.predikningar
 

22 sönd. efter Pingst

Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår.

Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. Då ropade han: ’Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.’

Men Abraham svarade: ’Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas.

Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.’

Mannen sade: ’Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem, så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.’ Abraham sade: ’De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’

Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’ Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’  Luk 16:19-31


Vilka slutsatser kan vi dra? Vad är det de har upplevt? I alla fall följande som helt överensstämmer den ortodoxa kyrkans uppfattning om döden:

1. Döden förintar inte personligheten. Det finns en andlig, osynlig inre människa (själen) som lever vidare efter den kroppsliga döden.

2. Själen förbli medveten. Hon somnar inte, hon blir inte medvetslös.

3. Själen som skilts från kroppen kan tänka klart, känna oro och sorg, glädje och befrielse.

4. Efter döden bevarar själen minnesfunktionen helt ofördärvad, hon minns alla handlingar, tankar och allt hon sagt ända sen barndomen.

5. Själen har sinnen, som motsvarar de kroppsliga syn- och hörselsinnena så att den själ som skilts från kroppen kan både se och höra.

6. Själen behåller så många drag av kroppen att vi kan känna igen varandra på andra sidan.

Om det förhåller sig så med vår själ, att hon är evig och skall förenas med kroppen i uppståndelsen då vill vi förstås veta hur vi bäst kan bereda oss inför denna evighet.
   Denna liknelse lär oss mycket om det mest angelägna för oss människor: vår egen död.

1.  Liknelsen handlar inte om livet efter Kristi andra ankomst, utan om själens liv under mellantiden, när själen lämnat kroppen tills Kristus kommer för att döma världen. Före kroppens uppståndelse kan själen ta del av livet hon hade innan hon dog.

2.  Döden existerar. Den kan inte förträngas. Den rike mannen och Lasarus dog. Döden betyder skilsmässa mellan själ och kropp. Detta tillstånd kallas sömn, eftersom Kristus har besegrat denna död. Sömnen betyder att tillståndet är temporärt. Det finns en kroppens död och en själens död, som innebär förlust av Guds nåd. Kroppens död betyder skilsmässa mellan själ och kropp. De flesta känner en fruktansvärd rädsla inför denna skilsmässa. Vi vet att vi ska dö, men vet dessvärre inte när. Vi måste leva som om det varje stund och dag frasade från dödsängelns vingar. Den rike dog och den fattige dog. Döden är demokratisk.

3.  När Lasarus dog hämtades hans själ av en ängel som bar honom till Abrahams sköte. Det finns alltså änglar och varje människa har sin egen personliga skyddsängel som också hjälper själen vidare efter det att hon skilts från kroppen. En annan liknelse säger att demoner utkräver den oomvändes själ. ”Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ ”(Luk.12:20)
   Därför är fraset av dödsängelns vingar en fruktansvärd stund. Själen ska skiljas från kroppen. Enligt vissa fäder ska själen passera tullstationer, där demoner kräver de dödas själar för att regera över dem för evigt. Men de själar som förenats med Kristus kan inte skiljas från honom. ”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”(Rom.8:38-39)
Mänskosjälen är skapad av Gud, och odödligheten är en Guds gåva av nåd.

4.  Själen är dock inte skapad före kroppen, utan samtidigt som kroppen. Varken själen ensam eller kroppen ensam kan konstituera människan.  Men även om kropp och själ är åtskilda i döden så är människan inte förlorad. Vid Kristi återkomst skall ske en återförening. Uppståndelsen blir en gåva som både rättfärdiga och orättfärdiga får del av. De orättfärdiga har inget namn i livets bok. Den rike mannens namn nämns inte, medan Lasarus har ett namn, han är en frälst person och den rike har ingen ny hypostas som han fått i den nya födelsen. Guds nåd föder själen på nytt och är en gåva till hela människan, både kropp och själ.

5.  Abrahams sköte= gemenskap med Gud. En kärlekens gemenskap. Trots denna kärlek som förenar Lasarus med Gud, tycks inte den rike mannens plågor beröra honom alls. Han ser inte Hades, medan den rike mannen ser paradiset. Lasarus lever i det oskapade ljusets paradis och den som redan här i tiden lever i det ljuset glömmer världen och känner den inte. Den känner inte den helige. Men de heliga ber för världen.

6.  Den rike mannen är inte i helvetet. Han är i dödsriket. Helvetet börjar inte förrän efter Kristi andra ankomst. Fäderna lär att Hades är en försmak av det.

Men det är inget purgatorium, ingen skärseld, ty Hades är ingen skapad plats alls. Även den icke-pånyttfödde erfar det gudomliga ljuset, men eftersom de dött oomvända bränner Guds oskapade ljus dem. Han såg Guds härlighet men hade ingen del i den. Han hade själv skapat sin eld. Såsom demonerna som skriar för att de inte har någon kropp att tillfredsställa sina bottenlösa lidelser genom. Lidelsen är en eld. Helvetet finns bara i människans perspektiv.

7.  Den rike mannen är oroad över sin bror och vill att Abraham ska sända Lasarus att predika för dem. Den från kroppen avskilda själen har ett socialt intresse och kännedom om vad som händer i det så kallade livet. De heliga fäderna säger att när en person börjar leva i boten, utvecklas han i reningen, upplysningen och gudomliggörelsen. Inga vattentäta stadier, utan grader i människans delaktighet i Guds nåd. Allt fortsätter. Även efter döden. Mot en allt större fullhet och Gudslikhet, men eftersom människan aldrig kommer att bli Gud är processen evig. Det blir inte tråkigt i himlen. Men vi kan inte peka ut i vilka stadier människor finns, vi ber för alla, levande och döda.

8.  Det finns ett svalg mellan den rike mannens plats och Abrahams sköte. Ingen plats utan olika vägar i livet. Skillnaden mellan dem är lika klar som skillnaden mellan deras liv som lever i Kristus Gud och dem som lever i Adam Gud. Paradis och Hades finns inte i Guds perspektiv, utan i människans. Han erbjuder alla sin nåd. Ljuset har två egenskaper: lysa upp och att förbränna. Vi tar emot Guds oskapade ljus som ljus eller eld.

9.  Men prognosen för bröderna är dålig. Varför? De är köttsliga människor. De lyssnar inte på Moses, ej heller på profeterna. Den köttsliga människan förstår det som är köttsligt. Lagen är andlig, profeterna galna. Kristus kom ju från de döda och sade: frid vare med er! Men de menade att han var ett spöke. Hans egna lärjungar.    Människans frälsning och pånyttfödelse är inte resultat av någon logisk operation, utan en frukt av en fri viljeakt, ett frivilligt ja, en kamp och en asketisk strid. Inte magisk. Inte yttre.
   Det finns enligt ortodoxa kyrkan mycket erfarenheter som är demoniska. Fantasier. Droger.
   Som kristen väntar jag inte på att helgon ska komma och visa sig för mig, jag har Skriften och fäderna.
   De har profeterna. En profet är en som har insikt i rikets hemligheter. Som smakar Guds rike. Där profetia saknas lever folket tygellöst. Enligt ortodoxa kyrkan kan vi inte födas på nytt utan att ha blivit ledda av en profet. Ty profeterna visar på ett helt annat sätt att tänka, att leva. För att vid fraset från änglavingar kunna säga: mar an atha, min herre, kom! Ja, jag kommer, säger Han. Jag kommer snart. Och Anden och bruden säger: kom!
 

Amen

F. Benedikt


Tillbaka till Predikningar