.ortodox tro

Traditionen

Ortodoxa Kyrkan gör ingen skillnad mellan Bibeln och traditionen. Kyrkan som de heligas gemenskap är äldre än Bibeln som bok. Det är Kyrkan som har sammanställt Bibeln, och "varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. (Tim.3:16). Den kristna gudstjänsten var klar innan Nya Testamentets skrifter fanns i nuvarande form. Det finns i den ortodoxa gudstjänsten inga texter från Uppenbarelseboken vilket beror på att Uppenbarelseboken är för ung. Den kom därför inte att användas i gudstjänsten.
Traditionen är inte bara ett teologiskt - filosofiskt begrepp utan Kyrkans levande liv. Traditionen är Kristi kropps erfarenhet av livet i tiden.


Det gamla förbundets heliga erfarenhet finns i det Gamla testamentet och består av det utvalda folkets erfarenheter fram till tiden för Kristi födelse. Den traditionen fullbordas och kompletteras - och får sin andliga och metafysiska betydelse när Messias kommer. "Sådant är skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus."(Kolosserbrevet 2:17) Se kap 1 om kunskapens vagn med de fyra hjulen!
Kanske skulle vi kunna säga att det gamla förbundet är Guds gradvisa uppenbarelse i historien genom Fadern medan det nya förbundet är Guds fullkomliga uppenbarelse i tiden genom Sonen. Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
(Johannesevangeliet 14:6).

Anden tid börjar efter pingsten och pågår än. Den upphör först vid tidens slut, när Kristus kommer tillbaka. Jesus säger om Anden: "Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er."(Joh.14:26)


Om vi vill få kunskap om Gud skall vi, enligt den ortodoxa tron, söka den i traditonen. Ordet tradition betyder "förmedla, bära och ge vidare". Traditionen kallas också för den apostoliska traditionen. Den var mycket viktig från första början. "Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig."(Tim 1:5) Aposten Paulus uppmanar Timoteus att ha hans apostoliska förkunnelse som förebild och föra den vidare genom att uppliva den nådegåva som finns hos Timoteus, nämligen att genom Anden förstå den apostoliska traditionen.


I en ortodox kyrka finns de fyra evangelierna på altarbordet. Dessa fyra evangelier är den apostoliska traditionens hjärta. De fyra evangelierna är själva källan ur vilken den heliga traditionen genom Andens upplysande verkan flödar genom tiden ända till vår egen stund.


Gud är emellertid ingen bok. Kyrkan är inte heller bara en skriven tradition. Hon är levande och bär fram evangeliet i sin förkunnelse. När Jesaja såg det utbrast han: "Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen, för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning, när han säger till Sion: "Din Gud är nu konung!"(Jes. 52:7) Den helige aposteln Paulus bekräftar detta i sitt brev till de kristna i Rom: "Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta - det vill säga trons ord, det som vi förkunnar.(Romarbrevet: 10:8)


Den apostoliska traditionen är Kyrkans samlade erfarenhet och kunskap som burits till hela världen. Traditionen är Kyrkans verkliga liv och en Andens gåva till varje ort och plats. Vi har också lokala traditioner som är lokala och inte bindande eller ens intressanta för hela Kyrkan. Men de behöver inte heller vara fel eller i strid med Anden. Anden är en men gåvorna är mångahanda.


Allt i kyrklig sed är inte heller gott. Det har kommit från den omgivande världen, från politiska makthavare och mycket dunkla källor. Allt är inte från Gud. Det kan finnas mörka inslag i kyrklig sed. Guds Ande sänder därför profeter för att korrigera kursen. Somt är tidsbundet och måste försvinna i tidens hav och slukas av tidens vågor.
Vi måste komma ihåg att Kyrkan består av en mänsklig natur och en gudomlig.
Den heliga Skriften intar den främsta platsen i vår tradition. Därefter Kyrkans litugiska liv och hennes böner, hennes dogmatiska beslut och akter från kyrkomöten, allmänna och lokala, de heligas liv, de kanoniska lagarna och ikonografin liksom musik och arkitektur utgör summan av traditionen.
Allt detta hör samman och inget kan brytas ur sitt sammanhang. Inget kan leva och fungera isolerat för sig.


Vi står i traditionen och även vi kommer att överlämna något som tidigare inte fanns. Det kan vara gott och nyttigt för kommande generationer, men det kan dessvärre också vara till skada.


Vi har från apostlarna fått veta att Kristus har uppstått från de döda. Detta skall vi i vår tur föra vidare. "Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom och tom är också er tro."(Korintierbrevet 15:14).

Tillbaka till Ortodox tro