.predikningar
 

Den förlorade sonens söndag

3 mars 2013

Lukas 15:11-32

 

 

11Han sade: ”En man hade två söner. 12Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. 13Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. 14När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. 15Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. 16Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. 17Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. 18Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. 19Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ 20Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. 21Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ 22Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. 23Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. 24Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.
        25Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. 26Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. 27Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ 28Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, 29men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. 30Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ 31Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 32Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’” LUK 15:11-32

Uppror och uppbrott. Det som skett i den andliga världen sker också här på jorden. Den till frihet skapade och i frihet älskande människans röst får en befallande och elak ton. ”Ge mig den del av förmögenheten som skall bli min!” Det är upproret.
   Han sålde allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land. Det är uppbrottet. Uppror och uppbrott sammanfattar de fallna änglarnas och den fallna människans synd: bort från Fadern i himmelen, bort från Hans familj på jorden. Hemmets glädje och fester är en angelägenhet för de hemmavarande, det dagliga arbetet likaså.
   Den bortresta har lösgjort sig, släppt loss, blivit lottlös, gått miste om festen och glädjen och söker sin tillfredsställelse i något som är dömt att misslyckas. Det är enligt ordboken innebörden av hamartia, det grekiska ordet för synd. Det är ett andligt tillstånd, en ontologisk tillvaro. Och därför så katastrofal. Moraliska misslyckanden och tillkortakommanden kan ju alltid repareras, men om man den ontologiska grunden för existensen är borta, då är man utan.
   I det främmande landet, som är ett andligt tillstånd, härskar denna världens furste, han som har sitt temporära människorike, där världsfursten själv är diktator. Som alla diktatorer perverterar han världen till sin egen avbild och sin egen likhet. Hans sjukliga önskan att bli jämlike med Gud och att ta Guds plats i världen bland människorna är den andliga förstörelse som vi ser pågå i en värld som är förvrängd och sjuk. Själva världens själ är sjuk. Syndafallet är ontologiskt. Det har skakat om fundamentet för vårt liv som människor, skapade till Guds avbild och likhet, till frihet.
     I det främmande landet råder uppror, splittring och tvångsmässiga uppbrott för att om möjligt treva sig någonstans när hungern och törsten tär och när situationen blir desperat. I det främmande landet dör man. Syndens ontologiska konsekvens är död. Fadern säger ju om sonen, att han var död, men har blivit levande igen.
   Syndens följder är bittra. Den hl aposteln Paulus säger: ”Ja, bedrövelse och ångest skall komma över den människas själ, som gör det onda…” (Rom.2:9)
   Men denna ångest, desperation, denna bittra smak kan vara avgörande för oss, vi tvingas inse läget, vi når vår personliga botten, där vi sitter bland lidelsernas fröskidor. Där avslöjas bedrägeriet, världens bedrägeri och självbedrägeriet. Där i botten finns den sorg som är efter Guds sinne och som leder till omvändelse ”som ger frälsning som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död” (2 Kor 7:10). 
   Förfastans texter handlar om boten och dess många aspekter. I dag ser vi djupet av den. Kyrkofäderna kallar den ”det andra dopet”, metanoia, livets förvandling, den stora förståelsen, som föregås av de brännande frågor som människan bör ställa: Har jag blivit galen? Där borta skimrar fadershemmets härlighet och jag sitter här i min smuts och vaktar den här världens grisar.
   Omvändelsen måste bli så radikal, inte i ”pietistisk” mening utan noetisk. Noetiska händelser är alltid radikala.
   Den hl Kosmas av Aitola säger: ” Om också alla andliga fäder, patriarker, överherdar, ja hela världen skulle förlåta dig, upplever du ingen förlåtelse om inte det sker en noetisk förvandling. För detta behöver vi tid, vi måste se möda, askes och kamp under Guds nåd.
   Omvändelsen fullbordas i tålamod och i hemlighet i själens noetiska del, när nous likt den förlorade sonen återvänder hem till hjärtat. Denna erfarenhet beskrivs ofta av de ortodoxa fäderna som en ny födelse.
   Vår Frälsare säger: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne” (Mark 4:26-28).Detta må vi bedja om nu inför den stora och heliga fastan. De heliga ber samfällt genom hela kyrkans historia: ”Giv mig en fullständig omvändelse! Låt mig mogna till skörd!”
        Låt min själ fröjdas  i min Gud,
        ty han har iklätt mig frälsningens klädnad
        och höljt mig i rättfärdighetens mantel,
        likasom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud
        eller likasom när en brud pryder sig med sina smycken. (Jes. 61:10)
        och skall akta
        dig såsom min signetring; ty dig har jag utvalt, säger HERREN
        Sebaot. (Haggai 2:24)
»varen iklädda rättfärdighetens pansar»,
och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. (Ef. 6:15).

Amen
Fader Benedikt
 

Tillbaka till Predikningar