.ortodox tro

Det oskapade ljuset

Föreläsning Sophiaseminarium lördagen 29 okt 2005

I den nicenska trosbekännelsen bekänner vi en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son,/ född av Fadern före all tid;/ ljus av ljus, sann Gud av sann Gud;/ född och icke skapad; av samma väsen som Fadern.
   Ordet ljus är så centralt i Bibeln och det kristna symbolspråket att det kan kännas utnött och är det väl också om det bara är en fråga om symbolspråk eller religiösa uttryckssätt. Och om man med symbol menar ett tecken som ersätter verklig närvaro av den eller det som symbolen sägs representera.
   När vi i Ortodoxa Kyrkan talar om symbol är vi både överens med Kant och inte överens med Kant. Han menar att symbolen är en skärningspunkt mellan phenoumena och noumena, alltså mellan tinget och tinget i sig, mellan det vi kan ha kunskap om och det som vi inte kan ha kunskap om. Skärningspunkten dras ut till en linje, en gräns för vår kunskap. Kant förbjuder oss inte gå över nämnda gräns, vilket Wittgenstein gör. Här är vi alltså inte överens. Symbolen för oss ortodoxa är inte en skärningspunkt som dragits ut till en linje, en gräns, utan punkt som utvidgats till en cirkel, ett rum, där det verkligt spännande och intressanta börjar. Detta rum utforskar Tarkovskij i sin film Zonen, gränsens tredje rum, som kan bestå av skräp, svarta hundar, meningslösa riter, oväntade och irrationella gärningar och handlingar för ag
nostikern, som varken har eller vill ha kunskap.
  Man skulle kunna säga att Tarkovskijs zon i filmen Zonen är synonym med agnoia, som betyder okunnighet. Allt som finns i Zonen är skräp som människans lidelser har producerat. Zonen är människans yttersta förnedring i splittring, ensamhet och meningslöshet. Det största skräpet är individ
en, som lidelserna skapat. Denna individ försöker att med alla lidelser till buds bevara sitt liv och bli autonom gud, i en gigantisk polyteistisk epifani, gudsuppenbarelse, som vi bevittnat sedan renässansen i väst. Vi vördar eikon, urbilden, västvärlden dyrkar eidol, idolen, avguden, den av lidelsen skapade individen, vars helvete är den andre, som Sartre, mannen som hade fel i allt, säger.   
Motsatsen till individen är personen, som i motsats till individen är född av transfigurerade, förklarade drifter, passioner, energier.
   Denna inledning till ämnet Det oskapade ljuset kan i förstone te sig besynnerligt, men är det inte alls. Samma inledning till ämnet finner vi i alla de tre synoptiska evangelierna. Jesus förklarar korsets väg, individens död och personens födelse i mötet med det oskapade ljuset på Tabor. Självförnekelsen, självplågeriet, det som senare kom att kallas imitatio Christi, var på modet under fornkyrkans tid: stoicismen, som dessvärre kom att prägla kyrkan genom de politiskt korrekta. Stoisk askes har individuellt värde och det sker inte i frihet och leder därför aldrig till målet, till föreningen med Gud, till théosis, till Guds rike som är det oskapade ljuset.
   Det som utmärker den som befinner sig på vägen till Guds rike, är en allt fullkomligare person i frihet och en allt svagare individ i allt större bundenhet. Personen är medveten i sina beslut, individen förs av tidens vindar än hit än dit. Ju större framsteg på vägen mot Guds rike, det oskapade ljuset, desto mer medveten blir personen. Hon blir mer och mer personlig, sådan som Gud en gång skapade henne, hon blir mer och mer vaken och medveten. Individen går mot allt större skymning, mörker och död.
   Detta medvetande kallar vi ortodoxa gnosis. Agnosis är motsatsen, själens sovande tillstånd. Hl aposteln Paulus säger: En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn (Ef. 5:8-9) ”I ditt ljus ser vi ljus”, utbrister David. (Psalt. 36:10). Därför heter det: ”Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig.” (Ef. 5:14).
   Lärjungarna hade mycket svårt att förstå Jesu tal om Guds rike. Jesus fick om och om igen förklara i liknelser, han fick varna för missuppfattningar och förvrängningar. Guds rike är ingen skapad verklighet. Man kan inte säga att det är här eller där. Det är entos hymin, vilket kan betyda både inuti er och mitt ibland er. Somliga trodde Guds rike skulle skapas av politiker, andra att det skulle skapas med svärd i hand. Åter somliga menade att det låg i framtiden, att vi skulle bli delaktiga av det när vid dör. Allt detta är fel, det ligger varken bak i tiden eller fram tiden. Det ligger inte alls i tiden. Jesus sade att Guds rike var nära. Men Moses såg det långt innan det kom nära med Jesus. Redan i 2 Mosebokens 33 kapitel, vers 11 talade Herren till ”Mose ansikte mot ansikte, som en människa talar till en annan.” Var har Moses sett Guds ansikte? Han såg det inte medan han levde sitt jordeliv, ty "ingen kan se Gud och leva." Nu ser Han Guds ansikte på Tabor. Men hur kan Han göra det? Moses har ju varit död sedan länge? Den frågan ställde även fariséerna. Hur kan Abraham ha sett Jesu dag. Jesus var ju bara 30 år och Abraham död sedan länge?. Alltså kan detta inte skett i tiden. Det kan inte ha skett i den skapade verkligheten överhuvudtaget, ty de hör ihop. Enligt Basileios den Store har Gud aldrig skapat tiden, den har börjat med rummet. Alltså måste Guds rike vara utanför rummet. Det är icke skapat och det är ljus, oskapat ljus. Det är utanför tiden, i Guds rike, det noetiska, osapkade rummet, där de möts. Det rummet är Tabor.
Matteus: Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen komma med sitt rike.”
Markus: ”Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt.”
Lukas: Jag försäkrar er: några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike.
  Därefter tog han Petrus, Jakob och Johannes upp på ett högt berg, där Han förklaras. Denna förklaring, detta ljus kallar Han själv Faderns härlighet och Guds rike. Detta berg omnämns inte med namn, ty det finns inte i det skapade rummet. Hur hade de kunnat se Mose och Elia i så fall? Det hände inte i skapat rum, alltså hände det inte heller i någon av veckans sju dagar, utan i ljuset av den åttonde dagen som inte är skapad. Där kan Herren tala till Moses som en människa till människa. Guds rike är det oskapade ljuset, den åttonde dagens oskapade verklighet. I ditt ljus ser vi ljus. Detta är de ortodoxa fädernas undervisning. Delaktigheten i det oskapade ljuset medför delaktighet i Guds oskapade energier av treenigheten, som på berget inte är tre lågor utan ett odelat och enkelt ljus, treenigheten.
   Treenighetens hypostaser är också närvarande, men inte som ljus utan som Faderns röst: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.” Molnet som rösten kom ur var den helige Andes närvaro. Hypostasen enhet är det lysande molnet: Fadern är ljus, Sonen är Ljus och Anden är ljus. Ljus av ljus, sann Gud, född och icke skapad. Och Anden utgår av Fadern och som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras.
   Moses, de heliga och de rättfärdiga, gudomliggjorda kan också transfigureras, men de är inte själva orsaken till detta. Lukas säger att Jesus bad och under bönen blev han transfigurerad. Det oskapade ljuset kom inifrån Hans gudomliga natur, ty Han är Gud av naturen, vi av nåden. Vi måste drabbas av det oskapade ljuset, vi äger det inte. Och somliga får aldrig möta det förrän i fullbordan i Guds rike. Det är tre av tolv som i alla tider skådar rikets oskapade ljus förrän de ser döden i vitögat.
   Varför väljer Jesus dessa tre: Petrus, Johannes och Jakob? Vi vet inte, men Petrus älskade Jesus mer än alla andra och Johannes var mer älskad av Jesus än någon annan och Jakob var den som först av de tolv bevisade sin kärlek genom martyrdöden i Jerusalem. Vi sjunger i vår kyrkas troparion att han visade dem sin härlighet i enlighet med deras andliga mognad. Det är en ortodox tanke. Vi har alla en fri vilja att välja zoopoios nekrosis, den livgivande dödens väg, där individen dör och personen får liv. De som vandrar den vägen erfar det oskapade ljuset som nådens Guds rike och som Herrens paradis medan de som här och där möter Gud
längs en annan väg, den breda, upplever det oskapade ljuset som eld, som brinnande, förtärande eld.   
   Detta gäller hela skapelsen. Här är nyckeln till Uppenbarelsebokens syner och visioner. Skriften ser Kristi andra ankomst som både död och transfiguration, förklaring. Detta är också två aspekter av samma sak. ”Och han som satt på tronen sade: ’Se jag gör allting nytt!’” (Upp.21:5)
   Detta samband är inte bara kronologiskt såtillvida att det blir en förvandling i rummet och därmed i tiden, utan händelsen är också ontologisk, enligt Jesu egna ord i Matteus: Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet…(Matt. 24:29-30). Detta strax efter, eller genast och då/sedan etablerar en direkt kontakt mellan den kosmiska katastrofen och Herrens ankomst, Hans parusi. Sambandet uttrycker en inre enhet mellan händelsen och tidsålderns slut. Detta kan inte tolkas bokstavligt utan är ett apokalyptiskt språk som också återfinns på andra ställen i Bibeln. Bilden är ju någon sorts paradox: världen skall gå under i en kosmisk eld samtidigt som den inte alls går under utan transfigureras inifrån: nya himlar och en ny jord. Petrus uttrycker det mycket dramatiskt: Men de himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden; de bevaras till domens dag då de gudlösa skall förintas.
Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. (2 Petr. 3:7-13).
Den här kosmiska katastrofen fyller människorna med ofattbar terror antiquus, naturlig ångest, ty världen kommer att passera dödens portar, inte bara genom enskilda människors död, utan en kosmisk död som hela skapelsen själ genomgår. Samtidigt träder den andra aspekten in på scenen: hjärtan fylls med uppståndelsens glädje.
Den kosmiska katastrofen är inte bara fysisk utan metafysik och metaempirisk. Himlarna försvinner med ett dån och elementen smälter. Det betyder att vi skall finna fysiska och historiska tecken som förklarar denna katastrof: . Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna. (Matt. 24:7-8)
När detta sker är mänskligheten övertygad om att världen är stabil. Just när folk säger: ”Allt är lugnt och tryggt”, då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan. (1 Tess. 5:3). Den här kosmiska katastrofen är inte enbart en naturlig process av evolutionen. (Därav lugnet; man tror att solen slocknar, men det tar miljarder år och är en naturlig sak.) Denna händelse kommer att spränga dessa gränser och dess förutsättningar en metaempirisk förvandling av det kosmiska varandet, av själva varat. Detta föregås av destruktion som i sig bär transfigurationen och hör ihop med Kristi andra ankomst, parousin. Den här världen kommer inte att se parousin, eftersom själva parousin uppenbaras först inifrån världen. Den skall förklaras av parousins oskapade ljus som skall synas från väst till öst. Världen kommer inte att stå likgiltig inför detta. Allt skapat skakar, till och med krisgrupperna.
Den protestantiska världen ser i Kristi förklaring ”Jesus allena”. För den ortodoxa Kyrkan är förklaringen en trinitarisk epifani. Så är också den kosmiska förklaringen. Fadern sänder Sonen som kommer i den helige Andes härlighet. Sonens kenosis var i Jesus. Han var dold i världen, Gud av Gud. På pingstdagen kom Anden och nu är Andens kenosistid. När Sonen var förnedrad kunde man håna honom, men när han kommer tillbaka då skall det synas från väst till öst. Jesus talar om synd mot Anden. Alltså finns det också en Andens kenosis och den pågår just nu och är en fortsättning av Sonens kenosis. Men Anden finns i världen genom Kyrkan, där människan förhärligas. Medan krigen pågår och de kosmiska krafterna darrar går världen osynlig genom Kyrkan mot transfigurationen som är Kristi ankomst i härlighet i den helige Andes fulla kraft.
Hl Paulus visste detta när han i Jerusalem förklarade att …himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. (Apg.3:21) Världen kunde i sitt nuvarande tillstånd av suckan och längtan efter Guds barns förlossning inte bära den förhärligade Kristus, det oskapade ljuset. Himlen måste förvara honom tills världen går igenom transfigurationens eld som inte kan förtära den, ty den motstår elden genom Anden i Kyrkan och den kan inte förintas ty Kristus är i den och då är Kristus i härlighetens glans, skapelsen likaså. Detta är ingenting annat än slutet på kenosis, även Andens kenosis. Från denna stund är Anden fullt verksam. Då skall han inte uppenbaras i tungor av eld på en bestämd plats utan som den transfigurerade skapelsens eld.
Vi måste förstå Skriftens rika språk. Den talar om eld i två betydelser, som vi sett. Som uttryck för vrede och destruktion, men elden betyder också det oskapade ljuset. Hur har vi kunnat förbise detta? Det finns många bibelställen som talar om detta: den brinnande busken (Ex. 3:2, 19:18), Hesekiels vision (Hes.1 ff.) Det brinnande molnet (Gen. 13-14, Ex. 14:19-20, 34:5, 40:34-38, Num. 9:15-19, 1 Kon. 8:10) I Nya testamentet är denna theofani pneumatologisk och uttrycker Andens närvaro. ”Han skall komma i helig Ande och eld.” (Matt.3:11, Luk. 3:16). Kristus blev förklarad i oskapat ljus genom Andens närvaro i Hans energier, oskapat ljus. Tungorna av eld är Andens eld. I pingstdagen finns ett eskatologiskt perspektiv. Jag tänker på Joels bok, 2:28-32, samt Apg. 2:17-21, där Petrus citerar Joel:
Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner och era gamla män ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande, och de skall profetera. Jag skall låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och moln av rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Den lilla eskatologin sker på pingstdagen, men är i sak samma som den stora, den Kristus talar om i Matteus 24.
Hur kunde den lilla parousin äga rum utan att världen gick under? Skriften säger ju om och om igen att vi inte kan möta det oskapade ljuset utan att förgås. Jakob blev halt. Saulus blev blind. Han kunde inte se på grund av ljuset och dess härlighet. Det oskapade ljuset kan inte uppenbaras före parousin. Lärjungarna såg en partiell förklaring och de kastas till marken, bär sig dumt åt eller somnar. Moses fick tala med Gud i skuggan av handflatan.
Den lilla parousin är möjlig endast genom inkarnationen. Anden vilar över Sonen och Sonen är närvarande i sin kropp på jorden, Kyrkan, den nya skapelsen, förebilden för den nya jorden, och de nya himlarna då Gud skall bli allt i alla.
Än så länge är Kristi härlighet dold i himmelen. Anden är Kristi härlighet. Han är inte uppenbarad fullt ut. Kristi parousia följs av Andens parousia. Han kommer med Kristi härlighet till skapelsen.
Skapelsen skall dö som vi. Men vi uppstår i det oskapade ljuset.
Hela skapelsen går mot transfigurationen. Bibeln har många bilder för denna.
   Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: ”Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.” Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. (Upp.21:10-11).
 
Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa...(vv.11-23)
Och: och folken skall leva i detta ljus. I detta oskapade ljus.
   Den nya skapelsen är befriad det stora Babylon. 
   Den nya skapelsen bär ingen destruktion i sig. Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och kastade den i havet och sade: ”Så skall den stora staden Babylon med våldsam kraft slungas i djupet och aldrig finnas mer.(Upp. 18:2-21)
Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa, och folken skall leva i detta ljus.


Tillbaka till Ortodox tro