.predikningar

24:e söndagen efter Pingst

Gudsmoders införande i templet

4 december 2005

I dag får vi ta del av en märklig händelse, Gudsmoders införande i templet, en stor kristen festdag som Kyrkan började fira redan på 500-talet. Berättelsen tillhör alltså Kyrkans minne som är den apostoliska Traditionens eviga presens, garanten för segern över tillfällighetens och förgänglighetens ande, som kastar skärvor av tid över världen och lösrycker ögonblick utan sammanhang ur våra liv.
   Den apostoliska traditionen är dess motsats, en skattkammare av berättelse och fakta, av hymn och hyllning, av förundran och helig fantasi som ständigt övergår i varandra för att säkerställa det heliga sammanhangets minne, utan vilket vi varken har något nu eller någon framtid.
   Det grekiska ordet mythos betyder berättelse, tradition, liknelse, en framställning av mänsklighetens historia. Myten är inte en fantasiprodukt, den är livets självt och livet självt gestaltar sig hellre i myt än analys. I den heliga berättelsen möts himmel och jord, Guds längtan efter människan och människans rop på Gud. Myten är mötesplatsen, gränsens tredje rum.    
   Livet självt litar inte enbart på historiska fakta och analyser, ty det som i går var historisk sanning, är i dag reviderad till lögn och den som i går var hjälte är i dag en skurk. Den historiska analysen är ofta tillfällig och provisorisk, historikerna är dagsländor. Historiens Herre vill därför forma fakta i myt och berättelse, i sång och hymn, i förundran och legend.
   Tänk bara på skapelseberättelsen, vars skärvor finns i många kulturer, som fragment av en gemensam stor helig berättelse som Bibelns folk har bevarat därför att Gud gav detta folk det uppdraget. Dess frukter skördar vi i den apostoliska traditionen.
   I dag får vi ta del av en sådan berättelse. Genom att fira denna stora festdag bär vi vidare Kyrkans levande minne, porten och öppningen in i evigheten, ty det historiska är rotat i evigheten och är på väg dit. Vi känner den himmelska historiens vingslag i berättelsen om Gudsmoders införande i templet.
   Vår ortodoxa tro förnekar det abstrakta, filosofiska tänkandet som en väg till förståelse av det gudomliga. Maria är vår förebild: hon gömde änglarnas och herdarnas berättelse i sitt hjärta, där hon begrundade allt det hon hört.
   Vi lär känna Gud i samma ständigt växande berättelse, där himmel och jord möts i den apostoliska Traditionen.
   Lyssna!
   När Maria var två år gammal sade hennes far Joakim till sin hustru Anna: ”Låt oss nu uppfylla vårt löfte att hon skall helgas åt Herren ända från hennes första levnadsår.” Men Anna svarade: ”Kanske får hon hemlängtan och börjar gråta efter mor och far så att hon inte stannar i templet. Vi väntar tills hon blir tre.”
   Ett år senare ville Joakim och Anna uppfylla sitt löfte och föra barnet till templet. Joakim samlade en grupp hebreiska flickor som med facklor i händerna skulle följa henne till templet för att avleda hennes uppmärksamhet från föräldrarna. Men den heliga jungfrun var född ren och Gud hade fostrat henne till de högsta etiska höjderna så att hon älskade himmelska ting mer än skapade. Hon sprang förbi flickorna som följde henne och kastade sig i armarna på översteprästen Sakarias som tillsammans med hennes föräldrar väntade på henne i templet.
   Sakarias välsignade Maria med följande ord: ”Herren skall göra ditt namn känt från släkte till släkte. I dig skall Han uppenbara den frälsning Han berett åt sitt folk i de yttersta dagarna.”  Sedan förde han barnet till det allraheligaste, vilket i det gamla förbundets dittills varit en omöjlig sak, ty endast översteprästen fick gå in där en gång om året, på den stora försoningsdagen. Sakarias satte ner Maria på det tredje trappsteget och Herren lät sin nåd falla ned över henne. Maria ställde sig och började ta danssteg. Alla som såg detta blev förvånade, ty händelsen förebådade de under som Herren skulle låta ske i henne.
   Efter att på detta sätt ha lämnat världen, sina föräldrar och de sinnliga tingen, bodde den heliga jungfrun i templet de följande nio åren. När hon blev giftasvuxen, flyttade prästerna och föräldrarna henne från templet, för att hon där inte skulle komma in i puberteten. De lämnade henne i Josefs vård, som beskyddade henne så att hon bevarades som jungfru, men i världens ögon var de trolovade.
   Den allraheligaste härskarinnan bodde i templet som en duva ända till tolvårsåldern. Guds ängel gav henne andlig föda. Hon levde ett himmelskt liv, mer fantastiskt än våra första föräldrar i paradiset. Utan bekymmer och lidelsefrisk levde hon enbart för Gud, höjd över naturnödvändigheterna och fri från sinnesnjutningarnas förtryck. Hennes nous betraktade ständigt Guds skönhet. Medan hon levde i templet nådde hon den oavlåtliga bönen och hjärtats renhet genom ständig vaksamhet så att hennes hjärta blev en ren spegel som återspeglade Guds klarhet. På detta sätt prydde hon sig med dygdens lysande kläder som en brud, beredd att ta emot Kristus, den himmelske brudgummen i sitt hjärta. Den renhet som Maria nådde var höjden av all helighet i världen. När hon i dygd blivit lik Gud, möjliggjorde hon Guds ankomst till mänskligheten så att Gud kunde närma sig människan, ja, bli människa.
   I en ålder när andra barn börjar lära sig vanliga saker, lyssnade Maria i det inre av templet, dit ingen hade tillträde, på lagen och profeterna som varje sabbat förelästes för åhörare i templets förgård. Eftersom hon var noetisk renad i avskildhet och bön, kunde hon förstå de dolda djupen i Skrifterna. Hon levde omgiven av det heliga, hon levde i begrundan av sin egen renhet och kunde därför förstå Guds syfte med sitt egendomsfolk och med dess historia. Maria insåg att Gud hade behövt tid för att ur sin upproriska mänsklighet bereda en moder åt sig och för att det heliga barn, som Gud utvalt, skulle bli ett sant och levande tempel åt Herren.
   Genom sin vistelse i det allraheligaste, där Guds alla tecken för Guds löften förvarades, visade jungfrun, att det var i henne som dessa tecken och förebilder skulle förverkligas, och att det var i henne som alla gåtfulla profetior skulle få sin förklaring.
   Hon var nämligen templet, hon var karet där Guds ord förvarades, det nya förbundets ark, skålen med himmelska mannat, Arons grönskande stav och nådens lagtavla. Hon var den stege som patriarken Jakob såg i drömmen, stegen som förenade himmel och jord. Hon var molnstoden, som leder till Guds ljus. Hon är det moln av dagg som Jesaja såg, den sten som Daniel såg lossna, den stängda port som Hesekiel beskriver, den port genom vilken Gud har kommit för att besöka mänskligheten. Hon är den förseglade levande källan, ur vilken det eviga livets vatten strömmar till oss.
   När den allraheligaste Härskarinnan begrundade och betraktade dessa under, som skulle förverkligas genom henne utan att hon riktigt kunde begripa hur allt i detalj skulle ske, vände hon sig i sina böner allt intensivare till Herren för att denne utan dröjsmål skulle uppfylla sina löften och frälsa mänskligheten från dödens våld genom att komma och bo bland människorna.
   När Gudsmoder kommit till det allraheligaste upphörde det gamla förbundets tid, förberedelsens och prövningens tider var förbi.
   I dag blir Gud trolovad med den mänskliga naturen. Därför gläds Kyrkan och uppmanar alla Guds vänner att stiga in sitt hjärtas tempel och där i bön och stillhet förbereda sig för Herrens ankomst genom att vända sig bort från denna världens njutningar och omsorger.
Amen.
 

F. Benedikt

Källa: Synaxarion


  

Tillbaka till Predikningar