.ortodox tro


Synden

 


Ordet synd, hamartia, betyder ”missa målet”, alltså att inte bli den man i grunden är och inte göra det man kunnat göra. Människan blev skapad till att vara Guds avbild, att leva i gemenskap med Guds gudomliga liv, samt att härska över hela skapelsen. Det är mänsklighetens mål, det är meningen med mitt liv som människa. Syndafallet består i att missa detta mål.
   ”Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort” (1 Mos 3:1). Med dessa ord börjar berättelsen om vad som föregick de första människornas synd. Ormen är förstås den som i Uppenbarelseboken beskrivs som ”den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen” (Upp 12:9).
   Djävulen är en parasit. Han kan inte skapa något själv. Här utnyttjar han människans längtan efter gudomliggörelsen som Gud lagt ner i människan. Han lovar att människan skall bli som Gud om hon i strid med Guds vilja och bud äter av kunskapens träd om det onda och det goda. Människorna genomskådar inte lögnen. Att bli som Gud utan Gud är en omöjlighet och viljan att i strid med Guds vilja och bud förvandlas till Guds likhet är ett uttryck för det största högmod som tänkas kan.
   Enligt vår ortodoxa tro betyder ätandet av kunskapens träd om det onda och det goda att människan faktiskt smakar det onda. Vidare innebär det, enligt Gregorios Teologen att människan frestats att överskrida gränserna för sina möjligheter och att genomföra projekt som han inte fått makt och myndighet för. Hur det än tolkas, kan vi säga att mänskligheten missat målet och låtit bli att svara mot sin kallelse.
   Berättelsen om syndafallet är berättelsen om mänsklighetens tragiska historia och förklarar också nuläget i världen. Vi förstår att synden, döden, ondskan, lidandet och döden griper in i varandra, att det ena inte finns utan det andra och att allt detta har sin grund i människans uppror mot Gud och hennes förlust av gemenskapen med Honom. Vi förstår vad vi en gång har varit, vad som har hänt och vad vi har förvandlats till. Vi får också veta att ondskan på jorden inte kommer från Gud och att den inte sker efter Guds vilja. Det är människan som i sin okränkbara frihet som Guds avbild satte högre värde på en lögn än på Guds bud. Mänskligheten upprepar Adams misstag släkte efter släkte och sätter bedrägliga, tomma och lögnaktiga värden före de rätta, sanna och goda värdena som kommer av tron på Gud och troheten mot Honom och Hans vilja.
   Första Moseboken 3 är nyckeln till förståelsen av det som händer med mänskligheten från fallet intill den stund när Gud kallar Abraham. Synden skapar kosmisk oro och disharmoni, förstörelsen och döden finns överallt och i allt. Människan förblir visserligen Guds skapade avbild, men hon klarar inte längre av att hålla den avbilden ren, inte heller kan hon förverkliga likheten med Gud. Hon förstör sin mänskliga natur med ondska, hon perverterar den, hon deformerar den så att den inte längre fungerar som en spegelbild av Gud.
   Gud tog en risk när Han skapade människan till sin avbild och likhet. Människan fick en gudomlig frihet. Hon kan därför inte programmeras utan hon är fri till att utföra helt oväntade handlingar, även negativa för henne själv. Hon kan använda sin frihet till öppet uppror mot sin Skapare. Gud vill i sin kärlek inte använda tvång, inte ens för att hindra människan från att falla i synd. Detsamma gäller faktiskt Ormen, den onda anden. Inte heller han kunde tvinga människan till att göra uppror mot Gud. Han var tvungen att locka och kura henne. Den enda som alltså är ansvarig för syndfallet är människan. Hon fick friheten som en gåva och den använde hon till att välja ondskan.
   Vad innebär synden? Vad bestod den i?
   De flesta kyrkofäder anser att synden var högmodet och att Adam föll på grund av det. ”Där människan faller, där har högmodet först tagit sin boning”, säger Johannes av Sinai i sin bok Stegen. Fallet är de högmodigas straff och de får plågas av den onda anden. Satan föll ner från himlen enbart för högmodets skull, utan att egentligen ha haft andra synder. Simon den Nye Teologen är inne på samma tankegångar. Han säger: ”Eosforos (Lucifer) först, sedan Adam, ängeln och människan, alla dessa försköt sin egen natur, blev högmodiga inför sin Skapare och ville själva vara gudar.” Högmodet är en mur mellan Gud och människa. Rötterna till högmodet är att söka i självcentrering, egenkärlek och i lusten att tillfredsställa sina begär. Före syndafallet var människans kärlek riktad enbart mot Gud. Men i fallet hittade hon skatter utanför Honom, nämligen i trädet ”som var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet” (1 Mos 3:6).  Här uppkommer en helt ny värdehierarki: jag själv, trädet som objekt för mina begär. För Gud fanns inte längre någon plats. Han blir glömd och till slut fördriven ut ur mitt liv.
   Den förbjudna frukten medförde ingen lycka –tvärtom, människan upptäckte sin nakenhet, hon började skämmas och försökte gömma sig för Gud. Upptäckten av nakenheten betyder, att Adam förlorade den ljusets gudomliga klädnad som bevarade honom för kunskapen om det onda. Den första känsla Adam fick efter fallet var en brännande skam. Känslan som följde på skammen var viljan att gömma sig, vilket avslöjar att människan genast förlorat förmågan att känna Gud som den överallt närvarande. Adam försökte hitta en plats, där Gud inte skulle finnas.
   Katastrofen var ännu inte slutgiltig. Synden hade ännu inte förvandlats till fientlighet och förnekelse. Människan hade kunnat ångra sig och återfå sin tidigare plats hos Gud som också gick ut för att söka den fallna människan. Han vandrade i Paradiset och undrade var Adam befann sig (1 Mos 3:9). I denna Guds ödmjuka vandring i Eden ser vi Kristi ödmjukhet när Han går ut för att söka det förlorade fåret. Inte hade Gud behövt vandra i Eden. Han hade kunnat låta åskan tala, Han hade kunnat låta jordens grundvalar darra, men Han ville ännu inte vara någon domare över Adam utan söka denne som en jämlike i hopp om att Adam skulle ångra sin synd. Frågan ”Var är du?” är inte bara en undran utan även en kallelse till bot och ånger. Nog visste Gud var Adam hade gömt sig, men Han ville påminna denne om hans tidigare tillstånd av salighet och om det tillstånd av skam och nakenhet som nu var Adams lott. Adam hade kunnat svara: ”Jag har fallit i synd”, men i stället för att ångra sig började Adam skylla ifrån sig på kvinnan, som Gud gett honom och som i sin tur hade gett av trädets frukt och då hade han ätit (1 Mos 3:12). I slutändan var det alltså Guds som gett honom felet kvinnan som förlett honom. Kvinnan skyller på ormen.
   Konsekvenserna av syndafallet är obeskrivliga. Människan förlorade sin salighet och den ljuvliga vistelsen i Eden. Hon förändrades till sin natur. Hon började växa skev och krokig. Efter syndafallet gled människan från ett naturligt tillstånd till ett onaturligt. Människans holistiska sammansättning som en andlig-fysisk varelse tog skada, eftersom anden inte längre strävade mot Gud, utan förvandlades till en själisk ande, öppen för lidelsen. Själen blev fånge under de kroppsliga sinnena och kroppen förlorade sin ursprungliga lätthet, den blev tung, syndigt köttslig. Människan blev döv, blind och naken och hon förstod inte längre vad hon gått miste om. Till råga på allt blev människan dödlig, förgänglig och andligt oförståndig. I stället för kunskap om det gudomliga och oförgängliga, himmelska och eviga fick hon kunskap om det köttsliga. När själens ögon på henne slöts, öppnades de kroppsliga ögonen. Sjukdom, lidande och motgång steg in i människans liv. Hon var nu dödlig, förlustig frukten i livets träd.
   Som en följd av syndafallet förändrades den omgivande världen också. Den harmoni som rått mellan natur och människa försvann och naturens krafter visar ibland sitt raseri mot människans förtryck. Hon hamnar stundom i gapet på jordbävningar, stormar och översvämningar. Jorden bar inte längre frukt automatiskt. Nu måste människan odla jorden i sitt anletes svett och jorden bär törne och tistel. Också djuren blev fientligt inställda till människan. Ormen skall stinga henne i hälen och vilddjuren skall angripa henne (1 Mos 3:14-19). Hela skapelsen hamnade under förgängelsen och måste även den med människan vänta på sin befrielse. ”Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas” (Rom 8:19-21).
  Vad gjorde Adam och Eva när det insåg att de plötsligt befann sig i en fientlig värld? De grät och de klagade, de dunkade sitt huvud och de sörjde sitt hjärtas hårdhet och deras sorg försvann inte på någon dag. De sörjde hela livet. Hur skulle de ha kunnat låta bli att gråta när de kom ihåg sin milde far, paradisets obeskrivliga ljuvlighet, paradisblommornas outsägbara skönhet, sorglösheten och lättheten de ägt i sitt tidigare liv som ofta besöktes av änglar. På aftonen till Heliga och Stora Fastan kommer Kyrkan ihåg hur Adam blev utdriven ur paradiset och sjunger på förlåtelsens söndag: ”På grund av att han åt blev Adam fördriven från paradiset. Sittande framför paradiset grät han med bitter röst och klagade: ve mig, vilket lidande har inte jag olycklige nu hamnat i! Jag har brutit mot det bud som Herren gav mig och jag har därför förlorat mycket gott. Du heligaste paradis! För min skull är du planterad. Jag får inte längre se dig, dyrbara paradis, jag kan inte längre njuta av din gudomliga ljuvlighet, ty jag har orsakat min Skapares vrede och naken är jag kastad på marken.”
   Berättelsen om syndafallet är en gudainspirerad berättelse i symboliska termer om människan som hade möjlighet att växa för evigt, i stället förvandlade jorden till en kosmisk begravningsplats. Varje barn som i denna stund föds i världen, kastas rakt in i en ofattbart ondskefull värld, ut i ett universum som i sin stora svarta tystnad ter sig helt meningslöst utan Gud. Världen är i denna stund i pakt med ondskan och den Onde. Kan någon hävda att mänskligheten inte behöver frälsas? Vem skall i så fall rädda världen och mänskligheten? Människan själv? Den människa som tror på människan och beskyller Gud för syndafallet, som beskyller någon, som enligt henne inte finns, för ondskan i världen. Bekännelsen till människan och människoriket är utan sans och vett. ”Jag är människotroende”, skrev en ateist till mig för en tid sedan. Detta är ingen optimistisk religon. Människor som förnekar Guds existens anklagar samme honom och de gudstroende för ondskan i världen. Logiken borde varna en människotroende för detta. Om Gud inte finns och människan i sin galenskap har hittat på honom, hur kan man tro på en sådan människa? Alla idéer som försökt göra om människan till att inte tro på Gud har slutat i död och förintelse.
   Människan och världen måste räddas. Gud har gett oss löftet om vår räddning. Han har också hållit det och fullbordat det. Människoriket har sin tid men i tidens slut upphör det och Guds rike fullbordas, det rike, där Guds söner, de theandriska, gudamänniskorna skall bo, när Guds slutgiltiga ord skall ljuda till människoguden: Gå bort till den plats som väntar på dig.         

Adams och Evas synd fick tragiska konsekvenser, inte bara för dem själva utan även för deras barn: Kain mördade sin bror Abel. Kains efterkommande glömde snabbt Gud och blev fokuserade på att organisera det jordiska livet. Grunderna för människoriket lades, Kain själv startade urbaniseringen genom att grunda en stad och hans barnbarn började leva ett nomadiserande liv. Somliga blev musiker, de spelade harpa och flöjt, någon blev smed, som startade tillverkning av brons- och järnföremål (1 Mos 4:17-22). Städer, boskapsskötsel, musik, konst och tillverkning av redskap har mänskligheten ärvt av Kain som surrogat för den förlorade saligheten i Eden.
   Adams fall hade konsekvenser för hela mänskosläktet. Hl aposteln Paulus skriver: ”Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade” (Rom 5:12). Denna vers har gett upphov till läran om arvssynden. Ortodoxa kyrkan har inte förstått versen riktigt på samma sätt som Augustinus. Vi talar hellre om ursynden än arvssynden. Orden ”ef’ o pantes hemarton” kan översättas på två olika sätt, nämligen: ”ty i honom har alla syndat” eller ”därför att han syndat, har alla syndat”.
   Enligt det första förslaget till översättning skulle människan själv vara ansvarig för sina egna synder, inte för Adams. Denne blir i så fall en prototyp så att vi alla syndar som han, men vi är ansvariga för oss själva. Markus Asketen säger: ”När vi utsätts för påverkan från onda tankar, måste vi anklaga oss själva och inte våra förfäder för vår synd.” Vi bär, enligt denna tolkning, ingen skuld för Adams synd, eftersom vi inte är delaktiga i den. Vi kan inte straffas för något vi inte skyldiga till.
   Om vi följer Augustinus – vilket den slaviska översättningen gör – kan vi hävda att Adams synd tillräknas alla kommande släkten. Förvärvad egenskap blir ärftlig och straffet kollektivt. Hl Kyrillos av Alexandria säger att människan insjuknat och därför är vi alla skyldiga till Adams synd, eftersom vi är en natur med Adam. Hl Makarios av Egypten skriver om syndens surdeg och lidelsens dolda smuts och överdrifter som trängt in i människans natur mot hennes ursprungliga renhet. Synden har så djupt rotat sig i människans natur, att alla Adams barn äger en böjelse att synda.
   Människorna i Gamla Testamentets tid hade en levande känsla av sin egen synd inför Gud. Psalmisten bekänner: ”I skuld är jag född, i synd blev jag till i min moders liv” (Ps 51:7). De trodde också att Gud låter barnen svara för fädernas missgärningar till tredje och fjärde led (2 Mos 20:5). Detta gäller förstås inte spädbarn, utan barn, vars egna synder har sina rötter i förfädernas missgärningar, alltså ett beteende som är genetiskt betingat.
   Vi behöver inte skriva några läror om detta, vi vet att människan bär på syndafallets konsekvenser, på många sätt. Genom Kyrkans hymner och dogmer förstår vi genom tron Guds uppenbarelse i denna fråga. Det högsta svaret på detta är den Andre Adam som befriat människan från synd och död. ”Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga --- och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre” (Rom 5:18-19,21).

Så har Gud hållit sitt löfte till Abraham, när Han sade: ”Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar --- Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått” (1 Mos 12:2-3). Detta löfte upprepas sedan i berättelsen om Guds befallning till Abraham att offra sin son Isak.
   Abraham trodde Gud och från honom kommer Israel efter köttet och vår Herre Jesus Kristus, vår Frälsare och Skapelsens Herre.
   Berättelsen om Jesus Kristus börjar i slutet av Lukasevangeliet, där det berättas att Jesus slår följe med två lärjungar som är på väg till Emmaus. Han går igenom Skrifterna med början ”hos Mose och alla profeterna” (Lukas 24:27), och berättelsen om Jesus slutar då Han på korset ropar: Det är fullbordat! Samtidigt börjar allt på nytt. Människan är räddad. Guds rikes gränser sträcks ända ner i dödsriket som töms.
   All historia, alla berättelser i Gamla Testamentet handlar om detta: Abraham, Isak och Jakob, de tolv stammarna, berättelsen om Josef, påsken, exodus, ökenvandringen, budorden, Josua som leder folket in i Kanaans land, staden Jerusalem, templet som byggs av David och Salomo, varje pryl i templet, varje färg och dunkelhet, varenda sten och hörntofs, domarna, profeterna. Kungarna, prästerna, allt får sin mening och fullbordan i Jesus Kristus, i Hans födelse, liv, undervisning, död, uppståndelse, himmelsfärd och sittande på högra sidan och Hans tillkommelse i härlighet, då alla gravar skall öppnas och Han skall ge hela skapelsen ett evigt liv.

Haparanda den 11-12 mars 2008
F. Benedikt


   

Tillbaka till Ortodox tro