.ortodox tro

Jag tror


Tron är den väg längs vilken Gud och människa närmar sig varandra från var sitt håll. Initiativet till denna resa har Gud tagit, ty han har alltid trott på människan. Det var inte Adam som efter den olyckliga dagen i Paradiset ropade på Gud, utan det var Gud som undrade: ”Adam var är du?”
   Adam hörde Guds steg. Han visste att han var på väg. ”Jag hörde dig”, sade Adam. Gud ger sig tillkänna, ofta på ett gåtfullt sätt. Människan känner en närvaro, hon hör steg som närmar sig. Och trots sin rädsla och sin undran tar hon ett steg mot Gud. Säger något: Jag tyckte jag såg någon bortom kröken. Jag tyckte att någon ropade, jag kände en kallelse. Gud kallar oss på väldigt många sätt: handfast eller gåtfullt, synligt eller otydligt. Det är svårt för en människa att tro, om hon inte först känner denna kallelse.
   Tron är det kristna livets grund, men den är också ett mysterium. Tron är Abrahams förnämsta egenskap som gjorde honom till fader för Israel och Kyrkan. ”Och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet.” (Gen. 15:6) Men å andra sidan är många kallade, men varför är få utvalda? Varför tar somliga av oss emot kallelsen medan andra blir helt oberörda? Herren talar om fyra sorters åkerjord.
   ”Då han nu vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder, kasta ut nät i sjön, ty de voro fiskare. Och han sade till dem: ’Följen mig så skall jag göra eder till människofiskare.’ Strax lämnade de näten och följde honom.
   När han hade gått därifrån ett stycke längre fram, fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans broder, där de jämte sin fader Sebedeus sutto i båten och ordnade sina nät; och han kallade dem till sig. Och strax lämnade de båten och sin fader och följde honom.” (Matt. 4:18-22)
   Hur kommer det sig att dessa fiskare genast följde Gud medan den rike ynglingen som Jesus kallade gick sorgsen bort? (Matt. 19:21-22).  Kan det vara så att fiskarna var fattiga och medan den rike ynglingen inte hade kraft att slita sig från sin skatt på jorden?
   Varje människa har sin skatt på jorden, pengar och prylar, bra jobb eller en aktad ställning. Är det därför Herren säger: ”Saliga är de i anden fattiga, ty dem hör himmelriket till.” (Matt. 5:3). Hl evangelisten Lukas är ändå klarare när han säger: ”Saliga är ni som är fattiga, ty er hör Guds rike till.” (Luk. 6:20). Fattig i anden eller fattig i bokstavlig mening, huvudsaken är att människan kommer till insikt om att inget jordiskt kan ersätta Guds rike. Salig var den köpman som sökte efter goda pärlor och när han fann en sålde han allt han ägde för att få den pärlan – tron.
   Det har aldrig varit lätt att leva trons liv, men vår tid erbjuder sannerligen inte många tillfällen. Man har inte tid. Många hör den gåtfulla rösten, de fjärran stegen, men man har inte tid att lyssna, inte tid att gå honom till mötes. Inte nog med det: rösten som kallar känns inte igen. Kallelsen kan erfaras som en dunkel oro, som ett oklart sökande. För många kommer slutet som en chock. Mitt liv har varit ofullständigt. Det har varit bortkastat, meningslöst. Jag missade det viktigaste: Gud. Det var den hunger och törst jag ersatte med brist på tid.
   Guds kallelse är en avskjuten pil. Om den träffar målet blir det ett sår som inflammeras. Då gäller det att sätta allt åt sidan för att söka Gud. Hl Makarios av Egypten beskriver detta så här: ”Den andliga kärleken tänder en eld i själen, när hon hör kallelsen, och börjar känna en oemotståndlig dragning mot den andliga klarheten och den ljusa skönheten. Själen lider av sin brinnande kärlek till sin himmelska brudgum och sliter sig fri för att stiga mot höjder som inte längre kan beskrivas i ord och som mänskligt förnuft inte kan fatta - - Genom en lång och tung kamp, genom en segerrik strid och en oerhörd kraftansträngning - - söker dessa själar himmelska andliga hemligheter och olika former av Guds skönhet, de törstar och hungrar efter det allra bästa och högsta. Guds Ande är nämligen en mångformad, oupphörlig, outsäglig skönhet som uppenbarar sig för den själ som är värdig, till hennes glädje, tröst och liv, för att den rena själen, som oupphörligt har lidit av sin stora och brinnande kärlek till sin himmelske brudgum, aldrig mer ens skall kasta en blick mot det jordiska, utan kommer att hålla sig till honom.”
   Så möts människan och Gud i trons mysterium och förening. Jag tror är därför en av de högsta bekännelserna på jorden, endast kärleken är högre, men då tron är en förutsättning för kärleken kan vi aldrig hoppa över trons möte med Gud.
   Jesus började sin verksamhet som Guds kallande röst. Han kom till ”Galiléen och predikade Guds evangelium och sade: ’Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gör bättring och tro evangelium.” (Mark 1:14-15)
   Detta genomsyrade allt i det han förkunnade. Han kallade till tro på honom, han uppmanade till tro på Gud vår Fader, att tro evangeliet, att tro på Guds rike. Tron är det kristna livets fundament, ty ur tron flödar hopp och kärlek och allt gott verk, alla goda gåvor och Andens kraft.
   Hl Paulus har gett en klassisk definition på tron i hebréerbrevet: ”Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser.” (Hebr. 11:1).
   Tron har två aspekter. Den första är tron på Gud, på Kristus, på den heliga treenigheten, på Kyrkans dogma. Den andra aspekten är tilliten till Gud. För en ortodox kristen är båda nödvändiga. Vi måste tro på någonting med vårt nous, vårt hjärta och vår själ och sedan omsätta den i det dagliga livets tillit och handlingar. I engelskan finns orden faith och belief, tro och försanthållande.  Tron ställs ibland mot förnuftet och försanthållandet mot kunskapen, vetenskapen. En ortodox kristen ser inte denna motsättning. Tron är förnuftig och försanthållandet bygger på en djup kunskap. Man kan inte tro på något man inte alls känner till. Den får inte heller vara blind, inte heller alltid skeptisk. Man måste hitta en balans. När vi i vår niceanska trosbekännelse säger ”Jag tror” så har vi satt oss in i dess olika delar och bekänner den sedan som en verklighet och en lovsång till denna verklighet. Utan tro får livet en annan inriktning, ett annat innehåll. Lidande och död blir meningslösa, ja, själva livet blir absurt.
   Jag tror. Tron är alltid personlig. Ingen kan tro åt mig, jag kan inte tro åt en annan. Trosbekännelsen är i vår liturgi i första person. Allt annat: bönerna, lovsångerna, välsignelserna, ekténierna, ja, allt är vi-form. Låt oss överlämna oss själva, varandra och hela vårt liv åt Kristus, vår Gud. Detta kan vi säga därför att var och en har sagt: Jag tror. Även om vi ibland måste göra tilläget: hjälp min otro.
   Tron måste på något sätt få en fysisk yttring i mitt dagliga liv. För att tron skall växa måste den vara i bruk.
   Alla människor har fått trons gåva som en naturlig noetisk drift, den är lika självklar som sexualdriften och vårt behov av värme och mat, gemenskap och mening. Det finns inga människor som är födda utan denna drift. Den går inte att utsläcka eller döda. Tron är självbevarelsedriften i människans djupaste skikt eller i själens högsta del: nous. Människan är drift. När hon inte får eller kan tillfredsställa självbevarelsedriften i dess olika kanaler i ande, själ och kropp, är hon inte en harmonisk människa. När hon missbrukar den naturliga driften genom att driva den för långt, upphör hon att vara en naturlig människa. Därför finns den en juridisk drift som är själisk och den gillar en handling som står i harmoni med människans naturliga drifter. När människan bryter mot självbevarelsedriftens olika bud, skrivna i hjärtat, blir den juridiska driften otillfredsställd och reagerar med bestraffning av människan som upplever obehag och skuld. När människan rättar till sitt misstag blir den juridiska driften åter tillfredsställd. Denna drift är lika omutlig som alla andra drifter. Samvetet är omutligt. Det kan dock vara korrumperad och börja uppträda på de mest besynnerliga sätt.

© Citera gärna men ange källa.
Fader Benedikt

Tillbaka till Ortodox tro