.predikningar
 

12 söndagen efter Pingst

3 september 2006

Matt 19:16-26

 


Då kom en man fram till honom och frågade: ”Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?” Jesus sade: ”Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.” — ”Vilka?” frågade han, och Jesus svarade: ”Dessa: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Visa aktning för din far och din mor och Du skall älska din nästa som dig själv.” Då sade den unge mannen: ”Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas?” Jesus svarade: ”Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket.
Men Jesus sade till sina lärjungar: ”Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sade: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” (Matt 19:16-26)

Den rike ynglingen vände sig till en människa, som han uppfattade som en god mästare, men han mötte Gud och gick därför sorgsen bort. Svaren han fick var så enkla, så lättförståeliga och samtidigt så svåra, chockerande och krävande att till och med lärjungarna som tidigare hört bergspredikan blev förvånade och ville ge upp kampen för sin själs frälsning, av den enkla anledningen att ingen egentligen kan bli frälst.  De blev bestörta och undrade: ”Vem kan då bli räddad?”
   Psalmisten säger: En broder kan inte förlossa (sin broder), kan en människa förlossa (en människa)?” (Ps 49:8) Nej, svarar psalmisten. ”Ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven” (Ps 49:9-10).
   Den rike ynglingen vänder sig till en broder som han litar på. Kanske kan han förlossa mig? Men han möter Gud som säger: ”Du har inte nog med pengar, du kan inte betala priset för det eviga livet och en tom grav.”
   Jesus hade kunnat avvisa den rike ynglingen eftersom denne inte alls förstod vem Jesus var, men han ger honom en möjlighet att komma fram till Sanningen. Vill du gå in livet, håll buden. Det är första steget. När du försöker hålla lagen och buden, upptäcker du att lagen är andlig och att den leder till Gud, den som allena är god. Hans godhet står livslevande framför den rike ynglingen som inte tycks vara intresserad av Guds godhet utan av buden som han levt efter. Vad är det som fattas? Det finns ingen replik från Jesus innan den rike ynglingen ställer ytterligare en fråga: Vad är det som fattas? Något fattas, det förstår han. Kanske Jesus såg på honom. Kanske han log. Något i pausen gör ynglingen osäker. Vad mer ska jag göra? Han frågar en broder, men det är Gud som svarar med en fråga: Vill du bli fullkomlig? Det är nämligen Gudsrikets erbjudande och uppmaning: Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig”, säger Jesus i sin bergspredikan. Bli Gud! Bli fullkomlig som Gud!
   I orden om de fattiga och om skatten i himmelen ekar orden från psalmisten: De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men i himmelriket råder helt andra lagar: Gud är rik därför att Han är rik på ödmjukhet, på självutgivande kärlek, rik på lydnad ända till döden på korset.
   Den rike ynglingen vände sig till en god broder och fick svar från en god broder: vill du leva ett gott liv, håll buden. Men när han inte nöjde sig med det, fick han svaret från Gud som stod framför honom, fullkomlig i sin utblottelse.
   Den rike ynglingen förstod vad den gode brodern sade och han ville veta mer. När han förstod vad Gud sade, blev han bedrövad och gick sin väg. Också lärjungarna blev häpna och ville ge upp. Nu såg Jesus på dem. Nu ser han också på oss som bär på samma fråga: vem kan bli räddad? För människor är det omöjligt. Om du frågar Jesus som vore han en mästare vilken som helst så svarar han som en mästare vilken som helst. Håll buden! Frågar du honom i vilken all Guds fullhet har tagit sin boning, frågar han om du vill ha samma fullhet. För människan är det omöjligt, men för Gud är det möjligt. Den helige Ande är fullhetens Ande. Hans gåvor och frukter är fullhetens frukter och Hans mål är att göra dig delaktig av gudomlig natur, att gudomliggöra dig. Gud blev människa för att människan skall kunna bli Gud. Eftersom han är den ende gode är det nödvändigt att få del av hans natur. De som är rika på egen rättfärdighet och har hållit lagen, måste gå vidare och söka fullkomligheten i Kristus. De som litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom, går sorgsna bort.
   Här är på sin plats att med Maria jubla:

”Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
o
ch rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
o
ch hans barn, till evig tid.”

Amen

f. Benedikt

Tillbaka till Predikningar