.ortodox tro

Bibeln
som källa till kunskap 
om Gud

  
I Bibeln finns kunskap om Gud. Bibeln kallas Den heliga Skriften, eller Skrifterna som ordet betyder. Skrift eller bok. Bibeln är berättad av många röster och nedtecknad av många olika redaktörer och författare. Bibeln består av två delar eller förbund (testamenten): det gamla förbundet och det nya. Dessa två delar har sina egna skrifter och berättelser i många olika former och genre: lag och profetia, historia och poesi, berättelser och aforismer, brev och symboliska visioner.

Gamla Testamentet

Ortodoxa kyrkan använder den grekiska översättningen (Septuaginta) av den hebreiska texten som sitt Gamla testamente. Apostlarna använde samma bok. Varför inte den ursprungliga hebreiska texten? Den fanns helt enkelt inte kvar. Och den masoretiska texten som Bibel 2000 bygger blev inte klar förrän på 1100-talet efter Kristus. Man kan alltså inte utan vidare påstå att Bibel 2000 bygger på en mer rätt text än Septuaginta. I så fall läste aposteln Paulus en sämre text än senare tiders förkunnare. Ortodoxa kyrkan misstror inte exegetiken som vetenskap, men hon håller sig till Traditionen. Varför ha en annan text än apostlarna? Och Jesus själv? De 72 (därav namnet septuaginta) som översatte Gamla Testamentet till grekiska på 200-talet f.Kr i Alexandria, hade tillgång till en hebreisk text som inte längre finns kvar

GT:s böcker

Gamla Testamentets böcker kan indelas i tre olika grupper: historiska böcker, poetiska och profetiska.
I Septuaginta finns följande böcker:

De historiska böckerna
Genesis
Exodus
Leviticus
Numerus
Deuterenomium
Josua
Domarboken
Rut
1 Konungaboken (motsv. 1 Samuelsboken)
2 Konungaboken (motsv. 2 Samuelsboken)
3. Konungaboken (motsv. 1 Konungaboken)
4. Konungaboken (motsv. 2 Konungaboken)
1 Krönikeboken
2 Krönikeboken
1 Esra
2 Esra
Nehemja
Tobit
Judit
Ester
1 Mackabeerboken
2 Mackabeerboken
3 Mackabeerboken

De poetiska böckerna
Psaltaren
Job
Ordspråksboken
Predikaren
Salomos sång
Jesus Syraks bok
Salomos visdom

De profetiska böckerna
Hosea
Amos
Mika
Joel
Obadja
Jona
Nahum
Habackuk
Sefanja
Haggai
Sackarja
Malaki
Jesaja
Jeremia
Baruk
Klagovisorna
Jeremias brev
Hesekiel
Daniel
4 Mackabeerboken (fragment)

GT och Kyrkan

Antalet böcker i GT uppgår till 49 (39 kanoniska och 10 s.k Aniginoskomena, apokryfer). Sammanställningen är gjord av Athanasios den Store ung. 328 och den blev ratificerad vid Sjätte Ekumeniska Synoden 680(se kanon nummer 24, jfr Kanon nr. 85 i Apostlarnas konstitutioner).

Nya Testamentet

I en ortodox kyrka finns en evangeliebok på altarbordet. Bibelns övriga böcker finns i det gedigna gudstjänstmaterialet som helt består av texter från Bibeln. Det grekiska ordet evangelion betyder glatt budskap, goda nyheter.
För en ortodox kristen är Bibeln den viktigaste skrivna gudskunskapens källa. "Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.(2 Tim.3:16). Den helige aposteln Petrus skriver: "Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud."(2 Petr.1:20)
Bibelns kärna och stjärna är Kristus. Bibelns ord är Guds ord i mänsklig form och den handlar om Ordet från Gud som blev kött i människan Jesus från Nasaret.(Läs om Emmausvandrarna i Lukas 24!) I Kristus är alla skrifter fullbordade. Detta var apostlarnas budskap till judar och greker, män och kvinnor, slavar och fria.
Nya Testamentets 27 böcker är ratificerade genom ett dekret från Synoden i Laodicea 381 och bekräftade av Sjätte Ekumeniska Konciliet 680 (Kanon 2 Athanasios, jfr Apostlarnas konstitution, nr 85).
NT:s böcker indelas i fyra grupper: Evangelierna, Apostlagärningarna, Breven(14 av Paulus, 1 av Jakob, 2 av Petrus, 3 av Johannes, 1 av Judas), och Uppenbarelsen.

Nya Testamentets böcker

Följande böcker finns i Nya testamentet:

Evangelierna
Matteus
Markus
Lukas
Johannes

Apostlagärningarna

Breven
Romarbrevet
1 Korintier-
2 Korintier-
Galater-
Efesier-
Filipper-
Kolosser-
1 Thessaloniker-
2 Thessaloniker-
1 Timoteus-
2 Timoteus-
Titusbrevet
Brevet till Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
1 Petri-
2 Petri-
1 Johannes-
2 Johannes-
3 Johannesbrevet
Judas brev

Uppenbarelseboken

Koiné

Nt är skrivet på koinégrekiska. Att översätta NT till andra språk är oerhört svårt. En teolog måste kunna grekiska och en kristen filosof måste veta hur Kyrkan tolkat texten i alla tider.
Bibeln skall förstås läsas av alla kristna. Den skall naturligtvis finnas på världens alla språk, men platsen för tolkningen i Kyrkan och Tolkaren själv är Hjälparen den helige Ande. Inom hermeneutiken talar man om tolkningshorisonten och tolkarens egna erfarenheter. Den ortodoxa horisonten är lika vid som judarnas historia och gudstjänst, lika djup som mänsklighetens djupaste flöden och källor: judendomen, hellenismen och den kristna tron. I det perspektivet skall Bibeln tolkas. Och i det kosmiska, ty Tolkaren själv steg ner på den första pingstdagen och började sitt kosmiska tolkningsarbete som pågår än i denna dag.

Tillbaka till Ortodox tro