han kunde inte se på grund av ljuset och dess härlighet. Det oskapade ljuset kan inte uppenbaras före parousin. Lärjungarna såg en partiell förklaring och de kastas till marken, bär sig dumt åt eller somnar. Moses fick tala med Gud i skuggan av handflatan.
   Den lilla parousin är möjlig endast genom inkarnationen. Anden vilar över Sonen och Sonen är närvarande i sin kropp på jorden, Kyrkan, den nya skapelsen, förebilden för den nya jorden, och de nya himlarna då Gud skall bli allt i alla.
   Än så länge är Kristi härlighet dold i himmelen. Anden är Kristi härlighet. Han är inte uppenbarad fullt ut. Kristi parousia följs av Andens parousia. Han kommer med Kristi härlighet till skapelsen.
    Hela skapelsen går mot transfigurationen. Bibeln har många bilder för denna.
   Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: ”Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.” Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. (Upp.21:10-11).
   Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa... (vv.11-23)
   Och: och folken skall leva i detta ljus. I detta oskapade ljus.
    Den nya skapelsen bär ingen destruktion i sig. Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och kastade den i havet och sade: ”Så skall den stora staden Babylon med våldsam kraft slungas i djupet och aldrig finnas mer.” (Upp. 18:2-21)


F. Benedikt


Tillbaka till Predikningar