.ortodox tro


BREV 43 

Om ångern: syndarens hopp och tröst

Johannes av Vinrankan

 


1. Frågar du, min broder, hur ångern kan förnya en människa, som synden förstört och fördärvat? Minns och begrunda hur vi själva formats och blivit till i ett mörkt och trångt sköte, av något frånstötande och slemmigt. Trots det styrde vår Guds nåd detta frånstötande ämne så att vi blev till och formades i det mörka skötet och sedan förde Han fram slutresultatet i denna världs ljus, fullkomligt format, rent, skönt och värt att älska. På samma sätt blir det för den som påverkad av Satan har fördärvat den renhet hon i dopet fick och som förvandlat renheten till något frånstötande genom all slags oren synd. Den får födas ur ångerns sorgsna och mörka sköte till den Andens ljusa värld som hon i dopet på ett hemlighetsfullt sätt har fått.

2. Om inte den slemmiga säden går in i det mörka och smärtfyllda skötet utan faller i ren, vid och ljus jord, blir den oanvändbar och den får inte form av sin föderska. På samma sätt går det den som synden förstört och fördärvat. Om han inte går in i det mörka, trånga och smärtfyllda ångerns sköte, förblir han förskjuten och kan inte få form som hans föderska gett i dopet.
   Såsom den kroppslige Adam genom Eva födde barn, lika honom, till den kroppsliga världen, på samma sätt föder Messias, den andliga världens fader, genom ångern barn till sin andliga värld. Och såsom den som kommer ur mörkret i Evas sköte får se ljuset i Adams värld, gryningsljuset som förebådar dagen då den nya världens klara ljus skall möta Guds barn som vilat i ångerns mörka famn och fått lämna den.Så förkunnade också deras livs Herre när han sade: ”Omvänd er, ty himmelriket är nära!”

3.Vår fader, om Ditt rike är nära, visa oss då hur vi skall hitta det. Det står ju för dörren, men dörren är smal och trång. Var och en som uthärdar dörrens mörka och dystra trångmål och går in genom den, möter genast ljusets rike och får njuta av dess härlighet. Detta är den trånga porten, genom vilken vi skall gå in i livet. Men Herre, var finns den plats, där Ditt rike kan hittas? Det är inom er och dess port är ångern.

4. Ångern ger tillbaka dopets liv som har sin grund i förlåtelsen. Såsom ett värdelöst ämne kan få Adams likhet i det mörka skötet, kan den orena och frånstötande människan förädlas till renhet och härlighet när hon lyfts in i skenet från ångerns eld. Hon blir sympatisk och ljuv. Hon förnyas i nåden, i vilken hon av Faders härlighet börjar få Kristi likhet och skönhets form. Ångern är livets moder. Salig den som föds av henne, ty hon skall inte mer dö.

5. Kristus förkunnar ånger för dem som är Hans egna. Så avvänjer också Satan sina egna som lyder honom från ångern och han begraver deras hjärtan i omåttlighet och nöjen. Och såsom ångern är ett läkemedel till liv för dem som dött i sina synder, är den också ett dödligt gift för lidelsen och synden och en stor plåga för Satan som är ångerns motkraft. De fångar han fängslat med sin råhet blir av ångern frälsta och befriade. Allt det man under årens lopp har samlat på sig, förintar ångern på en enda stund. Trälarna, som av fri vilja har förtrott sin frihet i dess hand, vänder ångern tillbaka till deras arvslott och börjar plåga deras plågare. Törnen som själafienden sådde i vår åker och som han noggrant gav näring åt under många år, kan ångern förstöra på en enda dag och dessutom rensa åkern så att den börjar bära frukt av sin såningsmans – Kristi – säd, hundrafalt.

6. Det finns borgar som själafienden byggt upp under en lång tid för att kunna stänga in sina fångar i mörkret. En liten pekning åt det hållet och ångern blåser på dem och de faller samman. Då belyser gryningens ljus ansiktena på dem som sitter i mörkret därinne. Deras bojor faller av, deras ångest förvandlas till glädje och deras tårar till jubel. De som bundit dem blir nu själva bundna med mörker och överlämnade i händerna på piskare.
   Ångern förstör själafiendens alla verk. Den botar och helar all ångest som fienden orsakat tjänare som inte tillhör honom. Ångern uppväcker till liv alla de som fienden slagit ihjäl, den slår sönder fiendens alla snaror och sliter alla hans nät i bitar.

7. Ångern jämnar vägen för alla sina vänner så att dessa utan att snubbla kan gå den väg Kristus visar. Ångern gör horor till jungfrur och lyser upp de fördunklade till brinnande varelser.
   Ångern leder från gästgiveri till ödemarken för att utföra änglars gärningar. Men om de upplysta börjar förskjuta ångern, låter den dem gå sin väg och de kliver rakt i gapet på döden. Ångern stiger in i de fördärvades hus och tar dem med sig, den bär dem på sina vingar och föder dem till Kristi jungfrur.
   Ångern förvandlar de avfälliga till apostlar, men apostlar som klär av sig ångern iklär sig mörkret. Ångern är den botfärdiges klädnad, som iklär den iklädande Kristi härlighet. Han är det sanna ljuset.

8. Ångern leder från landsvägen till riket, den för människan som står bakom en mur in i festsalen. Ångern verkar ljus i den förmörkade och gör de blinda seende. Den sliter upp med rötter det träd vars frukt är dödande giftigt och den planterar livets träd i vårt paradis.
   Ångern bär på sina vingar doft av nåd och förvandlar de illaluktande orena till ljuvt doftande, om de vill ta emot detta.
   Ångern står vid porten till den himmelske brudgummen, och denne kommer själv att ta emot alla som går där förbi. I handen har den bröllopskronor och var och en som i vördnad faller ner inför honom leder han in i brudgemak. I händerna på ångern har man anförtrott rikets nycklar och varje själ som längtar efter och älskar ångern gör han till förvaltare av sina ägodelar.

9. Ångern är moder till de himmelska örnarna. På alla, som är födda av denna, låter Han växa vingar av eld så att de med de andliga väsendena kan lyfta i höjderna. Och om jägarna slitit av vingarna på någon, så kan denne under ångerns vingar på några dagar få vingar som bär igen, eldigare och lättare än de tidigare.

10. Ångern är den himmelske läkarens helande förband. Vem som än lägger den på det sjuka stället, blir genast frisk. Ångern skär inte med skalpell, inte heller orsakar den smärta med brännjärn. Dess helande ämnen är blandade med nåd och den förbinder såren med de mjukaste omslag.
   Dödens läkemedel, elakhet, hånfullhet och lösaktighet är i Satans hand. Livets läkemedel, ånger, är i  Kristi händer.

11. Ångern stiger ner i de dödas hålor och besöker de dödliga. Var och en som slukats av döden, men kommer i kontakt med ångerns vingar, kan klyva döden och lämna dess sköte. Ångern ser de blinda som varje dag gråter vid dess portar och den drar dem att se glädjens ljus. Den ser de mördade som Satan har dödat och den kallar dem att stiga upp ur den inre döden, förebådande kroppens uppståndelse. Ångern är vår Frälsares barns skattkammare, där rikedomarna av deras mödor förvaras.

12. Ångern är ett hav som tvättar var och en som smutsat ner sig; den är en brinnande ugn som förädlar alla förmörkade. Den är en eld som förbränner allt törne; den är vatten som får den heliga säden att växa.
   Ångern är ett paradis som förtjusar sina invånare. Den är en ödemark som får alla upproriska att darra. Ångern är en jordmån, där ljusets barn får sin näring. Den håller i sina händer ett fat för alla nergångna. Ångern är en amma för alla nyfödda barn av höjden och en uppfostrare av Kristi arvingar. Ångern är en fästning som skyddar alla som är innanför dess murar; den är en soldat som för alla krigsfångar tillbaka.

13. Ångern är ett tempel för de orena folken. Där kan de få helighet för att sjunga Trishagion. Den är ett hus och en boning för de utslitna och den gör dem till arvingar av riket. Ångern är alla skatters kammare; var och en som klappar på porten skall där få vad han behöver.

14. Ångern är en mor, vars sköte aldrig förtorkar. Alla ofruktsamma, som nalkas henne, får kära barn. Ångern är en portvakt som står vid Skaparens port, där han förklarar alla dömda som närmar sig för oskyldiga och han går för att släppa dem fria. Han håller himmelens droppar i händerna och om regnfattig jord vänder sig till honom, öppnar han sina händer och ger den att dricka. Ångern vandrar med den ängel som fördärvar lägret och när människorna ropar framför den, fattar han tag i ängeln och stoppar den.

15. Ångern vandrar bredvid varje ängel och flyttar undan alla tillrättavisningar från dem som älskar ångern. Ångern står vid Guds port och styr all godhet som utgår från Gud till sitt eget folk. Ångern är de felandes advokat: när dessa nalkas ångern och åberopar den, träder den genast till deras beskydd.

16. Vem kan låta bli att älska dig, ånger, du bärare av alla goda ting? Det är bara Satan som hatar dig, eftersom du stjäl hans rikedomar, förstör hans egendom och gör honom medellös. Du plågar honom då du gör hans ansträngningar och mödor om intet. Han blir ensam utan arvingar, som han höll fångna, trots att de inte tillhörde honom. Som sådan framstår din fiende när du varje stund går emot honom. Ingen, som råkat i fiendens våld, förblir dess byte och mat om du fattar tag i den fångna. Även om någon redan befann sig mellan fiendens tänder, finns ingen bland dessa som du inte skulle krossa fiendens tänder för och ingen som du inte skulle slita ut om vederbörande bara nalkas dig. Även om fienden skulle svälja någon, finns ingen bland dem, för vilken du inte skulle slita upp magen och föra honom ut, om vederbörande bara skulle ropa på dig från buken.

17. Det finns ingen av Satan fången vars band du inte skulle lossa snabbt och släppa honom fri, om han bara anropar dig, även om du vore fjärran. Det finns ingen av Satan jagad som du inte skulle ta i ditt hägn och befria i den stund han kallar på dig, hur långt borta du än vore. För allt detta hatar fienden dig, och du hatar honom ändå mer, ty du står honom emot i varje stund. Fienden hatar dig, ty han är även en fiende till Honom som är godheten. Och du står också emot fienden på samma sätt som din Herre står emot honom.

18. Det finns ingen som tagit sin tillflykt till dig men hamnat nere i dödsriket. Det finns ingen som stigit upp till himmelen som inte tillhört dig. Vem skulle ha skådat Gud utan dig? Vem skulle ha hållit fast i dig och glidit i händerna på Satan? Vem skulle ha renats utan att du tvättat honom? Vem skulle ha närmat sig din kalk och i den funnit något orent? Vem skulle ha kunnat skörda glädjens kärvar utan att ångerns regn har vattnat din säd? Den som kommit i kontakt med din medicin håller sig pesten på avstånd från,

19. Finns det någon, som håller sig långt från din port och förblir frisk på något ställe? Var finns den som blivit bestänkt med dina droppar utan att han i sitt hjärta sett Gud? Finns det någon, som skulle ha lämnat din dryck orörd och som därför i sitt hjärta inte skulle ha blivit ett tillhåll för mörkret? Finns det någon, som blivit bönhörd utan att du talat för honom? Och finns det någon, som fått dig som svar på sina böner, utan att också ha fått tillgång till de öppna portarna till Guds skattkammare.

20. Det finns ingen sådan som fått dig med i striden och vars fiender du inte hade överlämnat i hans svärds nåd. Det finns ingen som iklär sig dig för att möta fienden och vars fiender inte skulle bli slagna till marken framför honom. Du befriade David, som begått synd. Du skyddade Ahab, när han blivit en avfälling. Nineviterna var hotade men du steg upp som en hjälte och befriade dem.

21. Välsignad är du, förlåtelsens mor, som den nådefulle Fadern har gett oss. Han nekar dig inget när du ber ty Han har själv ställt dig som syndares försvarare. Han stänger inte sin port när du ber, ty Han har betrott dig med himmelrikets nycklar. Riket är nära, ångra er! Detta är sigillet som rikets arvingar får med dem: ”Ångra er, himmelriket har kommit nära! Tag ångern som följeslagare så att ni inte blir främlingar för riket.”

22. Förgångna släkten erbjöd inte ångerns dryck och vreden kvävde den under syndafloden. Sodom ville inte ta emot ångern och den himmelska elden förstörde staden. Farao drev ångern ifrån sig och fördes bort med de förkvävande vågorna. Men när någon har ångern som följeslagare, blir prövningen underdånig hans ord. När man accepterar prövningen för den oss framåt utan att ta hänsyn till det lidande som vi måste gå igenom, och när han ber, tystnar den och blir stilla utan att skada.

23. Ära vare Honom som kom för att frälsa oss och som med sin egen röst förkunnade ångern med orden: ”Ångra er! När ni ångrar, blir ni frälsta och ni finner riket som är nära och dolt inuti er.” Han kallar sin uppenbarelse i dem för riket, i dem som älskar Honom. Så talade Han också om sin egen ankomst: ”Riket har kommit nära.” Och aposteln säger: ”Om Kristus inte är i er, blir ni förskjutna!” – nämligen som främlingar i förhållande till riket.

24. Och så har Kristus genom ångern befriat fångarna, så har också Satan genom lidelse, njutning och lättja ledsagat dem till sig som inte tillhör honom. Ångerns väg är smal, men den leder till riket om vi med Kristus får vara i Gud. Sorglöshetens och njutningens väg är bred, men den leder till Satans mörker, för att vi skulle få vara där med honom i helvetet. De jordiska rikena dömer i vishet efter det som är rätt och så gör också Kristus, Faderns vishet, vårt eviga rike, han dömer och regerar allt i sin vishet som är högre än allt annat. Han är Faderns kunskap och all vishets källa och skattkammare. Honom vare ära i allt från evighet till evighet. Amen.

25. Den som i ångerns tid har färre tårar än dropparna i den dryck han dricker, har ännu inte visat sann ånger. Men vattenrika områden kan den orena anden inte omringa. Men sådana områden kan inte bildas om inte Jesu Kristi hand får vidröra hjärtat. Och om det finns någon, vars hjärta är för hårt, kan han ta sin tillflykt till andras böner.

26. När någon är anfäktad och besvärad av demoner, är han orolig, nervös, störd och skäller på dem som ber för honom. Men när han med hjälp av andras böner blir befriad från demonerna, blir han lugn och ångrar allt han gjort. Så är det också med dem som demonen anfäktar med lidelsen som vederbörande inte behärskar. Dessa är det hårda hjärtat, vreden, hånet, skvallret, girigheten, likgiltigheten, avunden, förvirringen och raseriet. Den som står under sådana makter har ännu inte ångrat dessa och han kan rent av håna dem som ångrar.

27. Men när den vilseledande och till synd förande demonen har fördrivits med hjälp av de segerrika kämparnas böner och med Guds hjälp, då blir hjärtat ödmjukt. Han blir fastare och enklare. Han klagar och gråter. Han får frid, han ångrar sina misstag, kommer ihåg sin själ, känner sina svagheter, ber om nåd. Han gläds för de ångrande, lider för de svaga och fylls av medlidande med de lidande. Han håller sig till de rena och ber dem att visa Guds väg. Han ödmjukar sig inför dem, ber om nåd och ber dem att hjälpa honom med sina böner för att han måtte finna kraft att vandra vidare. Han själ blir ljus, hans arbete renas och hans ande börjar dofta gott av de nådegåvor han fått. Han slår ner demonerna, föraktar deras överfall, är herre över lidelsen och besegrar synden. Dag för dag når han djupare i andens hemligheter och tillägnar sig en större frihet i bönen. Hans hjärta jublar under glädjens makt och han stiger uppåt till Gud i skydd av den hjälp han får av Gud. Han strålar av Hans ljus, är som hemma bland Hans hemligheter och blir värd att skåda Honom. Sådan nytta finns i bönen hos den som ber i överlåtelse.

Övers. F. Benedikt

Tillbaka till Ortodox tro