.gudstjänsten

Afton- och morgongudstjänsterna i Vigilian

4 tonen

Aftongudstjänsten i vigilian, 4. tonen

Stichirer till Herre jag ropar…

Herre, jag ropar till Dig, bönhör mig. Bönhör mig, Herre.
Herre, jag ropar till Dig, bönhör mig.
Lyssna till min böns röst, då jag nu ropar till Dig.
Bönhör mig, Herre.
Låt min bön vara inför Dig som ett rökoffer.
Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Bönhör mig, Herre.

Anropande stichirer:
      

Anslutande vers

För min själ ut ur fängelset, så att jag får lova Ditt namn. (Psalt. 142:8)

Ständigt hyllande Ditt kors, Kristus vår Gud,/ ärar vi Din uppståndelse som skedde på den tredje dagen./ Ty genom den kunde Du, som allt förmår,/ i grunden återupprätta den fördärvade människonaturen/ och du öppnade för oss vägen uppåt till himmelen,/ o Du ende gode som älskar oss människor.

Anslutande vers


Omkring mig skola de rättfärdiga församlas, när Du gör väl mot mig.(Psalt. 142:8)

Genom att du av fri vilja lät Dig spikas på korstes trä/ omintetgjorde Du, o frälsare, det straff som olydnadens träd hade gett oss,/ och Du o Gud som allt förmår, krossade dödens bojor genom att stiga ner i helvetet,/ därför ärar vi hyllande Din uppståndelse/ och ropar i glädje:/ Ära vare Dig, o Herre, Du som allt förmår.

Anslutande vers

Ur djupen ropar jag till Dig, Herre: Herre, hör min röst. (Psalt. 130:1-2)

Du har, o Herre, krossat dödens portar/ och genom Din död har Du övervunnit  dödens rike,/ och befriat människosläktet från dess fördärv,/ och givit världen liv och oförgänglighet/ genom Din stora barmhärtighet.

Anslutande vers

Låt Dina öron lyssna till mina böners ljud.(Psalt. 130:2)

Kom alla människor,/ låt oss lovsjunga Frälsarens uppståndelse på den tredje dagen,/ ty den befriade oss från dödens obrytbara bojor,/ och vi har alla fått oförgänglighet och liv, vi alla som ropar: / Korsfäst, begraven och uppstånden, fräls oss genom Din uppståndelse, Du ende som älskar mänskligheten!

Anslutande vers

Om Du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock hos Dig är ju förlåtelse, för att man må frukta Dig.(Psalt. 130:3-4)

Änglar och människor lovsjunger Din uppståndelse på tredje dagen,/ o Frälsare,/ ty den har lyst upp världsalltets alla hörn,/ och vi alla, som befriats från fångenskapen under fienden ropar:/ O Du livgivande Frälsare, som allt förmår, fräls oss genom Din uppståndelse, Du ende som älskar mänskligheten!

Anslutande vers

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, och jag hoppas på Hans ord.(Psalt. 130:5)

O Kristus vår Gud,/ Du har krossat portarna av koppar och bommar av järn/ och Du har lyft upp det fallna människosläktet./ Därför ropar vi med en röst:/ Herre, Du som har uppstått från de döda, ära vare Dig!

Anslutande vers

Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel!(Psalt. 130:6-7a)

O Herre,/ Din födelse av Din Fader är tidlös och evig,/ och att Du blev kött genom jungfrun är bortom människans förnuft och förståelse,/ och Ditt nedstigande i dödsriket skapar fruktan hos djävulen och hans änglar,/ ty efter att ha förtrampat döden uppstod Du på tredje dagen/ och gav mänskligheten oförgänglighet och stor nåd.

Mineans stichirer.

Anslutande vers

Ty hos Herren är nåd, och mycken förlossning är hos honom. Och Han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar. (Psalt. 130:7-8)

Stichir för dagens helgon.

Anslutande vers

Lova Herren, alla hedningar, prisa Honom alla folk. (Ps. 117:1)

Stichir till dagens helgon.

Anslutande vers

Lova Herren, alla hedningar, prisa Honom alla folk. (Psalt. 117:1)

Stichir till dagens helgon.

Anslutande vers

Ty Hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet.    (Psalt.117:2)

Stichir till dagens helgon.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, ---hymn till dagens helige--- nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Finns ingen hymn till dagens helige, läses Ära vare Fadern...

Dogmatikon

O Gudaföderska! Profeten David, som genom Dig har blivit Guds förfader, ropade sjungande till Honom,/ som gjort stora ting med Dig:/ ”En drottning står på Din högra sida.”  Ty Kristus Gud gjorde Dig till moder och försvarare av vårt liv./ För att förnya sin, av lidelse fördärvade avbild,/ för att finna det förlorade och på bergen irrande fåret,/ för att bära det på sina axlar till Fadern/ för att i enlighet med sin vilja förena det med de himmelska krafterna/ för att sålunda frälsa världen/ Såg Han det för gott att utan fader bli människa genom Dig, o jungfru,/ ty Han är rik på nåd och barmhärtighet.

Intåg och Fos Ilarion
Prokimen
(Paremier)
(Litaniastichirer)

Aposticha

Genom att Du stiga upp på korset,/ utplånade Du förbannelsen från våra förfäder/ och genom att stiga ner i helvetet befriade Du dem, som från alla tidsåldrar varit fångna,/ och Du gav mänskligheten odödligheten som gåva./ Därför lovsjunger vi Din livgivande och frälsande uppståndelse.

Anslutande vers

Herren är konung. Han har klätt sig i härlighet. Herren har klätt sig, rustat sig med makt.(Psalt.93:1)

Hängande på korset skakade Du hela skapelsen, du som allt förmår/ och lagd i graven lyfte Du upp dem som låg i graven/ och Du gav mänskligheten oförgänglighet och liv./ Därför lovsjunger vi Din uppståndelse på tredje dagen.

Anslutande vers

Därför står jordkretsen fast och vacklar inte.(Psalt.93:1)

Laglöshetens folk överlämnade Dig åt Pilatus, o Kristus,/ och dömde Dig till korsfästelse/ och avslöjade så sin otacksamhet mot sin välgörare./ Men i Din godhet lät Du Dig begravas/ och genom Din egen kraft uppsteg Du på tredje dagen/ och såsom Gud gav Du oss liv utan ände och en stor nåd.

Anslutande vers


Helighet anstår Ditt hus, Herre, evinnerligen.(Psalt. 93:1)

Kvinnorna, som sökte Dig, kom i tårar till Din grav,/ men när de icke fann Dig, sade de gråtande och klagande:/ Ve oss, o Frälsare, alltets konung, varför är Du bortförd?/ Var är den plats som gömmer Din livgivande kropp?/ Men ängeln svarade dem:/ Gråt icke, utan gå med bud,/ att Herren är uppstånden och att den ende barmhärtige skänker oss glädjen.

Ära  vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Hymn till dagens helgon.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.. Amen.

Om ingen hymn sjunges:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

O, Du allra renaste,/ se i nåd till dina tjänare som beder,/ slå tillbaka alla förskräckande angrepp mot oss och befria oss från all ångest,/ ty du är vårt enda och fasta ankare/ och vi har fått dig till vår försvarare./ Låt icke oss, o härskarinna, komma på skam när vi ropar på din hjälp./ Skynda att uppfylla deras böner som i tro ropar till dig:/ Gläd dig, härskarinna, du som är allas hjälp, glädje och skydd och våra själars räddning.

Morgongudstjänsten i vigilian

Hexapsalmerna
Gud är Herren

Troparer

4. tonen        


När kvinnorna, som följde Herren, hade hört uppståndelsens
glädjebud från ängeln och kastat bort den fäderneärvda villfarelsen,
sade de jublande till apostlarna: Döden är förintad! Kristus, vår
Gud, har uppstått och skänkt världen stor nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Söndagens theotokion

Genom dig, o Gudaföderska,/ blev den hemlighet, som varit dold i alla tidsåldrar och okänd för änglarna, uppenbarad för oss på jorden: att Gud i Kristus blivit kött och förenat två naturer utan sammanblandning,/ att Han av egen fri vilja för vår skull underkastat sig korsets lidande,/ och att Han därigenom uppväckt den första människan och från döden frälst våra själar.

Katisma
(Katismatropaer se oktoechos)
Polyeleon
Lilla lovsången(Högtider)

Uppståndelsetroparer

Välsignad vare Du, Herre…PN, sid. 79

Hypakoi

De myrrabärande kvinnorna skyndade att berätta för apostlarna om Din övernaturliga uppståndelse, o Kristus, ty såsom Gud har Du uppstått ur graven och skänkt världen stor nåd.

I Antifonen

Allt ifrån min första ungdom…PN, sid. 83

II Antifonen

Ur djupet av min själ har jag ärligt ropat till Dig, o Herre. Må Dina gudomliga öron även lyssna på mig!
Var och en som sätter sitt hopp till Herren är upphöjda över alla sörjande.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Nådens strömmar som den helige Ande låter flöda vattnar hela skapelsen och gör den livgivande.

III Antifonen

Låt mitt hjärta uppstiga till Dig, Ordet, och må ingen jordisk njutning böja mig ner mot jorden.
Om vi hyser ömma känslor för vår moder, hur mycket varmare skall vi ej älska Herren.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

(Högtider endast I antifonen)

Söndagsprokimen

Stå upp till vår hjälp, och förlossa oss för Din nåds skull. (Psalt. 44:27)

Anslutande vers

Gud, med våra öron hava vi hört, våra fäder hava förtäljt därom för oss. (Psalt. 44:2a)

Kanon

Uppståndelsens kanon

1. sången

Irmos

Det forna Israel korsade torrskott Röda havets djup och förjagade i öknen Amaleks härar genom att Moses i kors höll uppe sina händer.

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Genom att upphöja Dig själv på korsets rena trä upphöjde Du oss åter från vårt fall och Du helade oss från det förfärliga fördärv som trä gett orsakat, ty Du är, o Herre, är god och förmår allt.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Såsom Gud var Du med kroppen i graven/ och med själen i dödsriket,/ medan Du, O Kristus, med rövaren var i paradiset och på tronen med Fadern och Anden/ o Du outgrundlige som uppfyller allt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evighet. Amen.

Theotokion

Genom Faderns vilja av den helige Ande avlades i dig utan säd Guds son, och i kött födde du Honom som utan moder är född av Fadern och utan fader för vår skull är född av dig.

Korsets och uppståndelsens kanon

1. sången

Anslutande vers


Ära vare, Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Du har, o Herre, genom Ditt gudomliga blod helat mänskligheten, skapat människan på nytt och krossat ed Din väldiga kraft den makt som en gång krossat Dina händers verk.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Genom Din död har Du blivit de dödas uppståndelse, ty den mäktiga döden är gjord om intet i striden med det eviga Livet, med vår allhärskande Gud som blivit kött.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Mycket skönare än de himmelska makternas berg, o Gud, blev Din gudomliga levande boning, jungfrun som bar Dig i sitt sköte och är Ditt heliga berg.

Gudaföderskans kanon

1. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Människorna blev uppskakade, folken förfärade, mäktiga konungariken föll ned inför Din födelse, o Du allrarenaste, ty min konung kom och slog ner tyrannen och löste världen från fördärvet.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Kristus, som bor i höjden, steg ner till de dödliga och helgade dig till sitt tabernakel och ställde fram dig som orörd. Därför är du, som fött Skaparen, den enda barnaföderskan som förblivit en jungfrudomens skatt.

(Katabasi)

Uppståndelsekanon

3. sången

Irmos

Din kyrka gläder sig i Dig, o Kristus, och ropar:/ Du, Herre, är min starkhet,/ min tillflykt och mitt stöd.

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Livets träd, det andliga och sanna vinträdet, hänger på korset och utgjuter ambrosia, livets sanna bröd för alla.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Stor och förskräckande, som övervinnaren av helvetets raseri har Kristus, vår odödlige Gud, nu kroppsligen uppstått ur graven.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Du är den enda, o Guds moder, som genom dina förböner gör oss på jorden boende delaktiga av det övernaturligt goda. Därför frambär vi glädjens hälsningar till dig.

Korsets och uppståndelsens kanon

3. sången

Anslutande vers

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Ormen högg sina giftfyllda tänder i mig, men Du, min Frälsare, och härskare som allt förmår, krossade dem med spikarna som spikades i Dina händer. Du ensam är helig, o Du som älskar oss människor.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Du framträdde av egen vilja såsom livgivande död i graven, o Du som älskar oss människor, och Du öppnade dödsrikets portar för de själar som från tidsåldrarnas begynnelse vistats där, ty Du ensam är helig, o Du som älskar oss människor.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Du har visat Dig vara en oplöjd åker när Du födde livets ax som skänker odödlighet åt alla, vilka tar del därav. Han är den Helige som vilar i de heliga.

Gudaföderskans kanon

3. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Människans väsen renas när hon kommer i kontakt med den outhärdliga eld som bott i dig, o allrena jungfru och hennes väsen gräddas såsom i aska gräddat bröd utan att skada dig.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Vem är hon, som i närhet till Gud sannerligen övergår alla änglaskarors? Hon är den enda som i jungfrulig skönhet lyser som den Allsmäktiges moder.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

4. sången

Irmos


När Kyrkan såg Dig, rättfärdighetens sol/ upphöjd på korset,/ stod hon förundrad och med rätta höjde sin röst:/ Ära vare Din kraft, o Herre.

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Du helade min skada när Du steg upp på korset och led i Ditt rena kött, som Du frivilligt tagit på Dig att bära. Därför ropar vi till Dig: ära vare Din kraft, o Herre.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Döden blev rättmätigt dödad efter att ha smakat av Din syndfria och livgivande kropp, o härskare. Därför ropar vi till Dig: Ära vare Din kraft, o Herre.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Ogift födde du, o jungfru, och visade dig vara jungfru även efter att ha fött. Därför, o härskarinna, ropar vi till dig i fast tro med aldrig tystnade röster: Gläd dig!

Korsets och uppståndelsens kanon

4. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Israel, som tagit emot lagen, kände icke igen Dig, laggivare och Gud utan visade sig vara ovärdig lagen genom att olagligt spika Dig fast Dig i korsets trä.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.


Din gudomliga själ, o Frälsare, plundrade dödsriket på dess skatter och behöll dem, Du tog med sig dem som från tidsåldrarnas begynnelse varit döda. Din livgivande kropp blev en källa till odödlighet för alla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Vi alla prisar dig, allrarenaste ständiga jungfru och sanna Gudaföderska, som den flammande men av eld oförtärda törnbusken förebildade för Moses, som skådade Gud.

Gudaföderskans kanon

4. sången

Anslutande vers


Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Den osynlige blev synlig och bodde bland människor, Han som har gestalt av ofattbar gudomlighet, tog genom dig, o jungfru, människogestalt för att frälsa dem som känner dig som den rena Gudaföderskan.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

I kött och blod tog jungfrun emot den som icke är av kött och blod, förkroppsligad genom henne såsom ett barn, som vi känner såsom en i två naturer: Gud som blivit kött och människa, den som är ovanifrån.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Gud Ordet som bott i Dig och utan säd är född, bevarade dig som jungfru även efter att du fött. Såsom hela skapelsens Herre och Skapare beskyddade Han din jungfrudom medan du födde.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

5. sången

Irmos
:

Såsom mitt ljus har Du, o Herre, kommit till världen,/ såsom ett heligt ljus,/ har Du från okunnighetens dystra mörker omvänt dem,/ som i tro lovsjunger Dig.

Troparer

Anslutande vers


Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Av medlidande mot oss människor har Du, o Herre, kommit ner till jorden och upphängd på korsets trä har du upphöjt människonaturen.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Du har, o Kristus, tagit på Dig skammen för mina överträdelser. Du har, o Barmhärtige, borttagit dödens plågor med Din gudomliga uppståndelse.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Du är vår ogenomträngliga skyddsmur mot våra fiender, o Guds brud. I dig har vi fått ett frälsningens ankare och ett hopp för oss.

Korsets och uppståndelsens kanon

5. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Det galna dödsriket svalde Dig helt i sitt gap, ty då det såg Dig spikad på trä och genomstungen av spjut, livlös, tog det den levande Gud för en människa, men när det vidrörde Dig fick det känna på Din gudomliga kraft.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

När graven och dödsriket delat mellan sig Din nerbrutna kropps tempel fick de utan att det vilja en rättmätig dom, den ena måste ge ifrån sig de heligas själar och den andra deras kroppar, o Du som älskar oss människor och är odödlig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Se, nu har profetian blivit uppfylld, ty du ogifta jungfru, tog emot alltets Gud i ditt sköte och födde den tidlöse Sonen, som sin frid åt alla som prisar dig.

Gudaföderskans kanon

5. sången

Anslutande vers


Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Guds Son, som bott i dig, o du rena, gjorde dig till vårt hus av ära, till Guds heliga berg, till brud, till brudgemak, till Ditt heliga tempel ja till ett glädjens paradis.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Av jungfruns blod har Du, o Kristus tagit kött, utan säd, ren, personlig, förnuftig, anlig, levande, verkande, viljande, självstyrande och fri.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Det jungfruliga skötet fick tyrannens avsikter att komma på skam, ty med sin hand täppte barnet till huggormens hål som fördärvade själar, trampade den falske avfällingen  och hans troende under sina fötter.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

6. sången

Irmos


Jag frambär lovsångens offer till Dig, o Herre,/ ropar Kyrkan,/ som av nåd blev renad från orent blod som offrats till onda andar/ detta genom Ditt rena blod som rann från Din sida.

Troparer

Anslutande vers


Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Iklädd Din kraft steg Du upp på korset och efter att Du som Gud kämpat med torteraren kastade Du ner honom från höjden och lyfte upp Adam med Din oövervinnerliga arm.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

I strålande ljus av skönhet har Du, Kristus, uppstigit ur graven, med Din kraft har Du slagit ner alla fiender och som Gud har Du fyllt allt med glädje.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

O under över alla under! I jungfruns sköte avlades utan man alltets härskare utan att platsen blev för trång.

Korsets och uppståndelsens kanon

6. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

Dödsriket spärrade upp sitt gap och svalde mig, galningens själ bröstade sig, men Kristus steg ner och såsom människoälskande lyfte Han upp mig till livet.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

Döden besegrades med döden, ty Han som varit död steg upp och skänkte mig oförgängligheten, Han, den odödlige, uppenbarade sig för myrrabärerskorna och förkunnade glädjebudskapet för dem.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion:

O Gudaföderska, Ditt rena sköte visade sig vara den ofattbara gudomlighetens boning, som inte ens de himmelska härskarorna utan fruktan kan skåda.

Gudaföderskans kanon

6. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Genom min moder Eva förledde ormen mig och bringade döden, men genom dig, o du rena, har Skaparen befriat mig från fördärvet.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls mig.

Barmhärtighetens djup utvalde dig, o jungfru, till ett djup av under, ty i dig strålade gudomlighetens pärla, Kristus.

Kontakion

Min Befriare och Frälsare har såsom Gud/ i graven lyft upp världens barn och krossat dödens portar/ och Han har såsom Herre och Härskare uppstått på den tredje dagen.

Ikos

Alla jordens barn, låt oss med fromma och tacksamma sinnen lovsjunga Livgivaren Kristus, som efter tre dagar i graven har uppstått och som denna dag med sin kraft har krossat dödsrikets portar, dödat helvetet, brutit dödens udd och frälst Adam och Eva, ty såsom ensam mäktig Gud har Han som Herre och Härskare uppstått på tredje dagen.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

7. sången

Anslutande vers


Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Människosläktet, som renat i Kristi gudomliga blod åter kallats till odödlighet, lovsjunger med tacksamt sinne: Ära vare Din äras tempel, o Herre.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

En livgivare, skönare än paradiset och i sanning mer lysande än alla konungsliga rum har Din grav, uppståndelsens källa, blivit, o Kristus.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Gläd dig, du helgade gudomliga den Högste boning, ty genom dig, o Gudaföderska, har glädjen skänkts dem, som ropar till dig: Välsignad vare du bland kvinnor, o renaste härskarinna.

Korsets och uppståndelsens kanon

7. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Upphängd på korset frälste Du människan, ödmjukade stolta blickar och tryckte fräcka ögon ner i stoftet. Välsignad vare Du, våra fäders Herre och Gud.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

O Du från döden uppståndne Härskare, höj upp med Din kraft vårt horn när vi tjänar Dig, som tömde dödsriket, vilket till dess varit rikt på en skatt med människor. Välsignad vare Du, våra fäders Herre och Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Till den heliga Treenigheten

I enlighet med det gudomliga ordet lovsjunger vi en enda gudom, ett ljus som aldrig går ned, ett icke sammanblandat, icke delat ljus från tre lampor som upplyser hela skapelsen medan den sjunger: Välsignad var Du, o Gud.

Gudsmoders kanon

7. sången

Anslutande vers


Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Den rena kärlekens eld i mitt hjärta lockar mig att sjunga och ropa till Modern och Jungfrun: O du välsignade, Makternas Herre är med dig!

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Gudaföderska, du har visat Dig vara högre än skapelsen då du födde Skaparen och Herren. Därför ropar jag till dig: O du välsignade, Makternas Herre är med dig!

Ära var Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Jag ärar ett herradöme när jag med hymner till treenigheten lovsjunger den odelbara Treenigheten och ropar: Välsignad vare Du ett väsen i tre hypostaser, Du härskare över allting.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

8. sången

Irmos


Daniel täppte till lejonets öppna gap i gropen när han sträckte ut sin hand,/ och ynglingarna som älskade fromheten släckte klädda i manlighet/ den rasande eldens kraft med ropet:/ Allt skapat, lova Herren!

Troparer

Anslutande vers


Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Du har sträckt ut Din hand på korset, o Härskare, och samlat alla folken och visat för alla på jorden och i himmelen en enda Dig lovsjungande församling som med en röst sjunger till Dig: Allt skapat, lova Herren!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Du o rena jungfru, är den enda av kvinnor i alla släktled som blev moder åt Gud. Du, den allrarenaste, blev en gudomlighetens boning utan att den ofattbares eld förbrände dig. Därför prisar vi alla dig salig, o Maria, Guds brud.

Korsets och uppståndelsens kanon

8. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

När skapelsen såg Dig, o Kristus, olagligt slaktad, klagade den förkrossad, och när jorden darrade höljde sig solen i mörkrets svarta kappa, men vi lovsjunger Dig oupphörligt och vi ärar Dig högeligen i alla tider.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

Du som med mig steg ända ner i dödsriket och beredde uppståndelsens väg för oss alla, Du stod upp och bar mig på Dina axlar och förde mig till Fadern. Därför ropar jag till Dig: Allt skapat, lovsjung Herren och ära Honom högeligen i alla tider.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Till den heliga Treenigheten

Vi prisar det andliga förståndets ursprung och allting första orsak, den ende Fadern utan begynnelse och Sonen utan begynnelse och Tröstaren, Anden, en enda Gud och Herre och alltings Skapare – och vi tillber den väsensena Treenigheten och vi ärar Honom högeligen i alla tider.

Gudaföderskans kanon

8. sången

Anslutande vers


Allra heligaste Gudaföderska, fräls oss.

Alltings Herren som formade dig av Adams revben, blev kött av din jungfruliga sida. Lovsjungande ropar vi därför till Honom: Alla Herrens verk, tacka och lova Honom.

Allra heligaste Gudaföderska, fräls oss.

O Gudaföderska, Abraham såg i sitt tält den hemlighet som tog sin boning i dig, ty han tog emot din son som ännu inte blivit kött och han prisade: Alla Herrens verk, tacka och lova Honom.

Anslutande vers

Vi tackar Herren, Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighet. Amen.

De tre ynglingarna, lika till treenighetens tal, blev frälsta av din jungfruliga förebild, o jungfru, när de rena och oskyldiga förtrampade eldslågorna medan de sjöng: Tack och lova Herren!

Anslutande vers

Vi tackar och lovar och tillber Herren, vi lovsjunger och ärar Honom högeligen i evighet.

(Katabas)

Gudaföderskans lovsång

Min själ prisar Herren, och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska, Dig prisa vi storligen. Ty Han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Ty, se härefter skola alla släkten prisa mig salig. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig, och Hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som frukta Honom. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Han har övat makt med sin arm; han har förskingrat dem som voro övermodiga i sitt hjärtas sinne. Högre vördad än keruber och ojämförligt mer ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Han har störtat de mäktiga från sina troner och upphöjt de ringa, de hungriga har Han mättat med goda ting, och de rika har Han låtit gå tomhänta bort. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Han har antagit sig sin tjänare Israel för att ihågkomma sin barmhärtighet, såsom Han har talat till våra fäder, mot Abraham och hans säd till evig tid. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen.

Uppståndelsekanon

9. sången

Irmos

Från dig, orörda berg,/ lossnade hörnstenen Kristus,/ som förenade de åtskilda naturerna./ Därför prisar vi dig lovsjungande, o Gudaföderska och jungfru.

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse.

Du min Gud, har genom en fullkomlig förening utan sammanblandning tagit på Dig min mänskliga natur och Du har helt och fullt frälst mig genom korsets plåga, som Du i Din stora barmhärtighet ödmjukade Dig till att lida i köttet.

Ära vare Din uppståndelse.

När lärjungarna såg Din grav öppen och linnebindlarna, som svept Gud, tomma, sade de med änglarna: Sannerligen är Herren uppstånden!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Till den heliga Treenigheten

Vi alla troende, tillber och prisar med fruktan Gudomen som är ett till sitt väsen, och samtidigt en icke sammanblandad Treenighet, i vilken hypostaserna i kraft och ära är lika.

Korsets och uppståndelsens kanon

9. sången

Anslutande vers

Ära vare, Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

När ormen med sin list fördrivit mig från Eden, tog den mig till fånga. Men den allsmäktige Herren krossade dess barnsliga huvud mot Golgata hårda klippa och öppnade för mig åter genom korsets trä en väg till glädjen.

Ära vare, Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Du har, o Kristus, jämnat fiendens mäktiga ställningar med marken och med Din allsmäktiga hand har Du plundrat honom på hans rikedomar; från helvetets botten har Du lyft upp mig med Dig och den frestare som en gång omåttligt bredde ut sig har Du nu gjort till mål för hån.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Kom och se Ditt fattiga folks elände. Stärk med Din medlidsamma  och mäktiga hand den korsbärande Ortodoxa Kyrkan, o Kristus, så att Du som älskar oss människor måtte befria Din arvedel och Ditt egendomsfolk från fiender som hädar Gud.

Gudaföderskans kanon

9. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

O du rena, vi ser dig som en lilja, färgad av den gudomliga Andens purpur, som lyser bland törnen och fyller med goda dofter alla dem som ärligt prisar dig.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

O du, som är oskyldig i allt, när den Oförgänglige genom dig tog den föränderliga människonaturen, visade Han den i sig själv som oföränderlig. Därför prisar vi dig, o Gudaföderska.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

O Gudaföderska, som är allts skapats Härskarinna, giv Ditt folk segertecken och låt fienden förtrampas under Kyrkans fötter, så att vi må prisa dig som Gudaföderska.

Uppståndelseevangelium IV Lukas 24: 1-12

IV Expostilario

Förklarat upplysta med dygdens ljus må vi skåda männen i lysande kläder liggande på marken vid livets grav framför myrrabärerskorna. Låt oss lyssna till budskapet om himlahärskarens uppståndelse, låt oss med Petrus springa till livets grav och låt oss slagna av häpnad över det som hänt vänta på att få skåda Kristus.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Herre, med glädjens hälsning gjorde Du slut på fädernas sorg och kom med uppståndelsens glädje i stället. Sänd nu med henne som födde Dig uppståndelsens ljus, som lyser upp hjärtan, Din barmhärtighets ljus, att vi må ropa till Dig: Människoälskande Gudamänniska, ära vare Din uppståndelse.

IV Evangeliestichir

Det var tidigt på morgonen när kvinnorna kom till Din grav, o Kristus,/ men de hittade inte Din kropp, som de med längtande längtade efter att få se./ Därför blev de förskräckta,/ men männen som uppenbarats för dem i lysande kläder sade:/ ”Varför söker ni den levande bland de döda? Han är uppstånden, såsom Han tidigare sagt./ Varför minns ni inte Hans ord?”/ Och kvinnorna trodde genast och förkunnade, vad de hade sett,/ men deras goda budskap kändes tomt,/ ty lärjungarna var sena till att tro./ Men Petrus sprang till graven och prisade Dina under när han sett vad som hänt.

Slutvälsignelse

Översättning: f. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten