.ortodox tro

Liturgin

Kyrkan är byggd på hörnstenen Kristus och hon består av levande stenar. Som kyrkan samlas hon till gudstjänst i yttre byggnader. Ordet liturgi (gr. Leitourgia), betyder "uppdrag i det allmännas tjänst". Den gudomliga liturgin är Guds folks tjänst för alla. Uppdragsgivaren är Gud.

I Gamla Testamentets tid fanns en liturgi i templet i Jerusalem. Den utfördes enligt Mose lag och föreskrifter. Den anknöt till årets fester. Prästerna utförde ritualen i templet i Jerusalem. Det var en stor dag för Jesus när han för första gången fick följa med sina föräldrar till templet, där han trivdes så bra att han stannade kvar där.

Judarna firade också privata religiösa fester i hemmen. "Sabbaten började lysa när lampan tändes i Jesu barndomshem i Nasaret. "Synagogan var också en viktig samlingsplats för bibelläsning, bön och undervisning.

När Jesus dog på Golgata rämnade förlåten i templet. Jesus gick som överstepräst in i det allra heligaste på Golgata och offrade en gång för alla. Det gammaltestamentliga prästämbetet fullkomnas i Kristus. Ordet för präst, hiereus, används i de nytestamentliga skrifterna i nyss nämnda betydelse. Hiereus-ämbetet ersätts med det konungsliga prästadömet.(Se 1 Petr.2:5,9). Ordet präst kan härledas ur ordet presbyteros, som också kan översättas med församlingsföreståndare, äldste. När den helige aposteln Petrus säger att även han är präst (en av de äldste i Bibel 2000) använder han ordet presbyteros, inte hierevs, eftersom det senare ordet står för ett prästämbete som fullkomnats i Kristus medan presbyteros är den kristna församlingens äldste.

Kyrkan kristnade den gammaltestamentliga liturgin så att den fick en andlig innebörd med ett evighetsperspektiv. Kyrkan fortsätter att läsa de gammaltestamentliga texterna, hon sjunger psalmer och hymner med motiv från ökenvandringen och Kanaans land, men i ljuset av Kristus Gud. Det blodiga offret är ersatt med Kristi offer en gång för alla. Söndagen blir viktigare än sabbaten.(Som kyrkan inte avskaffat).

Liturgin ger den gamla påsken en ny mening, ett nytt innehåll. Tillbedjan av Gud gör människan till människa. I liturgin fullkomnas tillbedjan. Den är det noblaste uttrycket för tillbedjan.

Ur Gamla Testamentets liturgiska liv utvecklade Kyrkan alla sina gudstjänster och mysterier: dop, konfirmation (myrhasmörjelse), bot, nattvard, äktenskap, de sjukas smörjelse, prästämbete mm. Kyrkan har aldrig haft en period av "väckelsemöten". En ortodox kvällsgudstjänst t ex har vuxit ur synagogans form av tillbedjan.

Lex orandi, lex credendi
. Det betyder: såsom vi ber så tror vi. Vår katekes och vårt dogma, vår lära och våra uppfattningar är det vi ber i den ortodoxa kyrkan, inget annat.

Den som vill lära känna den ortodoxa tron ska alltså leva dess liv av tillbedjan. Ortodox betyder ju rätt tro och rätt lovsång. Ortodoxi och ortopraxi utgör tillsammans vetenskapernas vetenskap (den noetiska filosofin) och konsternas konst (askesen=övningen).

Liturgin är en resa till Guds rikes bord. Psalmisten säger: "Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen." (Psalt.23:5-6)

Tillbaka till Ortodox tro