.gudstjänsten

FÖRLÅTELSENS SÖNDAG

I VIGILIAN


AFTONGUDSTJÄNSTEN

Inledning
Psalm 103
Stora ektenin
Säll är den man
Herre, jag har ropat…

10 ANROPANDE STICHIRER
De 6 vanliga stichirerna från Oktoechos
Följande från Triodion:  

Anslutande vers: Min själ väntar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel! (Ps. 130:6-7)

TON 6

Herren, min Skapare, tog mig som stoft av jord,/ och formade mig till en levande skapelse, genom att andas livets ande i mig gav Han mig en själ / och gjorde mig sålunda levande./ Han ärade mig genom att sätta mig som härskare över alla synliga varelser/ och genom att göra mig till änglars medarbete./ Men den listige Satan/ utnyttjade ormen som redskap/ lockade mig med mat,/ skilde mig från Guds härlighet/ och slängde mig ner på jorden, under dödens lägsta välde./ I Din nåd, Herre, kalla mig tillbaka till Dig!

Anslutande vers:

Ty hos Herren är nåd, och mycken förlossning är hos Honom. Och Han skall frälsa Israels från alla dess missgärningar. (Ps. 130:7-8)

I min galenskap har jag slängt bort den dräkt som Gud har vävt åt mig, jag har i olydnad följt fiendens råd; nu är jag klädd i fikonlöv och kläder av skinn. Jag är förbannad till att ur jorden äta mitt bröd i mitt anletes svett, och jorden har blivit förbannad så att den åt mig bär törne och tistel. Herre, Du som i de yttersta tiderna genom jungfrun blev kött, kalla mig tillbaka till paradiset.

Du härliga paradis, i skönhet oöverträffad, tabernakel som Gud har byggt, glädje och fröjd som aldrig tar slut, du rättfärdighetens ära, profeternas glädje, de heligas boning, bed med ljudet av dina löv att Alltings Skapare må öppna portarna som jag med mina överträdelser har stängt, att Han må se mig värdig att få del av Livets träd och av den glädje som jag ägde när jag var i dig.


Herre, när jag, eländiga, på fiendens befallning bröt Ditt gudomliga bud,/ blev jag avklädd den dräkt som Gud hade sytt åt mig,/ och nu är min dräkt gjord av fikonträdets löv och av skinn./ Jag är dömd till att äta ett bröd som jag skaffat mig genom möda och svett/ jorden är dömd till att bära törne och tistel för mig./Herre, Du som i de yttersta dagarna genom jungfrun har blivit kött,/ kalla mig till Dig och led mig åter till paradiset!

På grund av olydnad blev Adam fördriven från paradiset och utslängd från ljuvligheten, därtill lurad av en kvinnas ord. Naken satt han klagande utanför trädgården: ve mig! Låt oss därför alla skynda att acceptera Fastans tid och höra Evangeliets undervisning att vi må undfå Kristi nåd och än en gång få en vistelseort i paradiset.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

TON 6

Adam satt framför paradiset och klagade, han grät: Ve mig! Genom ett ont bedrägeri blev jag lurad och ledd bort, och nu befinner jag mig i landsflykt från min härlighet. Ve mig! I min enfald blev jag naken, och nu sitter jag här i min längtan. O paradis, nu får jag inte längre ta del av din glädje; nu får jag inte längre se upp till Herren min Gud och Skapare, ty jag skall återvända till den jord som jag är tagen ur. Du nåderike och barmhärtige Herre, till Dig ropar jag högt: jag har fallit, var mig nådig!

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.


Theotokion (Dogmatikon) i veckans ton från Ochtoechos, intåg, Glädjens ljus och dagens prokimen, Gud är Herren.

Litia som vanligt, sedan:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

TON 6

Solen gömde sina strålar, månen och stjärnorna vändes i blod, bergen förskräcktes, höjderna darrade när paradiset stängdes. Adam lämnade det, med händerna för ansiktet sade han: Jag har fallit: nådefulle Gud, var mig nådig.


Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Hemlighetsfullt lovsjunger vi dig, Maria Gudaföderska. Ty du har uppenbarats som den store Konungens tron och heliga tabernakel rymligare än himlarna, Kerubims triumfvagn, högre än Serafim, härlighetens brudkammare; ty genom dig har alltets Gud blivit kött. Bed till Honom om frälsning för våra själar.

Aposticha i veckans ton

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Ur triodion, 6. tonen

Adam blev på grund av mat driven ut ur paradiset./ Sittande framför det/ grät han och klagade under tårar:/ Ve mig, vilket lidande har inte jag, olyckliga, hamnat i!/ Det enda bud som Herren gav mig har jag brutit/ och har nu förlorat mycket gott./ Du, allraheligaste paradis!/ För min skull blev du planterat/ och för Eva skull är du nu stängt./ Bed din Skapare,/ som även har skapat mig,/ att jag till fullo må få njuta av dina blomster./ Och Herren svarade det och sade:/ Jag vill icke att min skapelse skall förgås,/ utan att den skall frälsas/ och komma till kunskapen om denna sanning,/ ty den, som kommer till mig,/ skall jag icke kasta ut.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

När min Skapare och Frälsare, Kristus Herren,/ hade kommit ur Ditt sköte,/ iklädde Han sig min natur/ och frälste Adam från hans gamla förbannelse./ Därför ropar vi oupphörligt ängelns hälsning till dig/ du allrarenaste Gudaföderska och sanna jungfru:/ Fröjda dig, Härskarinna, våra själars försvarare, beskyddare och räddare!

Apolytikon: Tropar 4. tonen

Gläd dig, Guds moder, Jungfru, Maria, full av nåd!/ Herren är med dig./ Välsignad var du bland kvinnor,/ och välsignad vare din livsfrukt,/ty du har fött våra själars Frälsare. (3 ggr)


MORGONGUDSTJÄNSTEN

Sex psalmer och Stora ektenin, Gud är Herren, följd av uppståndelsetroparion (apolytikion), två gånger, och veckotonens Theotokion. Kathisma och sitthymner enligt Oktoechos. Därefter Polyeleion och efter de vanliga verserna sjunger vi psalmen 137:

1. Vid Babels floder,
där sutto vi och gräto,
när vi tänkte på Sion. Halleluja.
2. I pilträden som där voro
hängde vi upp våra harpor. Halleluja.

3. Ty de som höllo oss fångna
bådo oss där att sjunga,
och våra plågare
bådo oss vara glada:
»Sjungen för oss
en av Sions sånger.» Halleluja.

4. Huru skulle vi kunna sjunga
HERRENS sång
i främmande land? Halleluja.
5. Nej, om jag förgäter dig, Jerusalem,
så förgäte min högra hand sin tjänst. Halleluja.

6. Min tunga låde vid min gom,
om jag upphör att tänka på dig,
om jag icke låter Jerusalem
vara min allra högsta glädje. Halleluja.

7. Tänk, HERRE, på Jerusalems dag,
och straffa Edoms barn,
dem som ropade: »Riven ned, riven ned det
ända till grunden.» Halleluja.

8. Dotter Babel, du ödeläggelsens stad,
säll är den som får vedergälla dig
allt vad du har gjort oss. Halleluja.

9. Säll är den som får gripa dina späda barn
och krossa dem mot klippan. Halleluja.

Evlogitarier, Ipakoer, antifoner, prokimenon i veckotonen och evangelium

Sedan vi skådat Kristi uppståndelse


Psalmen 51

TON 8

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande

Öppna för mig ångerns dörrar, o Livgivare, ty tidigt om morgonen ilar min ande till Ditt heliga tempel, min ande som bär min kropps orena tempel. Men rena Du det, o Nåderike, med Din barmhärtiga nåd.
 
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

TON 8
Led mig in på frälsningens stig, o Gudaföderska, ty med skamliga synder har jag orenat min själ och i sorglöshet har jag förslösat hela mitt liv. Men befria mig du från all min orenhet genom dina förböner.

TON 6
När jag tänker på mina synders myckenhet, darrar jag olyckliga av rädsla för den förfärliga domens dag. Men i förlitan på Din barmhärtiga nåd, ropar jag till Dig som David: Förbarma Dig över mig, o Gud, genom Din stora nåd.

Dessa sjunger man från Publikanens och fariséens söndag till femte söndagen i fastan.

KANON


Vi använder fyra troparer (inklusive irmos) från uppståndelsens kanon, två troparer från korsets och uppståndelsens kanon, två från Theotokos kanon, alla i veckotonen enligt oktoechos; och sedan Kanon i Triodion med sex troparer av Kristofer den högste Sekreteraren.

Sedan vi skådat Kristi uppståndelse…

8. tonen

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande

”Ångerns dörrar öppna för mig, o Livgivare, ty tidigt om morgonen ilar min ande till Ditt heliga tempel, min ande som bär min kropps orena tempel. Men rena Du det, o Nåderike, med Din barmhärtiga nåd.”
 
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

”Led mig in på frälsningens stig, o Gudaföderska, ty med skamliga synder har jag orenat min själ och i sorglöshet har jag förslösat hela mitt liv. Men befria mig du från all min orenhet genom dina förböner.”

6. tonen

”När jag tänker på mina synders myckenhet, darrar jag olyckliga av rädsla för den förfärliga domens dag. Men i förlitan på Din barmhärtiga nåd, ropar jag till Dig som David: Förbarma Dig över mig, o Gud, genom Din stora nåd.”

Dessa sjunger man från Publikanens och fariséens söndag till femte söndagen i fastan.

Kanon


TON 6

SÅNG 1
Irmos

Efter att till fots ha gått över havets djup/ som om det vore fast mark/ och efter att ha sett den förföljande Farao drunkna i havets vågor ropade Israel:/ Låt oss sjunga en segersång åt vår Gud.

Anslutande vers: Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Kom, min olyckliga själ och begråt i dag dina missgärningar medan du minns hur du en gång i Eden upptäckte din nakenhet och blev utkastad från den ljusa glädje som aldrig upphör.

I Din gränslösa barmhärtighet och nåd har Du som format och skapat allt tagit mig ur stoft och gett mig liv och gett mig i uppdrag att med Dina änglar sjunga Ditt lov.

I Din godhets rikedom, Skapare och Herre, har Du i Eden planterat ljuvlighetens paradis och bjudit mig att ta del av ljuvligheten och av glädjens frukt som aldrig tar slut.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Ve mig, ve dig min dåraktiga själ! Av Gud fick du makt att njuta av Edens godhet, men Han förbjöd dig att äta av kunskapens frukt. Varför har du överträtt Guds lag?

Theotokion

Jungfru och Gudaföderska, genom din härkomst är du en dotter av Adam, men av nåd är du Kristi vår Guds moder. Jag är i landsflykt från Eden: kalla mig tillbaka.

Katabas

Efter att till fots ha gått över havets djup/ som om det vore fast mark/ och efter att ha sett den förföljande Farao drunkna i havets vågor ropade Israel:/ Låt oss sjunga en segersång åt vår Gud.

SÅNG 3
Irmos

Ingen är så helig/ som Du, Herre, min Gud,/ Du har upphöjt de troendes horn, o Gode,/ och befäst dem på Din bekännelses klippa.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Ve mig! För länge sedan avundades den listiga ormen min härlighet och viskade förföriskt i Eva öra. Genom henne blev jag en vilsegången och ve mig, fördriven från livets bal.

Obetänksamt sträckte jag ut min hand och smakade av kunskapens träd, trots att Gud hade befallt mig att under inga villkor äta av det; så blev jag bittert utkastad från den gudomliga härligheten.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Ve dig, min dåraktiga själ! Hur kunde du undgå att känna igen din fiendes list? Hur kunde du undgå att se hans bedräglighet och avund? Men du blev noetiskt förmörkad och överträdde din Skapares bud.

Nu och alltid och i evighet. Amen.

Theotokion

Heliga Jungfru, du är mitt hopp och mitt beskydd, ty du ensam har skylt över den fallne Adams nakenhet: med ditt födande kläd mig än en gång med fullkomlighet, du rena.

Katabas

Ingen är så helig/ som Du, Herre, min Gud,/ Du har upphöjt de troendes horn, o Gode,/ och befäst dem på Din bekännelses klippa.


Sitthymnerna (Kathismatroparerna)
TON 4

Adam blev utkastad från det ljuvliga paradiset: bitter var maten han åt när han i okontrollerat begär bröt Mästarens bud, och han blev förbannad till att bruka jorden ur vilken han själv var tagen och äta sitt bröd i möda och svett. Låt oss därför älska fastan, att vi icke må gråta såsom han gjorde utanför paradiset utan att vi må gå in genom dess portar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Nu är det goda handlandets tid inne och Domaren står för dörren. Låt oss icke hålla tillbaka med förmörkade ansikten, utan låt oss hålla fastan, offra tårar, ånger och allmosor; låt oss gråta: Våra synder är fler än till antal än havets sand; men, Du allas befriare, förlåt var och en av oss, att vi må mottaga oförgänglighetens krona.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Om vi än är ovärdiga, o Gudaföderska, må vi aldrig vara tysta eller upphöra att prisa din makt. Ty om vi inte hade dina böners beskydd, vem skulle i så fall ha befriat oss från så stora faror? Vem hade bevarat oss i frihet intill denna stund? Må vi aldrig glömma dig, o Jungfru, ty du bevarar dina tjänare från alla slag av faror.

SÅNG 4
Irmos

Kristus är min kraft,/ min Gud och Herre/, sjunger den heliga Kyrkan med vördnad, hon höjer sin röst i renhet och håller fest i Herren.

Anslutande vers: Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Du hade sett mig värdig Edens ära, o Mästare, men ack, hur har jag icke i min dårskap blivit lurad av djävulens list och kastad bort ifrån Ditt ansikte!

Gråt ni änglaordningar, gråt du skönhetens paradis och du lustgårdens skönhet: begråt mig, ty i mitt elände blev jag vilseförd och gjorde uppror mot Gud.

Välsignade äng, träd och blommor som Gud planterat, o ljuva paradis: låt dina löv såsom ögon utgjuta tårar för min skull, ty jag är naken och en främling för Guds härlighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Jag ser dig icke mer, dyra paradis, vare sig i din glädje eller härlighet, ty jag har förtörnat min skapare och naken är jag fördriven till världen.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion


Heliga härskarinna, som för alla troende öppnat paradisets portar som Adam genom sin överträdelse stängt, öppna för mig nådens portar!

Katabas

Kristus är min kraft,/ min Gud och Herre/, sjunger den heliga Kyrkan med vördnad, hon höjer sin röst i renhet och håller fest i Herren.

SÅNG 5
Irmos

Jag beder Dig, nådige Herre,/ låt Ditt gudomliga ljus lysa på deras själar/ som tidigt om morgonen söker Dig/: må de känna Dig, Ord av Gud/, sanna Gud som kallar tillbaka dem från överträdelsens djupa mörker.

Sedan gammalt tillbaks i tiden har den fiende som hatar mänskligheten avundats den livets lycka jag hade i paradiset, och därför tog han gestalt av en orm och orsakade mitt fall och gjorde mig så till en främling för evig härlighet.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Jag gråter och klagar och mina ögon utgjuter gränslösa tårar när jag betänker den nakenhet som genom överträdelsen är min.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Av jord blev jag formad med Guds hand, och i min dårskap fick jag veta att jag skall återvända till jord. Vem skall då gråta över mig! Jag blir utkastad från Guds närvaro och har bytt ut Eden mot dödsriket.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

I tro förkunnar vi dig som härlighetens hemlighetsfulla brudkammare, du rena Gudsmoder. Därför nalkas jag dig i bön: res mig upp, ty jag har fallit och låt mig få vistas i paradisets brudkammare.

Katabas

Jag beder Dig, nådige Herre,/ låt Ditt gudomliga ljus lysa på deras själar/ som tidigt om morgonen söker Dig/: må de känna Dig, Ord av Gud/, sanna Gud som kallar tillbaka dem från överträdelsens djupa mörker.

SÅNG 6
Irmos

När jag ser frestelsernas storm på denna världens hav/ skyndar jag till Din lugna hamn och ropar till Dig: för mitt liv upp ur fördärvet, du oändligt nåderike.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!
 
Du har, o Frälsare, i Din barmhärtighet klätt mig i Eden i en dräkt, vävd av Gud; jag har dock därtill övertalad av djävulen struntat i Dina bud och i mitt elände upptäckt min nakenhet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Min eländiga själ, du har lämnat Gud genom din sorglöshet; du har gått miste om paradisets ljuvlighet och du har blivit skild från änglar; du har blivit ledd till fördärvet. Hur är du icke fallen!

Allsmäktige Gud, var Ditt verk nådig och förbarma Dig över Dina händers verk. Jag har avskurit mig från Dina änglakörer, men jag nalkas Dig i bön, kärleksfulle Herre, förkasta mig icke.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Maria, kallad av Gud, världens drottning, du har fött Herren, allas Konung och Förlossare. Jag är en fånge och en landsflyktig från paradisets härlighet: Jag beder dig, kalla mig tillbaka.

Katabas

När jag ser frestelsernas storm på denna världens hav/ skyndar jag till Din lugna hamn och ropar till Dig: för mitt liv upp ur fördärvet, du oändligt nåderike.

Kontakion

TON 6


Herre, Du som ledsagar oss till vishet, Du som ger oss förståndiga råd, Du som lär de dåraktiga, Du som är de fattigas trygghet, befäst mitt hjärta, förläna det förstånd. Du Faderns Ord, giv mig ord, ty jag skall sätta stopp för mina läppar att ropa till Dig: Jag har fallit, var mig nådig i Din barmhärtighet.

Ikos

Förvisad från Edens glädje, satt Adam utanför och grät, och med händerna för ansiktet sade han: Jag har fallit, var mig nådig i Din barmhärtighet.

När Adam såg ängeln driva honom ut och stänga porten till den gudomliga lustgården, klagade han högt och sade: Jag har fallit, var mig nådig i Din barmhärtighet.

O paradis, dela sorgen med din herre, som bringats i fattigdom, och bed Din Skapare med lövens ljud att Han inte skall hålla porten stängd för evigt. Jag har fallit, var mig nådig i Din barmhärtighet.

O Paradis, fullkomligt, allheligt och välsignat, planterat för Adams skull och på grund av Eva, bed till Gud för den fallna. Jag har fallit, var mig nådig i Din barmhärtighet.

SÅNG 7
Irmos

En ängel uppfriskade den brinnande ugnen för ynglingarna,/ medan Guds bud som brände kaldéerna tvingade skräckväldet att ropa:/ Välsignad vare Du, våra fäders Gud.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

O Herre, som härskar över alla tidsåldrar, genom Din vilja har jag blivit till, men en gång i tiden blev jag lurad av den listige ormen i dess avund och jag har förtörnat Dig: förskjut mig ej, o Gud min Frälsare, utan kalla mig tillbaka.

Ve mig, ty i stället för ljusets klädnad är jag klädd i skamligt skinn. Jag begråter min förlust, o Frälsare, och i tro ropar jag till Dig: förskjut mig ej, o Gud min Frälsare, utan kalla mig tillbaka.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Den onda ormen sårade i sin avund hela min själ och orsakade att jag fördrevs från paradisets glädje. I Din kärleksfulla barmhärtighet: förskjut mig ej, o Gud min Frälsare, utan kalla mig tillbaka.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Theotokion

Du rena och oskyldiga Härskarinna, tag emot mina böner i Din kärleksfulla barmhärtighet; förläna mig förlåtelse för mina försyndelser, ty utan uppehåll ropar jag högt under tårar till dig: förskjut mig ej, o goda Jungfru, utan kalla mig tillbaka.

Katabas

En ängel uppfriskade den brinnande ugnen för ynglingarna,/ medan Guds bud som brände kaldéerna tvingade skräckväldet att ropa:/ Välsignad vare Du, våra fäders Gud.

SÅNG 8

Du förvandlade eldslågorna till daggens källor för de heliga ynglingarna,/ med vatten tände Du Din rättfärdige tjänares offer./ Enbart med Din vilja kommer Du allt åstad, o Kristus./ Dig prisar vi över allting i alla tider.


Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Herre, Du som älskar oss människor, i begynnelsen har Du förhärligat Dina händers verk med alla slag av gåvor: men ve oss! Den förhatliga ormen bedrog oss med sitt väsande och tog ifrån oss alla de välsignelser som vi fått ta emot.

Varför lyssnade du på det förbittrade rådet och varför var du olydig mot den gudomliga ordningen? Ve dig, min eländiga själ, du har förtörnat Gud, fastän du var skapad för att tillsammans med änglarna ära Honom.

Vi välsignar Herre, Fadern och Sonen och den helige Ande.

Du blev satt över kräldjur och vilddjur: varför har du då samtalat med ett skapat kräldjur som förstör själar? Och varför har du tagit den fördärvliga fienden till din rådgivare? Oh min dåraktiga själ, hur har du icke blivit bedragen!

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Maria, full av gudomlig nåd, Ljusets tabernakel och boning för Gud som tagit kött, vi lovsjunger dig. Jag är gruvligt förmörkad av lidelser: upplys mig med nådens ljus, du hopp för dem som intet hopp har.

Vi välsignar och prisar, upphöjer och tillbeder Dig Herre,/ högt ärar vi Honom med lovsånger i evighet.

Katabas

Du förvandlade eldslågorna till daggens källor för de heliga ynglingarna,/ med vatten tände Du Din rättfärdige tjänares offer./ Enbart med Din vilja kommer Du allt åstad, o Kristus./ Dig prisar vi över allting i alla tider.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

PRÄSTEN

Låt oss med lovsånger prisa Gudsmoder, Ljusets moder.

Min själ prisar storligen Herren

SÅNG 9
Irmos

Ingen människa kan någonsin se Gud,/ ty inte ens änglaskarorna vågar höja sin blick mot Honom,/ men genom dig, du Allrarenaste,/ uppenbarades Ordet som tagit kött,/ Med de himmelska härskarorna prisar vi dig salig medan vi sjunger vi tacksägelser/ till dig.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Söt var smaken av kunskapens frukt som jag åt i Eden, men i slutändan blev den mig biter som galla. Ve dig, min dåraktiga själ! Se nu, hur okontrollerad lidelse har drivit dig i landsflykt från paradiset.

Alltets Gud, nådens Herre, se med barmhärtighet till mig i min ensamhet och sänd mig icke långt bort från Eden; må jag se den härlighet från vilken jag har fallit och skynda att med klagan återfå vad jag har förlorat.

Jag klagar, jag sörjer, jag gråter när jag ser upp till Kerubim som med svärd av eld bevakar Edens portar mot alla överträdelser. Ve mig! Jag kan icke gå in där utan att Du, min Frälsare, ger mig fritt tillträde.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Kristus, min Frälsare, jag sätter min tillit till Din gränslösa nåd och till det blod som runnit ur Din sida; ty genom Ditt blod har Du helgat den dödliga människans natur, Du kärleksfulle Herre, och åt dem som tillber Dig har Du öppnat paradisets portar som en gång i tiden stängdes för Adam.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Theotokion

Jungfru och Gudaföderska, som icke vet av någon man, livets andliga port genom vilken ingen får gå igenom, genom dina böner öppna för mig paradisets portar som stängdes för länge sedan, att jag må ära dig: ty efter Gud är du min hjälpare och trygga tillflykt.

Katabas

Ingen människa kan någonsin se Gud,/ ty inte ens änglaskarorna vågar höja sin blick mot Honom,/ men genom dig, du Allrarenaste,/ uppenbarades Ordet som tagit kött,/ Med de himmelska härskarorna prisar vi dig salig medan vi sjunger vi tacksägelser/ till dig.

Expostilarion enligt oktoechos och sedan:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

I min dårskap, o Herre, har jag varit olydig mot Dina bud. Ve mig! Jag är avklädd all ära, jag är fylld med skam och jag är utkastad från paradisets glädje. Rättvist är jag fråntagen Din välsignelse: i Din barmhärtighet var mig nådig!

 Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Ytterligare ett expostilarion

En gång har vi blivit utdrivna ur paradiset, Herre, ty vi åt av trädet, men genom Ditt kors och Ditt lidande har Du lett oss tillbaka, o min Gud och Frälsare. För Din moders förböners skull, giv oss kraft att vi genom detta Ditt kors håller fastan helig och tillbedja Din uppståndelse, frälsningens påsk.

Fem uppståndelsestichirer enligt oktoechos och sedan följande fyra stichirer från Triodion.

TON 5

Ve mig!, ropade Adam klagande, ty ormen och kvinnan har tagit ifrån mig min frimodighet, och för att jag åt av trädet har jag blivit en landsflyktig från paradisets glädje. Ve mig! Jag kan inte längre uthärda min skam. Jag, som en gång var en konung över Guds skapelse på jorden, har nu blivit en fånge, vilseledd av onda råd. Jag, som en gång var klädd i odödlighetens härlighet, måste nu såsom en dödsdömd, ömkligt hölja mig i dödlighetens skinn. Ve mig! Vem vill dela min sorg med mig? Herre, Du som älskar oss människor, Du som format mig av jord och iklädd barmhärtighet, kalla mig tillbaka från fiendens träldom och fräls mig!

Anslutande vers: Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under (Ps 9:2).

TON 5

Den goda handlingens arena är öppnad. Låt nu alla som vill kämpa om priset stiga in, klä sig för den ädla fastan; ty dessa som strävar enligt reglerna är rättvist krönta. Tag upp Korsets vapen och låt oss gå i strid mot fienden. Låt oss ha tron som vår osynliga skyddsmur, bönen som vår skyddsväst och gåvorna som vår hjälm; och låt oss använda fastan som vårt svärd som skär av alla onda tankar i vårt hjärta. Om vi så gör, kommer vi att få ta emot den sanna kronan Kristus, allas Konung på domens dag.

Anslutande vers: Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den Högste (ps 9:3).

TON 6

Adam blev utdriven ut paradiset därför att han i olydnad ätit mat; Moses förlänades att skåda Gud därför att han med fasta renat själens ögon. Om vi längtar efter en boning i paradiset, låt oss som Moses fasta i fyrtio dagar. Låt oss i tillgivenhet förbli i bön och förbön; låt oss stilla vår själs lidelser; låt oss kuva köttets upproriska instinkter. Låt oss med lätta steg sätta våra fötter på stigen som för till himlen, där änglars kör med aldrig tystnande röster sjunger den odelade treenighetens lov; där skall vi skåda Mästarens skönhet som trotsar all beskrivning. O Guds son, Livgivare, till Dig sätter vi vårt hopp: se oss värdiga att få en plats i änglars härskaror, på förbönerna av den moder som burit Dig, på förbönerna av apostlarna, martyrerna och alla heliga.

Anslutande vers: Herre, grip in! Gud, höj din hand, glöm inte de förtryckt (Ps 9:33)!

TON 6

För oss är tiden nu kommen att börja vår andliga tävling och att vinna seger över demoniska makter. Låt oss ikläda fastans vapen och klä oss i änglars härlighet. Moses talade frimodigt till Skaparen och Han hörde den osynlige Guds röst. I Din kärlek till människan, Herre, förläna oss samma frimodighet att vi må tillbedja Ditt lidande och Din heliga Uppståndelse.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

För oss är tiden nu kommen att börja vår andliga tävling och att vinna seger över demoniska makter. Låt oss ikläda fastans vapen och klä oss i änglars härlighet. Moses talade frimodigt till Skaparen och Han hörde den osynlige Guds röst. I Din kärlek till människan, Herre, förläna oss samma frimodighet att vi må tillbedja Ditt lidande och Din heliga Uppståndelse.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Stora doxologin
Två ektenier
Avslutning


Översättning: f. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten