.gudstjänsten

Vigilian Guds Moders födelse

Stora aftongudstjänsten 

Stichirer till Herre jag ropar…

Herre, jag ropar till Dig, bönhör mig. Bönhör mig, Herre.
Herre, jag ropar till Dig, bönhör mig.
Lyssna till min böns röst, då jag nu ropar till Dig.
Bönhör mig, Herre.
Låt min bön vara inför Dig som ett rökoffer.
Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Bönhör mig, Herre.

Anropande stichirer:


Anslutande vers

Ur djupen ropar jag till Dig, Herre: Herre, hör min röst (Psalt 129:1-2).

I dag har Gud, som vilar på sin andliga tron i himmelen, åt sig berett en helig tron på jorden. Han, som i sin vishet gjort himlarna fasta, har i sin kärlek till oss människor berett en levande himmel, ty ur en ofruktsam rot lät Han växa fram en livgivande gren, Hans moder. Ära vare Dig, Herre, Du undrens Gud och de hopplösas hopp.

Anslutande vers

Må Dina öron lyssna till min bedjande röst (Psalt 129:2).

I dag har Gud, som vilar på sin andliga tron i himmelen, åt sig berett en helig tron på jorden. Han, som i sin vishet gjort himlarna fasta, har i sin kärlek till oss människor berett en levande himmel, ty ur en ofruktsam rot lät Han växa fram en livgivande gren, Hans moder. Ära vare Dig, Herre, Du undrens Gud och deras hopplösas hopp.


Anslutande vers

Om Du, Herre, skulle räkna våra synder, vem kunde då bestå? Men hos Dig är förlåtelse (Psalt 129:3-4).

Detta är Herrens dag: gläd er, människor! Ty se, ljusets brudkammare och boken med Livets Ord har kommit ur ett sköte, och den östra porten, nyligen född, väntar på den Store Prästens intåg. Hon ensam bringar världen den ende Kristus, våra själars frälsare.

Anslutande vers

För Ditt namns skull väntar jag på Dig, Herre: min själ väntar på Ditt ord, min själ hoppas på Herren (Psalt 129:5-6).

Även om också andra ofruktsamma kvinnor genom Guds vilja har framburit berömd frukt, lyser dock Maria mest av gudomlig härlighet. Hon, som själv är född av ofruktsam moder, bar i sitt kött allas Gud som hon födde övernaturligt och utan säd. Hon är den enfödde Gudasonens enda port, genom vilken Han kom utan att öppna den. Så har Han berett allt i sin vishet och bringat frälsning till alla människor.

Anslutande vers

Från morgonväkten till natten, från morgonväkten må Israel lita på Herren (Psalt 129:6).

I dag öppnas de ofruktsamma portarna och Guds jungfruliga dörr bringas fram. I dag börjar nåden bära sin första frukt då Guds moder visas för världen; genom henne förenas allt på jorden med himmelen för att våra själar skall bli frälsta.

Anslutande vers

Ty hos Herren finns nåd och med Honom kommer befrielse från mycket och Han förlåter Israels alla dess synder (Psalt 129:6).

I dag öppnas de ofruktsamma portarna och Guds jungfruliga dörr bringas fram. I dag börjar nåden bära sin första frukt då Guds moder visas för världen; genom henne förenas allt på jorden med himmelen för att våra själar skall bli frälsta.

Anslutande vers

Prisa Herren, alla folk, lovsjung Honom, alla människor (Psalt 116:1).

Denna dag föds hela världens glädje; i dag blåser vindar som kommer med nyheter om frälsning. Vår naturs ofruktsamhet har nu fått ett slut: en ofruktsam kvinna frambringar henne, som efter att ha fött Skaparen förblir jungfru. Av henne tar Han som är Gud till sin natur det som är främmande för Honom och gör det till sitt eget; genom henne bereder Kristus frälsningen för dem som köttet fört vilse, ty Han älskar oss människor och Han är våra själars befriare.

Anslutande vers

Ty Hans nådefulla godhet är stor mot oss: och Herrens sanning varar för evigt (Psalt 116:2).

I dag föder den ofruktsamma Anna Guds barn, som Gud i förväg har valt ut ur alla släkten att bli en boning för alltets Konung och Skapare, Kristus vår Gud, för att så uppfylla sin gudomliga försyn. Genom henne har vi barn av jord blivit formade på nytt och återskapade från fördärv till ett liv utan ände.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

I dag har Gud, som vilar på sin andliga tron i himmelen, åt sig berett en helig tron på jorden. Han, som i sin vishet gjort himlarna fasta, har i sin kärlek till oss människor berett en levande himmel, ty ur en ofruktsam rot lät Han växa fram en livgivande gren, Hans moder. Ära vare Dig, Herre, Du undrens Gud och deras hopplösas hopp.

 
Dogmatikon

O Gudaföderska! Profeten David, som genom Dig har blivit Guds förfader, ropade sjungande till Honom,/ som gjort stora ting med Dig:/ ”En drottning står på Din högra sida.”  Ty Kristus Gud gjorde Dig till moder och försvarare av vårt liv./ För att förnya sin, av lidelse fördärvade avbild,/ för att finna det förlorade och på bergen irrande fåret,/ för att bära det på sina axlar till Fadern/ för att i enlighet med sin vilja förena det med de himmelska krafterna/ för att sålunda frälsa världen/ Såg Han det för gott att utan fader bli människa genom Dig, o jungfru,/ ty Han är rik på nåd och barmhärtighet.

Intåg och Fos ilarion

Dagens prokimen

Prokimen, Gudaföderskans hymn 3. tonen

Min själ prisar storligen Herren/ och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare (Luk 1: 46-47)

Anslutande vers: Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet; och se, härefter skola alla släkten prisa mig salig (Luk 1:48)
 

Paremier

Präst
Vishet

Läsaren
Läsning ur 1 Moseboken!

Präst
Låt oss lyssna!

1. Moseb. 28:10-17

10. Men Jakob begav sig från Beer-Seba på väg till Haran.
11. Och han kom då till den heliga platsen och stannade där över
natten, ty solen hade gått ned; och han tog en av stenarna på
platsen för att hava den till huvudgärd och lade sig att sova
där.
12. Då hade han en dröm.  Han såg en stege vara rest på jorden, och
dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar stego
upp och ned på den.
13.  Och se, HERREN stod framför honom och sade: »Jag är HERREN,
Abrahams, din faders, Gud och Isaks Gud.  Det land där du ligger
skall jag giva åt dig och din säd.
14.  Och din säd skall bliva såsom stoftet på jorden, och du skall
utbreda dig åt väster och öster och norr och söder, och alla
släkter på jorden skola varda välsignade i dig och i din säd.
15.  Och se, jag är med dig och skall bevara dig, varthelst du går,
och jag skall föra dig tillbaka till detta land; ty jag skall
icke övergiva dig, till dess jag har gjort vad jag har lovat
dig.»

16 När Jakob vaknade upp ur sömnen sade han: »HERREN är sannerligen
på denna plats, och jag visste det icke!»
17. Och han betogs av fruktan och sade: »Detta måste vara en helig
plats, här bor förvisso Gud, och här är himmelens port.»

Präst
Vishet

Läsaren
Läsning ur Hesekiel!

Präst
Låt oss lyssna!

Hes. 43:27-44:4

27. Men sedan dessa dagar hava gått till ända, skola prästerna på
åttonde dagen och allt framgent offra på altaret edra brännoffer
och tackoffer; och jag skall då hava behag till eder, säger
Herren, HERREN».
1. Därefter förde han mig tillbaka mot helgedomens yttre port, den
som vette åt öster; den var nu stängd.
2. Och HERREN sade till mig: »Denna port skall förbliva stängd och
icke mer öppnas, och ingen skall gå in genom den, ty HERREN,
Israels Gud, har gått in genom den; därför skall den vara
stängd.
>Hes. 43,4.
3. Dock skall fursten, eftersom han är furste, få sitta där och
hålla måltid inför HERRENS ansikte; han skall då gå in genom
portens förhus, och samma väg skall han gå ut igen.»

4. Därefter förde han mig genom norra porten till platsen framför
huset; och jag fick se huru HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS
hus. Då föll jag ned på mitt ansikte.

Präst
Vishet

Läsaren
Läsning ur Ordspråksboken!

Präst
Låt oss lyssna!

Ordsprb. 9:1-11

1. Visheten har byggt sig ett hus,
hon har huggit ut sitt sjutal av pelare.
2. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin,
hon har jämväl dukat sitt bord
3. Sina tjänarinnor har hon utsänt och låter ropa ut sin bjudning
uppe på stadens översta höjder:
4. »Den som är fåkunnig, han komme hit.»
Ja, till den oförståndige säger hon så:
5. »Kommen och äten av mitt bröd,
och dricken av vinet som jag har blandat.
6. Övergiven eder fåkunnighet, så att I fån leva,
och gån fram på förståndets väg.
7. (Den som varnar en bespottare, han får skam igen,
och den som tillrättavisar en ogudaktig får smälek därav.
>Matt. 7,6.
8. Tillrättavisa icke bespottaren, på det att han icke må hata dig;
tillrättavisa den som är vis, så skall han älska dig.
>Ords. 23,9. 28,23.
9. Giv åt den vise, så bliver han ännu visare;
undervisa den rättfärdige, så lär han än mer.
>Matt. 13,12.
10. HERRENS fruktan är vishetens begynnelse,
och att känna den Helige är förstånd.)
>Job 28,28. Ps. 111,10. Ords. 1,7. Syr. 1,14.
11. Ty genom mig skola dina dagar bliva många
och levnadsår givas dig i förökat mått.


Litaniastichirer

LITIALitaniastichira 1. tonen

Denna dag skördar vi frälsningens första frukt. Ty se, redan för många släktled sedan förutbestämdes hon till att som moder, jungfru och kärl för Gud födas av en ofruktsam kvinna: en blomma av Jesse har slagit ut och en gren från hans rot. Må Adam, vår förfader, glädja sig och må Eva brista ut i jubel. Hon som var skapad av Adams revben får nu en välsignad dotter och arvinge. Eva säger: ”Jag har fött min förlossare som skall befria mig från dödsrikets bojor.” Må David glädja sig och må han stämma sin harpa och välsigna Gud: ty se, jungfrun föds av en ofruktsam klippa, till frälsning för våra själar,

Litaniastichira 2. tonen

Kom alla ni som älskar jungfrulighet och ni renhetens vänner: kom och tag med kärlek emot jungfruns ära. Hon är livets källa som springer fram ur den hårda klippan; hon är busken som vuxit upp ur ofruktsam grund och som brinner med immateriell eld som renar och upplyser våra själar.

Litaniastichira 2. tonen 

Vad är det för högtidsljud vi hör? Joakim och Anna håller fest i hemlighet. De ropar: ”Adam och Eva, gläd er med oss i dag: om ni en gång med er överträdelse stängde paradisets port har vi i dag fått en härlig frukt, Maria, Guds barn, öppnar dess ingång för oss alla.”

Litaniastichira 2. tonen 

Hon som är förutbestämd att bli allas drottning och en Guds boning, är i dag född av den ofruktsamma och jublande Anna. Hon är det gudomliga altaret för den Eviges väsen; genom henne har det grymma dödsriket blivit förtrampat under fötterna och Eva med hela hennes släkt har fått en säker grund i livet. Det är tillbörligt och rätt att vi med hög röst ropar till henne: ”Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt.”

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

8. tonen

Låt oss på denna högtidsdag spela på vår harpa: ty i dag är livets moder född av Davids säd och hon skingrar mörkret. Hon förnyar Adam och kallar Eva tillbaka, hon är oförgänglighetens källa och hon upphäver fördärvet: genom henne har vi blivit gudalika och befriade från döden. Vi troende, låt oss med Gabriel ropa: ”Hell dig, du högt benådade: Herren är med dig, genom dig gives oss en stor nåd.”Aposticha

Ton 4

Hela världens glädje har lyst över oss, den vida kända jungfrun är född av de rättfärdiga Joakim och Anna. Hennes fullkomliga godhet har gjort henne till den levande Guds tempel, och hon är i sanning erkänd som den sanna Gudaföderskan. För hennes böners skull, Kristus vår Gud, sänd fred i världen och till våra själar en stor nåd.

Anslutande vers

Lyssna, dotter, se och böj ditt öra (Ps 44:11).

Såsom ängeln förutsagt, har du, jungfru, i dag blivit född, de rättfärdiga Joakim och Annas allheliga barn. Du är en himmel och en Guds tron, ett renhetens kärl, en glädjens förkunnelse för hela världen, en beskyddare av våra liv. Du har tagit bort förbannelsen och skänkt välsignelse i dess ställe. Därför, du Guds utvalda brud, bed på denna din födelsedag att våra själar skall få frid och en stor nåd.

Anslutande vers

De rika skall också be om din ynnest (Ps 44:13).

I dag må den ofruktsamma och barnlösa Anna klappa sina händer av glädje. Må allt på jorden klä sig i sin mest lysande skrud; må kungar dansa och präster välsignande lovsjunga; må hela världen hålla fest. Ty se, drottningen och Faderns rena brud har blommat fram ur Jesse rot. Aldrig mer skall kvinnor föda barn i sorg: ty glädjen har blommat och människans liv har tagit sin boning i världen. Joakims gåvor skall aldrig mer avvisas, ty Annas klagan har förvandlats till jubel. ”Låt hela det utvalda Israel jubla med mig”, säger han, ”ty se, Herren har skänkt mig sin gudomliga härlighets levande skattkammare, till jubel och glädje för oss alla och till frälsning för våra själar”.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.Ton 8

Kom, alla troende, låt oss skynda till jungfrun, ty se, i dag föds hon som var utvald innan ett sköte var utsett att bli Guds moder. Hon är jungfrulighetens skatt, Arons stav som sprungit ut ur Jesse rot, profeternas förkunnelse, de rättfärdiga Joakim och Annas telning. Hon är född och Kyrkan kläder sig i majestät. Hon är det heliga templet, gudomlighetens boning, en jungfrulighetens tjänarinna, Konungens brudkammare, där den mirakulösa, oförklarliga föreningen av naturerna i Kristus ägde rum. Tillbedjande Honom lovprisar vi den i allt rena födelsen av jungfrun

Festens apolytikon (tropar)

Ton 4

Din födelse, Gudaföderska jungfru, var ett glädjens bud för hela världen, ty från Dig uppgick rättfärdighetens sol – Kristus, vår Gud som löste oss från förbannelsen och gav oss välsignelsen. Han gjorde dödens makt om intet och skänkte oss ett evigt liv.

 

 

Morgongudstjänsten i vigilian

Hexapsalmerna
Gud är Herren

Festens tropar
ton 4

Din födelse, Gudaföderska jungfru, var ett glädjens bud för hela världen, ty från Dig uppgick rättfärdighetens sol – Kristus, vår Gud som löste oss från förbannelsen och gav oss välsignelsen. Han gjorde dödens makt om intet och skänkte oss ett evigt liv.
 


Katisma
Katismatroparer

I. katismatropar 4. tonen

Ropa ut, David, vad Gud har svurit. David svarar: ”Det Gud har svurit det har Han hållit. Han har givit min släkt jungfrun, som fött Skaparen, Kristus den nye Adam, en Konung som skall sitta på min tron. I dag regerar Han, vars kungadöme icke kan skaka. En ofruktsam kvinna föder Gudaföderskan som beskyddar vårt liv.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

 

Samma katismatropar 4. tonen

Ropa ut, David, vad Gud har svurit. David svarar: ”Det Gud har svurit det har Han hållit. Han har givit min släkt jungfrun, som fött Skaparen, Kristus den nye Adam, en Konung som skall sitta på min tron. I dag regerar Han, vars kungadöme icke kan skaka. En ofruktsam kvinna föder Gudaföderskan som beskyddar vårt liv.


II. Katismatropar 4. tonen

I dag föds Guds barn Maria av Isais rot och Davids ätt. Hela världen förnyas och gudomliggöres. Jubla tillsammans, himmel och jord! Joakim gläds, Anna firar högtid och ropar: ”Den ofruktsamma föder Gudaföderskan, Livets moder!”

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Samma katismatropar 4. tonen

I dag föds Guds barn Maria av Isais rot och Davids ätt. Hela världen förnyas och gudomliggöres. Jubla tillsammans, himmel och jord! Joakim gläds, Anna firar högtid och ropar: ”Den ofruktsamma föder Gudaföderskan, Livets moder!”

Polyeleon
Lilla lovsången (megalynarion)

Vi prisar Dig, vi lovsjunger Dig, allrarenaste jungfru, och vi ärar dina heliga föräldrar, och din allra ädlaste födelse lovsjunger vi.

Anslutande vers

Minns, Herre, David och hans uthållighet  (Ps 131:1).

Vi prisar Dig, vi lovsjunger Dig, allrarenaste jungfru, och vi ärar dina heliga föräldrar, och din allra ädlaste födelse lovsjunger vi.

Anslutande vers

Stå upp, Herre, och kom till Din viloplats, Du och Din helighets ark (Ps 131:8).

Vi prisar Dig, vi lovsjunger Dig, allrarenaste jungfru, och vi ärar dina heliga föräldrar, och din allra ädlaste födelse lovsjunger vi.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Halleluja, Halleluja, Halleluja, ära vare Dig, Gud (3 ggr).

Vi prisar Dig, vi lovsjunger Dig, allrarenaste jungfru, och vi ärar dina heliga föräldrar, och din allra ädlaste födelse lovsjunger vi.

Katismatroparer ton 8

Må himlen fröjda sig och jorden vara glad. Ty himmelens Gud, den gudomliga bruden, föds till jorden enligt löftet. Den ofruktsamma kvinnan ammar sitt barn, Maria, och Joakim jublar över hennes födelse: ”En stav är född åt mig, och ur den spricker ut en blomma, Kristus, av Davids rot. Underbart är i sanning detta mirakel.”

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Förnya dig, Adam, gläd dig, Eva, jubla, David, var tacksam, Anna, ty härligt föds din skapares moder. Jordkretsen dansar förnyad och jublar klädd i högtidsskrud. Må alla folk dansa och ropa till Maria: ”Välsignad är Davids ätt, ty den har gett oss Livets moder.”4. tonens I antifon
(Högtider endast 1.antifonen)
Allt sedan min ungdom….

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Prokimen 4. tonen

Jag vill göra ditt namn känt från släkte till släkte (Ps 44:18).

Anslutande vers

Mitt hjärta flödar över av goda ord (Ps 44:2).

Allt vad anda har…

Evangelium

Luk 1:39-49, 56)
 

Efter evangelium

Psalm 50 (51)

1-2 Hela. Davids psalm. Efter det att profeten Natan besökt David därför att David hade begått äktenskapsbrott med Batseba, Urias hustru.

3 Förbarma Dig över mig, o Gud, i Din stora nåd,
utplåna min missgärning av Din stora barmhärtighet.
4 Tvätta mig ren från min missgärning,
gör mig ren från min synd.
5 Jag är medveten om min förbrytelse,
och min synd står hela tiden framför mig.

6 Mot Dig ensam har jag begått synd,
jag har gjort ont inför Dig.
Dina ord är sanna, Du har rätt
Och Du avgår med seger i rättegångar mot Dig.
7 Se, i orätta gärningar är jag född,
i syndens gärningar har min mor önskat mig.

8 Ty se, Du älskar sanning,
Din vishets dolda hemligheter
Uppenbarar Du för mig.

9 Bestänk mig med isop så blir jag ren,
tvätta mig så blir jag vitare än snö.
10 Du låter mig höra glädje och jubel,
mina förödmjukade ben får jubla.
11 Vänd bort Ditt ansikte från mina synder,
utplåna alla mina förbrytelse.
12 Skapa i mig ett rent hjärta, o Gud,
förnya en ärlig ande i mitt inre.
13 Fördriv mig inte från Ditt ansikte
och ta inte Din helige Ande ifrån mig.
14 Skänk mig Din frälsnings jubel
och stärk mig genom Din andes ledning.
15 Jag skall lära lagens förbrytare Dina vägar,
och de gudlösa skall återvända till Dig.
16 Gud, Du min frälsnings Gud,
befria mig från att utgjuta blod,
så skall min tunga jubla över Din rättfärdighet.
17 Herre, Du upplåter mina läppar
och min mun förkunnar Din tacksägelse.

18 Om Du hade önskat offer, skulle jag ha gett Dig det,
brännoffer behagar Dig inte.
19 En förkrossad ande är ett offer för Gud,
ett förkrossat hjärta som blivit ödmjukt förskjuter inte Gud.

20 Gör i Din barmhärtighet väl mot Sion, o Herre,
må Jerusalems murar åter byggas upp!
21 Då skall rättfärdighetens offer behaga ,
offergåvor och brännoffer,
då skall unga tjurar bäras fram till Ditt altare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

För Gudaföderskans förböners skull, rena oss från våra många synder, Du Nåderike!

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

För Gudaföderskans förböners skull, rena oss från våra många synder, Du Nåderike!

Förbarma Dig över mig, o Gud, i Din stora nåd,
utplåna min missgärning av Din stora barmhärtighet.

 

Stichir ton 6

Detta är Herrens dag: gläd er, människor! Ty se, ljusets brudkammare och boken med Livets Ord har kommit ur ett sköte, och den östra porten, nyligen född, väntar på den Store Prästens intåg. Hon ensam bringar världen den ende Kristus, våra själars frälsare.

Kanon

I. Kanon, 2. tonen

1. sången

Irmos

Kom, alla människor, låt oss sjunga en sång till Kristus, vår Gud, som delade havet och genom det sitt folk som han fört ut ur Egyptens träldom, ty högt ärad är Han.

Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Kom, alla människor, jubla i den gudomliga Anden och låt oss med hymner ära den ständiga jungfrun, som till den dödliga människans frälsning i dag är född av en ofruktsam kvinna.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Hell dig, heliga moder och Kristi, vår Guds tjänarinna, som återställt människans ursprungliga välsignelse. Alla ärar dig med rätta i sånger.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Livets bro är född i dag. Genom henne finner de i dödsriket fallna vägen tillbaka till himmelen. Därför lovsjunger de Kristus, Livgivaren.

II. Kanon, 8. tonen

1. sången

Irmos

Låt oss lovsjunga Honom, som med sin väldiga arm krossade fienden och ledde Israel genom Röda havet. Ty Han, vår befriare och Gud är högt ärad.

Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Må hela skapelsen dansa av glädje och må David också vara glad, ty av hans ätt och säd har kommit en stav som bär en blomma, allas Herre och Frälsare.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Den heliga bland alla heliga fördes som barn till det heliga altaret för att få sin föda av en ängel. Låt oss alla i tro fira hennes födelse.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Anna, ofruktsam och steril, var inte barnlös inför Gud, ty hon var i gångna tider utvald att bli den rena jungfruns moder, av vilken alltings Skapare är född i tjänarskepnad.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Vi lovsjunger dig, Annas dotter, ödmjuka lamm. Du ensam har skänkt Kristus Lammet mänsklig skepnad.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Jag ärar tre som är utan begynnelse, jag lovsjunger den heliga Treenigheten, jag förkunnar tre av evighet odelbart och av ett enda väsen, ty en enda Gud förhärligas i Fadern och Sonen och den helige Ande.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Vem har någonsin sett en mor amma ett barn som inte är född av sin fars säd? Var har man någonsin sett en mor som är jungfru? I sanning övergår dina under allt förnuft, du Gudaföderska.

Katabas

Moses gjorde ett korstecken,/ när han slog rakt med sin stav och delade Röda havet för Israel som gick till fots./ Sedan slog han på tvären mot Faraos stridsvagnar/ och förenade åter havets vatten./ Så tecknade han i luften det oövervinnerliga vapnet./ Må vi därför lovsjunga Kristus, vår Gud, / ty stor är Hans ära.

I. Kanon

3 sången

Irmos

Herre, Du som med korsets trä dödade synden, stärk oss i Dig och plantera Din fruktan i våra hjärtan som lovsjunger Dig.

Tropar

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

De heliga föräldrarna levde oförvitligt inför Herren och genom att föda den som fött vår Skapare och Gud, födde de frälsningen åt alla.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Herren, källan till allt liv, lät jungfrun födas ur ett ofruktsamt sköte och själv lät Han sig födas som barn av jungfrun och bevarade hennes jungfruliga renhet även efter födandet.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Låt oss i dag prisa Annas frukt, Maria, som födde den livgivande frukten, låt oss lovsjunga Gudaföderskan, allas försvarare och hjälpare.

II. Kanon

3 sången

Irmos

Mitt hjärta är stärkt i Herren, det gudomliga hornet är höjt över mitt huvud, min mun är öppen mot mina fiender, ty jag jublar över Din frälsning.

Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Välsignat är ditt sköte, Anna, nykter i anden, ty det födde jungfrulighetens frukt, henne som utan säd födde Jesus, skapelsens befriare och uppehållare
 
Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Hela skapelsen prisar dig välsignad, du ständiga jungfru som i dag föds av Anna, du rena telning av Jesse rot som födde Kristus, blomman.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Du, rena Gudaföderska, din Son har upphöjt dig över allt skapat; Han gör din födelse av Anna stor och Han fyller alla med jubel denna dag.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Vi tillber Dig, Fader, som till Ditt väsen är utan begynnelse, vi lovsjunger Din evige Son och vi ärar Din evige Ande, ty alla tre är till naturen en Gud.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Du, rena Gudaföderska, som fött Ljusets källa och gett människorna livet, du har uppenbarat dig som livets källa och Ljusets port som ingen människa kan nalkas.
 

Katabas

Arons stav var ett hemligt lösen,/ ty genom att grönska pekade den ut den rätte prästen./ I Kyrkan, tidigare ofruktsam, grönskar nu korsets trä/ Henne till tecken och styrka.

Hypakoe

Profeten talade om den heliga jungfrun som den port genom vilken ingen får gå igenom, då den är avskild endast för Gud (Hes 44:1-3) Genom henne gick Herren, av henne föddes den Allra Högste, ändå förblev hon stängd och en befriare av vårt liv från fördärvet.

Alternativt kan följande hymn sjungas:

Katismatropar ton 4

Maria, jungfru och sanna Gudaföderska, har i dag lyst på oss såsom ett ljusets moln och från hennes rättfärdiga föräldrar föds hon till vår ära. Adam står inte längre under förbannelsen och Eva är löst från bojorna. Därför ropar vi frimodigt till henne, den enda rena: ”Din födelse bringar glädjens bud till hela den bebodda världen.”
 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Katismatropar ton 4

Maria, jungfru och sanna Gudaföderska, har i dag lyst på oss såsom ett ljusets moln och från hennes rättfärdiga föräldrar föds hon till vår ära. Adam står inte längre under förbannelsen och Eva är löst från bojorna. Därför ropar vi frimodigt till henne, den enda rena: ”Din födelse bringar glädjens bud till hela den bebodda världen.”

I. Kanon

4 sången

Irmos

Herre, jag har hört bud om Din försyn och jag har ärat Dig, som ensam älskar oss människor.


Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

När Du gav den skrivna lagen, Kristus Gud, uppenbarade Du Dig på Sinai i ett moln, i eld, i mörker och storm. Ära vare Din makt, o Herre!

Anslutande vers

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Vi lovsjunger Dig, Herre, som givit alla troende en frälsningens hamn, liksom Du gett oss henne som födde Dig.


Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Guds brud, Kristus har uppenbarat dig som deras berömmelse och styrka som lovsjunger Din hemlighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Lösta från synden genom dina böner, prisar vi tacksamt dig välsignad, du vår härskarinna som icke stått brud.

II. Kanon

4 sången

Irmos

Jag hörde bud om Dig, Herre, och förskräcktes: att Du, evig Gud, i enlighet med Ditt ofattbara beslut har blivit kött genom att födas av en jungfru. Ära vare Dig, Kristus, ära vare Din makt.

Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Vi troende, låt oss med psalmer och hymner lovprisa Gudaföderskans allheliga födelse: låt oss i tro tillbedja Gud som aldrig ljuger och som i gångna tider svor David att ge honom en frukt av hans ätt.


Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Du, Herre, öppnade Saras sköte och gav henne Isak som frukt i hennes höga ålder. I dag, Frälsare, har Du på samma sätt givit den fromma Anna en frukt av hennes sköte, ja Din egen fläckfria moder.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Den fromma Anna utbrister: ”Du, Herre, har hört min bön, Du har i dag givit mig Ditt löftes frukt, hon som i alla släkten och bland alla kvinnor var utvald att bli Din rena och otadliga moder.”

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

I dag jublar den bebodda världen med dig, heliga Anna, ty du har som en blomma fött dess Frälsare, ja henne som är född vår styrkas stav av Jesse rot, och som fött Kristus som en blomma.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Jag ärar de tre som är utan begynnelse, jag lovsjunger den heliga Treenigheten, jag förkunnar de tre av evighet odelbara och av ett enda väsen, ty en enda Gud förhärligas i Fadern och Sonen och den helige Ande.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Katabas

Jag hörde, o Herre, Din hemlighetsfulla omsorg,/ jag förstod Dina verk/ och nu lovsjunger jag Din gudomlighet.

I. Kanon

5 sången

Irmos

Kristus, Du som förskingrade de dunkla ordens dimmor och skuggor och upplyste de troendes hjärtan med sanningen genom detta Guds barns ankomst: led även oss med Ditt ljus.

Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Låt oss lovprisa upphovet till allting, Honom som är upphovet till att själv bli oss lik. När profeterna blivit värdiga att skåda bilderna som förebådade honom, jublade de och nu jublar de över att Hans tillkännagivande av frälsningens frukt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Den torra staven som blommade var för Israel ett bevis på att valet av präst var rätt; och nu bevisar jungfruns ädla födelse av en ofruktsam kvinna att hon som föder är värd lysande ära.


II. Kanon

5 sången

Irmos

Herre, vår Gud, giv oss frid; Herre, vår Gud, gör oss till Dina egna. Herre, ingen annan Gud känner vi och vi anropar Ditt namn.

Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Fläckfri var din födelse, du fläckfria jungfru: ofattbar var avlelsen och din födelse. Bortom det fattbara var din barnsbörd, du som icke stått brud; ty det var Gud som helt iklädde sig min gestalt.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

 

Må änglaskarorna jubla i dag; må Adams barn dansa och sjunga. Ty staven är född, ur vilken blomman Kristus spricker ut, den ende som kan befria Adam.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

När du i dag föds blir Eva löst från förbannelsen; Adam blir löst från sin gamla plåga och han ropar till dig, du rena jungfru: ”Genom dig har vi blivit befriade från fördärvet.”

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Ära vare Dig, som i dag har förhärligat henne som var ofruktsam. Ty hon är född enligt löftet, den evigt gröna staven ur vilken Kristus, vårt livs blomma, har spruckit ut.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.
 
Vi tillber Dig, Fader, som till Ditt väsen är utan begynnelse, vi lovsjunger Din evige Son och vi ärar Din evige Ande, ty alla tre är till naturen en Gud.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Ditt sköte har blivit ett heligt bord; din renhet har förblivit orörd, o jungfru. Kristus har kommit ut ur dig som en brudgum ur sitt brudgemak.

Katabas

O du trefalt välsignade träd, på vilket Kristus, konungen och Herren är utsträckt! Genom dig besegrades han, som med hjälp av ett träd hade bedragit Eva, och som nu själv blev bedragen, när Gud i en kropp blev korsfäst, Gud, som ger våra själar sin frid.

I. Kanon

6 sången

Irmos

Jona ropade högt till Herren ur fiskens buk: ”Jag beder: För mig upp ur dödsrikets botten att jag så med prisande röst och i sanningens ande må framföra Dig som min befriare lovets offer.

Troparer

Vi tillber Dig, Fader, som till Ditt väsen är utan begynnelse, vi lovsjunger Din evige Son och vi ärar Din evige Ande, ty alla tre är till naturen en Gud.


I. Kanon

6 sången

Irmos

Frälsare, var mig nådig,/ ty jag har begått många synder./ Jag beder Dig:/ Lyft mig upp ur ondskans djupa sup,/ ty till Dig har jag höjt mitt rop./ Hör mig, min frälsnings Gud.

Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

I deras ofruktsamma trångmål ropade Guds moders heliga föräldrar till Herren; och de födde henne till ära och frälsning för alla släkten.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Guds moders gudomliga föräldrar fick som en himmelsk gåva en tron som är högre än kerubernas, hon som födde Ordet och Skaparen.

II. Kanon

6 sången

Irmos


Såsom havets vatten hotar livets vågor att dränka mig, O, Du som älskar oss människor. Men såsom Du räddade Jona från fiskens buk, Du barmhärtige, rädda mitt liv från fördärv.

Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Vi lovsjunger din heliga födelse och ärar din avlelse utan säd, Guds brud och jungfru; med oss dansar änglaskaror och de heligas själar av glädje.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Dina visa föräldrar, förde dig, du rena och heliga bland den heliga, som en offergåva till Herrens hus, för att där bli fostrad i helighet och beredas att bli Herrens moder.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Må både de ofruktsamma och mödrarna dansa av glädje; var frimodiga och gläd er, ni barnlösa. Ty den ofruktsamma och den barnlösa föder Gudaföderskan som skall befria Eva från pina och trångmål och Adam från hans förbannelse.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Jag hör David sjunga för er: ”Jungfrur skall följa dig, de skall föras till Konungens palats.” Jag skall också lovsjunga med dem dig, du konungens dotter.


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

I dig, du rena, är treenighetens hemlighet prisad och förhärligad. Ty Fadern har i sin godhet bestämt, att Ordet skall ta sin boning i dig och att den gudomliga Anden skall överskygga dig.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Du, o Gudaföderska, är ett rökelsekar av guld, ty i dig bodde den gudomliga elden, Ordet som genom den helige Ande blivit kött, Ordet som du gav mänsklig form.

Katabas

Jona sträckte ut sina händer i korsform i havsvidundrets buk/ och han förebildade på detta sätt helt klart Kristi frälsande lidanden./ När han på tredje dagen kom ut ur havsvidundrets buk tecknade han därvid en bild av Kristi, vår Guds, övernaturliga uppståndelse,/ ty när Kristus på den tredje dagen uppstod från de döda/ upplyste Han hela världen.

Kontakion ton 4

Genom din heliga födelse, du rena, blev Joakim och Anna befriade från barnlöshetens klander och Adam och Eva från dödens fördärv. Befriade från syndens skuld, firar ditt folk högtiden sjungande: En ofruktsam kvinna föder Gudaföderskan som uppehåller vårt liv.

Ikos

Joakims och Annas andäktiga böner och suckar över deras ofruktsamhet och barnlöshet har funnit nåd och kommit inför Herrens öron; och de har fött en frukt som bringar världen liv. Den ena frambar sina böner i bergen, den andra fick bära smälek i trädgården. Men med glädje frambär den ofruktsamma kvinnan Gudaföderskan som uppehåller vårt liv.

I. Kanon

7 sången

Irmos

Busken på berget som inte förtärdes av eld, liksom den kaldeiska ugnen som födde uppfriskande dagg, förebildar dig klart och tydligt, Guds brud. Ty i ett sköte av kött och blod, har du utan att förtäras mottagit den gudomliga och immateriella elden. Därför ropar vi högt till Honom som föddes av Dig: Välsignad är Du, våra Fäders Gud.Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Lagstiftaren Moses kunde i gångna tider inte förstå Din osynliga stora hemlighet, Allheliga jungfru, trots att han genom tecken undervisades i att inte tänka jordiska tankar: därför ropade han med förvåning över detta under: ”Välsignad är Du, våra fäders Gud.”

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Inspirerade av Gud liknade den gudomliga kören (Dan 2:45, Gen 28:12-17, Hes 44:2) i sin profetia dig vid berget, himlens port och den andliga stegen: ty från dig var en sten uthuggen, inte med en människas hand; och du är porten genom vilken undrens Herre, våra fäders Gud har gått igenom.

II. Kanon

7 sången

Irmos

Kaldéernas ugn, den flammande elden, täcktes av dagg, Guds andes närvaro, och ynglingarna sjöng högt: ”Välsignad är Du, våra fäders Gud.”

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Du rena, vi håller högtid och i tro vördar vi din heliga födelse enligt löftet, ty genom uppenbarelsen av Kristus är vi befriade från Adams gamla förbannelse.

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Nu jublar Anna och ropar högt av stolthet: ”Trots min ofruktsamhet har jag fött Guds moder, genom vilken domen över Eva är upphävd liksom all hennes smärta och plåga.”

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Adam är fri och Eva dansar jublande och i anden ropar de högt till dig, Gudaföderska: ”Av dig, genom uppenbarelsen av Kristus är vi lösta från Adams förbannelse.”

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Skynda till festen, alla ofruktsamma och barnlösa, ni ofruktsamma själar, ty Anna har många barn nu och hon är full av glädje. Ni mödrar, dansa och gläd er med Guds moder.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. 

Låt oss ära Fadern och Sonen och Anden, en enhet i Gudomen, den Allraheligaste Treenigheten, odelad, oskapad, evig och en till sitt väsen.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Du ensam, jungfru efter barnsbörden, födde Gud; du har förnyat vår natur genom detta, Maria. Du har löst Eva från den forna förbannelse, du rena Guds moder.

Katabas

Det gudlösa skräckväldets dåraktiga befallning/ som var full av hot och hädelse av Gud slog människorna med häpnad,/ men varken det djuriska hatet eller den dränkande elden förskräckte de tre ynglingarna/ utan mitt i lågorna,/ som möttes av Anden som blåste dagg, sjöng de: Välsignad vare Du,/ högt lovad vare Du våra fäders och vår Gud.

I. Kanon

8 sången

Irmos

I forna dagar har ynglingarna i den brinnande ugnen förebildat Din moder, Herre. Ty denna bild befriade dem från elden och de vandrade oförtärda i den. I dag har Du bekräftat henne till jordens ändar: vi lovsjunger henne och vi prisar henne över allt annat.

Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Det förutbestämda tabernaklet, där vår försoning med Gud sker, börjar nu sitt liv. Det är hon som till oss skall föda Ordet som skall taga mänsklig gestalt. Han har fört oss från icke varat till varat; Honom lovprisar och upphöjer vi över allt annat för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Annas ofruktsamhet blev förvandlad och därmed förvandlades världens ofruktsamhet till det goda; och detta under var en skugga av att Kristus skall komma och bo bland de dödliga människorna. Han har fört oss från icke varat till varat; Honom lovprisar och upphöjer vi över allt annat för evigt.

Katabas

Det gudlösa skräckväldets dåraktiga befallning/ som var full av hot och hädelse av Gud slog människorna med häpnad,/ men varken det djuriska hatet eller den dränkande elden förskräckte de tre ynglingarna/ utan mitt i lågorna,/ som möttes av Anden som blåste dagg, sjöng de: Välsignad vare Du,/ högt lovad vare Du våra fäders och vår Gud.


II. Kanon

8 sången

Irmos

Du har täckt de höga platserna med vatten, och satte sanden som gräns för havet (Ps 103:3), Du som styr allt, solen sjunger Ditt lov, månen ära Dig, allt skapat besjunger Dig med hymner, Du är evig Uppehållare och Skapare.

Troparer

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss!

Du som gjort under med den ofruktsamma kvinnan, Anna, Du som har öppnat hennes barnlösa sida och skänkt henne frukten, Du är helig Gud, Du är Jungfruns Son: Du har tagit kött av henne, den evigt blomstrande jungfrun och Gudaföderskan.

Anslutande vers

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Du som tillsluter djupen och öppnar dem åter, Du som ger molnen vatten och ger skurar av regn, Du, Herre, har ur den ofruktsamma Anna låtit en ren frukt slå ut, ja den stav som är Gudaföderskan.

Anslutande vers

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Du har krossat de obrytbara barnlöshetens bojor. Du har skänkt den ofruktsamma kvinnan en fruktsam avkomma och en härlig frukt. Av samma avkomma har Du själv blivit Sonen: när Du kommit för att bo ibland oss, barmhärtige Herre, har Du utvalt henne som Din moder i köttet.

Anslutande vers

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Du som skänker oss tankar och sköter om vår själs trädgård, Du har gjort den ofruktsamma jorden fruktsam. Du har förvandlat den en gång torra jorden till fruktbärande land. Av den heliga Anna har Du tagit en blomma och skapat ren frukt, Gudaföderskan.

Anslutande vers

Vi tackar Herren, Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Treenighet, över allt som är, enhet utan begynnelse, änglarnas kör lovprisar Dig och darrar inför Dig. Himmel, jord och djup står skakande inför Dig, men människan välsignar Dig, elden är Din tjänare, allt skapat lyder Dig i fruktan, heliga Treenighet.
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Anslutande vers

Vi tackar och lovar Dig och vi nedfaller inför Herren sjungande och högt ärande Honom i evighet.

Katabas

Ni ynglingar, lika till antal som treenigheten, välsigna Gud, Fadern och Skaparen. Lovprisa Ordet, som steg ner och förvandlade elden till dagg,/ och upphöj den allraheligaste Anden över allt annat i evighet, ty Han ger liv åt alla.

(GUDSMODERS LOVSÅNG)

I. Kanon

9 sången

Anslutande vers

Min själ, lova Gudsmoders härliga födelse.

Irmos

Ur ditt jungfruliga sköte, har ljuset som var före solen, ja även Gud som lyst över oss, på ett ofattbart iklätt sig kött och kommit för att i kroppslig gestalt bo bland oss. Därför prisar vi dig salig, du allheliga Gudaföderska som vi välsignar.

Anslutande vers

Min själ, lova Gudsmoders härliga födelse.


Han som för det ohörsamma folket låtit vatten strömma ur en brant klippa, skänker de hörsamma folken av ett ofruktsamt sköte glädjens frukt. Därför prisar vi dig salig, du rena Guds moder, såsom tillbröligt och rätt är.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Vi lovprisar dig, Gudaföderska, som löst oss från domen från forna tider, åter insatt våra anfäder på deras tidigare plats och försonade Gud med människosläktet, ty hon är bron till Skaparen.
 
II. Kanon

9 sången

Anslutande vers
Megalynarion
Min själ, lova jungfrun Maria som föddes av en ofruktsam moder.

Irmos

Främmande är jungfruligheten för en moder, och främmande födandet för en jungfru, men i dig, Gudaföderska, förverkligades dessa bägge ting. Därför prisar alla släkten på jorden dig salig.

 

Anslutande vers

Min själ, lova jungfrun Maria som föddes av en ofruktsam moder.


I enlighet med löftet, Guds moder, var din födelse värdig din renhet, ty du föddes av en ofruktsam moder och en frukt av Guds fostran. Därför prisar alla släkten på jorden dig salig.

Anslutande vers

Min själ, lova jungfrun Maria som föddes av en ofruktsam moder.

Profetens förutsägelse är fullbordad, ty han sade: ”Jag skall återupprätta Davids fallna hus.” Han förebildade dig, du rena, ty människans stoft blev en Guds boning.

Min själ, lova jungfrun Maria som föddes av en ofruktsam moder.

Vi ärar dina lindor och prisar Honom, som gav den ofruktsamma en frukt och befriade henne ur barnlöshetens bojor, ty den Allsmäktige handlar enligt sin vilja.

Min själ, lova jungfrun Maria som föddes av en ofruktsam moder.

Anna, moder till Guds brud! I enlighet med löftet växte jungfrulighetens blomma i dig, en ren frukt, fostrad fram av Gud. Därför prisar vi ala dig salig, ty du är vårt livs fasta grund.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Det är främmande för lagöverträdarna att  lovprisa Treenigheten, Fadern och Sonen och den helige Ande, som är utan begynnelse, den allsmäktige som ej är skapad, och som med sin makt har lagt grunden för jordens krets.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Jungfrumoder, i ditt sköte tog en av Gudomspersonerna plats, Kristus - Konungen, som hela skapelsen lovprisar och som de höga tronänglarna darrande fruktar. Du den högst ärade, bed Honom om frälsning för våra själar.

Katabas

Min själ, lova jungfrun Maria som föddes av en ofruktsam moder.

O Gudaföderska,/ Du hemlighetens paradis,/ ur jungfrulig jord har Kristus vuxit,/ och Han har på jorden planterat det livgivande korsets träd./ Därför faller vi ned inför Herrens kors och ärar det medan vi upphöjer det/ och ärar Dig.

Med korset är nu döden besegrad, döden som drabbade vårt släkte för att vi åt av det förbjudna trädet, ty den förbannelse som tilldelats vår moder och som drabbat oss alla är nu borttagen i Gudaföderskans rotskott. Därför prisar alla himmelens makter jungfrun salig.

Expostilarion

Hela jordkretsen jublar över din födelse, jungfru, Gudaföderska Maria, du som icke stått brud, ty i dag befriade du dina föräldrar från barnlöshetens skam och din anmoder Eva från födslosmärtorna. (2 ggr)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och evigheternas evigheter. Amen.

Eva och Adam, fröjda er och jubla! Profeter och apostlar, dansa tillsammans med de rättfärdiga, ty i dag föds av de rättfärdiga Joakim och Anna, änglarnas och människornas gemensamma glädje.

Lovpsalmen

Allt vad anda har…

Tacksägelsestichirer 4. tonen


Anslutande vers
Prisa honom för hans mäktiga gärningar,
prisa honom för hans väldiga storhet (Ps 150:2).

Under över alla under! Av en ofruktsam moder föds livets källa och nåden börjar sitt fruktbärande arbete. Gläd dig, Joakim, av Gud utvald fader, ty bland de av jorden danade finns ingen dig lik. Av dig är Gudaföderskan och jungfrun född. Guds boning, det allraheligaste berget.

Anslutande vers

Prisa honom med hornstötar,
prisa honom med harpa och lyra (Ps 150:3).

Under över alla under! Av en ofruktsam moder föds livets källa och nåden börjar sitt fruktbärande arbete. Gläd dig, Joakim, av Gud utvald fader, ty bland de av jorden danade finns ingen dig lik. Av dig är Gudaföderskan och jungfrun född. Guds boning, det allraheligaste berget.

Anslutande vers

Prisa honom med tamburin och dans,
prisa honom med strängaspel och flöjt (Ps 150:4).

                

Under över alla under! Av hela skapelsen Skapares och den allsmäktiges vilja, föddes av en ofruktsam moder en ädel frukt, som borttog de goda ofruktsamhet från jorden. Mödrar fira med Gudaföerskans föderska jubelfest och ropa: ”Hell dig, du benådade! Herren är med dig, Han som genom dig har skänkt världen en stor nåd.

Prisa honom med klingande cymbaler,
prisa honom med jublande cymbaler (Ps 150:5-6).

Renhetens levande pelare och kärl ur vilket nåden strömmar, var den ärade Anna, som födde en jungfrulig gudomlig blomma. Den rena jungfrun ger oss alla törstande jungfrulighet och oskuld liksom hon ger alla troende en stor nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

8. tonen

Detta är Herrens dag: gläd er, människor! Ty se, ljusets brudkammare och boken med Livets Ord har kommit ur ett sköte, och den östra porten, nyligen född, väntar på den Store Prästens intåg. Hon ensam bringar världen den ende Kristus, våra själars frälsare.

Stora lovsången
Högtidens tropar
Ekteníer
Avslutande sånger
Välsignelse


Översättning: f. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten