.gudstjänsten

Afton- och morgongudstjänsterna i Vigilian

6 tonen

Aftongudstjänsten i vigilian, 6. tonen

Stichirer till Herre jag ropar…

Herre, jag ropar till Dig, bönhör mig. Bönhör mig, Herre.
Herre, jag ropar till Dig, bönhör mig.
Lyssna till min böns röst, då jag nu ropar till Dig.
Bönhör mig, Herre.
Låt min bön vara inför Dig som ett rökoffer.
Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Bönhör mig, Herre.

Anropande stichirer:


Anslutande vers

För min själ ut ur fängelset, så att jag får lova Ditt namn. (Psalt. 142:8)

Såsom helvetets besegrare steg Du själv upp på korset, o Kristus,/ för att såsom fri bland de döda med Dig uppväcka dem som är i dödens mörker./ Vi ber Dig, o Frälsare som allt förmår,/ och som ur Ditt ljus utgjuter liv,/ förbarma Dig över oss.

Anslutande vers

Omkring mig skola de rättfärdiga församlas, när Du gör väl mot mig.(Psalt. 142:8)

Kristus har denna dag förtrampat döden och i enlighet med sitt ord har Han uppstått/ och skänkt världen glädje,/ för att vi alla med lovsångens ord må ropa:/ Du livets källa och ljus som ingen människa kan nalkas, Du vår Frälsare som allt förmår, förbarma Dig över oss.

Anslutande vers

Ur djupen ropar jag till Dig, Herre: Herre, hör min röst. (Psalt. 130:1-2)

Du är, o Herre, närvarande överallt i Din skapelse,/ vart skall vi syndare fly för Ditt ansikte?/ Till himmelen? Din boning är där! Till dödsriket? Du har förtrampat döden!/ Ytterst i havet? Din hand når mig där, O Härskare! Vi söker vår trygghet hos Dig och i andäktig bön faller vi ner inför Dig:/ Du som uppstått från det döda, förbarma Dig över oss.

Anslutande vers

Låt Dina öron lyssna till mina böners ljud.(Psalt. 130:2)

Vi berömmer oss av Ditt kors, och vi prisar och ärar Din uppståndelse, o Kristus,/ ty Du är vår Gud,/ vi känner ingen annan Herre än Dig.

Anslutande vers

Om Du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock hos Dig är ju förlåtelse, för att man må frukta Dig.(Psalt. 130:3-4)

Vi välsignar Herren alltid, vi prisar Hans uppståndelse,/ ty genom att utstå korsets lidanden förtrampade Han döden med döden.

Anslutande vers

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, och jag hoppas på Hans ord.(Psalt. 130:5)

Ära vare Din makt, o Herre,/ ty Du krossade dödens makt,/ Du förnyade oss med korset/ och gav oss liv och oförgänglighet.

Anslutande vers

Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel!(Psalt. 130:6-7a)

Din begravning krossade och bröt dödens bojor,/ och Din uppståndelse från de döda har upplyst världen, o Herre,/ ära vare Dig.

Mineans stichirer.

Anslutande vers

Ty hos Herren är nåd, och mycken förlossning är hos honom. Och Han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar. (Psalt. 130:7-8)

Stichir för dagens helgon.

Anslutande vers

Lova Herren, alla hedningar, prisa Honom alla folk. (Ps. 117:1)

Stichir till dagens helgon.

Anslutande vers

Lova Herren, alla hedningar, prisa Honom alla folk. (Psalt. 117:1)

Stichir till dagens helgon.

Anslutande vers

Ty Hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. (Psalt.117:2)

Stichir till dagens helgon.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, ---hymn till dagens helgon--- nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Finns ingen hymn till dagens helige, läses Ära vare Fadern...


Dogmatikon

Vem kallar dig icke välsignad, o allraheligaste jungfru!/ Vem lovsjunger icke ditt övernaturliga födande!/ Ty den enfödde Sonen själv som tidlöst återgivit Faderns ljus/ har genom dig på ett oförklarligt sätt blivit kött och uppenbarats i världen,/ Han som till sin natur är Gud blev för vår skull människa till sin natur,/ dock icke delad i två naturer, utan uppenbarad för oss såsom två naturer utan sammanblandning./ Bed för oss, du prisade och högt välisgande, att Han måtte förbarma sig över våra själar.

Intåg och Fos Ilarion
Prokimen
(Paremier)
(Litaniastichirer)

Aposticha

Änglarna i himmelen lovsjunger Din uppståndelse, Kristus Frälsare. Låt även oss på jorden med rena hjärtan ära Dig.

Anslutande vers

Herren är konung. Han har klätt sig i härlighet. Herren har klätt sig, rustat sig med makt.(Psalt.93:1)

O Kristus vår Gud,/ Du har krossat portarna av koppar och bommar av järn/ och Du har lyft upp det fallna människosläktet./ Därför ropar vi med en röst:/ Herre, Du som har uppstått från de döda, ära vare Dig!

Anslutande vers

Därför står jordkretsen fast och vacklar inte.(Psalt.93:1)

Kristus, som vill lyfta upp oss ur vårt gamla fördärv,/ blir korsfäst och lagd i graven./ När de myrhabärande kvinnorna i tårar sökte Honom ropade de klagande:/ O Du allas Frälsare!/ Hur kommer det sig att det behagar Dig att vistas i graven?/ Hur kommer det sig att det var Din vilja att bli stulen?/ Hur kommer det sig att Du har blivit flyttad till en annan plats?/ Var har de gömt Din livgivande kropp?/ Uppenbara Dig för oss, O Herre, såsom Du har lovat/ och torka våra tårars flöden!/ Medan de så klagade, kom en ängel till dem och ropade:/ Gråt inte mer, säg till apostlarna,/ att Herren har uppstått/ och skänkt världen stor nåd och barmhärtighet.

Anslutande vers


Helighet anstår Ditt hus, Herre, evinnerligen.(Psalt. 93:1)

Korsfäst i enlighet med Din vilja har Du besegrat döden med Din grav/ och såsom Gud har Du i ära uppstått på tredje dagen/ och skänkt världen liv utan ände och nåd utan gräns.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Hymn till dagens helgon.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Om ingen hymn sjunges:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Ur ditt sköte, o allrarenaste, kom Kristus Herren, min Skapare och min Frälsare,/ han tog på sig min människonatur och befriade Adam från den gamla förbannelsen./ Därför ropar vi oupphörligt ängelns hälsning till dig,/ o Gudaföderska och sanna jungfru:/ Gläd dig, Härskarinna,/ försvarare av våra själar, vår trygghet och vår frälsning.

Söndagens tropar i 6. tonen

Änglarnas härsmakt kom till Din grav och väktarna blevo såsom döda och Maria stod vid graven och sökte efter Din allraheligaste lekamen. Du har fängslat avgrunden och fängslades ej av den. Du, O Livgivare, mötte jungfrun. Herre, Du som uppstått från de döda, ära vare Dig!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Han, som kallade Dig moder och välsignad, gick frivilligt in i lidandet och i sin längtan att söka fram Adam, lät Han korsets ljus lysa och sade till änglarna: Gläd er med mig ty jag har funnit den borttappade silverpenningen. Ära vare Dig, o Gud, Du som med vishet har gjort allting.
(Om det är vigilia, ersätts dessa tropare av Gudaföderska och jungfru…3 ggr).


Morgongudstjänsten i vigilian

Hexapsalmerna
Gud är Herren

Troparer


Söndagens tropar i 6. tonen

Änglarnas härsmakt kom till Din grav och väktarna blevo såsom döda och Maria stod vid graven och sökte efter Din allraheligaste lekamen. Du har fängslat avgrunden och fängslades ej av den. Du, O Livgivare, mötte jungfrun. Herre, Du som uppstått från de döda, ära vare Dig!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Han, som kallade Dig moder och välsignad, gick frivilligt in i lidandet och i sin längtan att söka fram Adam, lät Han korsets ljus lysa och sade till änglarna: Gläd er med mig ty jag har funnit den borttappade silverpenningen. Ära vare Dig, o Gud, Du som med vishet har gjort allting.

Theotokion

Ur ditt sköte, o allrarenaste, kom Kristus Herren, min Skapare och min Frälsare,/ han tog på sig min människonatur och befriade Adam från den gamla förbannelsen./ Därför ropar vi oupphörligt ängelns hälsning till dig,/ o Gudaföderska och sanna jungfru:/ Gläd dig, Härskarinna,/ försvarare av våra själar, vår trygghet och vår frälsning.


Katisma
(Katismatropaer se oktoechos)
Polyeleon
Lilla lovsången (Högtider)

Uppståndelsetroparer

Välsignad vare Du, Herre…PN, sid. 79

Hypakoi

Genom Din frivilliga och livgivande död har Du, Kristus, såsom Gud krossat dödens portar, öppnat det gamla paradiset för oss och uppstånden från de döda har Du räddat våra liv från undergång.

I Antifonen

Jag lyfter mina ögon upp till Dig som bor i himmelen, o Du som är Ordet. Förbarma Dig över mig så att jag må leva i Dig.
   Förbarma Dig över oss som är värda förakt, forma om Dina kärl och gör dem dugliga för Dig igen, o Du som är Ordet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Den helige Ande är orsaken till all frälsning. Om Han finner det lämpligt blåser Han på människan, lyfter upp henne ovan jordiska ting, ger henne vingar och ger henne en plats i det höga.

II Antifonen

Ingen av oss hade kunnat stå emot fienden i prövningarna om icke Herren hade varit med oss. Därför triumferar segrarna.
   Må min själ icke bli tagen som en sparv av deras tänder, o Du som är Ordet, hur skall jag som älskar synden bli befriad från fienden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

I den helige Ande är allas vår gudomliggörelse och välvilja, andliga förstånd, frid och välsignelse, ty Han verkar i bredd med Fadern och ordet.

III Antifonen

De som litar på Herren skall te sig skrämmande i fiendens ögon men underbara i människornas ögon, ty de skall skåda upp i höjden.
   När Du, o Frälsare, beskyddar de rättfärdigas lott i livet skall de icke sträcka ut sin hand efter orättfärdighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Den helige Andes herradöme är överallt och tillsammans med alla som andas på jorden tillber de kosmiska härarna Dig.

(Högtider endast I antifonen Många lidelser…)

Söndagsprokimen

Väck upp Din kraft, o Herre, och kom för att rädda oss. (Psalt. 79:3LXX)

Anslutande vers

Lyssna, Du Israels herde, Du som leder Josef såsom en hjord. (Psalt. 79:1LXX)

Kanon

Uppståndelsens kanon

1. sången

Irmos

När Israel gick över djupet/ som på torra land/ och när de såg den förföljande Farao drunkna i vågorna ropade de:/ Låt oss sjunga en segersång till Gud.

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

När Du bredde ut Dina händer på korset, o gode Jesus, blev Faderns goda vilja uppfylld i allt. Därför sjunger vi alla segersånger till Dig..

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Av fruktan för Dig blev döden lik en tjänarinna som fick befallning att nalkas Dig, Livets Herre. Genom döden gav Du oss genom uppståndelsen ett liv utan ände.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evighet.Amen.

Theotokion

Du tog emot din egen Skapare, i enlighet med Hans vilja, o du rena, och utöver allt förstånd blev Han kött utan säd i ditt sköte. Så visade du dig i sanning vara allt skapats härskarinna.

Korsets och uppståndelsens kanon

1. sången

Anslutande vers


Ära vare, Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Olagligt åtalad står domaren av fri vilja inför Pilatus domarsäte för att bli dömd och Gud, inför vilken jordens och himmelens makter darrar, tar emot slag i ansiktet frän lagbrytarnas händer.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Du bredde ut Dina gudomliga händer på det rena och livgivande korset och kallade därigenom alla folken att känna Dig och tillbedja Din ärorika korsfästelse, o Herre och Frälsare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Den oskyldiga jungfrun stod i tårar vid Ditt kors, o Frälsare. Hon såg blodsdropparna i din sida och prisade Din gränslösa barmhärtighet, o Kristus.

Gudaföderskans kanon

1. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

När Eva åt av det förbjudna trädet tog hon in förbannelsen, men du, o rena, släppte henne fri när du födde Kristus, välsignelsens första frukt.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Du rena jungfru, som födde den gudomligt strålande pärlan, Kristus, skingra mina lidelsers mörker och mina synders stormvindar med ljuset från din strålglans .

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Med sina andliga ögon såg Jakob på ett hemlighetsfullt sätt Gud, folkens hopp som genom din förmedling skulle bringa oss frälsning.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

När Juda stam inte längre födde prinsar, o allrarenaste gudaföderska, uppenbarades din son och Gud som härskare och Han är nu i sanning den sanne Konungen över hela jorden ända till dess yttersta gränser.

(Katabasi)

Uppståndelsekanon

3. sången

Irmos

Ingen är så helig/ som Du, min Herre och Gud,/ Du som upphöjt Dina trognas horn, o Gode,/ och satt oss på Din bekännelses klippa..

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

När skapelsen såg den inkarnerade Gud korsfäst höll den på att spricka av fruktan men hölls ihop av Din på korset spikade fasta hand.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

När döden av döden förtrampats låg den uslingen livlös. Ur stånd att stå emot det gudomliga angreppet föll den starke av det dödliga slaget och alla fick uppståndelsen som gåva.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Ditt gudomliga födande står över skapelsens alla ordningar, ty i ditt sköte avlades Gud på ett övernaturligt sätt, o du rena, och du förblev ständig jungfru sedan du fött Honom.

Korsets och uppståndelsens kanon

3. sången

Anslutande vers

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Efter tre dagar i graven har Du genom Din livgivande uppståndelse lyft upp de tidigare döda, som befriade från domen med stor glädje ropade samfällt: Se, Din frälsning är här, o Herre!

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Ära vare Din uppståndelse, Du vår Frälsare! Du frälste oss från helvetet och befriade oss från dödens förgängelse. Därför sjunger vi med hög röst: Det finns ingen annan helig utom Du, o Herre som älskar oss människor.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

O du heliga och i allt oskyldiga, när du såg den du fött genomborrad av ett spjut, gick ett svärd genom ditt hjärta och du utbrast förundrat: Mitt barn, vad har den laglösa hopen gett Dig?

Gudaföderskans kanon

3. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Han, som är god, har på ett outsägligt sätt tagit mitt föränderliga och dödliga kött i ditt sköte, o allrarenaste Guds moder, och gjort det oförgängligt och för evigt förenat det med sig själv.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Änglaskarorna blev slagna av häpnad och fruktan när de såg Gud bli människa genom dig, o jungfru, och de prisar dig därför med aldrig tystnande sånger, o Guds moder.

Allraheligaset Gudaföderska, fräls oss.

O Guds moder, profeten Daniel blev slagen av häpnad när han såg dig som ett andligt berg, ur vilket en sten utan människohand blev uthuggen och denna sten slog sönder de onda andarnas altaren.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Varken människors ord eller språk kan värdigt prisa dig, o jungfru, ty det behagade Livgivaren Kristus att utan säd bli kött genom dig, o du allrarenaste.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

4. sången

Irmos


Kristus är min styrka,/ min Herre och min Gud,/ lovsjunger den heliga Kyrkan, gudomligt andäktig./ Noetisk ren håller hon högtid i Herren.

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Det sanna livets träd har spruckit ut i blom, o Kristus, ty korset är planterat; vattnat med blod och vatten som rann ur Din allra renaste sida har det burit liv åt oss.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Ormen kan inte längre viska falsk gudomliggörelse i mitt öra, ty Kristus, den mänskliga naturens gudomliggörare har för mig öppnat livets stig, där inga hinder längre finns.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Hemligheten med Ditt gudomliga födande, o ständiga jungfru, är i sanning outsäglig och ofattbar både för oss på jorden och för dem som är i himmelen, o Gudaföderska.

Korsets och uppståndelsens kanon

4. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Vi prisar Ditt ärorika kors, o Kristus, liksom spikarna, det heliga spjutet och röret och törnekronan, genom vilka vi befriats från att gå under i helvetet.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Graven, o Frälsare, tog emot Dig som i enlighet med Din vilja har visat Dig död för oss, men den kunde inte alls behålla Dig, Ordet, under sin makt, ty såsom Gud uppstod Du och frälst människosläktet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

O ständiga jungfru, befria oss som skyndar till Dina boningar från faror och frestelser, ty du, o Gudaföderska, har ju fött oss människor en frälsare, Kristus.

Gudaföderskans kanon

4. sången

Anslutande vers


Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Vi prisar dig med lovsånger, du rena och helt oskyldiga, ty genom dig har vi undfått frälsningen. Andäktigt sjungande ropar vi: Välsignad vare du, eviga jungfru som födde Gud.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Du har, o mest välsignade jungfru, fött ljuset som aldrig går ner, som i kött lyser för dem som är i livets mörker. O eviga jungfru, du gav dem glädje som lovsjunger din ära.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Genom dig, du allraheligaste, brast nåden ut i blomning och lagen fick ett slut , ty du, rena och eviga jungfru, födde Herren, som ger oss våra synders förlåtelse.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Jag smakade av trädet och min dödlighet blev uppenbar, men livets träd uppenbarades genom dig och lyfte upp mig och gjorde till arvinge av paradisets glädje, o du i allt rena.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

5. sången

Irmos


Jag beder Dig, o Gode:/ upplys med Ditt gudomliga ljus de själar som tidigt om morgonen av kärlek söker Dig,/ att de må lära känna Dig, o Guds Ord,/ sann Gud, som kallar dem från mörkrets överträdelser till ljuset.

Troparer

Anslutande vers


Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Nu faller keruberna undan för mig och det ljungande svärdet flyr mig, o Herre, när de ser att Du, o Guds Ord, sann Gud, har öppnat vägen till paradiset för rövaren.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Jag är inte längre rädd för att åter bli jord, ty i Din stora barmhärtighet, o Kristus Härskare, har Du genom Din egen uppståndelse, lyft upp mig, bortglömda, från jorden till odödlighetens höjder.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Du världens goda härskarinna, fräls dem som av hela sin själ bekänner dig som Gudaföderska, ty dig, sanna Gudaföderska, har vi fått som vårt oövervinneliga försvar.

Korsets och uppståndelsens kanon

5. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

I olydnad för Dina bud lurades vår anfader att äta av Edens träd och föll därigenom i fördärv, men genom Ditt kors, o Frälsare, och genom Din lydnad för Din Fader, o gode Herre, återställde Du honom till hans ursprungliga skönhet.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Genom Din död, o Gode, har dödens rike besegrats, livets källa har öppnats för oss och odödligheten är oss given som gåva. Därför ärar vi Din begravning och Din uppståndelse genom vilka Du, o Gud, upplyste hela världen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Till korset och Gudaföderskan

Alltings Skapare och Herre som bor i himmelen bodde på ett outsägligt sätt i ditt sköte, o heliga moder, och Han gav dig äran att vara vidare än himlarna och mer helig än de okroppsliga krafterna. Vi på jorden prisar dig därför salig.


Gudaföderskans kanon

5. sången

Anslutande vers


Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Du lyste i renhet, du högt prisade, och blev en gudomlig boning för Härskaren, ty du allena visade dig vara en Guds moder då du bar Honom i Din famn när Han var liten.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Du, vars ädla själ var fylld av andlig skönhet, blev Guds brud, o du högt ärade, för alltid förseglade jungfru som har upplyst världen med sin renhets strålglans.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Gråta må den ärelösa hopen som icke erkänner Dig som ren Guds moder; du blev ju för oss det gudomliga ljusets port som skingrar syndens mörker.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

6. sången

Irmos


När jag upptäcker frestelsernas stormar på denna världens hav/ skyndar jag till Din stilla hamn och ropar:/ O du högt nådige,/ led mitt liv upp ur fördärvet.

Troparer

Anslutande vers


Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Uppspikad på korset har Du, o Herre, omintetgjort förbannelsen som drabbat oss och spjutstucken i sidan har Du rivit sönder domslutet mot Adam och befriat världen.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Lurad av bedragaren har Adam dragits ner i dödsriket myrar, men Du som av naturen är medlidsam Gud steg ner för att söka honom och bärande honom på dina axlar lyfte Du upp honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

O min allrarenaste härskarinna som för de dödliga födde en ledare, Herren, stilla mina lidelsers oroliga brand och förfärliga upprördhet och skänk mitt hjärta frid.

Korsets och uppståndelsens kanon

6. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

Den stora hopen har avslöjat sig som Kristi och profeternas dråpare, ty liksom den fordom inte drog sig för att döda profeterna som lyste av hemlig strålglans, har den nu liderlig av avund dödat Herren, som profeterna förkunnade. Men Hans död har för oss blivit till liv.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

Du blev reglad i graven, o Frälsare, men Du stannade inte där, ty fastän Du, Ordet, frivilligt smakade döden, uppstod Du som odödlig Gud och tog med Dig dem som varit fångna i dödsriket. Även kvinnornas tidigare sorg förvandlade Du till glädje när Du med ömhet tilltalade dem.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion:

Den rena jungfrun sade: När gudomen led syntes din gestalt i köttet ärelös och uttröttad, trots att Du för David visat Dig vara härligt skön till Ditt väsen. Krossa nu med Din konungsliga stav fiendens kraft, o min son och min Gud, och stig upp ur graven!

Gudaföderskans kanon

6. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Moses, stor bland profeterna, jämförde dig med arken och bordet, ljusstaken och kärlet när han förkunnade den Högstes inkarnation genom dig, o jungfrumoder.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls mig.

Döden blev dödad och domen mot Adam upphävdes i mötet med din livsfrukt, o Härskarinna, ty du födde livet som från fördärvet frälser dem som prisar dig med lovsånger.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Lagen blev kraftlös och skuggorna vek, då nåden gick upp för mig ur dig när, du som prisas med lovsånger, födde Gud och Frälsaren.

Kontakion

Livgivaren Kristus vår Gud/ uppväckte med sina livgivande hand alla som var i dödsrikets dystra dalar/ och skänkte människosläktet uppståndelsen,/ ty Han är allas Frälsare,/ uppståndelse och liv,/ Han är också skapelsens Gud.

Ikos


Låt oss, troende, med lovsånger prisa och tillbedjande ära Ditt kors och Din begravning, ty Du o Gud som allt förmår, Du odödlige, slog helvetet i bojor, uppväckte de döda med Dig, krossade helvetets portar och slog ner dödens makt. Med kärlek frambär vi jordens barn Dig ära, o Du uppståndne, som störtade fiendens makt som dränkte allt, Du gav uppståndelsen som gav gåva åt alla Dina trogna, Du frälste världen från den listige ormens pilar och befriade oss från motståndarens förvillelse, ty Du är den ende som förmår allt. Med andäktiga hjärtan lovsjunger vi Din uppståndelse, genom vilken Du frälst oss, o Du hela skapelsens Gud.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

7. sången

Irmos

En ängel svalkade de fromma ynglingarna  genom att fukta den brinnande ugnen med dagg,/ men Guds bud förtärde kaldéerna med eld och tvingade tyrannen att ropa med hög röst: Välsignad vare Du våra fäders Gud.

Anslutande vers


Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Solen svepte sig i en svart slöja, o Härskare, över hela landet blev det mörkt mitt på dagen och det försvinnande ljuset ropade: Välsignad vare Du, våra fäders Gud.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

När Du, Kristus, steg ner, klädde sig de underjordiska i vitt och vår anfader dansade hoppande av glädje i gott mod medan han ropade: Välsignad vare Du våra fäders Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Genom dig, o rena och jungfruliga moder, strålade ett klart ljus över hela jordkretsen, ty du födde din skapare, allas Gud. Bed Honom, att Han måtte sända sina stora nåd till oss troende.

Korsets och uppståndelsens kanon

7. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Vilken förunderlig händelse! Han, som befriade Israel från Faraos träldom, ger sig av fri vilja åt denne för att korsfästas och så befria alla syndens trälar. Därför lovsjunger vi Honom i tro: Välsignad vare Du, vår Frälsare och Gud.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

På Hududskalleplatsen korsfäste lagbrytarnas barn Dig, Frälsaren, som krossade kopparportarna och gångjärnen till frälsning för oss som sjunger: Välsignad vare Du, vår Frälsare och Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Du födde Evas befrielse och du löste Adam från den gamla förbannelsen, o rena jungfru; med änglarna lovsjunger vid dig och Din son: Välsignad vare Du, vår Frälsare och Gud.

Gudsmoders kanon

7. sången

Anslutande vers


Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Ugnen som inte förtärde de tre ynglingarna var en förebild för ditt födande, ty utan att förtära dig kom den gudomliga elden för att ta sin boning i dig och för att lära alla att ropa: Välsignad vare Du, våra fäders Gud.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Jordens yttersta gränser har blivit upplysta av din strålglans och såsom du förutsagt prisar de dig salig, o rena moder, och fyllda av nåd ropar de lovsjungande: Välsignad vare Du, våra fäders Gud.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Den listiga ormen har huggit sina förödande tänder i mig, men din son, o Guds moder, har krossat dem och givit mig kraft att ropa: Välsignad vare Du,, våra fäders Gud.

Ära var Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Du har blivit den mänskliga naturens renade plats, du som Gud ensam välsignat, ty med den Gud som sitter på keruberna i din famn ropade du: Välsignad vare Du, våra fäders Gud.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

8. sången

Irmos


Du förvandlade eldslågorna till en källa av dagg för de fromma ynglingarna,/ o Kristus, som med bara viljan förmår allt,/ och med vatten fick Du den rättfärdiges offer att brinna./ Vi prisar Dig utöver allt i alla tider.

Troparer

Anslutande vers


Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Avundens lidelse, som fordom dödat profeterna, förvandlade hopen till mördare av Gud när den på korstes trä hängde Dig, Gud Ordet, som vi i alla tider ärar.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Du lämnade icke Dina himmelska boningar, o Kristus, när Du steg ner i dödsriket och lyfte upp den helt fördärvade människan, för att hon i alla tider skall ära Dig utöver allt annat.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

I dig har avlats ljus av ljus i Ordet som ger ljus, o jungfru, och på ett oförklarligt sätt har du, som blivit den gudomliga Andens boning, fött Honom och fått stor ära. Därför lovprisar vi dig i alla tider.

Korsets och uppståndelsens kanon

8. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

Alla blev förskräckta när de fick höra att den Högste frivilligt steg ner på jorden för att tillfångata dödsrikets makt genom korset och begravningen för att lyfta upp alla att ropa: Ni unga tacka, ni präster lovsjung och alla människor, giv Honom ära i alla tider utöver alla.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

Dödsrikets tyranni har fått ett slut och dess rike är besegrat ty när alltings Gud naglades fast på korsets trä på jorden, förintade Han dess makt. Honom må ni unga tacka, ni präster lovsjunga och ni alla andra giva ära i alla tider.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Outsäglig är Din kärlek till oss människor, o Kristus, och omöjlig att klä i ord är Din godhet. När Du upptäckte mig, där jag höll på att förgås i helvetets fängelse, befriade Du mig genom Ditt lidande. Därför tackar vi Dig, o Härskare, och frambär Dig ära i alla tider.

Gudaföderskans kanon

8. sången

Anslutande vers


Allra heligaste Gudaföderska, fräls oss.

Med Andens strålglans har din son gjort dig lysande och satt dig på sin högra sida, klätt dig i en drottnings tyg av guld, du oskyldiga och rena jungfru. Vi frambär Honom ära i alla tider.

Allra heligaste Gudaföderska, fräls oss.

Han, som med vilja enbart lade världens grund, lånar kött av ditt rena sköte i sin önskan att skapa den på nytt. Honom frambär vi ära i alla tider.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

När Ordet förenades med mig, en människa, blev du, allrarenaste, en gudomlig boning som lyste med jungfrulighetens klara ljus. Därför lovprisar vi dig i alla tider.

Anslutande vers

Vi tackar Herren, Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighet. Amen.

Den gyllene ljusstaken förebildade dig, som outsägligt har tagit emot ljuset som vi inte kan nalkas, det som med sin ankomst upplyser hela världen. Därför lovprisar vi dig i alla tider.

Anslutande vers

Vi tackar och lovar och tillber Herren, vi lovsjunger och ärar Honom högeligen i evighet.

(Katabas)

Gudaföderskans lovsång

Min själ prisar Herren, och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska, Dig prisa vi storligen. Ty Han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Ty, se härefter skola alla släkten prisa mig salig. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig, och Hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som frukta Honom. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Han har övat makt med sin arm; han har förskingrat dem som voro övermodiga i sitt hjärtas sinne. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Han har störtat de mäktiga från sina troner och upphöjt de ringa, de hungriga har Han mättat med goda ting, och de rika har Han låtit gå tomma bort. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Han har antagit sig sin tjänare Israel för att ihågkomma sin barmhärtighet, såsom Han har talat till våra fäder, mot Abraham och hans säd till evig tid. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen.

Uppståndelsekanon

9. sången

Irmos

Ingen människa kan se Gud,/ ty mot Honom vågar inte ens änglarna lyfta upp sina ögon,/ men genom dig, du allrarenaste,,/ uppenbarades Ordet för människorna,/ och när vi med de himmelska härskarorna frambär våra tacksägelser till Ordet/ prisar vi dig salig, o jungfru.

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse.

Trots att Din förening med köttet innebar lidande, var Du fri från lidandet, o Gud Ordet, och Du befriar även människan från det, Du vår Frälsare, som blev till lidande för lidandet självt, ty Du allena är fri från lidande och Du förmår allt.

Ära vare Din uppståndelse.

Du underkastade Dig den förödande döden, o Härskare, men bevarade Din kropp oberörd av förgängligheten, och Din livgivande och gudomliga själ blev inte kvar i dödsriket utan Du stod upp som från sömnen och uppväckte även oss.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Till treenigheten

Med rena läppar prisar alla vi dödliga Gud Fadern och Sonen, som med Fadern är utan begynnelse liksom vi även lovsjunger den allraheligaste Andens outsägliga och högt prisade välde, ty Du odelade Treenighet är den ende som allt förmår.

Korsets och uppståndelsens kanon

9. sången

Anslutande vers

Ära vare, Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Fastän Du såsom dödlig steg ner i graven, o Livgivare, kuvade Du dödsrikets makt, o Kristus, och tillsammans med Dig lyfte Du upp de döda som dödsriket hade svalt. Såsom Gud gav Du odödligheten som gåva åt alla, som i tro och kärlek prisar Dig.

Ära vare, Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Må skapelsen glädjas och blomstra som en lilja, ty som Gud har Kristus uppstått från de döda. Du död var är din udd? – ropar vi. Du dödsrike, var är din seger? Han som i barmhärtighet höjde vårt horn har slagit ner dig till jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Till korset och Gudaföderskan

O du rena härskarinna, du har burit Honom som bär allt; i dina armar har du hållit Honom, som befriar oss från fiendens starka armar. Upplyft på korset har du sett Honom som lyfte upp oss från syndens håla.

Gudaföderskans kanon

9. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

För dem som varit i mörker har den stjärna från Jakob som strålar av gudomligt klart ljus, Kristus Gud, Ordet som blivit kött, nu skinit för dem som varit i mörker; upplysta av det prisar vi tillsammans med de himmelska härskarorna dig salig.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Stärkt av din kraft och nåd har jag framburit en sång ur djupet av mitt hjärta. Tag emot den, du rena jungfru som Gud förklarat salig, och återgälda mig med av din stärkande nåds oförgängliga skatter.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Du har, o jungfru, i sanning visat dig vara en gudomlighetens vävstol, med vilken Ordet vävde kroppens klädnad och gudomliggjorde så min form, ty iklädd den frälste Han alla som med rena sinnen ärar dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

O du oskyldiga, rena Gudaföderska, genom ditt oförklarliga och outsägliga födande gives uppståndelsen som gåva åt alla, ty livet omfamnade köttet och det lyste för alla och skingrade helt dödens mörker.

Uppståndelseevangelium VI Lukas 24: 36-53

VI Expostilario

För att visa Din mänskliga natur, o Frälsare, stod Du mitt ibland lärjungarna efter Din uppståndelse från graven, Du åt inför deras ögon och undervisade dem att förkunna omvändelse och efter att Du lovat sända Tröstaren till Dina lärjungar for Du upp till Din himmelske Fader

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Skapelsens Skapare och alltings Gud tog gestalt av mänskligt kött av ditt rena blod, o du allraheligaste jungfru, Han lämnade dig i samma tillstånd som du var innan du födde och Han förnyade hela den fördärvade naturen. Därför prisar vi dig i tro och ropar: Gläd dig, världens härskarinna.

VI Evangeliestichir

Efter Din uppståndelse framförde Du Din fridshälsning till Dina lärjungar/ och ingav dem fruktan då de trodde sig se en vålnad, o Kristus, som är Guds sanna frid till människorna./ Men när Du visade Din hand och Din fot stillade Du deras själars bävan,/ och när de inte ens ville tro efter detta,/ öppnade Du deras noetiska förståelse av skrifterna genom att inta näring och påminna dem om din undervisning/ och när Du sedan gett dem bekräftelsen på Faderns löften och välsignat dem skildes Du från dem och for upp i himmelen./ Därför tillber vi Dig tillsammans med lärjungarna./ Herre, ära vare Dig.

Lovsångerna

Allt vad anda har love Herren./ Loven Herren från himmelen,/ loven Honom i höjden./ Lovsång höves Dig, o Gud. (Psalt. 150:6, 148:1)

Loven Honom alla Hans änglar,/ loven Honom all Hans här./ Lovsång höves Dig, o Gud. (Psalt. 148:2)

Tacksägelsestichirer

Anslutande vers

Detta är äran för alla Hans heliga. (Psalt. 149:9 LXX)

Ditt kors, o Herre, är liv och uppståndelse för Ditt folk./ I förtröstan därpå lovsjunger vi Dig, vår Gud som är uppstånden./ Förbarma Dig över oss.

Anslutande vers

Loven Gud i Hans helgedom, loven Honom i Hans makts fäste. (Psalt. 150:1)

Genom Din begravning, o Härskare, öppnades paradiset för människosläktet,/ och befriade från förgängelsens välde lovsjunger vi Dig, vår Gud som är uppstånden./ Förbarma Dig över oss.

Anslutande vers

Loven Honom för Hans väldiga gärningar, loven Honom efter Hans stora härlighet. (Psalt. 150:2)

Låt oss lovsjungande med Fadern och Anden prisa Kristus,/ som är uppstånden från de döda, och låt oss ropa till Honom:/ Du är vårt liv och vår uppståndelse./ Förbarma Dig över oss.

Anslutande vers

Loven Honom med basunklang, loven Honom med psaltare och harpa. (Psalt. 150:3)

Från graven uppstod Du, o Kristus, på den tredje dagen,/ såsom skrivet är,/ och upptog med dig vår anfader./ Därför  ärar Dig människosläktet och lovsjunger Din uppståndelse.

Anslutande vers

Loven Honom med puka och dans, loven Honom med strängaspel och pipa. (Psalt 150:4)

Slutvälsignelse


Översättning: f. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten