.ortodox tro

Podvig – om den andliga kampen

Föredrag vid Sophiaseminarium X
23-25 mars 2007Det ryska ordet Podvig betyder hjältedåd, bragd, bedrift. Agona på grekiska. Podvig har två sidor: aktivt arbete utåt och den inre striden, askesen, eller övningen, vars mål är theosis, gudomliggörelsen.
   Ämnet är mycket stort, brett och djupt. Jag skall behandla några aspekter av det i min föreläsning i dag.
   Det råder ett krigstillstånd i den andliga världen. Vi som valt sida och dagligen deltar i striderna kan få tusen sår varje dag, men vi får inte ge upp kampen, podvig, eftersom det varje dag kan dyka upp en liten möjlighet för oss att vinna segerkronan och utföra hjältedåd.
   Vi måste vara väl övade och rätt utrustade.  Alla måste ha en grundkondition och varje stridande måste ha en grundutbildning. Därefter måste övningen inriktas på den gren vi tävlar i och vi måste ha utrustning för ändamålet. Den som ska tävla på skidor måste öva benmusklerna och en boxare måste kunna slå hårt. En stridsflygare är knappast lämplig som infanterist.
   Vi måste också ha rätt coacher och chefer. Vad vet en baskettränare om fotboll och inte kan en marinöverste leda en cykelskyttebataljon. Dessutom måste den som skall tävla eller strida acceptera tränaren och göra som coachen säger.
   Den som går in i podvig måste ha en podvizjnik, en mentor, coach, chef eller andlig vägledare. Ofta hör jag klagomål över att det finns så få podvizjniki. Men jag hör också podvizjniki klaga på de tävlande och de stridande. Vad skall de med oss till? De vägrar ju träna efter det program vi sätter upp. De vill inte ta på sig rätt utrustning eller tävlar utan träning och går ut i striden utan att ens veta hur man knäpper hakremmen på en hjälm.
   Om vi får tusen sår om dagen och erbjuds en sekunds möjlighet att vinna segerkronan så måste målet sättas högt och tron på möjligheten måste vara stark.
   Hl aposteln Paulus säger:  ”Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt — löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta” (1 Kor 9:24-26).
   Nej, vi kämpar inte för att vinna en förgänglig medalj. Vi strider inte med hjältedåd som självändamål. Vi vill vinna en oförgänglig segerkrans. Vi vill stå som segrare över oss själva när vi går in i evigheten och vi vill vara på ärkeängelns Mikaels sida när det kosmiska kriget slutar: när fienden är värnlös och bunden.
   För tävlingen behöver vi övning, askes och för striden kraft och utrustning. Hl aposteln Paulus säger: ”Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga” (Ef 6:10-18).
   All tid är podvig. Hela vår värld är en arena. Vissa tider och platser är dock givna för kamp och strid. Den stora och heliga fastan är en sådan tid och kyrkorummet, bönekammaren och pilgrimsresan är platser för podvig. När vi väl är övade får vi löpa fritt för att vinna. När startskottet går upphör coachen att ge råd. När striden börjar är den stridande fri i sin befattning och uppgift. Inga lagar ges under striden, inga nya regler når de stridande. Ty lag och regler är givna för träning och övning i strid. På arenan är du fri och slagfältet är ingen lag satt. När loppet är klart finns en vinnare och när striden är över samlas trupperna hos chefen. Då först blir det klart vem som stod fast och inte accepterade förlust och vem som vände ryggen och sprang.
   Ofta dyker det upp en otippad vinnare. Du kan bli den. Hos chefen finns alltid en och annan Sven Dufva som inte dög till någonting och som inte klarar av friheten på slagfältet, utan får många sår och blir slagen till marken. Men när en sådan faller kan han i fallet dra med sig en fiendes fana. En sådan var David. En sådan var Sven Dufva i Fänrik Ståls berättelser. Även en misslyckad kämpe kan få ett ärenamn och få utmärkelser som de välövade och starka går miste om.
   Därför behöver ingen av oss hamna i förtvivlan. Det viktiga är att fortsätta träningen, lita på sin coach och sköta sin utrustning, att inte upphöra med bönen och inte börja förakta den hjälp som Herren ger.
  
Hl aposteln Paulus vann alla lopp. Han stred som ingen annan och han nådde höjder och himlar dit ingen annan utom Herren och änglarna har tillträde, men inte upphörde hans podvig för det. Han ville kämpa trons goda kamp till slutet, ty även han hade sin påle i köttet. Och han räknade sig till de verkligt misslyckade. Han liknade sig vid ett ofullgånget foster. Ändå vann han seger efter seger. Inte hade David mycket att komma med: en slangbella!
   Be ständigt, oavlåtligen, säger hl aposteln Paulus (1 Tess 5:17). Varför skall vi ständigt be? Därför att vi behöver leva i boten tjugofyra timar per dygn och den som ständigt ber, lever i ständig podvig. Vi är svaga och därför säger Herren: ”Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag” (Matt 26:41). Vi blir ofta uppgivna och ger lätt upp. Därför gav Han oss en liknelse om den besvärliga änkan som inte gav upp trots att domaren inte brydde sig om människor. Han gav oss liknelsen för att lära oss att ”alltid be och inte ge upp” (Luk 18:1). Vi blir ofta trötta och ögonen vill på att fara igen. Därför säger Herren: ”Håll er vakna hela tiden och be…” (Luk 21:36). Vi misströstar ofta om Guds vilja att hjälpa oss i vår podvig. Därför säger Herren: ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas. Ty den som ber han får, och för den som bultar skall dörren öppnas” (Matt 7:7-8). Herren vet att vi är tvivlande och att vi lätt ger upp vår podvig. Därför berättar Han en liknelse om en som mitt i natten gick till sin väg för att be om bröd. Han säger: ”Även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt han behöver” (Luk 11:8).
   Vår bön inte vara komplicerad. Man behöver inte ens gemenskap eller en kyrka för att bedja i. Herren säger: ”Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det” (Matt 6:6-8).
   Om Gud vet vad vi behöver innan vi bett, varför skall vi då be? Om Gud redan från begynnelsen vet vem som skall bli frälst, varför podvig? Om Gud rent av har bestämt vad vi bör få och om vi skall bli frälsta, varför alls göra något?
   Bön är inte bara att be om något. Bön är möte med Herren. ”Bön är noetiskt samtal med Gud”, säger Evagrios Eremiten. I bönen möter vi en levande personlig Gud som aldrig sviker oss hur ofta vi än skulle svika Honom. I bönen kommer vi i kontakt med en högre värld än denna, vi når den sanna verkligheten, Honom som är medan vi och vår verklighet utan bön är ”dött liv”. Vi lever på riktigt endast då vi möter Gud och Gud möter vi i en bön som inte består av tomma och många ord utan av avskildhetens tystnad. Vi konstnärer kan egentligen bara föda ord och bild och musik i tystnad. Skapande är podvig. Bön är podvig. Bön är skapande i den tysta kammaren, hemma i hjärtat. Även bönen är, när den är som mest äkta, ett mysterion. Ordet mysterion har att göra med verbet myein, att sluta ögonen och stänga munnen. Detta är den sanna bönens rytm, tystnad, slutenhet och ord, födda i tystnaden. Detta kallas hesychia, den inre stillheten och vilan, i vilken människan lyssnar till den röst som talar i hesychastens inre, nämligen Guds röst, den helige Andes ständiga bön. Ett av målen med podvig är hesychia, som enligt Isak av Syrien är det tillkommande livets mysterion medan ordet och talet tillhör denna värld.
   Vi behöver inte dra oss undan världen helt och hållet för att nå stillhet och tystnad. Vi kan skapa den där vi är. Men det kräver podvig, kamp, i en värld där alla alltid är på väg. Vi känner ofta att vi borde vara någon annanstans än där vi är. Hur svårt blir det då inte att göra något så onyttigt som att be i stillhet. Men om vi avdelar tid för bön och stillhet upptäcker vi fort att vi inte alls förlorar tid, vi vinner tid, eftersom vi får en noetisk koncentration som sidovinst.
   Om vi människor skulle kunna stanna i våra rum skulle världen besparas för mycken ondska. Men nutidsmänniskan törs inte vara ensam. Hennes livsfilosofi söker nämligen fästa fundamentet i det tomma förnuftet medan vår kristna tro har sitt fundament i nous, vilket i sin tur är fäst i Gud och den oskapade verkligheten.
   Enligt Isak av Syrien är bönen, stillheten, ödmjukheten och boten fästa i varandra. Han säger: ”Den som gärna samtalar med Kristus, älskar stillheten, och den som älskar att umgås med människor är världens vän. Om du älskar boten, lär dig också att älska stillheten.”
   Här finns kärnan i podvig: boten, renheten och fullkomligheten. Vad menas med bot? Att avhålla sig från tidigare missgärningar och att inte längre ha någon lust att leva i dem. Vad menas med renhet? Ett hjärta, som är fullt av förbarmande mot allt skapat. Och vad är fullkomligheten? Den djupaste ödmjukheten som har lämnat allt synligt och osynligt, säger Isak av Nineve.
   En starets fick frågan: vad menas med bot? Han svarade: Ett förkrossat hjärta. Och ödmjukhet? Att dö två gånger i sin vilja att äga något. Vad är ett förbarmande hjärta? Ett som brinner för skapelsen: människor, djur, fåglar, demoner, allt som är. Ett sådant hjärta börjar genast gråta om det får höra om något lidande som drabbat det skapade.
   Hur skall vi nå en sådan ödmjukhet? Ja, genom ödmjukhetens podvig. Vi måste komma ihåg våra egna tillkortakommanden. Vi måste vara medvetna om vår egen död. Vi bör inte ha våra kläder och maträtter som det viktigaste i livet. Vi bör alltid sträva efter att välja den nedersta platsen. Vi bör alltid sträva efter att utföra de mest föraktade arbeten utan att gnälla. Vi bör vara stilla. Undvika folksamlingar. Sträva efter att vara okända och utan ära i världen. Tycka att möten med höga herrar är avskyvärda, samt att aldrig utföra något med beräkning.
   Detta är Isaks av Nineve recept. Det låter hårt och omöjligt. Säkert är det också det, men å andra sidan håller nog vår Frälsare med Isak ty det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Saliga är de i anden fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. Detta är egentligen Isaks tillämpning av saligprisningarna och evangeliets andra bud.

Att ge akt på sig själv

Man kan vara ensam i ett rum utan att ha funnit stillheten. Att inte längre samtala med någon innebär inte att man med det har nått tigandets konst. Stillheten är nämligen ett inre tillstånd av noetisk frid och avsaknad av bilder.
   Det händer att vår bön blir störd av noetiska bilder som inget har med vår bön att göra. De är så starka att vi förlorar vår koncentration i bönen. Det är mycket svårt att hindra dessa bilder och tankar att nå vårt nous. Tankarna kan irra hur långt som helst från orden vi läser. Vad skall vi då göra? Bryta bönen och återvända till den punkt, där vi blev störda och noetiskt förvirrade. Om inte det hjälper är bör man lägga ifrån sig boken och be med egna ord. Det är meningslöst att rabbla ord som blir tomma om det bara uttalas av munnen utan att hjärtat är med.
   Hl Feofan säger: ”Att bedja är inte bara att läsa böner utan att leva in sig i varje ord som man uttalar av hela sitt hjärta och av allt sitt nous.”
   Människans nous är som Jakob: flyktigt. Det är som en fågel: om det inte sitter nervöst på tidens heta kablar är det alltid redo att lyfta och flyga. Under bönen måste denna fågel sättas i hjärtats bur.
   Det är klokt att lära sig böner utantill. Det hjälper oss i vår koncentration. Vi bör också låta kroppen bedja och vi bör bedja med egna ord. Vi bör inte heller bedja genast efter avslutat arbete. Förströdd bön bär inte frukt.
   Det fornkyrkliga begreppet meteorismos betecknar den förströdda bönen som flyger som en meteor. Orsaken är människans oförmåga att hålla de egna tankarna, drömmarna, fantasierna och bilderna utanför nous. Noetiska bilder byggs upp på följande sätt. En bild, en tanke, en fantasi flyger förbi. Vi inser inte hur farliga dessa impulser är. Bakom varje sådan finns demoniska krafter. Om man inte håller dem utanför slipper de in och ockuperar nous. Det uppstår en strid. Den kan aldrig bli oavgjord. Antingen segrar impulsen eller vi. Om vi förlorar en sådan strid kan hjärtat bli helt ockuperat av bilder och tankar som är svåra att bli av med. Om de får stanna i vårt hjärta utvecklas de till lidelse och passion och därmed är vi fångna under vårt ego.
   Varje lidelse börjar som en bild. ”Det måste till en vindpust för att ett moln skall skapas. Det måste till en tanke för att en lidelse skall födas”, säger hl Markus Asketen i Filokalia.
   Seger i denna podvig kan vi enbart nå om vi inte släpper in dessa negativa och onda tankar. Förströddhet är enligt fäderna i Filokalia en följd av dessa dåliga tankar.
   ”Vetenskapernas vetenskap och konsternas konst består i att hantera negativa tankar och att bevara nous som en ögonsten. Med ögat ser vi klart hotande faror och med ögat bevarar vi synen för småskräp”, säger hl Hesychios.
   Bönen är inte bara samtal med Gud utan också podvig, en tung kamp mot onda tankar för noetisk renhet.

Inre podvig

En viss Johannes gick en gång till abba Filemon och frågade vad han skulle göra för att bli frälst. Han hade nämligen stora svårigheter med noetisk stillhet och koncentration. Abba Filemon sade, att människor som lever i världen har sådana bekymmer. Johannes problem bestod, enligt abba Filemon, i att denne ännu inte längtade efter Gud av hela sin själ och därför fattades den värme som kärlek till och nära kontakt med Gud skapar. Johannes ville förstås veta vad han skulle göra och Filemon rådde honom att börja med hemlig begrundan. Det skulle leda till noetisk renhet från fåfängliga tankar. Johannes förstod inte vad denna hemliga begrundan var för något. Abban svarade: ”Bevara ditt hjärtas nykterhet och upprepa med fruktan och bävan i ditt nous: Herre Jesus Kristus, förbarma Dig över mig! Johannes gick sin väg och började bedja som han fått lära sig. Efter en tid fick han ro och fick smaka av den sällhet som inre begrundan skänker. Han återvände till abba Filemon och berättade vad han erfarit. Staretsen sade då: ”Nu har du fått en försmak av stillheten och det inre andliga arbetet och du har också fått smaka dess sällhet. Gör nu så här: oavsett om du dricker eller äter, är ensam eller i sällskap, utanför din kelja eller inne, på resa eller hemma: upphör aldrig med bönen ”Herre Jesus Kristus, förbarma Dig över mig!” Var aldrig noetiskt overksam utan fortsätt oavbrutet med detta arbete. Du kommer att förstå djupen i den heliga Skrift och du kommer också att förstå hl Paulus ord om att bedja oavlåtligen (1 Tess 5:17). Vakta noga på ditt hjärta och se till att det inte tar emot fåfängliga eller onda och meningslösa tankar. När du sover, vakar, äter, dricker, samtalar med någon, upprepa bönen inom dig.”
   Denna fornkyrkliga podvig har många namn: oavlåtlig bön, hemlig undervisning, noetisk ävlan, noetisk bön, hjärtats bön, Jesusbönen eller noetisk konst. Hela bönen lyder: Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma Dig över mig, syndare! Det finns kortare versioner såsom den ovan eller akathistosbönens ”Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig!” Eller enbart ”Herre, förbarma Dig!” Antalet ord är av mindre betydelse. Huvudsaken är att vi har händerna fästa i arbetet, tankarna och hjärtat i Gud.
   Kraften i bönen finns i upprepandet av namnet Jesus. Han har ju själv gett oss befallningen att bedja i Hans namn. ”Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig” (Joh 16:23-24).
   Om sitt namn säger Jesus: ”Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska” (Mark 16:17-18).
   När hl apostlarna Petrus och Johannes botade en man hände följande: ”De lät föra fram apostlarna och frågade dem: ”Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta?” Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ”Ni äldste och folkets ledare, när ni i dag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss” (Apg 4:7-12).
   Många urkyrkliga texter vittnar om makten i namnet Jesus. I Hermas Herdens text (De apostoliska fäderna från 100-talet) säger en ängel: ”Guds Sons namn är stort och ofattbart och det bär upp hela världen…Han bär upp sådana som av allt sitt hjärta bär hans namn. Han kom ju för att själv utgöra grunden för dem och han bär upp dem med glädje, eftersom de inte skäms att bära hans namn.”
   Hl Ignatios åkallade oavlåtligen Jesu namn medan han fördes till martyrdöden. När soldaterna frågade varför han hela tiden upprepade detta namn, svarade han att det namnet var inskrivet i hans hjärta. När vilddjuren slet sönder hans kropp förblev hans hjärta oskadat. EN av soldaterna delade det och fann namnet Jesus inskrivet i det.
   Ärkebiskopen Paavali av Finland har sagt att det inte spelar någon större roll om berättelsen är en legend eller inte. Vi får viktig information om namnets betydelse i den tidigaste kyrkan. Denna tradition har burits vidare fram till denna dag av den ortodoxa kyrkan.
   Målet för vår podvig är att hela vårt liv skall förvandlas till bön. Varje kristen bör ha sin egen pravilo, sin kanon, sin böneregel, vars uppgift är att vara ett lodsnöre för vår byggnad. Om vi älskar vår pravilo  i vår podvig, ja, då är väggarna i vårt bygge raka. Om vi älskar bönen i vår podvig, då är vi på väg mot Gud. Om vi inte längre älskar bönen, är detta ett tecken på att något är galet.
   Hl Siluan av Athos försökte förgäves övertyga en köpman om faran av att röka. När köpmannen inte höll med bad hl Siluan köpmannen be en bön strax innan han tände en cigarett. Köpmannen tyckte inte att det passade sig. ”Nej”, sade hl Siluan, ”det är bäst att inte alls göra sådant som inte passar ihop med bönen.”

© Citera gärna men ange källa.
Fader Benedikt

Tillbaka till Ortodox tro