.ortodox tro


Theologia viatorum – vandringsmännens teologi

 


”Vandringsmannen ständigt längtar till sitt mål sitt dyra hem…”, är den kanske mest älskade och mest sjungna Sions sången i de snöiga skogarna i norr. Theologia viatorum, vandringsmännens teologi är ett av Bibelns mest centrala temata. Petri brev har detta som sitt huvudärende till mottagarna: parepidimois, gäster, främlingar, resenärer, vandringsmän, viatores. Den kristne är en gäst och en främling, på resa till det rätta hemlandet i himmelen.  
   Det är denna längtan efter det eviga livet och heligheten som driver en kristen ut på pilgrimsresor till kloster, heliga platser eller begravningsplatser, där nära och kära vilar. Pilgrimsresan skänker inte bara ett avbrott i vardagens gråhet, den har också en djup andlig innebörd. Den är ett uttryck för vår djupaste längtan: Gud.
   Huvudpersonen i den klassiska litterära pärlan, En rysk pilgrims berättelse, är en pilgrim, vars huvuduppgift i livet är att bedriva theologia viatorum, vandringsmännens teologi. Den hemlöse mannen vandrar längs Rysslands ändlösa vägar ända till Sibirien. Maten tigger han ihop, den andliga födan bär han i sin ränsel: Bibeln han ärvt och boken Filokalia (ry. dobrotulubje) han fått. Han är en lycklig människa och läsaren av hans berättelse får ta del av hans glädje. Berättelsen lever och även läsaren börjar få en försmak av saligheten i Jesusbönen som mannen övar medan han vandrar, läser Bibeln och Filokalia. Berättelsen berör. Den är ett bevis på att andlig litteratur inte behöver följa givna mallar och vara förutsägbar, torr och tråkig. Den lever och överraskar genom sin äkthet, sin övertygelse om att vi på jorden inte har någon stad som består, ”men vi söker den stad som skall komma” (Hebr 13:14).
   Den märklige ryske pilgrimen presenterar sig i början av berättelsen: ”Jag är av Guds nåd en kristen människa, en stor syndare i mina gärningar, en hemlös pilgrim i min kallelse, tillhörigheten har jag i den allra lägsta samhällsklassen, jag vandrar från plats till plats.”
   Hans resa började den tjugofjärde söndagen efter pingst när han i liturgin lyssnade till dagens episteltext ur 1 Thess 5:17: ”Be ständigt!” Orden grep honom så djupt att han bestämde sig för att ge sig ut på vandring. Han besökte kyrkor, där kända predikanter talade. Han frågade andliga vägledare, men ingen tycktes kunna förklara hur man oavlåtligt ber. Han fick höra många fina utläggningar om vad bön är, hur viktig den är, vilka frukter man kan vänta sig av bönen, men ingen visste hur man skulle göra för att nå den ständiga bönen. Till slut mötte han en staretz (en erfaren andlig vägledare) som läste högt för honom ur en bok, nämligen Filokalia: ”Sätt dig ensam i stillhet, böj ner ditt huvud, slut ögonen, låt andningen bli lugn och se in i ditt hjärta samt led ditt andliga förstånd (gr. nous, ry. ym) från huvudet ner i hjärtat. Uttala med dina läppar eller enbart i ditt andliga förstånd: ”Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig!”
   Filokalia sammanställdes på 1700-talet av två grekiska munkar, hl ärkebiskopen Makarios Notaras av Korinth (1731-1805) och hl Nikodemos av det heliga berget Athos (1749-1809). När Makarios av Korinth besökte Athos gav han materialet till Nikodemos som kompletterade det allt efter som man hittade fler texter, bland annat av patriarken Kallistos (1300-talet). Nikodemos skrev också inledningar med uppgifter om fäderna som bidragit med sina texter i antologin. Antologin utkom i Venedig 1782.1
   Filokalia består av en samling texter, skrivna mellan 300- och 1400-talet av andliga mästare, vägledare och mystiker inom den Ortodoxa Kyrkan. Namnet Filokalia är grekiska och betyder kärlek till skönhet. Skönhet, sanning och godhet är synonyma i det grekiska tänkandet.
   Det fullständiga namnet på Filokalia är: ’De noetiskt nyktra fädernas kärlek till skönheten. En samling texter av de heliga Gudsbärande fäderna, vars praktiska, kontemplativa och etiska filosofi leder till renhet i, upplysning och fullkomning av nous.’ 2
   Texterna översattes till slaviska av Paisij Velitjkovskij (1722-1794), en munk som efter många års vistelse på det heliga berget Athos bosatte sig i Moldavien. Boken trycktes i Moskva 1793 (en andra upplaga 1822) med titeln Dobrotolubje. Paisij Velitjkovskijs arbete var ett av de viktigaste bidragen till förnyelsen av det andliga livet i Ryssland vid denna tid. Det var denna översättning den ryske pilgrimen hade i sin ränsel.  
   Filokalia har sedan dess kommit ut på bland annat engelska, franska, finska och rumänska. På svenska finns en första del som omfattar eremiterna Evagrios och Jesaja. En inledande essä ger en grundläggande beskrivning av Filokalia, dess syften och mål.
Det andliga arbetets fullkomligaste form är den noetiska bönen (noera proseuche), den rena bönen (kathara proseuche). Det kallas noetisk bön, eftersom den bedes av nous. Det kallas också hjärtats bön, eftersom nous samtidigt som det ber håller sig hemma i hjärtat. Det kallas ren bön, eftersom nous och hjärta befriats från fantasier och onödiga tankar. ”Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma Dig över mig syndare!”, är den längre formen Jesusbönen (euche Iesou, epiklesis Iesou).
Jesusbönen kan alla be. Paulus uppmanar de kristna till ständig bön.
Det finns också praktiska anvisningar för denna bön. Jag går inte in på dessa här. Den intresserade kan vända sig till sin andliga vägledare och rådfråga. Bönen passar inte alla. Man behöver inte använda sig av någon teknik alls. Man kan be bönen i bussen, på jobbet, i matkön, på restaurangen, överallt kan man be Jesusbönen.
Vad händer med en människa som ber Jesusbönen? Den första frukten är behaglig värme i hjärtat (therme), som renar människan från begärande bön och skänker lidelsefrihet. Värmen är Guds kärleks konkreta uppenbarelse. Det är den eld som herren Jesus kom för att tända på jorden. (Luk. 12:49) Lidelsen är nämligen en vägg mellan oss och Gud och den förmörkar hjärtat och skiljer nous från Gud. 
När hjärtat blir varmt, öppnas det (kardiakon anoigma) för det gudomliga ljuset, alltså: först värmen, sedan förklaringen (fotismos) och genomlysningen (ellampsis). Förklaringen är en paradoxal erfarenhet, en obeskrivbar verksamhet, som man varseblir utan att se, som man känner utan känsla, en känslolös frid.
Förklaringen och genomlysningen kommer från Guds oskapade energier (aktistos energeia). Detta ljus har att göra med Guds skönhet (kallos); därav namnet Filokalia. Vår kärlek (agape, eros, filia) bör vara riktad mot Gud och inte mot det skapade. Det mest förtrollande i Gud är skönheten. Vad är härligare än Guds skönhet? Vilket begrepp är mer lysande när det gäller att beskriva Guds storhet? Finns det något så intensivt och gränslöst som den längtan som Gud fött i den själ som blivit renad från allt som inte är etisk (=hemvist) i Gud och i den själ som ärligt kan säga: ”Kärleken har sårat mig?” 3
Hjärtas rena bön leder till enhet i Gud och i människan själv (henosis). Värmen helar och skapar enhet. Lidelserna splittrar. Värmen är från Gud och föder en längtan efter Gud. Lidelsen är av Djävulen (diabolos = splittraren), världen och köttet (egot) och skapar en outhärdlig eld som förbränner och förgör och leder bort från Gud, till egot och världen. Förklaringen innebär att människan noetiskt skådar det oskapade ljuset och förenas med det (theosis) i gudomliggörelsen, då vi, enligt Skriften, blir delaktiga av Guds natur: Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek.” (1 Petr. 1:4-7) 4
Jesu Kristi namn är gudomligt. I Apostlagärningarna berättas att sjuka blev botade genom namnets helande kraft. Till och med ”demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn” (Luk 10:17). Jesus själv har gett oss rätten, privilegiet och uppdraget att anropa hans namn. Han säger: ”Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig” (Joh 16:24).
Jag började läsa Jesusbönen på 70-talet. Den enda teknik jag använt är andningen. Jag andas in ”Herre, Jesus Kristus” och ut ”Förbarma dig över mig!” Eftersom jag är tvåspråkig läser jag den ofta på finska. Jag har naturligtvis inte kommit i närheten av den ryske pilgrimens erfarenheter av bönen, men en oförglömlig stark inre noetisk händelse vill jag i all enkelhet dela med mig av. Det var på 70-talet. Till min böneregel hörde den svenska tidegärden. Den hade jag med mig överallt. En dag åt jag lunch på Domus i Haparanda. Efter lunchen läste jag bönerna i smyg, drack kaffe och satt kvar en stund och läste Jesusbönen. Den föll, fysiskt, från huvudet ner i hjärtat. Jag hade inte strävat efter detta. Jag visste inte ens att sådant kunde hända, på riktigt.
Det kristna livet är agona (yttre kamp) och askisis (inre strid).
”Håll helvetets pina levande i ditt nous men vet att din Hjälpare förblir hos dig.” Detta kärva besked når oss också från Ortodoxa Kyrkans stora handbok i andlig krigföring, Filokalia. Här finns en samlad erfarenhet från 1000 år av The battle for the mind, kampen om nous, ett krig som pågått genom mänsklighetens historia och som följer krigets lagar och mål: att med yttersta ansträngning göra fienden värnlös. Detta kan endast ske genom Jesu namn. Ty genom sin uppståndelse står hans namn högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna såväl i denna tid som i den kommande (Ef 1:21). Denna makt har han fått när han till det yttre hade blivit en av oss och gjort sig ödmjuk och varit lydig ända till döden, döden på ett kors. ”Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära” (Fil 2:8-11).

F. Benedikt1
Basileios den Store och Gregorios Teologen hade på 300-talet publicerat en antologi under namnet Filokalia. Den innehöll texter av Origenes.

2 Själen består av tre delar, enligt Platon (Staten, Bok IV). Denna indelning accepterades helt av de grekiska kristna fäderna: 1. to epithymitikon – den begärande delen. 2. Den noetiska kraften eller hjärtats energi och 3. den aggressiva aspekten (to thymikon), som ofta visar sig som vrede. Den kan användas mot demonerna. Själen är ren när dess krafter är renade. Nous är rent när det inte längre irrar i nedriga ting. Viljan är ren när den inte längre rusar ner i lidelsens avgrunder utan lyder nous. Känslorna är rena när inget längre kan uppväcka dem. Själens instrument ljuder harmoniskt när alla energier och själskrafter stärks i ett naturligt tillstånd. De noetiska dygderna är förståelse, förstånd och vishet. Viljan är god när den äger mod och tålamod. Känslans goda vägledare är kärlek, moralisk resning och självbehärskning. (Gregorios Teologen)

3 Basileios den Stores ord

4 Vi kan dock inte nå fullkomlig enhet med Gud i detta livet.

Tillbaka till Ortodox tro