.ortodox tro

Ondskan


Världen är skapad Sophia, säger Sergej Bulgakov. Världen är skapad av Gud och därför i grunden gudomlig. Varandets fullhet finns i världen, all fullkomlighet som är möjlig för skapelsen finns i inlagd i dess fullhet. ”Och Gud såg på allt han hade gjort, och se, det var mycket gott", sägs med sådan emfas att Gud kunde vila efter sin skapelseakt. Hur kom ondskan in i världen och vad är ondskan?
   Ondskan existerar inte parallellt med det goda som egen princip. Därom är alla kristna tänkare överens med antika filosofer. Den orientaliska dualismen är helt oförenlig med kristen tro. Det onda existerar inte som en egen substans, den finns bara som ett tillstånd i skapelsens existens. Denna världens furste är ingen gud. Han är bara en upprorsmakare. Det onda är frånvaron av det goda, en olyckshändelse, en parasit. I positiv mening existerar endast Gud och Hans kraft i skapelsen. Ontologiskt finns inte det onda, det är icke-varats fantom, ett adjektiv. ”Jag är den jag är”, säger Gud till Moses (Ex 3:14). I Septuaginta står det: ego eimi ho on, Jag är den som är. Gud är varandet och verkligheten och endast Han är källan till allt det som finns. Ondskan däremot är icke-varat och icke-verklighet, den är inget ting som Gud har skapat. Ondskan är en störning av det goda, en parasit, den är inget substantiv. Ondskan är till sin natur adjektivistisk. Den finns inte heller inför Guds ansikte, men det räcker inte med att konstatera detta. Vi lever i en värld, där dess oerhört destruktiva kraft verkar galopperande. Vi tvingas söka dess plats i världen, även om den är en parasit. Gud har inte skapat det onda, hur kan det då finnas? Och om ondskan inte är äger ett eget varande, hur kunde detta tillstånd av det onda uppstå?
   Det finns två allmänna förutsättningar för det onda, vilka i sig inte alls är onda, men som kan skapa rum för ondskans rent objektiva tillblivelse. Förutsättningarna har en objektiv och en subjektiv sida. Den förra är att söka i själva det skapades natur och den senare i dess frihet.  Det skapade är inte en ”perfekt maskin” som inte kan gå sönder, utan en tillblivelse, en resa, en process, en väg och ett växande. Ett barn som inte kan gå, begår ingen synd. Fullheten som en plan i den gudomliga visheten är ett mål för varje människa, liksom för mänskligheten. Det betyder att det finns en gräns i den personliga tillblivelsen på väg mot fullheten, eftersom jag som person ännu är avskild från helheten. Som människa tillhör jag helheten, mänskligheten, men jag är ännu inte mänskligheten och är långt ifrån målet, jämfört med de heliga. Detta tillstånd råder så länge Gud inte är i alla och alla inte är i Gud. Denna begränsning är en förutsättning för ondskan. De skapade varelserna har givits olika möjligheter. Fullheten finns att söka, den är inte given. Människan är ingen maskin. I tystnaden hörde jag en röst:
”Kan en människa ha rätt mot Gud,
kan en man vara ren inför sin skapare?
Nej, inte ens sina tjänare litar han på,
även hos änglarna ser han brister,
än mer då hos dem som bor i hyddor av ler,
dem som har sitt ursprung i jord” (Job 4:18)
I änglarnas tjänstgöring kan finnas brister och ofullkomligheter, helt enkelt därför att de är skapade och har det skapades begränsningar. Det skapade har inte Guds fullhet, den finns som en möjlighet men det skapade får också finnas i sin begränsning och sin frihet. Ett barn som inte kan gå begår inte synd. Begränsning och ofullkomlighet är inga synder utan privilegier som består i att människan varken är en automat eller ett djur som följer instinkten. Om världen vore perpetuum mobile skulle den kunna fungera med mekanisk precision och utan möjlighet att begå fel, men det skulle utesluta de skapades kreativitet som är synonymt med livet. Världen skulle vara död. Och Gud har inte skapat död utan liv. Om inte Gud skapat en perfekt värld, är Han själv då perfekt? Frågan är fel ställd, eftersom begränsningens och frihetens väg är en väg till fullhet, när Gud skall bli allt i alla. Att vara skapad är en utmaning att förverkliga vägen och fullgöra resan. Vi har friheten att besegra individualismens och isoleringens, alienationens väg och delta i den pågående sofianiseringen av skapelsen.
   Skapelsen ofullkomlighet finns i alla varelser, ja, ner i den oorganiska världen, men trots det har allt som är till hörsammat Guds skapande ord och funnit sin plats. Människans uppgift blev att förandliga, det vill säga humanisera världen: ”Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden” (Gen 1:28). I begynnelsen fanns ”ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den” (Gen 2:5). När människan blivit skapad blev hon satt ”i Edens trädgård att bruka och vårda den” (Gen 2:15). Människan fick kallelsen att transformera världen till en Guds trädgård, ja, till att transfigurera den. Men det verkar som om skapelsen fungerat bra, men människan som fick den högsta kallelsen att både transformera världen och skapa sig själv, hamnade mest fel. Människan fick i motsats till övriga delar, en historia. Människans frihet är historiens början. Och friheten är skapad av Gud.
   Friheten manifesteras när livet börjar efter skapelsen, när det skapade inträder i tiden, eller som Basileios den Store säger: tiden låg död i rummet.
   Två vägar, två möjligheter fanns för människan: att acceptera Guds herradöme och handla i enlighet med Hans vilja, utanför kunskapen om motsättningen mellan det onda och det goda, eller att låta kollisionen mellan ont och gott ske i människan. Motsättningen finns inte från begynnelsen, den tillhör skapelsen, där ljus lyser i mörker. Mörkret är det som inte kan ses, ljusets icke-existerande substrat, som korresponderar med tohu ki wohu, det öde och tomma, som fanns innan Gud sade sitt: varde ljus! Detta har förstås inte hänt kronologiskt, eftersom tiden ännu var död i det svarta hålet, det handlar om ett ontologiskt mörker. I Gud finns inget mörker. Han är Ljus, säger hl Johannes (1 Joh 1:5). Mörkret är inget som skapas, utan finns som en rest, en skugga och det är när denna skugga öppnar en dörr till sin egen botten som det onda kan realiseras i skapelsen genom den fria viljan, skapad av Gud.
   Porten öppnas när den skapade anden i sin begränsning och frihet ser sin makt som mörker, det vill säga som ont i motsats till gott. Själva skapelsen innehåller denna frihet till opposition. Skapelsen börjar och slutar i detta. I början finns å ena sidan en barnslig oskuld av okunnighet om ont och gott. Å andra sidan finns en aktiv helighet som besegrar och transcenderar ondskan. ”Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in” (Mark 10:15). Gud känner det onda och det goda och vi är skapade till Guds avbild och likhet. Gud är helig, inte barnsligt oskyldig, och denna helighet är oss given för att vi både i vår oskuld och i vår helighet skall hålla buden. ”Jag är Herren, er Gud: ni skall vara heliga och förbli heliga, ty jag är helig” (Lev 11:44).
   Barnsligheten är instinktiv och den lyder naturens inneboende sofianska ordning, men då den inte räcker måste det finnas bud som direkt talar till friheten. Detta var läget i paradiset. Så länge människan är barnslig, följer hon instinkt och bud, men när hon mognar och hör kallelsen att lära känna det onda och det goda, när hon upptäcker dörren, skuggan in till mörkret och får veta att hon kan bli som Gud, skapa, förverkliga mörker och resa långt in i det, ja då förlorar ju budet den makt det hade över barnet. För den rättfärdige finns ingen lag, det finns bara kärlek.
   En liknande situation fanns i änglavärlden, där fallet egentligen skedde. Även de testades och även de fick veta att det fanns ett tillstånd, bortom lagen, när friheten att lyda eller göra uppror inte längre finns. Somliga valde att inte gå hela vägen till denna superfrihet, bortom lagen, under kärleken, de avföll och erbjöd människan samma möjlighet att slippa frihetens lag som är kärleken, målet för vår kosmiska resa. De heliga änglarna är nu steget före oss. De kan inte längre falla, de har transcenderat sin frihet så att de bara kan älska och därmed är de utanför lagen. Och de kan inte längre bryta den. Vår väg är densamma. Vår kamp är en kamp att transcendera vår frihet under Kristi nya lag till en fullkomning i kärlek, när vi ser Honom sådan Han är.
   Inte ens Guds Son undgick prövningen i öknen. Han kom för att göra Satans verk om intet just genom att acceptera samma frestelse som änglar och människor.
   Ondskan är en verklig och aktiv kraft i världen och vi kan inte avfärda den som frånvaro av det goda eller som någon sorts slöja och fantasi. Jesus talar faktiskt om en furste av denna världen. ”Ty nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig” (Joh 14:30). Vi har inget gemensamt, skulle man också kunna översätta den senare satsen med. Det är ett rike med en regering och en premiärminister. Även om riket är besegrat finns det kvar en tid.
  Ondskans furste är ett resultat av skapelsens frihet och självbestämmelse. Ondskan uppstår med tiden och den upphör med den. När ingen tid mer är. Ondskan är alltså verklig, den är skapad av änglar och människor. Materialet är mörkret.
   Ondskan uppstod alltså först i den andliga världen i dess rena form, inte som missförstånd, inte som ett tankefel utan som självändamål. Människan har mycket svårt att förverkliga ondskan som självändamål. Det är därför hon skapar idéer såsom socialism, anarkism och nationalsocialism, stora idéer som måste förverkligas till priset av blod och död. Ondskan i dess rena form, i änglavärlden, kan döda som självändamål, den behöver ingen idé medan människan först måste avhumanisera sin fiende för att sedan med gott samvete kunna eliminera henne. Det finns en ondska som är så ond att den inte kan fattas. Den är demonisk och utgör ett självändamål. I den fallna änglavärlden finns ingen ateism och ingen agnosticism. Där tror alla och de bävar (Jak 2:19).
   Friheten är utan orsak. Därför har syndafallet ingen orsak heller. Den är irrationell. Ondskan är djupast sett det också. Så är det hos Dostojevskij, vilket västliga tolkare av honom har svårt att begripa. De vill ha honom till deterministisk psykolog, men han ser ondskan som fullständigt irrationell.
  Ondskan är verklig, den har sina egna hypostaser, vars uppgift är att förverkliga det onda och locka människan med på resan till det yttersta mörkret. Trots att stationerna, där hon vilar och äter, bär alienationens mask och spöklikhetens atmosfär, fortsätter resan eftersom Satan är lögnens fader. Det verkar också som om denne Satan hade all makt och som om Gud inför mörkret angrepp vore maktlös, men inte heller detta stämmer. Satan luras och lögnen är hans starkaste vapen. I bönen Fader vår ber vi i den slaviska texten inte att Gud skall frälsa oss från det onda, zlo, utan från den onde, från en konkret person, i vilken ondskan inkarneras.
   Kristi apostlar och de heliga visste från egen erfarenhet att Satans makt kan förstöra människan. Men de visste också att hans makt är begränsad och blir tillintetgjord i Gud genom Kristi Ande. Den ortodoxa tron känner ingen tredje ståndpunkt, ingen medelväg mellan Gud och Satan. Vi står hela tiden antingen helt på den enes eller andres sida.
   Segern tillhör Gud och Lammet och dem som går med dem. Satan och hans arméer är besegrade. Utan att erfara denna kosmiska kamp och utan kunskap om denna strid kan vi inte kallas ortodoxa kristna. Detta tillhör livets realiteter.
   Satan är ingen kostymklädd gentleman. Han är en listig noetisk ande som utför sin makt i det fördolda. Han verkar utan att synas. När man inte tror på hans existens är han gladast. Han angriper oss aldrig framifrån, om han inte blir riktigt trängd, vilket han kan bli i de heligas böneliv.
   Hl Petrus säger: Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron” (1 Petr 5:8).
   Hl Paulus säger: ”Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna” (Ef 6:11-12).

© Citera gärna men ange källa.
Fader Benedikt

Tillbaka till Ortodox tro