.ortodox tro

Fäderna

Bland Kyrkans heliga har alltid funnits filosofer, andliga lärare och vägledare som både förklarat och försvarat den kristna tron. Dessa kallas de heliga fäderna och deras undervisning har haft patristisk (av grekiskans ord för fader) status. De första fäderna fick försvara den kristna tanken och tron "en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna". (1 Kor 1:23) Dessa kallas apologeter. Tack vare apologeterna och deras filosofiska kunskap kunde en dialog inledas och denna dialog ledde till att den kristna tron spreds ofattbart snabbt i det romerska imperiet och i de hellenistiska områdena.

Många fäder kämpade en hård strid mot sekterister och heretiker. Sekteristerna och heretikerna var mycket farligare för den unga kyrkan än grekerna som först skrattade åt henne. Sekteristerna och heretikerna arbetade inom kyrkan och var ofta mycket "fromma" och religiösa. Areios var en asket som var beundrad och respekterad bland hamnarbetare och vanligt folk. Han diktade enkla visor och andliga sånger som alla kunde sjunga. Men det var inte för att förkunna Kristus, utan för att reformera samhället. Kristus var för honom den fullkomliga människan, den nye Adam, en förebild för framtiden i ett imperium som höll på att krackelera och störta samman. Kristus var nog en gud eller gudalik, som Gud (homoousis). Hans motståndare den helige Athanasios visste att om Kristus inte var Gud själv, född före all tid, av samma väsen (homoiousis) som Fadern, ja, då fanns det ingen frälsning för människan. Athanasios var en fader och en profet. Han visste att det romerska samhället inte hade någon framtid. Det måste gå under och Kristus måste göra allting nytt. Det var bara ett iota (den minsta bokstaven i det grekiska alfabetet) striden gällde om, men på detta iota vilade Kyrkans framtid och tro, inte minst hennes trovärdighet.

Heresi betyder val av vissa sanningar. En heresi förstör kyrkan inifrån och splittrar helheten. En heresi hotar fullheten (allt är viktigt och centralt) och är därmed ett dödligt hot mot Kyrkan i tiden. Heresin slår sönder den enskilda människan också. Hon blir förvirrad och vet inte längre vad hon ska tro. Heresin slår sönder församlingslivet och splittrar de troende. Heresin sår hat. Heresin lovar guld och gröna skogar (som Absalom när han ställde sig vid porten till staden och lovade att alla som kom till honom skulle få sin rätt. Vilket han förstås inte höll. Lika lite som andra sekter och heresier), men trälbinder människor kring en idé, mer eller mindre absurd.

Det finns mer eller mindre farliga heresier också. Det finns människor som älskar Kyrkan, men som tar miste på vissa punkter. Några av den ortodoxa kyrkans fäder hade förstått vissa saker fel. En sådan var Origenes. Han var en äkta kristen som inte riktigt visste var gränsen för gnosticismen gick.

Det finns inga fullkomliga fäder. Därför finns det element av heresi i alla fäders skrifter.

Fäderna är en källa till kunskap om Gud. Alla fäder var inte andliga kämpar som stred mot heresier, alla var inte apologeter och filosofer. Det finns fäder som på ett enkelt sätt förklarar den kristna tanken och berättar om Kristus Gud. Det finns fäder som fördjupar den kristna tron och det finns fäder som är specialister på det andliga praktiska livet. Dessa sistnämnda är i sanning bärare av Gud, Theoforos. Bland dem finns många kvinnor, unga människor, ja, barn och änglar i köttet, nämligen helgade munkar och nunnor. De är kyrkans atleter och elit.

Den ortodoxa kyrkans nådesordning är väg i tre stadier: rening, upplysning (av nous) och förening med Gud genom Kristus i den helige Ande. Mystikerna har nått det tredje stadiet. De är gudomliggjorda.

De heliga motsäger inte varandra. Fäderna, oavsett hur de klassificeras - som filosofer, apologeter, pastoralteologer, asketer eller mystiker, alla öser sin kunskap om Gud ur sin levande kristna erfarenhet. Denna erfarenhet var för dem alla en realitet. Deras briljanta intelligens, deras rena och upplysta nous och deras rättfärdiga liv är ännu en källa för oss, en källa till kunskap om samma Gud, ty han är densamme i går, i dag och i evighet.

De heliga fädernas skrifter är inte ofelbara, ty ingen kan ensam äga fullhetens ljus, ingen påve, ingen patriark, ingen helig fader. Detta är den ortodoxa kyrkans lära. Tillsammans utgör fäderna den liturgiska och bibliska grunden för den kristna tron. Vi lär känna Gud, Fadern, Son och helig Ande när vi studerar de heliga fäderna.

Somliga fäder har blivit universella. De talar från tid till tid. Jag skall räkna upp några av dem: Ignatios av Antiokia, Irenaeus av Lyon, Athanasiois av Alexandria, Basileios den Store, Gregorios av Nyssa, Gregorios av Nazian (Teologen), Johannes Chrysostomos, Kirillos av Alexandria, Johannes av Damaskos, Kirillos av Jerusalem, Maximos Bekännaren, Fotios av Konstantinopel och Gregorios av Palamas. Bland de asketiska och andliga lärarna må vi nämna: Anthonios av Egypten, Makarios av Egypten, Johannes av Stegen, Isak av Syrien, Efraim av Syrien, Simeon den Nye Teologen m fl.

Tillbaka till Ortodox tro