.predikningar
 

16 söndagen efter pingst

16 sept 2007

Matt 25:14-30Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.’ Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute.’ Där skall man gråta och skära tänder.
Matt 25:14-30

Matteusevangeliets sista del beskriver med liknelser, symboler och realistiska profetior den sista tidens dramatiska händelser, alltings slut när också den helige Andes  kenosis, hemliga och ödmjuka, rent av förödmjukade vistelse på jorden upphör, när allt skapat förklaras och allt kött får erfara det lärjungarna fick erfara på den första pingstdagen, såsom en brännande, renande, förklarande och förnyande eld.
   Den första församlingen väntade på Kristi andra ankomst och levde därför varje dag som i aftonen till den åttonde dagen som inte har någon solnedgång. Så hade ju Kristus själv sagt att hans efterföljare skulle leva och även i dag är Hans råd aktuella. Hl aposteln Matteus avslutande kapitel kan sammanfattas i hl aposteln Petri råd som vi kan läsa i hans första brev, kapitel fyra: ”Men nu är slutet på allting nära.” Sedan fortsätter han med att säga: ”Var då samlade (eg förståndiga, sofrosyne) och nyktra så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästvänliga mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former” (1 Petr 4:7-10).
   Jesus talar i dagens evangelium om pengar som en herre anförtror sina tjänare eftersom han själv skall vara borta en lång tid: en får fem talenter, en två och en tredje en talent, var och en efter hans dennes förmåga. Hl aposteln Petri råd är lämpliga för alla Herrens tjänare, alltså för alla kristna som har fått i uppdrag att förvalta Guds nåd i dess många former.
   Det svenska ordet talang kommer nog från ordet talent. Med talang avses speciella gåvor: att göra affärer, att kunna måla, tala väl, sjunga eller rent av förmågan att lära sig telefonkatalogen utantill. Så tolkas ju också dagens text ofta, vilket säkert inte är fel. Vi människor kan använda våra talanger på ett bra eller dåligt sätt, eller inte alls. Jag tror dock att den heliga Skrift avser den helige Andes nådegåvor, som enligt hl aposteln Paulus, är olika men Anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme, verksamheten är olika, men Gud densamme, han som verkar i allt och överallt --- Allt detta åstadkommer en och samme Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill (1 Kor 12:4ff).
   Hl aposteln Petri råd som jag tidigare här citerat rör oss alla, ty vi har alla fått Herrens nådegåvor och uppdraget att vara förvaltare av dess. Hur sker det? Vi behöver tre egenskaper som vi bör be att få och sedan använda: ”Var samlade (eg förståndiga) och nyktra, så att ni kan be.” Alla, den som fått fem talenter, två eller en talent är kallade att gå samma väg, på vilken vi behöver förstånd, sofrosyné, nykterhet, nepsis och bön, prosévche, dessa tre termer som är så centrala i vår hl Ortodoxa Kyrka. Hl fäderna kallas neptiska eler andligt nyktra och vägen kallas vetenskapernas vetenskap (episteme) och konsternas konst (techne). Denna väg är gemensam för alla kristna och på denna väg kan varje kristna föröka de talenter han fått. Även om dagens evangelietext är allvarlig och varnande så är den också tröstande och rådgivande: din enda talent kan du sätta in på en bank, i kyrkan. Även om alla inte når den oavlåtliga bönen eller använda sina talenter så kreativt att man når theosis, gudomliggörelsen, så kan var och en växa i församlingen just på det sätt som hl aposteln Petrus säger: älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Detta är minimikravet: döm inte! Dömandet av andra har sin källa i rädsla. ”Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden”, säger den som fick en talent och påstod sig känna sin herre som en hård man. Men hl aposteln Johannes säger att den som inte älskar kan inte känna Gud, ty Gud är kärlek. Mannen med en talent står i domen. Han har inte burit ränta, kärlek, eftersom han varit rädd och inte känt sin herre på djupet, krav är inte detsamma som hårdhet. Men vi som har denna enda talent kan vara frimodiga på domens dag, säger hl aposteln Johannes, ty i kärleken finns ingen rädsla och fullkomlig kärlek driver ut rädslan. Det finns fem talenters asketer, rättfärdiga och heliggörare, men även räntan från en talent räcker på domens dag: kärleken, den som utan att vara medveten om det räcker den törstige ett glas vatten och med sin närvaro värmer denna kalla värld i en sjuksal, i kyrkan och i ett fängelse.
Det finns fem talenters tro som kan flytta berg, två talenters hopp som hoppas där inget hopp finns och det finns en ränta på en enda talent: kärleken, utan vilken alla stora talentinnehavare är ljudande malm och klingande cymbal.

Amen!

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar