.predikningar

3:e söndagen efter Pingst 

10 juli 2005

Matt. 6:22-33

 

Bota är ett stort ord
Vi ska i dag stanna inför 22 och 23 av dagens evangelium, som finns i Bergspredikan, där Gudsriket presenteras i hela dess outtömliga djup och genialitet.
   När en av våra mest kända regissörer en gång intervjuades på TV berättade han om sina depressioner och att han en gång frågat en läkare vid en psykiatrisk klinik om denne någonsin botat någon patient. Läkaren hade svarat: "Bota är ett stort ord."
   Den ortodoxe prästen och professorn John Romanides säger: "Den som tror på Kristus utan att tillfriskna har ingen tro alls." Påståendet är förstås ingen framstegsteologisk utsaga utan en definition av den kristna tron som en noetisk terapi hellre än en socialfilosofi, etiskt system och religiös dogmatism. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. I den ortodoxa kyrkan finns tre grupper av människor: de sjuka, de som genomgår behandling och de botade. De ortodoxa fäderna kategoriserar inte människor i moraliska och omoraliska, inte i goda och onda. En sådan inställning är högmod i vår ortodoxa själavårdstradition. "Du är ingen dålig människa som måste bli bättre, utan en sjuk som behöver tillfriskna."
   Gud kan förstås bota människor rent fysiskt. Det är därför vi har de sjuka smörjelse, men vår andliga hälsa är ändå viktigare; dessutom hör de ihop. Om jag andligen inte mår bra, blir själen sjuk och är själen sjuk är risken stor att också kroppen insjuknar. Vår ortodoxa tro är en terapi och den terapin är holistisk. Stegen till tillfrisknandet är tre: rening, upplysning och gudomliggörelse, théosis. Någonstans där är vi alla, vi som bär på en längtan att mogna, tillfriskna och finna Guds rike.
   "Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat, då bliver hela din kropp höljd i mörker. Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, huru djupt bliver då inte mörkret!" (Matt. 6:22-23)
   Jesus talar också om själens öga, nous. (ry. um, nous, andligt förstånd -diánoia, rázum, förnuft). Nous är själens öga som ger hela kroppen ljus. Det ljus som det noetiska ögat ger den inre andliga människan är: att förstå (skåda) andliga verkligheter, att på ett för förnuftet ofattbart genialiskt sätt veta det för förnuftet ovetbara, vidare äger nous en mottaglighet för Guds röst och en närvaro i nuet.
   När nous blir sjukt blir människan helt sekulariserad. Hon förnekar den verklighet hon inte längre känner därför att ögat har blivit sjukt. Det har förmörkats, ja, det kan gå så långt att nous skapar en egen idé, en egen religion och ideologi. Om det då är så att det ljus (=ideologi, religion) som du har är mörker, då blir det riktigt mörkt. Där är vi i dag i vårt land.
   Skriften talar om "människor som äro fördärvade i sitt nous och hava tappat bort sanningen…(1 Tim. 6:5) Han tar Jannes och Jambres som exempel. De stod emot Moses, och sanningen eftersom de var fördärvade i sitt nous (2 Tim.3:8). Paulus talar också om sin tids heretiker som blivit uppblåsta i sitt köttsliga nous (Kol.3:18). Och i romarbrevets första kapitel talar Paulus om följderna av ett köttsligt nous som förlorat kunskapen om Gud. Ett sjukt nous visar sig också som fåfänglighet, enligt Ef. 4:17.
   Nousförmörkelse är diagnosen hos fäderna. Lidelserna orsakar denna förmörkelse. Egoism i hjärtat ger högmodets blindhet i nous, falska uppfattningar om rätt och fel i förnuftet, egenvilja, egensinne och egenrättfärdighet i människans juridiska instans som är samvetet. Alltså: om nous är ljus får hela människan ljus, om nous är förmörkat då blir det mörkt i hela människan. Symptomen visar sig snabbt: hårdhet, förhärdelse, brist på empati, okänslighet och likgiltighet.
   Vilken är medicinen? Man måste till läkare. Han heter Jesus Kristus. Hans lasarett är den ortodoxa Kyrkan och medicinen är personlig. Få läkare har förtryckta blanketter för underskrift. En andlig terapeut ger personlig rådgivning, medicin som passar. Man måste ta hänsyn till hela livssituationen. Man kan inte förskriva fasta åt ett barn, inte heller åt en som lider av diabetes osv.
   Askes, övning, är den ortodoxa kyrkans stora FASS. Medicinerna är många. Den finns i hela vår ortodoxa tradition: Skriften, Filokalia, fäderna. Ny medicin upptäcks hela tiden av de noetiska forskarna.
   Målet är rening av hjärta och samvete, upplysning av nous och andens förening med den himmelske brudgummen, som den helige Ande trolovar och kröner själen till. Målet är att hela människan skall stråla av ett noetiskt ljus, ja, att hon skall erfara det oskapade ljuset som lyser upp både den skapade himmelen och Guds oskapade vara. Amen.

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar