.ortodox tro


Vilken är den Ortodoxa tolkningen
av tradition?

Monika Pohjanen

 


Det här är en genomgång av Vladimir Losskys essä Tradition och traditioner. När vi försöker förklara vad den Ortodoxa Kyrkan är säger vi ofta att det är den obrutna traditionen från apostlarnas tid och till idag. Frågan är då vad vi egentligen menar med tradition. Lossky tar upp olika aspekter av tradition och jag ska försöka redogöra för det på ett enkelt sätt.

Vi kan skilja mellan Traditionen och den Heliga Skrift säger Lossky, men som källor till Gudomlig uppenbarelse kan de två inte vara varandras motsatser. I väst finns den protestantiska doktrinen om Skriften allena. Ortodoxa kyrkan motsätter sig denna ståndpunkt och säger istället att den Heliga Skrift och Traditionen är två modaliteter /varianter/ av en och samma  fullhet av Gudomlig Uppenbarelse, förmedlad till kyrkan.

Om vi ställer Skriften och Traditionen bredvid varandra så är den förra konkret avgränsad, medan den senare kan delas in i ekumeniska och lokala koncilier, fädernas skrifter, liturgi, ikonografi och så vidare, men i det fallet talar man inte om tradition utan traditioner.

Om skrift står för nedtecknad förmedling av trons sanningar och traditionen för muntlig förmedling så blir den senare överordnad den tidigare, eftersom apostlarnas muntliga förkunnelse föregick Nya Testamentets kanon. Kyrkan skulle kunna klara sig utan Skriften men inte utan Traditionen. Men i bägge fallen handlar det ju om ett förkunnat ord.

Lossky övergår sedan till att se på Traditionen som den tysta undervisningen, och refererar till Hl Basileos ord om ”dogma” – undervisningen som är tyst och inte nedtecknad. Den tysta undervisningen bland de troende som deltar i kyrkans sakramentala liv värnar mysteriernas anliga karaktär. Denna tysta och fördolda Tradition kan när det blir nödvändigt bli till en öppen deklaration; ”där är inget fördolt som inte skall bli uppenbarat”. Kyrkans mystiska, dolda, kunskap kan uppenbaras, göras synlig för att exempelvis bekämpa heresier. Detta visar att det inte finns någon verklig skillnad mellan öppen och dold undervisning.

Vad som förenar Traditionen med Skriften är ordet; vare sig det är fördolt eller muntligen uttalat, skrivet eller muntligt formulerat, ikoner eller rörelser (kyssar, bugningar, korstecken…); det är framför allt ett innehåll förklarat genom att anta kroppslig gestalt. Ordet logos kan man tillämpa på allt som utgör uttryck av den uppenbarade Sanningen. Skrifterna är inte bara en samling ord om Gud utan där finns en närvaro av det Gudomliga Logos i de två Testamenten. Om Skrifterna är Sanningens levande kropp tillhör de Kyrkan, Kristi kropp. Utanför Kyrkan kan Sanningen inte uppenbaras/ förklaras. I kyrkan finns också logos uppenbarat i korset och ikonen som båda vittnar om Guds Sons människoblivande.

 När en människa kommer till kyrkan möts hon av traditioner, men traditioner kan inte uppenbara kyrkans mysterier. Lossky skriver:
”Den horisontella linjen med ”traditionerna” mottagna från Herrens mun och överförda av apostlarna och deras efterföljare korsar den vertikala linjen med Traditionen – överförandet av den Helige Ande som öppnar för kyrkans lemmar ett mysterium av oändligt djup i varje ord av den uppenbarade Sanningen.”

På den horisontella linjen finns traditionerna som alla är bestämda av Ordet: GT och NT, korsets tecken, ikoner, gudstjänster etc. Men då detta inte är Traditionen, måste Traditionen vara något annat än det talade ordet, alltså Tystnad. Hl Ignatios av Antiokia säger: ”Den som äger Jesu ord i sanning kan även höra dess tystnad.” Och Lossky fortsätter.
”Om Skriften och allt som utgår från Kyrkan i ord, skrivna eller uttalade, i bilder eller symboler, liturgiska eller i andra sammanhang, representerar de olika uttrycken av Sanningen, så är Traditionen den unika formen för mottagandet.”

Traditionen är Ljuset som uppenbarar Sanningen. Den är inte Sanningen i sig, utan den Helige Andes liv i Kyrkan som samverkar med de enskilda lemmarna i Kristi Kropp, inte i ljuset av förnuft utan i det Gudomliga Ljuset. I den Helige Ande kan vi förstå den Gudomliga uppenbarelsen; när Traditionens vertikala linje möter Traditionernas horisontella linje.
”Sanningen och Anden, Ordet och den Helige Ande, två Personer, åtskiljda men oupplösligt förenade. Vilkas dubbla förvaltning (ekonomia), i grundandet av Kyrkan, förutsätter på en och samma gång den oupplösliga och åtskiljda karaktären av Skriften och Traditionen.”

Den tvåfaldiga förutsättningen för den gudomliga Uppenbarelsens fullhet är det Inkarnerade Ordet och den Helige Ande.  Ordet antog kött av den Helige Ande genom jungfrun Maria, men å andra sidan sänder Guds Son den Helige Ande till Kyrkan, Kristi kropp, för att hon ska bli gudomliggjord av nåd. Genom den Helige Ande känner vi det inkarnerade Ordet i dess släktskap med Fadern och den Gudomliga planens mysterium, från skapelsen av himmel och jord i GT till den nya himlen och den nya jorden i NT. Bara i Kyrkan kan vi (lära) känna det inkarnerade Ordet. Men vi kan inte tillhöra Traditionen genom att hålla oss till vissa yttre ”traditioner” eller vanor/ beteenden. Istället riskerar vi att hamna utanför Kristi kropp om vi tar dessa ”traditioner” som ett substitut för Traditionen i den Helige Ande som bor i Kyrkan.
Traditionen är inte statisk. I den Helige Ande är den levande och dynamisk. Att bevara den ”dogmatiska traditionen” är att behålla den levande sanningen i ljuset från den Heliga Skrift, genom oupphörlig förnyelse. Men att förnya är inte att ersätta Sanningens gamla uttryck med nya. I våra dagar talas det mycket om ”teologisk utveckling”; och man menar med det att det skulle finnas en utveckling i förhållande till apostlarnas ”primitiva” tro. Man tolkar t.o.m. följande passage av Hl Gregorius av Nazians till fördel för den idén:
”- i Gamla Testamentet är Fadern tydligt manifesterad och Sonen endast dunkelt. Nya Testamentet manifesterar Sonen medan den endast indikerar den Helige Andes gudomlighet. I denna tid finns anden ibland oss och visar Sig i all Sin härlighet, men det skulle inte ha varit förståndigt att innan man sett Faderns gudomlighet öppet ha förkunnat Sonens gudomlighet, och att så länge Sonen inte blivit känd föra fram den Helige Ande, -”
Om man i den Helige Ande har kunskap om Gud (have the Revelation) har man den till fullo. Men att ha den till fullo betyder inte att man har absolut kunskap, vilket tillhör den tillkommande världen. Det man har är kunskap om fullheten som man delvis känner till. Kunskapen om Sanningen genom /i/ Traditionen kan öka hos en människa tillsammans med andlig mognad. Men Kyrkans kunskap kan inte öka. Däremot behöver den inte genast avslöja allt utan urskillning, och ändå behöver den inte låta något vara fördolt ända till slutet. Kyrkan kommer alltid att vara tvungen att försvara sig mot heresier, och i dessa situationer formulera nya dogmatiska definitioner, men den kan aldrig överge sin gamla dogmatiska ståndpunkt. När man formulerar nya dogma måste man alltid grunda dessa på dogman som redan finns. Lossky ger följande exempel:
”Alltså ligger Niceas dogma till grund för Kalcedon och talar om Sonen som i Sin Gudomlighet är av samma väsen som Fadern, för att sedan säga att Han som människa är av samma väsen som vi; mot monofysiterna, som i princip accepterade dogmat från Kalcedon, tar fäderna vid VI:e Ekumeniska konciliet åter upp formuleringen om de två naturerna, för att fastställa Kristi två viljor och två energier; ortodoxa konciliet på 1300-t. som deklarerar dogmat om de Gudomliga Energierna går bl.a. tillbaka till VI:e konciliets definition, etc.”
Fädernas gudomligt inspirerade undervisning hör till den ”dogmatiska traditionen”. Liksom Skriften lever olika dogma i Kyrkan, men medan Skriften inte på något sätt kan ändras, kan den dogmatiska traditionen öka genom att motta, till den grad det är nödvändigt, nya uttryck av uppenbarad Sanning formulerad av Kyrkan. Då hela den Gudomliga fullheten finns i Kristus, uttrycks denna fullhet hos det inkarnerade Gudomliga Ordet såväl i skrifterna som i det ”förenklade ordet” av symboler för tron och av andra dogmatiska definitioner. Dogmatiska och ikonografiska ”traditioner” sammanfaller så långt de uttrycker samma uppenbarade verklighet; det handlar i båda fallen om uppenbarad sanning i ljuset av den Helige Ande, i Traditionen.

Enligt Vladimir Lossky, i hans essä ”Tradition and traditions”, är Traditionen människans mottagande av Sanningen i mötet mellan den vertikala och den horisontella linjen; d.v.s. Den Helige Ande med Ordet uppenbarat i Kyrkan i skriften, ikonen, gudstjänster, läran eller annat . Och i detta finns många små traditioner som korstecken, ljus, kalender, rökelse, bönbok, bikt, böneband, böneplats, kyssen …

Ett tänt ljus är en symbol för bönen och ett tänt ljus är viktigt för skönheten som är en avglans av sanningen. Men att tända ett ljus är också att vörda ikonen och den ikonen avbildar.  När vi går fram för att ta emot Herrens Heliga Nattvard håller vi armarna i kors över bröstet, men när vi går fram för att ta emot välsignelsen gör vi korstecknet och lägger den högra handen i den vänstra. Att kyssa prästens hand är att kyssa biskopens hand är att kyssa Kristi hand, men också att hedra församlingen eller klostret. Att leva i den Ortodoxa kyrkan är ha del i Traditionen fastän man inte känner den till fullo men far efter att alltmer växa in i den.

Tillbaka till Ortodox tro