.gudstjänsten

Publikanens och fariséens söndag

I VIGILIAN

Inledning
Psalm 103
Stora ektenin
Säll är den man
Herre, jag har ropat…

10 ANROPANDE STICHIRER
De 7 vanliga stichirerna från Oktoechos
Följande två från Triodion, den första repeteras 

Anslutande vers:
Ty hos Herren är nåd, och mycken förlossning är hos Honom. Och Hans skall förlossa Israel från alla dessa missgärningar. (Ps. 130:7-8)

TON 1
Bröder, låt oss inte bedja som fariséen,/ ty den som upphöjer sig skall bli förringad./ Låt oss ödmjuka oss själva inför Gud såsom publikanen!/ Låt oss fasta och ropa:/ Gud, var oss syndare nådig! (2 ggr)

Anslutande vers: Ty Hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. (Ps. 117:2)
TON 1
Fariséen, fångad av fåfäng ära/ och publikanen böjd av ånger/ kom inför Dig, Du ende Herre./ Den ene av dem berömde sig av sin godhet och blev utan det goda,/ den andre förtjänade gåvor utan att tala./ Kristus Gud, Du som älskar oss människor,/ Låt även mig sucka såsom publikanen!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

TON 8
Allsmäktige Herre, jag vet hur stor makt tårar har. De förde ju upp Hiskia från dödens portar; de befriade den syndiga kvinnan från många år av överträdelse; de gjorde publikanen mer rättfärdig än fariséen. Med dem beder också jag: Var mig nådig!

                 Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Därefter Theotokion (Dogmatikon) i veckotonen enligt Oktoechos, intåg, O Jesu Kriste Glädjens ljus…

Litia: Stichirerna som vanligt och därefter

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

TON 3
När du, min själ, inser skillnaden mellan publikanen och fariséen, avsky den enes högfärdiga ord och följ ivrigt den andres ångerfulla bön och ropa högt: Gud, var mig syndare nådig och förbarma Dig över mig.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion
Vi lovsjunger Dig, Jungfru och Gudaföderska, som gick in som medlare för vår frälsning: ty Din son och vår Gud, sade ja till att i det kött Han tog från dig lida korset för att i sin kärlek till mänskligheten befria oss från fördärvet.

Vi sjunger Aposticha i veckans ton från Oktoechos, sedan:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Jag kan icke lyfta upp mina/ syndtyngda ögon/ ej heller förmår jag betrakta himlens ljusa höjd./ Tag dock emot mig, Frälsare,/ i min ånger,/ såsom Du tog emot publikanen,/ och förbarma Dig över mig!

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Andäktigt upphöjda Jungfru! Du är Konungens tempel och port,/ palats och tron!/ Genom dig har min Förlossare, Herren Kristus,/ rättfärdighetens Sol,/ uppenbarat sig för dem som sover i mörker,/ för att upplysa dem,/ som Han med egen hand har skapat till sin avbild./ O du, som alla prisar,/ du, som inför Honom är moderligt modig,/ bed Honom oavlåtligt om våra själars frälsning.


Apolytikon

Tropar 4. tonen

Gläd dig, Guds moder, Jungfru, Maria, full av nåd!/ Herren är med dig./ Välsignad var du bland kvinnor,/ och välsignad vare din livsfrukt,/ty du har fött våra själars Frälsare. (3 ggr)

Slutet som vanligt.

MORGONGUDSTJÄNSTEN
Sex psalmer och Stora ektenin, Gud är Herren, följd av uppståndelsetroparion (apolytikon), två gånger, och veckotonens Theotokion. Kathisma och sitthymner enligt Oktoechos. Därefter Polyeleion (eller psalm 11(9, Evlogitarier, Ipakoer, antifoner, prokimenon i veckotonen och evangelium

Efter evangeliet:

Sedan vi skådat Kristi uppståndelse…

Psalmen 51

TON 8

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande

Öppna för mig ångerns dörrar, o Livgivare, ty tidigt om morgonen ilar min ande till Ditt heliga tempel, min ande som bär min kropps orena tempel. Men rena Du det, o Nåderike, med Din barmhärtiga nåd.
 
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

TON 8
Led mig in på frälsningens stig, o Gudaföderska, ty med skamliga synder har jag orenat min själ och i sorglöshet har jag förslösat hela mitt liv. Men befria mig du från all min orenhet genom dina förböner.

TON 6
När jag tänker på mina synders myckenhet, darrar jag olyckliga av rädsla för den förfärliga domens dag. Men i förlitan på Din barmhärtiga nåd, ropar jag till Dig som David: Förbarma Dig över mig, o Gud, genom Din stora nåd.

Dessa sjunger man från Publikanens och fariséens söndag till femte söndagen i fastan.

KANON


Vi använder fyra troparer (inklusive irmos) från uppståndelsens kanon, två troparer från korsets och uppståndelsens kanon, två från Theotokos kanon, alla i veckotonen enligt oktoechos; och sedan Kanon i Triodion med sex tropaer, av Georgios.

TON 6

SÅNG 1
Irmos 1

Efter att till fots ha korsat havets djup/såsom ginge de på fast mark/ och efter att ha sett den förföljande Farao drunkna i vågorna ropade Israel:/ Låt oss sjunga segersång för Gud.

Anslutande vers: Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Genom liknelser leder Kristus alla till att leva på ett bättre sätt, han upprättar publikanen för dennes ödmjukhets skull och ödmjukar fariséen i dennes högfärd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Vi ser den upphöjda äran som kommer ur ödmjukhet och det gruvliga fall som finns i högmod; låt oss efterlikna publikanens goda handlingar och avsky fariséens ondskefulla synd.

Inte ens goda handlingar har någon verkan om de utförs i dåraktigt högmod, medan alla onda gärningar blir renade av ödmjukhet. Låt oss i tro omfamna ödmjukheten och avvisa bestämt den fåfänga ärans vägar.

Alltets Konung, som ville att hans lärjungar skulle få en ödmjuk ande, lärde dem att efterlikna publikanen i hans klagan och ödmjukhet.

Jag klagar som publikanen, och med aldrig tystnande klagosånger närmar jag mig, O Herre, Din medkänsla. Var även mig nådig, ty nu lever jag mina dagar i ödmjukhet.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion
I din vård, Härskarinna, överlämnar jag mitt förstånd och mitt råd, mina förväntningar, min kropp, min själ och ande. Befria mig och fräls mig från onda fiender och frestelser och från varje hot som kan tänkas möta mig.

TON 4

Katabas

Jag vill öppna min mun och Anden skall låta den tala av inspiration och jag skall rikta mina ord och min sång till Drottningen och Modern: Man skall se mig glädjestrålande på den fest, där jag jublande prisar hennes under.

SÅNG 3

Irmos

Ingen är så helig/ som du, Herre, min Gud,/ Du som upphöjt de troendes horn, o Gode,/ och stärkt oss på Din bekännelses klippa.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Från lidelsens gödselhög är ödmjukheten upphöjd medan de i hjärtat högmodiga lider ett gruvligt fall från dygdens höjder: låt oss fly dess onda vägar.

Fåfäng ära leder ingenvart dem i rättfärdighet rika, men ödmjukheten skingrar en mängd lidelser. Giv att vi må söka ödmjukheten, o Frälsare, och giv oss publikanens lott.

Låt oss såsom publikanen slå oss för vårt bröst och ropa med förkrossade hjärtan: Gud var oss syndare nådig, att vi lik publikanen skall undfå förlåtelse.

Ni troende, låt oss växa till i iver och mildhet, och låt oss leva våra dagar i ödmjukhet, under sorgerop från vårt hjärta, i tårar och bön för att vi må få förlåtelse från Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Ni troende, låt oss fly fariséens uppblåsta självberöm och onda dårskap, hans vidriga högfärd och galna grymhet som Gud också hatar.

Theotokion

Till dig, min enda tillflykt, har jag satt min tillit: låt mig icke förlora mitt goda hopp, men var mitt beskydd, du rena jungfru, och befria mig från varje fördärv som mina fiender vill störta mig i.

Katabas

O Guds moder, du levande och rika källa, giv dem kraft som är förenade i andlig gemenskap, som med lovsång vill prisa dig: i din gudomliga härlighet förunna dem ärans krona.

Sitthymn
TON 4

Ödmjukheten upprättade publikanen, övervann skammen och sorgen över onda gärningar när han ropade till Skaparen: Var mig nådig; självupphöjelsen sänkte från rättfärdigheten den olycklige fariséen som talade högmodigt. Låt oss därför ärligt sträva efter det goda och undvika det onda.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

I forna tider upprättade ödmjukheten publikanen som ropade högt i sin klagan: var mig nådig, och han blev rättfärdiggjord. Låt oss följa hans exempel, ty vi har fallit djupt ner i ondska. Låt oss ur djupet av vårt hjärta ropa till Frälsaren: vi har syndat, var oss nådig, Du som älskar oss människor.

Nu och alltid och i evigheternas evighet. Amen.

Theotokion

Var snar till att ta emot våra böner, o Härskarinna, och bär dem till din son och Gud, du helt oförvitliga drottning. Befria från prövningar dem som skyndar till dig. Slå ner de gudlösas anslag och gör om intet deras intriger mot dina tjänare.

SÅNG 4

Irmos

Kristus är min styrka,/ min Gud och Herre/ - så jublar den heliga församlingen gudomligt andäktig,/ när hon i noetisk renhet firar Herrens fest.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Genom att ödmjuka sig och anta en tjänares gestalt, visade Ordet att ödmjukheten är den bästa vägen till upphöjelse. Varje människa som ödmjukar sig efter Herrens förebild, blir upphöjd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Fariséen var upphöjd i sin rättfärdighet och föll. Publikanen var förödmjukad och besudlad av många synder; ändå blev han upphöjd och mot all förmodan förklarad rättfärdig.

Eftersom fariséen moraliskt var god, blev han genom dåraktigt högmod fattig; men publikanens förtvivlade nöd förvandlades genom hans ödmjukhet till rättfärdighet. Låt oss därför sträva efter ödmjukhet.

Du har, o Herre och Frälsare, varnat oss genom att stå emot de högmodiga och benåda de ödmjuka. Sänd nu Din nåd över oss, ty vi har ödmjukat oss själva.

Frälsaren och Herren, som alltid leder oss till den gudomliga upphöjelsen, har genom sin handling visat oss den ödmjukhet som för oss upp till det höga. Ty med sina egna händer tvättade Han lärjungarnas fötter.

Theotokion

Jungfru, du har fött Ljuset som ingen människa kan närma sig, skingra med strålglansen av ditt ljus mörkret i min själ: tag mig i handen och led mig in på frälsningens väg.

Katabas

Då profeten Habackuk såg Guds outgrundliga mening med Din inkarnation genom Jungfrun, O Du Högste, ropade han: Ära vare Din makt, o Herre.

SÅNG 5

Irmos

Jag ber till Dig, o Gode:/ Låt kärlekens låga tändas i våra själar med strålglansen från Din makts härlighet,/ ty tidigt om morgonen skyndar vi till Dig,/ för att vi om möjligt skall lära känna dig,/ Du Guds Ord,/ sann Gud som kallar oss från syndens dystra djup till ljuset.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Låt oss skynda att följa fariséen i hans dygder och efterlikna publikanen i hans ödmjukhet, och låt oss avsky det som är orätt i var och en av dem: dåraktigt högmod och överträdelsernas uselhet.

Ära vare  Fadern och Sonen och den helige Ande.

Fariséens rättfärdighet visade sig vara förgäves och den blev avvisad, ty den var knuten till högmod; men publikanen vann ödmjukheten som är följeslagare till den dygd som höjer människan i det höga.

Fariséen tänkte snabbt komma fram med moralens galavagn, men publikanen sprang om honom till fots, ty han hade knutit ödmjukheten till medkänslan.

När vi noetiskt begrundar liknelsen om publikanen, låt oss alla överträffa honom i tårar och offra åt Gud vår ångrande ande och söka eftergift för våra synder.

Låt oss med vishet avvisa fariséens dåraktiga dryghet och självhävdelse att vi inte skall gå förlustig den gudomliga nåden.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Kärleksfulla Jungfru, sänd en kraftens stav till oss alla som tar vår tillflykt till dig: giv oss seger mitt ibland våra fiender och befria oss från allt som kan skada oss.

Katabas

Hela världen står i förundran inför Din gudomliga härlighet: ty du, o jungfru som icke känner äktenskapet, har i Ditt sköte burit alltets Gud och fött Sonen som är av evighet och som med frälsning belönar alla som prisar Honom.

SÅNG 6

Irmos

När jag upptäcker frestelsernas storm på denna världens hav/ skyndar jag till din trygga hamn och anropar Dig:/ O Du nådige Herre,/ för mitt liv upp ur fördärvet.

Ära vare Dig, vår Gud. Ära vare Dig.

Publikanen och fariséen sprang livets lopp tillsammans, men den ene av dem blev besegrad av dåraktigt högmod och led ett skamligt skeppsbrott medan den andre räddades av ödmjukhet.

För att växla om till en rättfärdig kurs i livet, låt oss överträffa publikanen i hans vishet och fly fariséens avskyvärda bedrägeri: och lås oss så nå fram till livet.

Låt oss ivrigt följa Jesus vår Frälsares väg och Hans ödmjukhet, om vi önskar nå upp till glädjens eviga tabernakel och vistas i de levandes land.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Mästare, Du har visat Dina lärjungar den ödmjukhet som leder en människan upp i det höga: omgjordad kring Dina länder med en handduk har Du tvättat deras fötter och på detta sätt förberett dem att efterfölja Ditt exempel.

Fariséen tillbringade sitt liv i dygd och publikanen i synd; men den en blev dåraktigt avvisad på grund av hans högmod, medan den andre, noetiskt ödmjuk, ställdes i det höga.

Theotokion

Naken i oskuld och enkelhet är jag skapad; då klädde fienden mig i överträdelsens kläder och köttets grovhet. Men nu är jag genom Din medling frälst, o Jungfru.

Katabas

Då vi nu firar denna Guds Moders heliga och högtidliga fest, kom, Herrens folk, låt oss klappa i våra händer, och ge Gud äran för att Han föddes av henne.

Kontakion 4. tonen

Låt oss fly fariséens högmodiga tal och lära oss av publikanen, och suckande ropa till Frälsaren: Var oss nådig, ty Du är den ende som är redo att förlåta.

En andra kontakion 3. tonen

Låt oss som publikanen frambära sorgerop till Herren och låt oss falla ned inför Honom såsom en syndare faller ned vid sin Herres fötter. Ty Han vill att alla människor skall bli frälsta; Han förlåter alla som omvänder sig, och han har för vår skull tagit kött, ty Han är Gud, evig med Fadern.

Ikos

Låt oss ödmjuka oss själva, bröder; suckande och klagande, låt oss slå vårt samvete att vi vid den eviga domen må räknas till de trogna och rättfärdiga samt ta emot förlåtelse. Låt oss be att vi må se den sanna friden i den tidsålder som kommer, där det inte längre finns någon plåga, sorg, där ingen suckan ur djupen, i det underbara Eden som Kristus skapat, ty Han är med Fadern evig Gud.

SÅNG 7

Irmos

En ängel uppfriskade den brinnande ugnen för ynglingarna,/ medan Guds bud som brände kaldéerna tvingade skräckväldet att ropa:/ Välsignad vare Du, våra fäders Gud.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Fariséen, upphöjd av rättfärdigande gärningar, var gruvligt insnärjd i fåfängans nät genom sin lidelsefulla självupphöjelse; men publikanen lyfte på lätta ödmjukhetens vingar och kom nära Gud.

Ära vare fadern och Sonen och den helige Ande.

Publikanen använde ödmjukheten som en stege och togs upp i höga himlar; men den rubbade fariséen lyftes upp i högmodets ruttna tomhet och föll i helvetets snara.

Den mäktiga fienden ligger och väntar på de rättfärdiga och förgör dem genom fåfänga medan han binder dem i förtvivlans nosring. Men låt oss nu överträffa publikanen och skynda oss att fly båda dessa onda ting.

Låt oss i våra böner falla ned inför Gud och i tårar och ständiga rop överträffa publikanen i den ödmjukhet som lyfte honom upp i det höga: och lått oss i tro sjunga: Våra fäders Gud, välsignad vare Du.

Mästare, Du har varnat Dina lärjungar, lärt dem att icke tänka högmodiga tankar utan sträva efter att räknas bland de ödmjuka. Därför, Frälsare, ropar vi högt i tro till Dig: Våra fäders Gud, välsignad vare Du.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Theotokion

Heliga Jungfru, Jakobs skönhet och gudomliga stege som han såg rest mellan jord och himmel, längs dig kommer Gud ner och blir kött och längs dig förs människan upp till himmelen.

Katabas

De heliga barnen trampade modigt den hotande elden och vägrade att tillbe skapade ting i Skaparens ställe, och de sjöng under glädje: Välsignad är Du och prisad över allt, Herren våra fäders Gud.

SÅNG 8

Irmos

Du Kristus har genom en viljeakt fått allt utfört,/ för de fromma ynglingarna förvandlade Du eldslågorna till daggens källor,/ och den rättfärdiges offer antände Du med vatten,/ Dig lovprisar vi över allt annat i alla tider.

Ära vare Dig, vår Gud, är vare Dig.

Publikanen suckade högt och fann att Herren var honom nådig och han blev räddad; men fariséen föll från sin rättfärdighet genom ont självberöm.

Ni troende, låt oss undvika fariséens högmod; låt oss inte säga som han: vi är rena, utan låt oss på ett rätt sätt följa publikanen i dennes ödmjuka tankar som förtjänade Guds nåd.

Ni troende, låt oss upprepa publikanens ord i det heliga templet: ”Gud var mig nådig”, att vi med honom må få förlåtelse och bli befriade från fariséens eländiga självberöm.

Låt oss överträffa publikanens suckan och tala till Gud med heta tårar, låt oss ropa: O Du som älskar oss människor, vi har syndat. I Din medkänsla och medömkan, var oss nådig och fräls oss.

Vi välsignar Herren, Fadern och Sonens och den helige Ande.

Gud hörde Publikanens suckan och gjorde honom rättfärdig; och så visade Han oss alla att Han tack vare suckan och tårar hos dem som ber om förlåtelse har vänt allt till nåd.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Theotokion

Jag har ingen annan hjälp än du. Inför Honom som du har fött, vill jag föra fram dig som min förebedjare, Du rena och oförvitliga jungfru. Befria mig från allt som orsakar mig sorg.

Vi prisar, välsignar och tillber Herren; vi lovsjunger och upphöjer Honom över allt.

Katabas

Gudaföderskans Son räddade de heliga barnen i ugnen. Han som då var förebildad är nu född på jorden och Han samlar hela skapelsen till att sjunga: alla Dina verk o Herre, välsignad är Du Herre och upphöjd över allting.

Prästen
Låt oss med sånger och hymner lovsjunga Guds moder, Ljusets moder!

Sångarna
Min själ prisar storligen Herren…

SÅNG 9

Irmos

Ingen människa har någonsin sett Gud,/ ty inför Honom vågar inte ens änglarna lyfta sin blick,/ men genom Dig Du renaste,/ uppenbarades för människorna Ordet som blivit kött,/Honom lovsjunger vi med de himmelska härarna/ dig, Jungfru, prisar vi salig.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Kristus har ställt fram publikanens förnedring som en väg till upphöjelse, och en förebild för hur vi kan bli frälsta: låt oss följa hans exempel, förkasta föraktligt högmod och få Guds nåd genom ödmjukhet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Låt oss avvisa allt dåraktigt högmod från vår själ och lära oss att tänka i sanning och ödmjukhet; låt oss avstå från att rättfärdiga oss själva, och låt oss avsky fåfängans nerbrytande verk och med publikanen få Guds nåd.

Låt oss, såsom publikanen bära fram böner om nåd. Låt oss undvika fariséens otacksamma böner och självberömmande ord med vilka han dömer sin nästa, att vi må få Guds förlåtelse och nå Hans ljus.

Nertyngd av synders myckenhet har jag överträffat publikanen i ondska och jag har också begått fariséens självberömmande synder. Jag står helt utan goda handlingar: Herre, förbarma Dig!

Välsigna dem som för Din skull är fattiga i anden. I lydnad för Dina bud, frambär vi vår ångrande ande: tag emot oss, Frälsare, och fräls dem som beder till Dig.

En publikan gick en gång upp till templet i tro och han bad till Gud; och han blev gjord rättfärdig. Ty han närmade sig i tårar och ropade i sin sorg, med hjärtats ånger och när han mottog nåden lade han av sig syndens hela börda.

Theotokion

Vi ärar dig, Du helt rena Jungfru, och vi lovar Ditt havandeskap: förläna oss att prisa dig och välsigna dig och ära dig, ty du ensam är välsignad. Du är de kristnas ära och en medlare som Gud erkänner.

Katabas

Låt varje dödlig på jorden född, strålande i ljus hoppa av glädje; och låt änglaskarorna fira och ära Guds Moders heliga fest och låt dem ropa: Hell dig! Rena och välsignade Jungfru som födde Gud.

Uppståndelsens expostilarion och sedan:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Låt oss fly fariséens förkastliga självberöm och låt oss lära oss publikanens ädla ödmjukhet, att vi må bli upphöjda och med honom ropa högt till Gud: Var Dina tjänare nådig, Kristus vår Frälsare, född av Jungfru, Du som frivilligt stigit upp på korset och med Dig upprättat världen genom Din gudomliga makt.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion (Dörren öppnas)

Skaparen och alltets Gud tog dödligt kött från ditt rena sköte, Gudaföderska som är värd allt lov, och Han förnyade hela min fördärvade natur. Liksom före det du fött lämnande Han dig när du fött. Därför prisar vi dig alla: Hell dig! Du världens ära.

Uppståndelsestichirer enligt oktoechos i veckotonen och sedan följande från Triodion:

TON 1
Bröder, låt oss inte bedja som fariséen,/ ty den som upphöjer sig skall bli förringad./ Låt oss ödmjuka oss själva inför Gud såsom publikanen!/ Låt oss fasta och ropa:/ Gud, var oss syndare nådig!

TON 1
Fariséen, fångad av fåfäng ära/ och publikanen böjd av ånger/ kom inför Dig, Du ende Herre./ Den ene av dem berömde sig av sin godhet och blev utan det goda,/ den andre förtjänade gåvor utan att tala./ Kristus Gud, Du som älskar oss människor,/ Låt även mig sucka såsom publikanen!

TON 3
När du, min själ, inser skillnaden mellan publikanen och fariséen, avsky den enes högfärdiga ord och följ ivrigt den andres ångerfulla bön och ropa högt: Gud, var mig syndare nådig och förbarma Dig över mig.

Anslutande vers:
Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. (Ps 9:2)

TON 3
Ni troende, låt oss avvisa fariséens alla självberömmande ord och överträffa publikanens ångerfulla bön. Låt oss inte tänka högmodiga tankar utan ödmjuka oss själva och ropa i änger: Gud var oss syndare nådig.

Ära vare Fadern och sonen och den helige Ande.

TON 8
Du, Herre, har fördömt fariséen som rättfärdigade sig själv genom att berömma sig av sina verk och Du har rättfärdigat publikanen som ödmjukade sig och med sorgerop bad om nåd för sig själv. Ty Du har förkastat noetiskt högmodiga tankar, men Du förskjuter inte ett ångerfullt hjärta. Därför faller vi ned inför Dig som lidit för vår skull: giv oss förlåtelse och stor nåd.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion
Stora doxologin
Två ektenier
Avslutning


Översättning: f. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten