.ortodox tro


Hjärtat – en Guds gåva


f. Benedikt

 


Gud har gett oss gåvor, Han har skapat oss till sin avbild och sin likhet. Det förra är oss redan givet medan det senare finns nedlagt som en möjlighet, ett projekt och ett mål. Vi är väl utrustade för att nå målet; theosis, delaktighet i Guds natur. Gud har gett oss gåvor. En av de största gåvorna vi fått är hjärtat som ”styr hela vår kropp och när Guds nåd behärskar ett hjärta, regerar det över alla tankar. Detta är möjligt därför att hjärtat är den plats där nous och tankarna är att finna.” (Hl. Makarios av Egypten)
   Nous är inneslutet i hjärtat, men hjärtat är större än det. Hjärtats noetiska förmåga är oss given för att vi skall kunna lära känna Gud, men hjärtat innesluter också viljan att välja väg, att välja friheten och i den Gud och Hans bud.
   Människohjärtat är oroligt till dess det finner vila i Gud. Hjärtat innesluter alltså förmågan att längta efter Gud och att älska Honom. Alla dessa hjärtats resurser är designade att tjäna hjärtats noetiska förmåga att känna Gud, att älska Honom av allt hjärta och att av fri vilja följa Honom.
   Nous’ mål är Gudskunskapen. Känslans mål är längtan efter och kärlek till Gud medan viljans mål är att lyda Gud. I hjärtat finns en gränslös törst och en omättlig hunger. Törst och hunger är hjärtats djupaste energi.
   Hjärtat är en rumslig gåva till oss. Han har berett ett rum i våra hjärtan, ett rum för möte, ett Guds mottagningsrum. Dessvärre kan hjärtat vara fullt av skräp och onda ting, ofta omedvetet, kanske det som hl. Paulus kallar ”kött”, en köttets lag som strider mot andens noetiska (ordlösa) kunskap, djupa (känslolösa) känsla.
   Samma hjärta, i vilket Gud utgjuter sin kärlek genom den Helige Ande (Rom 5:5), kan också bli en plats för ”demonernas” spel med vår kunskap, vår känsla och vår vilja.
   I hjärtat finns ”köttet”, i vilket allt vi gjort och ofta glömt, är gömt. Likaså finns lidelserna där. Ur hjärtats ”dolda kött” utgår allt ont, enligt vår Frälsare (Mark 7:21-23). Där pågår en strid och en kamp mellan det vill inte vill se och möta och vår vakna noetiska förmåga, som bit för bit konfronterar oss med vårt dolda ”kött” (kanske det som psykiatrin kallar det omedvetna).
   Människohjärtat är förunderligt. Det är omätligt djupt, ett litet kärl som kan rymma både draken och lejonet, giftiga varelser, ondskans alla ting, bråddjup, men också Gud, änglar, liv och Guds rikes ljus, apostlar, himmelska städer och nådens skatter. Där finns allt (hl Makarios).
   Nådens receptorer, ”platsen” för närvaron av det gudomliga livet, är där vi konfronteras med Gud och förenade med Honom blir integrerade och förklarade existenser. Det andliga livet konst går därför ut på att bli medvetna om ”skatten som är gömd i hjärtat” – att bli medveten om den verkliga men ogripbara närvaron av Gud i hjärtat; denna konst utövas så att nous, fritt från främmande tankeinnehåll och bilder lockas att stiga ner i hjärtat och bli medvetet om den dolda gudomliga närvaron där. (Philip Sherard).
   I hjärtat finns mottagningsrum och sovrum, dörrar och portaler, kontor och gångar. Där finns verkstaden för rättfärdighet och galenskap, där är död och liv. Hjärtat är Kristi palats. Dit kommer Kristus för att vila med sina änglar och heligas andar, och han vistas där, han går in där och där upprättar Han sitt rike (hl Makarios).

f. Benedikt
3.9.2009

Tillbaka till Ortodox tro