.predikningar
 

Domssöndagen 


Majestätisk proklamation


31När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. 32Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. 33Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. 34Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. 35Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, 36jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ 37Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? 38När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? 39Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ 40Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’
41Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. 42Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, 43jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ 44Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ 45Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’
46Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.” Matt 25:31-46

Domssöndagens evangelietext är en majestätisk proklamation av Människosonen i Hans förnedring inför vandringen upp till Jerusalem och till döden på Golgata kors. Den är samtidigt en proklamation av Människosonen i Hans andra ankomst med de heliga änglarna som skall vara Hans vittnen, när Han sätter sig på sin härlighetstron och när ”alla darrar av fruktan,/ då vågor av eld rullar framför Din tron, där Du sitter till doms”, såsom vi hör i dagens kontakion.
   Historiens mål är alltså Guds rikes ankomst. Detta är Kyrkans historiefilosofi. 
   I dag är Domssöndagen. Vi närmar oss Stora och Heliga Fastan. Kyrkans främsta lärare vill nu på allvar i praktisk handling undervisa oss om det enda nödvändiga: andens primat över köttet.
   Ibland kallas fastan Kyrkans bästa läkare som ger oss ögonsalva så att den med botens renande tårar skall ge oss en klarare blick och öppnade ögon till att se tidens tecken.
   Fastan är Kyrkans vaksammaste vaktpost, som blåser i trumpeten så att vi sovande skall veta vad tiden lider och att det är dags att vakna upp och stå upp ifrån den andliga döden så att Kristus – Livet, världens ljus skall lysa fram för oss. (Ef. 5:14)
   Även om vi skall dölja vårt fastande så är Fastan ett Kyrkans ljus och det kan inte sättas under skäppan och det lyser på Sions berg och kan icke döljas. Det är ett vittnesbörd om oss som kristna, trots att vi fortsätter vårt liv i vardagen, fullgör våra uppgifter och är som andra människor. Vi skiljer oss inte ”vare sig till land, språk eller seder från andra människor, såsom det står i det kända Diognetesbrevet om de första kristna: ”De bor i grekiska och utländska städer, allt efter som var och en har fått på sin lott, och de följer landets seder i dräkt, föda och övrigt levnadssätt, men samtidigt visar de en förunderlig och erkänt ovanlig hållning i sin vandel. De bor i sina egna fädernesland men som gäster; de har del i allt som medborgare men uthärdar allt som främlingar. Varje främmande land kan bli deras fädernesland, och varje fädernesland är ett främmande land för dem. De gifter sig som alla andra och föder barn, men de sätter inte ut sin avkomma. Deras bord är öppet för alla men inte deras bädd. De finns till i köttet men lever inte efter köttet. De vistas på jorden, men deras hemland är himlen. De lyder de stiftade lagarna men överträffar dem genom sitt eget liv.” Detta kristna liv är asketiskt.
   Hur är det i dag? Stämmer den här bilden på oss? Lägger vi vår röst på tillkommande riket eller på getflocken som ännu på den yttersta dagen, inför den himmelska tronen kommer att upprepa sina partiprogram i hopp om att pladdret från tiden skall fortsätta in i evigheten? 
   Nu besannas Ordet att Gud står emot de högmodiga och upphöjer de ödmjuka, vars hjärta ropar: ”Ve mig i min själs mörker!/ Hur länge skall du, min själ, låta bli att avstå dina laster?/ Hur länge skall du förbli sorglös?/ Varför betänker du inte dödens förskräckande stund?/ Varför darrar du inte när du betänker Frälsarens förfärande domstol?/ Vad skall du då svara?/ Hur skall du kunna försvara dig själv?/ Ditt beteende vittnar emot dig./ Dina gärningar kommer emot dig som dina domare./ Ve dig min själ!/ Tiden är kommen./ Skynda att i tro ropa:/ Herre, jag har syndat,/ jag har syndat emot dig./ Men du o människoälskande!/ Jag känner din nåd./ Gode Herde!/ För Din stora barmhärtighets skull, driv mig icke bort från Din högra sida!”
   I dag får bönen ”Herre, förbarma dig” en ny dimension: vi inser att mitt andliga öga förblindats. Jag ropar med den blinde Bartimeos: ”Förbarma dig över mig!” I dag får ordet om det ”enda nödvändiga” en förnyad innebörd. Idag måste vi omprioritera så att det andliga, det noetiska kommer först, därefter denna världen. I dag börjar vi på nytt först av allt söka Guds rike och Hans rättfärdighet. I dag ber vi att den store såningsmannen skall så i vårt hjärtas goda åker, under fastans dagar som går och nätter som faller. I dag hoppas vi att den goda säden skall gro och växer och bärgas till en god skörd, nämligen denna: jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka. Vi har ingen aning om detta. Vi ser ju bara vår brist. Vi har eftersträvat det svåraste av allt: kärleken. Vi har i tro anat att man som Kristus kan leva osjälviskt och tjäna vår nästa. Vi har i hoppet strävat efter att leva i bön och tacksägelse, i ånger och bot, i fasta och kontemplation. Vi ville ge allmosor, men hittade ingen att ge åt. Vi ville kläda de nakna, men hittade inga kläder åt oss själva, Vi var på väg till besöka de sjuka, men var själva för orkeslösa, vi ville gå till de fångna, men orkade inte bryta våra egna bojor. När såg vi dig hungrig? När såg vi dig naken? När såg vi dig sjuk och i bojor?
   En broder frågade abba: ”Vad finns det för gott som jag kan göra så att jag får leva genom det?” Abban svarade: ”Gud vet vad som är gott. Jag har hört att någon av fäderna frågade Abba Nistheros den Store, abba Antonios vän: ’Vad finns det för gott som jag kan göra?’ Han svarade honom: ’Är inte alla handlingar lika? Skriften säger att Abraham var gästfri, och Gud var med honom. Elias älskade stillheten, och Gud var med honom. David var ödmjuk och Gud var med honom. Gör det som du ser att din själ önskar efter Guds sinne och bevara ditt hjärta.’”
   Javisst! Visst är det enkelt. Gå in i din herres glädje. Jag? Men jag hann ju inte göra något för min nästa. Jag tänkte börja göra något men då kom du och jag hann aldrig börja. ”Nej”, svarar Han, du hann aldrig börja, men du gav att glas vatten åt mig, därför att Du älskade mig.”
   När vi nu fått kunskap om Herrens bud låt oss handla därefter:/ Låt oss ge de hungrande att äta och de törstande att dricka,/ låt oss klä de nakna, låt oss ta emot de hemlösa,/ låt oss gå och trösta de sjuka och de fångna,/ så att Han, som skall komma för att döma hela jorden, må säga till oss:/ Kom, min Faders välsignade, ta i besittning det rike,/ som är berett åt er!
Amen!

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar