.predikningar
 

29 sönd efter pingst 

Den rike ynglingen


16 dec 2007

Luk 18:18-27

 
Guds vänner!

Ängsliga hjärtans dag, skulle vi kunna kalla denna söndag, den 29 efter pingst då frågan ”vad skall jag göra för att vinna evigt”, väcker så mycken ängslan att till och med den annars så kavate Petrus blir orolig och börjar räkna upp sina egna och de övriga lärjungarnas meriter då han i slutet av kapitel 18, som texten är hämtad ur säger: ”Vi har ju lämnat allt vi ägde och följt dig.”
   Vi som är här i dag vill vinna det eviga livet. Även vi bär eller har burit på denna ängsliga fråga samtidigt som vi uppfångat ett löfte: ”… och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike.” Ängslan och längtan drar oss. Fruktan och kärlek manar oss.
  Vi har kommit rätt. Här är platsen för ängslan och frågor. Här kan vi få dröja för att sedan gå bort med frågorna obesvarade, eller besvarade. Varje möte leder oss en aning hemåt, eller bort. Vi kan gå härifrån fyllda av lovsång för att Herren helat oss. Vi kan gå sorgsna som den rike mannen med Jesu kärleksfulla blick brinnande i ryggen.
   Här kan vi vara envisa med vår fråga och vår begäran som änkan inför domaren som varken fruktade Gud eller människor, här kan vi ställa oss längst bak med publikanen och slå oss för vårt bröst, här kan barnen bäras till Jesus för att han skall röra vid dem och här kan vi ropa ut vår ängslan som den blinde mannen utanför Jeriko, ja, hela detta kapitel ger oss rätt att i ängslan ställa vår fråga och för att ta en annan av Jesu bilder: växa som ogräs eller blomma som min barndoms enda vallmo som förirrat sig på timotejåkern och slagit ut till allas häpnad. Vi bestämde oss för att det var en vallmo. Den var ju så vacker och den borde inte ha funnits där. Här är platsen för alla frågor, för all fattigdom och för all synd, för alla tillkortakommanden, all annorlundhet och alla vedervärdigheter som livet ger oss och som kan få oss att krokna. Här finns också ovännen, han som sår ogräs medan åkermannen sover. Här dukas bordet mitt framför ögonen på denne ovän. Här smörjes mitt huvud med olja och här flödar min bägare över. Utan dessa möten, detta Guds folk: inga löften, ingen ängslan, ingen resa till riket och ingen kungavärdighet.
   Vi har kommit samman. Vi ställer vår ängsliga fråga: ”Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus ser att frågeställaren är redlig. Äkta timotej på en hederlig vall. Du kan buden. Ja, det har gått hyfsat. Inga äktenskapsbrott, inga mord, inga dråp, inga stölder, ingen kriminalitet och en god relation till föräldrarna. Månntro om äktenskapsbryterskan från Johannes 8 var där? Hur ängslig ska hon inte ha blivit? Tur att den kriminelle från korset inte var på plats. Och Sackeus. Vad tänkte Levi som knyckt tull? Vad tänkte Tomas som tvivlade? Vad tänkte Simon med dolken i manteln? Ja, vad tänkte de? Deras ängslan växte. Då är det ju kört. Herre, vem kan då bli frälst?
   Lämna allt? De rika kan inte komma in i riket överhuvudtaget? Och de som lämnat allt blir också ängsliga. Petrus säger: ”Vi har ju lämnat allt vi ägde och följt dig.” Underförstått: driver du med oss? Vi måste ju bli räddade. Vår insats måste väl ändå räcka. Nej, den räcker inte. Det är bara Guds insats som är nog. Den insatsen betalas i Jerusalem, där allt fullbordas, där lösen för inträdet betalas. Den har en gång för alla betalats av den fattigaste bland de fattiga, den mest ängsliga bland de ängsliga, den djupast gråtande av alla sorgsna, av Honom som äger Rikets fullhet och kosmos härlighet, men som blev fattig för vår skull. Som utblottade sig för att vinna Riket åt oss. Som blev fattig för att komma in i Riket. Som genom sin Ande har gjort oss fattiga och delaktiga av Hans död och Hans uppståndelse.
   Nu är vi här, vi ängsliga som tilltalas som Guds utvalda, heliga och älskade. Ni som är underbart klädda i fattigdomens dyrbara kläder: innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Vem kan komma in i Riket? Jo, de ängsliga för vilka lösen är betald. De fattiga i fattigdomens kläder.
   Nu är Ni här, förutan vilka Rikets måltid inte finns. Nu är Ni här. Förutan vilka resan inte kan genomföras. Nu är ni här, förutom vilka Kristus inte vore här. Nu är ni här, förutan vilka församlingen bara vore ännu en organisation i världen.
   Församlingen är Kyrkan och Kristi Kropp. Att mötas här är själva början av det evcharistiska firandet, av tacksägelsen. Utan att vi samlas, ingen måltid, utan att vi går, ingen resa och utan att vi samlas: ingen kyrka. Men där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag, säger Herren. 
   I den stund vi träder in och blir församling, tilldelas vi kungavärdigheten med löfte om att få göra hela resan från begynnelsen till ätandet och drickandet.  Vi gör hela Kyrkans resa i en bild, som en ikon idag. Från början till bordet. Till bröllopet då församlingen, Kristi brud rycks upp till himmelen.
   I biskopsliturgin blir detta alldeles tydligt och klart. Församlingen är först, hon är förutsättningen för Rikets måltid, sedan inträder biskopen och församlingen ikläder honom rikets klädnad.
   Så är det också i varje liturgi. Innan jag går in för att ikläda mig Rikets glädje bugar jag mot en tom kyrka, eftersom vi inte hunnit samlas. Jag bugar mig inte inför Kristi kropp, som är församlingen utan mot ett vackert Herrens Hus där änglar och de heliga följer oss från himlen. Inte förrän Ni gett mig signalen börjar resan. Det är tid att tjäna Herren. Det är tid att helga tiden. Det är tid att ikläda sig kungavärdigheten, det konungsliga prästämbetet ”i en och samma kropp” som hl Paulus säger.
   Den gudomliga liturgin inleds som ett svar på Jesu proklamation: ”Tiden är inne, Guds rike är nära!” Vi svarar som Guds folk i alla tider svarat: ”Välsignat vare Faderns och Sonens och den helige Andens rike!” I våra hjärtan ropar Anden: Tillkomme ditt rike! Maranatha! Kom, min Herre! Målet för resan, innehållet i den kristna tron, det kristna livet. Guds rike är det eviga livet. Och det var själva frågan i dag: Hur ska jag vinna det eviga livet? ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig… (Joh. 17:3).
   Här är vi och här är riket. Här lär vi känna Honom. Hur? Jo, svaret finns i denna enda och enade kropp, fullhetens Kyrka.
   Kristi ord bor rikligen här. I hela sin fullhet, sin rikedom och sin sofia, sin vishet. Och evcharisto! Alltså bryt brödet! Vägled varandra. Hur? Ska vi först ha lite gudstjänst och sen kyrkkaffe och lite föredrag och lite sång och psalm. Kanske nån kan säga nåt. Ja, det kan man väl göra. Men Paulus menar att vi i hymner, psalmer och en inre ohörbar sång i våra hjärtan skall lära, vägleda och lovsjunga Herren. Allt detta sker i varje gudstjänst i Kyrkan som är ortodox, firar just en rätt gudstjänst.

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar