.predikningar

Guds moders avsomnande
(Uspenije) 

28 augusti 2005

Luk. 10:38-42, 11:27-28

 

 

Kära Guds syster, Guds broder och Guds moder!

   I dag kan jag i enlighet med Jesu egna ord tilltala dig så, ty i dag är Guds moders stora avsomnandes fest, i dag räcker hennes Son - född av Fadern före allt tid, Gud av Gud - ut sin hand mot sina lärjungar och säger: se här är min moder, och här är mina bröder. Ty var och en som gör min himmelske Faders vilja, den är min broder och min syster och min moder. (Matt. 12:49-50)
   Vi är avlade av Ordets oförgängliga säd och födda
till Hans bröder och systrar efter att vi av fri vilja svarat på Andens tilltal: se, jag är din tjänarinna, ske med mig som du har sagt. Så har vi fött Jesus Gud i våra hjärtan. Så har vi blivit Hans moder.  
   
Också i dag kommer Ordets Gabriel med sin himmelska hälsning: hell dig. När vi säger vårt ja brister hela den himmelska härskaran ut i jubel över en enda syndare som genomgår en noetisk förvandling, en himmelsk terapi, som gör oss delaktiga av gudomlig natur och föder personen, den nye Adam, Kristus, som i den helige Ande förenar oss med Fadern.
  
Denna noetiska förvandling sker i Kyrkan, som föder, hon är Maria, vars genetiska arv vi bär och genom henne är vi av konungslig ätt, ty hon var av Davids hus. Men vi bär också Faderns gudomliga genetiska arv genom Gud Ordet och Gud den helige Ande.
  
Så hisnande är vår ortodoxa tro. Med rätta kallas den ortodox maximalism, som liksom allt annat i fullhetens Kyrka har gudomligt ursprung på Ordets klippa, ty det är skrivet att Gud skapade människan till ett gudaväsen. Genom Kristi förödande slag mot dödsrikets mäktiga krafter fullkomnas denna Guds avbild och likhet till en ny skapelse när alltet födes på nytt och den gudomliggjorda – theandriska människan – skall bo på den nya förklarade jorden och i de nya himlarna, där allt lever och fullkomnas, där till och med Guds tron består av levande änglar, tronänglar.
  
I dag skall vi inte bry oss om rationalistiska fundamentalister som åberopar Skriften, men i handling förnekar den genom att inte prisa Maria salig i alla generationer genom lovsång och hymn, såsom Skriften och Gudsmoder själv påbjuder. Låt dem – som en gammal hymn säger – gapa som fiskar på torra land, ty jungfrun föder och förbli jungfru, jungfrun somnar som jungfru och flyttar hem till Herren som jungfru, men blir kvar på jorden som Guds brud, Hans heliga Kyrka, som redan under det första århundradet började fira denna stora dag, uspenije, Guds moders avsomnande.
  
Våra ortodoxa fäder berättar att apostlarna i Maria fann en stor tröst, ty hon hade ju gömt och begrundat allt i sitt hjärta.
  
Den heliga jungfrun bodde hos hl Johannes i dennes hem på Sions berg. Johannes aktade henne som sin mor och Gudsmoder tog sig an Johannes som sin son. När Herodes började förfölja Kyrkan flyttade de till Efesos, där Johannes predikade en tid och där Lukas träffade dem. Hl Lukas har i Efesos skrivit sitt evangelium med Gudsmoders hjärteblod. Traditionen berättar att Maria också besökt Athos, som än i denna dag kallas Gudsmoders arvslott. Hon besökte också Cypern, där Lasaros, som Jesus uppväckt från de döda, var biskop.
  
Gudsmoder återvände till Jerusalem, där hon enligt hl Ignatios Theoforos’ sändebrev blev till stor välsignelse för Kyrkan. Han skriver: ”Här finns många kvinnor som vill träffa Jesu mor. Vi har hört att denna jungfruliga Gudsmoder äger många nådegåvor. Hon är tålmodig i förföljelse, förnöjsam i brist och fattigdom, stillsam och nådig mot dem som hånar henne. Vid medgång är hon ödmjuk, barmhärtig mot den fattiga, men dem som förföljer vår tro vill hon inte ha att göra med. Hon är fromhetens förebild och äger en stor ödmjukhet i allt.”
  
Gudsmoder blev mycket gammal. När hon en dag bad på Oljeberget uppenbarade sig ängeln Gabriel för henne med en kvist från ett fikonträd i handen. Han sade: ”Om tre dagar, skall din Son, vår Gud, ta dig till sitt himmelska rike, där du tillsammans med Honom skall regera i evighet.” Han gav henne kvisten och försvann. Den heliga jungfrun blev mycket glad och föll på sina knän och tackade Herren länge för att hon nu skulle få lämna jordelivet och flytta till det eviga riket.
  
Hl aposteln Johannes blev mycket förvånad när han såg det ljus som strålade från Gudsmoder som meddelade att hon nu skulle dö. Hon började förebereda sig genom att pryda sitt hem som inför en stor fest. Två fattiga änkor fick hennes kläder och hon bad Johannes att begrava henne i en gravkammare i Getsemane, där hennes föräldrar och hennes trolovade man Josef, låg. Hon ville träffa alla Jesu vänner som fanns runt om i världen. Herren uppfyllde hennes önskan. Alla, utom Tomas, kom till Jerusalem och hade samlats utanför Gudsmoders dörr. Hon visade dem kvisten från paradiset. Även hl Paulus hade kommit med Dionysios Aeropagita, Timoteos och Hierotheos. Maria tröstade dem och hörde sig för hur det gått för dem ute på missionsfälten. Hon välsignade dem och bad med dem för hela världen.
  
På Gudsmoders dödsdag tändes ljusen redan på morgonen, apostlarna bad och tackade Herren. Herrens moder låg i sin bädd som var prydd och väntade på döden i stor glädje. Vid tredje timmen fylldes rummet av ett förunderligt ljus, taket liksom öppnades och de närvarande såg en märklig syn. Herren Jesus själv steg ner med änglar och heliga människor för att hämta Gudsmoders själ. Herrens moder ropade: ”Min själ lovar Herren och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare, ty Han har sett till sin tjänarinnas ringhet!” Änglarna sade med Gabriels ord: ”Hell dig, du benådade! Herren är med dig: välsignad vare du bland kvinnor!”
  
När de närvarande närmade sig Gudsmoder såg de att hennes ansikte lyste som solen och en doft av vällukt fyllde rummet och alla blev fyllda av en outsäglig andlig glädje.
  
Vid Marias begravning gick det till så att apostlarna bar henne på bår under psalmsång genom Getsemane trädgård. Främst gick hl Johannes med paradisets kvist i handen. De troende gick efter och ett ljust moln följde tåget och änglasången förenades med de troendes hymner. När Kyrkans fiender såg detta sände de efter soldater för att skingra sorgetåget, men då sänktes ett moln runt dem och soldaterna blev blinda. Många av dem fick sin syn tillbaka vid Herrens moders grav.
  
Apostlarna begravde den heliga kroppen i en grav, vältrade en stor sten framför den och bad vid graven i tre dagar medan änglarna oavbrutet sjöng ovanför grottan.
  
På den tredje dagen kom också Tomas till Jerusalem. Han var mycket sorgsen för att han inte fått träffa Herrens moder och apostlarna öppnade då graven för att Tomas skulle få se henne. Graven var tom. Kvar låg de kläder hon jordfästs i.
  
Apostlarna bad att Herren skulle förklara denna gåta för dem. Vid minnesstunden på kvällen åt de. En plats var tom, den var reserverad för Herren som vanligt. De samtalade om allt som hänt och när de välsignat det bröd som de kallade Jesu bit och lovsjungit treenigheten och ropat: ”Herre Jesus Kristus, hjälp oss!”, åt de av Jesu Kristi nådegåva. Men när de skulle stiga upp för att välsigna Jesu bit, fick de höra änglasången och när de lyfte upp sina ögon såg de Gudsmoder i himmelen, omgiven av änglar. Hon sade till apostlarna: ”Gläd er, ty jag är med er!” Apostlarna ropade i stor glädje: ”Allraheligaste Gudsmoder, hjälp oss!” Från den stunden trodde apostlarna, att Herrens moder blivit uppväckt på tredje dagen och upptagits till himmelen. Därför lovprisar den heliga Kyrkan henne än i denna dag.
  
På Marias grav byggdes en kyrka och efter en kort tid började man fira hennes dödsdag, en av de stora högtiderna.
  
Detta är ortodox maximalism. Detta är den goda delen. Den del som får varje noetiskt något så när levande själ att ropa: ”Salig är det moderssköte som har burit dig, och det bröst som har du har diat!”
  
Herren räcker ut sin hand mot oss och säger: ”Ja, saliga är de som hör Guds ord och gömmer det!”
  
Gömmer det i hjärtat, begrundar, fördjupas, mognar, utvecklas och dör en salig död inför en jublande änglaskara som stannar över gravarna och sjunger intill den dag då Herren kommer för att uppväcka sina systrar, bröder och sina mödrar.
  
Därför vill de ortodoxa kristna ha en egen gravplats, för att minimalisterna inte skall störas av vår maximalistiska tro, våra panihidor, vår rökelse, vår glädje och änglars sång.
  
Salig är du, Guds broder, syster och moder! Salig i evighet! Amen!

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar