.gudstjänsten

Afton- och morgongudstjänsterna i Vigilian

2 tonen

Aftongudstjänsten i vigilian, 2. tonen

Stichirer till Herre jag ropar…

Herre, jag har ropat till Dig, lyssna till mig; lyssna till min röst då jag nu ropar till dig. (LXX, Psalt. 140:1) Lyssna till mig, o Herre.
Må min bön stiga upp inför Dig såsom ett rökoffer,
Mina upplyfta händer såsom ett aftonoffer. (LXX, Psalt. 140:2).
Lyssna till mig o, Herre.

Anropande stichirer:
              

Anslutande vers

För min själ ut ur fängelset, så att jag får lova Ditt namn. (Psalt. 142:8)

Kom, låt oss till tillbe Gud Ordet, fött av Fadern innan världen var till/ och som har blivit kött av jungfrun Maria./ Ty frivilligt led Han på korset och lät sig begravas och genom sin uppståndelse frälste Han mig, vilsegångna människa.

Anslutande vers

Omkring mig skola de rättfärdiga församlas, när Du gör väl mot mig. (Psalt. 142:8)

Kristus, vår Frälsare/ spikade på korset det skuldebrev/ som belastade oss med lagens krav,/ han drog ett streck över det och omintetgjorde dödens makt./  Vi tillber Hans uppståndelse som skedde på den tredje dagen.

Anslutande vers

Ur djupen ropar jag till Dig, Herre: Herre, hör min röst. (Psalt. 130:1-2)

Låt oss med ärkeänglarna lovsjunga/ Kristi uppståndelse./ Ty Han är Förlossaren/ och våra själars Frälsare/ och i härlighet som väcker fruktan och med stor makt skall Han återkomma för döma den värld Han har skapat.

Anslutande vers

Låt Dina öron lyssna till mina böners ljud. (Psalt. 130:2)

En ängel förkunnade Dig, Du korsfäste och begravna Härskare, och sade till kvinnorna:/ Kom och se den plats, där Herren har legat./ Han är uppstånden såsom Han förutsagt, ty Han är den Allsmäktige./ Därför tillber vi Dig, Du ende odödlige,/ förbarma Dig över oss, O Kristus, Du som ger liv.
 
Anslutande vers

Om Du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock hos Dig är ju förlåtelse, för att man må frukta Dig. (Psalt. 130:3-4)

Genom Ditt kors har Du utplånat träets förbannelse,/ med Din grav har Du dödat dödens makt/ och med Din uppståndelse har Du upplyst människosläktet./ Därför ropar vi till Dig:/ Ära vare Dig, Kristus, vår Välgörare och Gud.

Anslutande vers

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, och jag hoppas på Hans ord. (Psalt. 130:5)

Dödens portar öppnade sig av fruktan för Dig, o Herre,/ och dödsrikets dörrvakter blev rädda när de såg Dig,/ ty Du krossade portarna av koppar och bommarna av järn./ Du ledde oss ut ur mörkret i dödsskuggans dal/ och lossade våra synders bojor.

Anslutande vers

Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel!(Psalt. 130:6-7a)

Låt oss öppna våra munnar och framföra befrielsens sånger: Kom alla, låt oss falla ned i Herrens hus och låt oss säga: Rena oss från våra synder, O Du som hängde på korset och uppstånden från de döda nu för evigt är i Faderns sköte.

Mineans stichirer.

Anslutande vers

Ty hos Herren är nåd, och mycken förlossning är hos honom. Och Han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar. (Psalt. 130:7-8)

Stichir för dagens helgon.

Anslutande vers

Lova Herren, alla hedningar, prisa Honom alla folk. (Ps. 117:1)


Stichir till dagens helgon.

Anslutande vers

Lova Herren, alla hedningar, prisa Honom alla folk. (Psalt. 117:1)

Stichir till dagens helgon.

Anslutande vers

   
Ty Hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet.   
    (Psalt.117:2)

Stichir till dagens helgon.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, ---hymn till dagens helgon--- nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

I annat fall: Ära vare…

Dogmatikon

När nåden kom har lagens skugga försvunnit,/ ty såsom den brinnande törnbusken inte förtärdes,/ har du, Jungfru, fött och förblivit jungfru./ Eldstoden är borta och i dess ställe har rättfärdighetens sol gått upp,/ i Mose ställe Kristus, våra själars Frälsare.

Intåg och Fos Ilarion
Prokimen
(Paremier)
(Litaniastichirer)

Aposticha

Din uppståndelse, O Kristus, har upplyst hela världen,/ och Du har kallat tillbaka de Dina som Du har skapat./ Ära vare Dig,/ Herre, Du som allt förmår.

Anslutande vers

Herren är konung. Han har klätt sig i härlighet. Herren har klätt sig, rustat sig med makt. (Psalt.93:1)

Genom Ditt kors har Du, o Frälsare, utplånat träets förbannelse,/ med Din grav har Du dödat dödens makt/ och med Din uppståndelse har Du upplyst människosläktet./ Därför ropar vi till Dig:/ Ära vare Dig, Kristus, vår Livgivare och Gud.

Anslutande vers

Därför står jordkretsen fast och vacklar inte. (Psalt.93:1)

När Du, o Kristus, lät Dig ses såsom korsfäst,/ fick Du hela skapelsens skönhet att förvandlas./ Soldaterna visade sin omänsklighet genom att sticka Dig i sidan med ett spjut,/ och hebréerna bad att få besegla Din grav,/ ty ingen av dem trodde på Din makt./ Men i Din stora nåd tog Du emot graven och steg upp på tredje dagen./ Ära vare Dig, Herre.

Anslutande vers

Helighet anstår Ditt hus, Herre, evinnerligen. (Psalt. 93:1)

Du har, o Kristus Livgivare, frivilligt underkastat Dig lidandet i de dödligas ställe/ och i Din väldiga makt har Du stigit ner i helvetet,/ till dem som där väntade på Din ankomst/ dem ryckte Du ur den Väldiges hand,/ och i helvetets ställe gav Du dem paradiset./ Skänk även oss,/ som ärar Din uppståndelse på tredje dagen,/ rening från våra synder och en stor nåd.

Ära  vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Hymn till dagens helgon.

Nu och alltid och i evigheters evighet.. Amen.

Om ingen hymn sjunges:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Theotokion

Under över alla under i forna dagar!/ Vem har någonsin känt en moder som fött ett barn utan man/ och som i sina armar burit hel skapelsens Härskare?/ Men du, Allrarenaste,,/ som i enlighet med Guds vilja har burit Barnet i Dina armar/ och inför Honom har en moders frimodighet,/ upphör inte att bedja till Honom för oss,/ som ärar dig,/ att Han i sin nåd måtte förbarma sig över oss/ och frälsa våra själar.

Morgongudstjänsten i vigilian
 
Hexapsalmerna
Gud är Herren

Uppståndelsetropar


2. tonen

När Du nedsteg till döden, Du odödliga liv, då nedslog Du helvetet med Ditt gudomliga ljus. Men när Du uppväckte de döda från underjorden, då ropade de himmelska makterna: O Livgivare, O Kristus vår Gud, ära vare Dig!


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Söndagens theotokion (Tropar till Gudsmoder)

Alla dina ärorika hemligheter går utöver allt förstånd, o Gudaföderska,/ som beseglad med renhetens sigill/ och bevarad som jungfru visade dig vara en sann moder som födde sann Gud./ Bed till Honom om frälsning för våra själar.

Katisma

I Katismatroparerna

När den ärorike Josef tagit ner Din rena kropp från träet, svept den i rent linne och täckt den med doftande örter, lade han den i en ny grav. Men Du, o Herre, steg upp på den tredje dagen och gav världen en stor nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Ängeln, som ställt sig vid graven framför de myrrabärande kvinnorna, ropade: Myrra är lämplig för de döda, men Kristus har visat sig vara fri från förgängelse. Ropa därför: Herren är uppstånden och Han har gett världen en stor nåd.

Nu och alltid och i evigheters evighet.

Vi lovsjunger dig, o Gudaföderska och jungfru, mer prisad än andra, ty genom Din Sons kors är döden besegrad, och vi som var döda, har stått upp och ansetts värdiga livet och blivit delaktiga av paradisets ursprungliga glädje. Med tacksamhet lovsjunger vi Kristus, vår Gud, som är stark i sin makt och den ende som är rik i sin nåd.

II Katismatroparerna

Ära vare Dig, Herre, som inte hindrade beseglandet av gravstenen, ty genom Din uppståndelse gav Du alla trons klippa.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Lärjungarnas kör gläds enstämmigt med de myrrabärande kvinnorna, även vi tar del av samma fest för att lova och ära Din uppståndelse. Människoälskande Herre, giv Ditt folk en stor nåd.

Nu och alltid och i evigheters evighet.

Högt välsignad är du, Gudaföderska och jungfru, ty Han som genom dig blev kött, tog dödsriket till fånga, kallade fram Adam, upphävde förbannelsens makt, befriade Eva, dödade döden och ve blev genom Honom levande. Därför ropar vi sjungande: Välsignad vare Du, Kristus, vår Gud, så nådefull mot oss. Ära vare Dig.

Polyeleon
Lilla lovsången (Högtider)

Uppståndelsetroparer

Välsignad vare Du, Herre…PN, sid. 79

Hypakoi

När kvinnorna efter Ditt lidande kom till graven för att smörja Din kropp, o Kristus, vår Gud, såg de änglar i Din grav och blev häpna, ty de hörde dessa säga, att Herren var uppstånden och att Han skänkt världen stor nåd.

I Antifonen

Jag lyfter mitt hjärtas ögon upp till Dig, O Frälsare i himmelen: fräls mig genom Din strålglans.
   Förbarma Dig över oss, som varje stund syndar mycket mot Dig, O Kristus, och visa oss vägar till ånger inför Dig innan vår tid är ute.
   Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
   Det är den helige Andes uppgift att styra, helga och ge skapelsen liv. Ty Han är Gud, av samma väsen som Fadern och Ordet.


II Antifonen

Om Herren icke hade varit med oss, vem hade haft tillräckligt med makt för att bevara oss från fienden, människornas förgörare?
   Tillåt inte, o Frälsare, att Din tjänare gives som rov åt deras tänder, ty mina fiender reser sig upp emot mig som lejon.
   

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Det är den helige Andes uppgift att ha makten över livet och att se till att det blir ärat, ty som Gud stärker Han allt skapat och uppehåller det i Fadern genom Sonen.

III Antifonen

De, som förtröstar på Herren, de liknar det heliga berget: det vacklar inte av Beliars angrepp. De, som lever i samklang med Gud, må icke räcka ut sina händer till orättfärdighet, ty Kristus skall icke låta de ogudaktiga härska över Hans arvslott.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

All vishet flödar ur den helige Ande: apostlarnas nåd, martyrernas segerkrans och profeternas syner.

Högtider  sjungs i stället antifon enligt 4. tonen: Allt ifrån min ungdom

(Högtider endast I antifonen)

Söndagsprokimen

Vakna upp till min hjälp, Herre min Gud, du som har påbjudit dom/ och folkens församling skall omgiva Dig. (Psalt. 7:7-8)

Anslutande vers

Herre, min Gud, till Dig tager jag min tillflykt, fräls mig. (Psalt. 7:2)

Evangelium
Uppståndelsehymn
Psalm 51
(Botkanon under stora fastan)

Kanon

Uppståndelsens kanon

1. sången

Irmos

Den triumferande makten/ kastade en gång Faraos hela beväpnade här i havets djup/: så har också ärans Herre, Ordet som blev kött,/ slagit ner den alltigenom onda synden,/ för vilket Han blivit högt ärad.

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Denna världens furste, som vi genom olydnad mot Dina bud har blivit underställda, blev fördömd genom Ditt kors, o Du godhetens källa. Ty han angrep Dig som vore Du dödlig, men blev själv fälld till marken av kraften i Ditt välde och i sin svaghet stod han med skammen.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Du har kommit i världen, o människosläktets befriare och det oförstörda livets källa; genom Din uppståndelse, som vi ärar, har Du rivit i bitar dödens band; därför är Han högt ärad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evighet. Amen.

Theotokion

Du rena och ständiga jungfru, har visat dig stå över allt skapat, både det synliga och osynliga, ty du födde Skaparen, som i sitt goda behag ville ta köttslig gestalt i ditt sköte. Bed frimodigt att Han måtte frälsa våra själar.

Korsets och uppståndelsens kanon

1. sången

Anslutande vers


Ära vare, Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Genom Ditt ärorika lidande i köttet, har Du, Kristus, blivit de svagas kraft, de fallnas uppståndelse och de dödas oförgänglighet.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Gud, Skaparen och Förnyaren förbarmade sig över sin fallna och sönderslagna avbild och Han upprättade den genom sin död: därför är Han högt ärad..

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Gudaföderskans kanon

1. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

I forna tider förebildade den himmelska stegen ditt födande, liksom vägen som på ett förunderligt sätt blivit torr genom havet, o Gudaföderska, vars födande vi alla prisar, ty det är högt ärat.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Bland de dödliga levde Han, som är den Högste kraft, den fullkomliga personen och Guds vishet, sedan Han genom dig, o allrarenaste jungfru, hade blivit kött. Därför är Han högt ärad.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Rättfärdighetens sol har gått genom ditt skötes ogenomträngliga och stängda port, o du rena, och han har upplyst världen. Därför är Han högt ärad.

(Katabasi)

Uppståndelsekanon

3. sången

Irmos

Ödemarken, den hedniska församlingen,/ slog ut i blom som en lilja vid Din ankomst,/ som också har styrkt mitt hjärta, o Herre.

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

När skapelsen såg Dig förnedrad och hånad av lagöverträdarna förändrades den av Ditt lidande, o Kristus, som med Din gudomliga handrörelse, har lagt grunden för allt.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Med Din egen hand har Du, o Kristus, format mig av jord till Din avbild, och när jag åter för syndens skull hade blivit skingrad till dödens mull, steg Du ner i dödsriket och förde upp mig tillsammans med Dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Theotokion

När du, o Allrarenaste, födde blev änglarna förskräckta och människornas hjärtan bävade. Därför ärar vi dig i tro som Gudaföderska.

Korsets och uppståndelsens kanon

3. sången

Anslutande vers

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Kristus, som står över allt annat, ödmjukade sig under änglarnas natur genom sitt lidande i köttet.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Räknad bland missgärningsmän, uppenbarade Du Dig i uppståndelsekronans glans för myrrabärerskorna, o Kristus.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Du har visat Dig vara en oplöjd åker när Du födde livets ax, vilket skänker alla odödlighet som tar del därav. Han är den Helige som vilar i de heliga.

Gudaföderskans kanon

3. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Han som bestämt tidsåldrarna och står över allt vad tid är, tog frivilligt genom dig gestalt av ett litet barn, o jungfru.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Låt oss i tro prisa skötet som är rymligare än himlarna. Genom det lever Adam i glädje som medborgare i himlarna.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

4. sången

Irmos


Herre, Du har inte kommit till oss vare sig som ängel eller sändebud,/ utan Du har uppenbarat Dig ur jungfrun som Gud i kött/ och Du har frälst hela min människonatur./ Därför ropar jag till Dig:/ Ära vare Din makt.

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Du har stått inför domarsätet, o Kristus Härskare, utan att med ett ord kräva rättvisa och så har Du bringat frälsning för världens folk, en frälsning vars grund Du lagt genom Ditt lidande.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Genom Ditt lidande, o Kristus, förlorade fiendens svärd sin makt. Motståndarnas fästningar krossades och tyrannens fräckhet slogs till marken när Du nedsteg till helvetet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Theotokion

O Gudaföderska, Härskarinna, alla vi troende känner dig som vår frälsnings trygghet och ogenomträngliga skyddsmur, ty genom dina förböner frälser du våra själar ifrån faror.

Korsets och uppståndelsens kanon

4. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

När jungfrun, som utan smärta hade fött Dig, nu såg Dig, o Kristus spikad på korsets trä, led hon en moders smärta.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Döden är besegrad och en död besegrar dödsrikets portar, ty när den som sväljer allt, själv har blivit kvävd, har jag blivit delaktig av allehanda övernaturliga gåvor.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Gudaföderskans kanon

4. sången

Anslutande vers


Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Skåda nu, Gudsmoder, det gudomliga berget har i Herrens hus stigit högre än alla andra makter.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Du ensam, o jungfru, har fått den gudomliga kallelsen, då du utanför naturens lagar födde skapelsens Herre.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

5. sången

Irmos
:

Kristus Gud,/ Du kom som förmedlare mellan Gud och människa,/ ty genom Dig, o Härskare,/ har vi fått en utväg ur okunskapens mörker/ till ljusets urkälla, Din Fader.

Troparer

Anslutande vers


Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Du har bräckt fiendens raseri som ett cederträ genom att i köttet frivilligt stiga upp på cypress, pinje och ceder, o Herre.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

O Kristus Frälsare, såsom död och livlös lades Du i gravens djup, men genom Dina sår väckte Du dem som med Dig var döda och som glömda sov i sina gravar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Theotokion

Bed Din son och Herre, o rena jungfru, att Han måtte ge de fångna frihet från motståndarens bojor och frid åt dem som hoppas på dig.

Korsets och uppståndelsens kanon

5. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Den förste Adam vägrade fasta och smakade av det dödsbringande trädet, men den andre Adam förintade korsfäst hans synd.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Du, o Kristus, som i Din icke-materiella gudomlighet är fri från lidandet, har i Din mänskliga natur tagit emot dödligheten och lidandets möjlighet och Du har lyft upp de döda från helvetets djup och gjort dem odödliga.

Gudaföderskans kanon

5. sången

Anslutande vers


Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Låt det regna härlighet på jorden, ni glädjens moln, ty oss är givet ett barn, vår Gud som var innan världen fanns och som nu har blivit kött genom jungfrun.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Över mitt liv i köttet har ljuset uppgått när den Högste i dessa yttersta tider utan säd har blivit kött av jungfrun.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

6. sången

Irmos


Ur syndens djupa avgrund,/ vänder jag mig till Din ofattbart djupa barmhärtighet:/ Gud, hjälp mig upp ur förgängelsen.

Troparer

Anslutande vers


Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Den rättfärdige dömdes som missgärningsman och blev spikad upp på korset med brottslingar, men genom sitt eget blod gav Han de skyldiga sin förlåtelse.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

I gångna tider kom synden in i världen genom en människa, den förste Adam, men uppståndelsen uppenbarades genom en människa, Guds Son.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Theotokion

Du födde, o jungfru, utan att ha känt en man och genom att förbli jungfru bevisade för evigt du Din sons och Guds sanna tecken på gudomlighet.

Korsets och uppståndelsens kanon

6. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

Du ställde keruberna att vakta livets träd för människan, men när keruberna såg Dig, som visade väg för rövaren till paradiset, öppnade de portarna.


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

Genom att en dog, blev dödsriket fattig ödemark. En Kristus tömde för vår skull dödsriket, som hade samlat på stora rikedomar.

Gudaföderskans kanon

6. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Genom dig, du rena Härskarinna, blev den i synd fångna mänskonaturen befriad, ty din son är offrad såsom ett lamm för alla.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls mig.

Vi ropar alla på hjälp från dig, Guds sanna moder. Lös dina tjänare som vållat vrede, ty du ensam har frimodighet inför din son.

Kontakion 2. tonen

Du har stigit upp ur graven, o allsmäktige Frälsare,/ och när dödsriket såg detta under slogs det av häpnad och döda uppstod./ När skapelsen ser detta gläds den med Dig, min Frälsare/ och världen lovsjunger Dig alltid.

Ikos

Du, o Frälsare, är ljuset för dem som är i mörker, Du är allas uppståndelse och liv och Du uppväckte alla med Dig, Du avväpnade döden och krossade helvetets portar. När de dödliga såg detta under blev de häpna och hela skapelsen gläds för Din uppståndelse, o du som älskar oss människor. Alla ärar vi med lovsånger Din förnedring, o min Frälsare och världen prisar Dig alltid.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

7. sången

Irmos

Den laglöse tyrannens sekularistiska befallning/ tände en högt stigande flamma,/ men Kristus lät andlig dagg falla/ till skydd för de Gudsfruktande unga,/ välsignad och högt ärad vare han därför.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

I Din barmhärtighet ville Du, o Härskare inte se människan vara under dödens tyranni, utan Du tog på Dig människonaturen och frälste henne med Ditt eget blod: välsignad och högt ärad vare Du.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Dödsrikets portvakter blev bestörta när de såg Dig iklädd hämndens klädnad, Kristus Härskare, ty Du kom för att störta den galne tyrannen och göra honom till träl under Dig: välsignad och högt ärad vare Du.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Theotokion

Allrarenaste jungfru och ogifta moder, vi håller dig för den heligaste bland de heliga, ty du ensam har fött den oföränderlige Gud och du har genom Ditt gudomliga födande öppnat odödlighetens källa för alla  troende.

Korsets och uppståndelsens kanon

7. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

På grund av våra förfäders olydnad i Eden blev de dömda, men Du, våra fäders Gud, ställde Dig frivilligt under domen och gjorde den skyldiges brott om intet, Du som är Gud över alla gudar, Du högt ärade.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Du har räddat människan, som i Eden blev biten av den giftiga ormen, ty genom Ditt frivilliga lidande har Du, våra fäders Gud, helat bettet som människan frivilligt valde, Du som är Gud över alla gudar, Du högt ärade.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Med Ditt gudomliga ljus har Du, våra fäders Gud, slagit dödsrikets mörker, Du har kallat mig tillbaka till ljuset när jag vandrade i dödens skuggor, Du som är Gud över alla gudar, Du högt ärade.

Gudsmoders kanon

7. sången

Anslutande vers


Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Jakob såg gåtfullt om natten Gud kommen i köttet, medan Gud kommen i köttet av Dig, sågs i flammande eld av dem som sjöng: Våra fäders Gud, Du som är Gud över alla gudar, Du högt ärade.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Han brottades med Jakob för att på så sätt i förväg meddela tecknet för den oförklarliga föreningen som skulle ske i Dig, du rena, ty sålunda förenades med människorna den vars välde står över allt och alla, våra fäders högt ärade Gud.

Ära var Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Skyldig till världens synd är den, som tvekar att offentligt bekänna Dig, jungfruns son och en i den av alla prisade Treenigheten: Ditt välde står över allt, o våra fäders högt ärade Gud.

(Katabas)

Uppståndelsekanon

8. sången

Irmos


På Guds befallning hade den brinnande ugnen i det gamla Babylon tvåfaldig betydelse:/ den förbrände kaldéerna men lät dagg falla över de troende, som sjöng:/ allt skapat, lova Herren.

Troparer

Anslutande vers


Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

När änglarna såg din kropps klädnad blodig, o Kristus, blev de mycket förvånade över Ditt stora tålamod och de ropade: allt skapat, lova Herren.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Genom Din uppståndelse, o Barmhärtige, har Du klätt min dödliga natur med odödlighet. Med tacksamma sinnen lovsjunger Ditt utvalda folk Dig, Kristus, ropande: Sannerligen är döden i seger uppslukad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Theotokion

I ditt sköte, allrarenaste Gudaföderska, både avlades jungfruligt och bodde såsom gudamänniska det från fadern oskiljbara Ordet, som Du på ett oförklarligt sätt födde. Därför vet vi att du är alltings frälsning.

Korsets och uppståndelsens kanon

8. sången

Anslutande vers


Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

Du, barmhärtige och nåderike, lät Dig frivilligt ses uppspikad på korset och begraven, men Du uppstod på den tredje dagen och Du befriade alla dödliga som nu i tro sjunger: allt skapat, lovsjung Herren och ära Honom storligen i alla tider.

Ära vare Ditt ärorika kors och Din uppståndelse.

När Du, min Kristus, Guds Ord, steg ner i underjorden, befriade Du den som Du med Din gudomliga kraft hade format. Oförgänglig och delaktig av en evig härlighet gjorde Du henne som ropar: allt skapat, lovsjung Kristus och ära Honom storligen i alla tider.

Gudaföderskans kanon

8. sången

Anslutande vers


Allra heligaste Gudaföderska, fräls oss.

Genom dig, o Gudaföderska, uppenbarades Kristus på jorden, ojämförbar i godhet och kraft levde Han bland människor och till Honom ropar vi alla troende sjungande: allt skapat som kallats till varat, lovsjung Herren och ära Honom storligen i alla tider.

Anslutande vers

Vi välsignar Herren, Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighet. Amen.

Vi bekänner dig som den enda rena och vi prisar dig, o Gudaföderska, ty du födde en i den heliga treenigheten, Honom, som vi med Fadern och Anden lovsjunger: allt skapat prisa Herren och ära Honom storligen i alla tider.

Anslutande vers

Vi välsignar och lovar och tillber Herren, vi lovsjunger och ärar Honom högeligen i evighet.

(Katabas)


Gudaföderskans lovsång

Min själ prisar Herren, och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska, Dig prisa vi storligen. Ty Han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Ty, se härefter skola alla släkten prisa mig salig. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig, och Hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som frukta Honom. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Han har övat makt med sin arm; han har förskingrat dem som voro övermodiga i sitt hjärtas sinne. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Han har störtat de mäktiga från sina troner och upphöjt de ringa, de hungriga har Han mättat med goda ting, och de rika har Han låtit gå tomma bort. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen. Han har antagit sig sin tjänare Israel för att ihågkomma sin barmhärtighet, såsom Han har talat till våra fäder, mot Abraham och hans säd till evig tid. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska vi prisa dig storligen.

Uppståndelsekanon

9. sången

Irmos

Sonen till Fadern som är utan begynnelse,/ Gud som är Herren,/ blev kött genom jungfrun och uppenbarade sig för oss/ för att upplysa dem som är i mörkret/ och för att samla de skingrade./ Därför ärar vi den högt prisade Gudaföderskan.

Troparer

Anslutande vers

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Det trefalt välsignade allrarenaste korsträ, planterades på Huvudskalleplatsen som i paradiset, det blev vattnat av Ditt gudomliga blod och vatten som likt en gudomlig ström rann från Din sida och bar livets blommor för oss.

Ära vare Din heliga uppståndelse, o Herre.

Korsfäst, besegrade Du Herre, som allt förmår, de förslavande och Du upphöjde den av dödsriket bevakade och i dess djup liggande människonaturen och Du ställde den vid Din Faders tron. Storligen tillber vi och lovprisar Dig, som var den som skulle komma.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Vi ortodoxa kristna lovprisar och ärar Din gudomliga treenighet. Alla troende, låt oss ära den gudomliga naturen, den trefalt strålande härligheten, vars ljus aldrig går ner, det enda rena Ljuset, från vilket ljus har strålat till oss.

Korsets och uppståndelsens kanon

9. sången

Anslutande vers

Ära vare, Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Kristus, Du som i Din godhet har hängt på Golgata kors som ett lamm mitt emellan de dömda. Din sida blev uppstucken med ett spjut, livet som gåva har Du gett oss, av stoft danade som i tro ärar Din gudomliga uppståndelse.

Ära vare, Ditt ärorika kors och Din uppståndelse, o Herre.

Kom, alla troende, låt oss tillbedja Gud, Kristus, som i sin kraft med sin egen död har förintat döden, ty Han har med sig uppväckt alla tiders döda och skänkt dem alla liv och uppståndelse.

Gudaföderskans kanon

9. sången

Anslutande vers

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

O du rena, i ditt sköte gavs den fördärvade naturen en kraftig stav, Guds Ord, som upphöjde den trots att den fallit ner i dödsriket. Därför prisar vi dig som Gudaföderska, du allrena.

Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Herre, tag emot av medlidande med oss Din egen moder som vår förebedjerska, ty i henne har Du funnit behag, så skall allt fyllas av Din godhet och vi alla skall prisa Dig för Din välgörenhet.

Uppståndelseevangelium Johannes 20:11-18

VIII Expostilario

När Maria såg två änglar i graven, blev hon förskräckt och när hon såg Kristus, kände hon inte igen honom utan tog Honom för en trädgårdsmästare och frågade: ”Herre, var har ni lagt Jesu kropp?” Men när Herren kallade Maria vid namn kände hon igen Honom och hon hörde Frälsaren säga: ”Rör icke vid mig, ty jag går till min Fader. Men gå till mina bröder med bud.”

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Jungfru, på ett oförklarligt sätt födde du en i treenigheten, till sin natur två, i sin gärning två men till sin person en. Bed alltid till Honom för oss som i tro vördar dig, att vi må bli befriade från fiendens list, ty vi alla tar vår tillflykt till dig, o härskarinna och Gudaföderska.

VIII Evangeliestichir

Marias brännande tårar var inte förgäves,/ ty se, hon blir värdig att höra änglarnas undervisning och att se Dig, o Jesus./ Men såsom en svag kvinna tänker hon ännu på jordiska ting och därför får hon, o Kristus, inte röra vid Dig./ Hon blir trots det sänd med bud till lärjungarna,/ till vilka hon förkunnar det goda budskapet,/ och meddelar att Herren skall fara upp till sin Faders arv./ Gör även oss, o Härskare och Herre, värdiga/ att se Din uppenbarelse.

Lovsångerna

Allt vad anda har love Herren./ Loven Herren från himmelen,/ loven Honom i höjden./ Lovsång höves Dig, o Gud. (Psalt. 150:6, 148:1)

Loven Honom alla Hans änglar,/ loven Honom all Hans här./ Lovsång höves Dig, o Gud. (Psalt. 148:2)

Tacksägelsestichirer

Anslutande vers

Detta är äran för alla Hans heliga. (Psalt. 149:9 LXX)

Allt, vad anda har, och allt skapat/ frambär ära till Dig, Herre,/ ty med Ditt kors har Du tillintetgjort döden/ för att för människorna uppenbara Din uppståndelse ifrån de döda,/ o Du ende människoälskande.


Anslutande vers

Loven Gud i Hans helgedom, loven Honom i Hans makts fäste. (Psalt. 150:1)

Låt folkets ledare säga,/ hur soldaterna, som vaktade Konungen, har tappat bort Honom./ Hur kunde stenen misslyckas i att bevaka livets klippa?/ Må de antingen ge upp den begravna/ eller tillsammans med oss i tillbedjan/ ära den uppståndne sägande:/ Ära vare Din mångfaldiga barmhärtighet, Du vår Frälsare,/ ära vare Dig.

Anslutande vers

Loven Honom för Hans väldiga gärningar, loven Honom efter Hans stora härlighet. (Psalt. 150:2)

Gläd er alla folk, fröjda er!/ En ängel satt på gravstenen förkunnande glädjebudskapet för oss med orden:/ Kristus, världens Frälsare, är uppstånden/ och Han fyllde världen med sin vällukt./ Gläd er alla folk, fröjda er!

Anslutande vers

Loven Honom med basunklang, loven Honom med psaltare och harpa. (Psalt. 150:3)

Innan Du avlades, o Herre,/ kom en ängel med glädjebudskapet till den högt benådade,/ och vid Din uppståndelse rullade en ängel bort stenen från Din ärofulla grav./ En av änglarna förkunnade glädjens budskap för den som var sorgsen,/ den andre förkunnade att Livgivaren och Herren är dödens besegrare./ Därför ropar vi till Dig:/ Herre, allas välgörare, ära vare Dig.

Anslutande vers

Loven Honom med puka och dans, loven Honom med strängaspel och pipa. (Psalt 150:4)

Anatolios stichirer

Gråtande utgjöt kvinnorna myrra vid Din grav,/ men deras mun fylldes av glädje när de sade:/ Herren är uppstånden!

Anslutande vers

Loven honom med ljudande cymbaler, loven honom med klingande cymbaler. (Psalt. 150:5)

Må alla folken tacka Kristus, vår Gud,/ som för vår skull frivilligt led på korset/ och var tre dagar i dödsriket./ Må Hans uppståndelse bli ärad,/ ty den upplyste jordens alla ändar.

Anslutande vers

Stå upp, Herre, Gud upplyft Din hand! Glöm icke de arma! (Psalt 10:12)

Du blev spikad på korset, o Kristus,/ Du blev begraven i enlighet med Din vilja./ Som Gud och Herre övervann Du döden/ och gav världen/ evigt liv och en stor nåd.

Anslutande vers

Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta; jag vill förtälja alla Dina under. (Psalt. 9:2)

Genom att försegla graven gav ni laglösa oss i sanning/ ett ändå större under./ Vakterna vet det när de säger,/ att Han i dag har lämnat graven./ Ni sade till vaktsoldaterna:/ säg att lärjungarna kom och stal Honom medan vi sov./ Men vem skulle stjäla en naken död?/ Av egen kraft steg Han upp som Gud och lämnade linnebindlarna./ Kom nu, ni av folket och se att Han icke förstörde sigillen,/ utan Han förtrampade döden/ och gav människorna liv förutan ände och en stor nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden.

VIII Evangeliestichir

Marias brännande tårar var inte förgäves,/ ty se, hon blir värdig att höra änglarnas undervisning och att se Dig, o Jesus./ Men såsom en svag kvinna tänker hon ännu på jordiska ting och därför får hon, o Kristus, inte röra vid Dig./ Hon blir trots det sänd med bud till lärjungarna,/ till vilka hon förkunnar det goda budskapet,/ och meddelar att Herren skall fara upp till sin Faders arv./ Gör även oss, o Härskare och Herre, värdiga/ att se Din uppenbarelse.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Högt välsignad är du, jungfru och Gudaföderska, ty genom Honom som blev kött genom dig, är dödsriket fångat, Adam återkallad från döden, förbannelsen upphävd, Eva befriad och vi har fått liv. Därför prisar vi dig storligen: välsignad är Du, Kristus vår Gud, som har funnit behag i detta: Ära vare Dig.

Stora doxologin

Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, bland människor till vilka Han har behag! Vi lovar Dig, vi välsignar Dig, vi tillber Dig, vi ärar Dig och vi  tackar Dig för Din stora ära!

O, Herre Konung, himmelske Gud, Fader, Allsmäktig! O, Herre, Du enfödde Son, Jesus Kristus och Du helige Ande!

O, Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son, Du som borttager världens synd, förbarma Dig över oss! Du, som borttager världens synd, tag emot våra böner! Du, som sitter på Faderns högra sida, förbarma Dig över oss, ty Du allena är helig, Du allena är Herre, Jesus Kristus, till Guds Faderns ära. Amen.

Var dag välsignar jag Dig och lovar Ditt namn alltid och i evighet. Herre, Du är vår tillflykt från släkte till släkte! Jag sade: Herre, förbarma Dig, hela min själ, ty jag har syndat emot Dig. Herre, jag flyr till Dig: Lär mig att uppfylla Din vilja, ty Du är min Gud, ty hos Dig är Livets källa; i Ditt ljus ser vi ljus. Låt Din nåd förbli hos dem som känner Dig!

Giv, Herre, att vi denna kväll/morgon må bevaras från synd! Välsignad är Du, våra fäders Gud, och prisat och upphöjt är Ditt namn i evighet. Amen.

Din nåd vare över oss, Herre, såsom vi hoppas på Dig! Prisad vare Du, Allsmäktige, giv mig insikter i Dina bud! Lovad vare Du, Helige, upplys mig med Dina bud! Herre, Din nåd varar i evighet; förskjut   icke Dina händers verk! Dig tillkommer lovsång och tack; Dig tillkommer ock äran - Fader, Son och helig Ande - nu och alltid och i evighet. Amen.

Söndagens tropar 2. tonen

När Du nedsteg till döden, Du odödliga liv, då nedslog Du helvetet med Ditt gudomliga ljus. Men när Du uppväckte de döda från underjorden, då ropade de himmelska makterna: O Livgivare, O Kristus vår Gud, ära vare Dig!

Ektenier, slutsånger och välsignelse.

Kristus vår sanne Gud, Han som
Uppstånden från de döda må,
För sin allraheligaste Moders,
De heliga ärorika och prisade apostlarnas,
Den helige Amvrosijs av Optina och….
De gudsbärande helgande undergörande
Fäderna Sergejs och Hermans av Valamo,
Annas av Novgorod, Nils av Sorskij,
Arsenis av Konevitj, Alexanders av Svir,
Trifons av Petsamo, Hermans av Alaska,
Serafims av Sarov, de heliga och rättfärdiga
Joakims och Annas, Herrens anfäder i köttet
Och alla heligas förböner förbarma sig över oss
Och frälsa oss, ty Han är god och människoälskande.


Översättning: f. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten