.gudstjänsten

Förlorade sonens söndag

I VIGILIAN


Inledning
Psalm 103
Stora ektenin
Säll är den man
Herre, jag har ropat…

10 ANROPANDE STICHIRER
De 6 vanliga stichirerna från Oktoechos
Följande två från Triodion, dessa upprepas

Anslutande vers:
Min själ väntar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel! (Ps. 130:6-7)

TON 1
Jag var anförtrodd ett syndfritt och levande land, men jag besådde grunden med synd och skördade lättjans ax med skära; i tjocka block magasinerade jag mina handlingar, utan att rensa på golvet i botens loge. Men jag beder Dig, min Gud, husbonden som är före evigheten: rensa mina gärningars agnar med Din kärleksfulla vind och giv min själ förlåtelsens vete; förvara mig i Din himmelska bod och fräls mig (2 ggr).

Bröder, låt oss lära känna vad denna hemlighet betyder:/ När den förlorade sonen sprang tillbaka från synden till sin faders hus, kom hans kärleksfulle fader ut för att möta honom och han kysste honom. Han återupprättade den förlorade sonens ställning i hemmet, och hemlighetsfullt satte han glädjen högt när han lät slakta den gödda kalven. Låt därför våra liv vara värdiga den kärleksfulle Faderns framburna slaktoffer och låt oss vara värdiga det höga offerlammet, våra själars Frälsare (2 ggr).
 
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

TON 2

Vilka stora välsignelser har jag min usling inte undanhållit mig själv/ Vilket rike har inte jag, olyckliga, lämnat!/ Jag har förlorat alla rikedomar som tillhört mig, jag har överträtt buden. Ve dig, min eländiga själ!/ Nu blir du dömd till den eviga elden./ Innan slutet är här, ropa nu till Kristus Gud:/ Förbarma Dig över mig, Gud,/ och tag upp mig till Ditt barn såsom Du tog upp den förlorade!

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.


Därefter Theotokion (Dogmatikon) i veckotonen enligt Oktoechos, intåg, O Jesu Kriste Glädjens ljus, prokimen

Litia: Stichirerna som vanligt och därefter

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

TON 4
Såsom en förlorad son kommer jag till Dig, nåderike Herre. Jag har slösat bort hela mitt liv i ett främmande land; jag har förslösat de rikedomar som Du hade gett mig, o Fader. Mottag min ånger, o Gud och var mig nådig!

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion
Den hemlighet som varit dold sedan tidsåldrarna och även okänd för änglar har nu genom dig, o Gudaföderska, blivit uppenbarad på jorden: Gud har blivit kött i en förening utan sammanblandning, och Han har frivilligt för vår skull stigit upp på korset. Genom det upprättar Han Adam och frälser våra själar från döden.


Vi sjunger Aposticha i veckans ton från Oktoechos, sedan:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Efter att förslösat Faderns rika gåvor/ hamnade jag eländige, på bete bland de oskäliga djuren/ och försökte mätta mig med deras föda,/ men förblev hungrig och kunde inte äta mig mätt./ Nu kommer jag tillbaka till min barmhärtige Fader/ och under tårar ropar jag till Honom:/ Du ende människoälskande,/ gör mig till en av Dina legodrängar/ och fräls mig!

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

När min Skapare och Frälsare, Kristus Herren,/ hade kommit ur Ditt sköte,/ iklädde Han sig min natur/ och frälste Adam från hans gamla förbannelse./ Därför ropar vi oupphörligt ängelns hälsning till dig/ du allra renaste Gudaföderska och sanna Jungfru:/ Fröjda dig, Härskarinna, våra själars försvarare, beskyddare och räddare!


Apolytikon


Tropar 4. tonen

Gläd dig, Guds moder, Jungfru, Maria, full av nåd!/ Herren är med dig./ Välsignad var du bland kvinnor,/ och välsignad vare din livsfrukt,/ty du har fött våra själars Frälsare. (3 ggr)

Slutet som vanligt.


MORGONGUDSTJÄNSTEN
Sex psalmer och Stora ektenin, Gud är Herren, följd av uppståndelsetroparion (apolytikion), två gånger, och veckotonens Theotokion. Kathisma och sitthymner enligt Oktoechos. Därefter Polyeleion och efter de vanliga verserna sjunger vi psalmen 137:


1. Vid Babels floder,
där sutto vi och gräto,
när vi tänkte på Sion. Halleluja.
2. I pilträden som där voro
hängde vi upp våra harpor. Halleluja.

3. Ty de som höllo oss fångna
bådo oss där att sjunga,
och våra plågare
bådo oss vara glada:
»Sjungen för oss
en av Sions sånger.» Halleluja.

4. Huru skulle vi kunna sjunga
HERRENS sång
i främmande land? Halleluja.

5. Nej, om jag förgäter dig, Jerusalem,
så förgäte min högra hand sin tjänst. Halleluja.

6. Min tunga låde vid min gom,
om jag upphör att tänka på dig,
om jag icke låter Jerusalem
vara min allra högsta glädje. Halleluja.

7. Tänk, HERRE, på Jerusalems dag,
och straffa Edoms barn,
dem som ropade: »Riven ned, riven ned det
ända till grunden.» Halleluja.

8. Dotter Babel, du ödeläggelsens stad,
säll är den som får vedergälla dig
allt vad du har gjort oss. Halleluja.
9. Säll är den som får gripa dina späda barn
och krossa dem mot klippan. Halleluja.

Evlogitarier, Ipakoer, antifoner, prokimenon i veckotonen och evangelium

Sedan vi skådat Kristi uppståndelse

Psalmen 51

TON 8

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande

Öppna för mig ångerns dörrar, o Livgivare, ty tidigt om morgonen ilar min ande till Ditt heliga tempel, min ande som bär min kropps orena tempel. Men rena Du det, o Nåderike, med Din barmhärtiga nåd.
 
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

TON 8
Led mig in på frälsningens stig, o Gudaföderska, ty med skamliga synder har jag orenat min själ och i sorglöshet har jag förslösat hela mitt liv. Men befria mig du från all min orenhet genom dina förböner.

TON 6
När jag tänker på mina synders myckenhet, darrar jag olyckliga av rädsla för den förfärliga domens dag. Men i förlitan på Din barmhärtiga nåd, ropar jag till Dig som David: Förbarma Dig över mig, o Gud, genom Din stora nåd.

Dessa sjunger man från Publikanens och fariséens söndag till femte söndagen i fastan.

KANON

Vi använder fyra troparer (inklusive irmos) från uppståndelsens kanon, två troparer från korsets och uppståndelsens kanon, två från Theotokos kanon, alla i veckotonen enligt oktoechos; och sedan Kanon i Triodion med sex tropaer, av Joseph.

TON 2

SÅNG 1

Irmos 1

Min själ, stäm upp Mose sång och ropa:/ Räddaren och Beskyddaren har kommit till min frälsning./ Han är min Gud,/ och jag ärar Honom.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Jesus, min Gud, tag emot mig då jag nu likt den förlorade sonen kommer i ånger. Hela mitt liv har jag levt i sorglöshet och vållat Din vrede.

De gudomliga rikedomar som Du har gett mig har jag på ett syndfullt sätt förslösat. Jag har hamnat långt bort från Dig och levt som en förlorad son, o barmhärtige Fader. Tag emot mig nu när jag kommer tillbaka.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Öppna Din fadersfamn, Herre, och omfamna mig såsom Du omslöt den förlorade sonen i Din famn på det att jag med tacksam ande kan prisa Dig.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Theotokion

O Gud, förläna mig Din nåds fullhet. Var min välgörare och för Din moders heliga böner överse med mina synders myckenhet.

Katavasia

Min själ, stäm upp Mose sång och ropa högt:/ Han är min Hjälpare och Beskyddare, och han har kommit till min frälsning./ Han är min Gud,/ och jag vill ära Honom.

SÅNG 3

Irmos

Nåderike Gud,/ Du som planterar allt gott/ och fostrar till goda gärningar,/ gör mig ofruktsamma/ noetiskt fruktbar.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Helt ifrån mig själv är jag fäst vid mina synders galenskap som lidelserna erbjudit mig. Men tag emot mig, o Kristus, som den förlorade son jag är.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Med den förlorade sonens ord ropar jag: Jag har syndat, Fader; tag mig nu i Din famn såsom Du omfamnade honom och förkasta mig icke.

Öppna Dina armar, o Kristus, och tag emot mig i Din kärlek till oss människor när jag återvänder från ett fjärran land av synd och lidelse.

Theotokion

Du rena bland kvinnor, mina många synder har fört mig till fattigdom; berika mig, Du rena Jungfru, med skönhetens vision att jag må ära dig.

Katabas

Gud, de goda trädens och den goda fruktens mästare, gör min torftiga ande fruktsam i Din barmhärtighet.

Sitthymn

TON 1

Skynda att öppna Din fadersfamn för mig, ty såsom en förlorad son har jag förslösat mitt liv. Förkasta icke mitt hjärta i dess fattigdom, O Frälsare, vars rika nåd aldrig tar slut. Ty med djup ånger ropar jag till Dig, o Herre: Fader, jag har syndat mot himlen och inför Dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Skynda att öppna Din fadersfamn för mig, ty såsom en förlorad son har jag förslösat mitt liv. Förkasta icke mitt hjärta i dess fattigdom, O Frälsare, vars rika nåd aldrig tar slut. Ty med djup ånger ropar jag till Dig, o Herre: Fader, jag har syndat mot himlen och inför Dig.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Rena Gudaföderska och Jungfru som icke känt någon man, du är de troendes enda försvar och skydd: befria alla som satt sitt hopp till dig, o Jungfru, från fara och nöd och trångmål samt fräls våra själar genom Dina förböner.

SÅNG 4

Irmos
 
Profeten förutsåg Din födelse av en jungfru/ och ropade förebådande:/ Jag har hört ett budskap ifrån Dig och är förskräckt,/ ty från Teman och från det skuggrika berget/ har Du, Kristus, kommit.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Den rikedom av godhet som Du har gett mig, himmelske Fader, har jag orätt förslösat och blivit en slav hos främlingar. Därför ropar jag högt till Dig: Jag har syndat emot Dig; tag emot mig, som du med öppen famn tog emot den förlorade sonen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Jag har blivit en slav under all ondska och i min galenskap har jag fallit ner inför demoner som uppväckt lidelser i mig; i mitt oförnuft har jag förlorat kontrollen över mig själv. Frälsare, himmelske Fader, ömka Dig över mig när jag tar min tillflykt till Din stora nåd.

Jag är fylld av alla skamliga ting och jag vågar inte se upp mot himlen. Ty i min dåraktighet har jag fallit och syndat. Men nu kommer jag tillbaka och ropar högt i djup ånger: Jag har syndat emot Dig; tag emot mig, alltets Konung.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Du är människornas hjälpare, alla kristnas säkra hopp, o rena Jungfru, och du är de frälstas tillflykt. Fräls mig genom Dina moderliga förböner och räkna bland dem som är värdiga det kommande livet.

Katabas

Profeten förutsåg Din födelse av en jungfru/ och ropade högt:/ Jag har hört ett budskap ifrån Dig och är förskräckt,/ ty från Teman och från det skuggrika berget/ har Du, Kristus, kommit.

SÅNG 5

Irmos

När natten är förliden kommer dagen,/ och ljuset har lyst för världen./ Därför prisar änglaskarorna Dig med lovsånger, o Herre.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Jag var fånge under främlingar, en landsflykting i fördärvets land, och full av skam. Men nu återvänder jag, nåderike Gud, och jag ropar till Dig: Jag har syndat.

Tag emot mig, himmelske Fader, i Din faderliga barmhärtighet när jag nu återvänder från det onda och förkasta mig icke i Din gränslösa nåd.

Ära var Fadern och Sonen och den helige Ande.

Oräkneliga gånger har jag väckt Din vrede, o Kristus, och jag vågar ej lyfta min blick upp i himlens höjd. Men medveten om Din barmhärtighet, nåderike Herre, ropar jag: Jag har syndat, var mig nådig och fräls mig.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Allheliga Jungfru, full av nåd, som har fött allas försonare, lätta på mina synders tunga börda genom dina böner.

Katavasia

När natten är förliden kommer dagen,/ och ljuset har lyst för världen./ Därför prisar änglaskarorna Dig med lovsånger, o Herre.

SÅNG 6

Frälsare, jag sitter fast i syndens djup/ och jag sjunker i livets stormande hav,/ men såsom Du befriade Jona från havsvidundret,/ befria även mig från mina lidelsers makt och fräls mig.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Jag sitter fast i syndens djup och mina överträdelsers stormar dränker mig. Styr mig, Kristus min Gud, till livets himmel och fräls mig, ärans Konung.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Jag var ödelagd av ondska när jag förslösade rikedomarna som Fadern gav mig, och nu har jag hamnat i fattigdom. Jag är full av skam och förslavad av fruktlösa tankar. Därför ropar jag till Dig som älskar mänskligheten: Hav förbarmande med mig och fräls mig.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Jungfru, du har fött Kristus vår Frälsare och Mästare, trots att jag i min fattigdom saknar allt gott, se mig ändå värdig frälsningen, o renaste Jungfru, att jag må prisa ditt majestät.

Katabas

Frälsare, jag sitter fast i syndens djup/ och jag sjunker i livets stormande hav,/ men såsom Du befriade Jona från havsvidundret,/ befria även mig från mina lidelsers makt och fräls mig.

Kontakion 3. tonen

På ett dåraktigt sätt har jag springande lämnat Din ära, o Fader, och förslösat alla rikedomar som Du hade gett mig. Därför ropar jag till Dig med den förlorade sonens ord: Jag har syndat inför Dig, barmhärtige Fader. Tag emot mig i min ånger och gör mig till av Dina drängar.

Ikos

Vår Frälsare undervisar oss varje dag med sin egen röst; låt oss därför lyssna till skrifterna som berättar om den förlorade sonen som än en gång blev vis och med tro lät oss följa det goda exemplet av hans ånger. Låt oss med ödmjuka hjärtan ropa till honom som känner alla hemligheter: Vi har syndat mot Dig, nåderike Fader, och vi är inte värdiga att någonsin mer kallas Dina barn. Men då Du av Din natur är full av kärlek till människan, tag emot mig som en av Dina drängar.

SÅNG 7

Irmos

Ynglingarna fröjdade sig i ugnen såsom keruber i himmelen  och ropade:/ Välsignad vare Du Gud,/ för att Du, i enlighet med Din sanning och Din dom, har låtit allt detta ske oss för våra synders skull,/ Du som storligen i alla tider lovprisats.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Jag olyckliga har gett mig själv under eländiga köttets lidelser och jag har helt blivit förslavad under demoner som uppväckt mina lidelser; jag har också blivit en främling för Dig som älskar mänskligheten. Men ropar jag med den förlorade sonens röst: jag har syndat, o Kristus, förskjut mig ej, ty Du ensam är nådefull.

Ära varde Fadern och Sonen och den helige Ande.

Jag ropar, jag har syndat, och jag vågar inte lyfta min blick upp i himlens höjd, o alltets Konung; ty i min dårskap har jag ensam väckt Din vrede genom att avvisa Dina bud. Men då Du är god, kasta mig icke ut ur Din närvaro.

För apostlarnas, profeternas, de heligas, martyrernas och de rättfärdigas förböner, o Kristus min Herre, förlåt mig alla överträdelser med vilka jag har väckt Din vrede i Din godhet, att jag i alla tider må sjunga Ditt lov.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

Gudaföderska, du är härligare än Kerubim och Serafim och alla himmelska härskaror. Bed med dem, o rena Jungfru, Honom som tog kött av dig, Gud Ordet av Fadern utan begynnelse, att vi alla skall räknas värdiga en evig välsignelse.

Katabas


Ynglingarna fröjdade sig i ugnen såsom keruber i himmelen  och ropade:/ Välsignad vare Du Gud,/ för att Du, i enlighet med Din sanning och Din dom, har låtit allt detta ske oss för våra synders skull,/ Du som storligen i alla tider lovprisats.

SÅNG 8

Irmos

Låt oss lovsjunga Honom,/ som fordom på Sinai berg,/ för Moses i den brinnande busken förebildat miraklet med jungfrun: låt oss i alla tider välsigna och högeligen prisa henne.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Av Din stora nåd har Du kommit ner på jorden för att i Din frivilliga fattigdom frälsa världen, fräls även mig i Din barmhärtighet, ty jag är fattig på alla goda gärningar.

Jag har rest långt från Dina bud och i yttersta fördärv har jag blivit en slav under bedragaren. Men nu återvänder jag som fordom den förlorade sonen: himmelske Fader, tag emot mig när jag faller ned inför Dig.

Vi välsignar Herren, Fadern, Sonen och den helige Ande.

Styrd av fördärvliga tankar är jag full av mörker och avskild från Dig, och jag har förlorat allt kontroll över mig själv, o nåderike Herre. Fräls därför när jag i ånger faller ned inför Dig.

Theotokion

Rena Gudsmoder, Du enda av de fallna upprättade, res upp mig, ty jag är helt och håller fördärvad och förödmjukad av allehanda synder.

Katabas

Låt oss lovsjunga Honom,/ som fordom på Sinai berg,/ för Moses i den brinnande busken förebildat miraklet med jungfrun: låt oss i alla tider välsigna och högeligen prisa henne.

SÅNG 9

Irmos

Vilket av jordens barn har någonsin sådant hört,/ eller vem har sådant sett,/ att en jungfru har burit ett barn i sitt sköte/ och fött det utan smärta?/ Detta under har dock skett Dig./ Dig rena Gudaföderska lovprisar vi.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Kristus, Frälsare, se mitt hjärtas ångest, se min omvändelse, se mina tårar. Förskjut mig icke! I Din barmhärtighet tag mig i Din famn! Räkna mig i de frälstas stora skara, att jag med lovsånger må prisa Din nåd!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Som en tjuv ropar jag till Dig: tänk på mig. Som publikanen ser jag ner i marken och slår mig för mitt bröst och säger: var mig nådig. Befria mig, förlorade son från all ondska, Du konung som förbarmar Dig över alla, att jag må prisa Din gränslösa barmhärtighet.

Sucka min själ, du helt fördärvade, och ropa högt till Kristus: Herre, Du som frivilligt för min skull har blivit fattig, jag saknar alla goda gärningar i min fattigdom: gör mig rik genom Din överflödande välsignelse, ty Du ensam är full av kärlek och nåd.

Kärleksfulle Herre, en gång har Du fröjdat Dig över den förlorade sonens frivilliga återvändande: fröjda Dig nu över mig, hur fördärvad jag än må vara: öppna Din heliga famn för mig, att jag frälst må lovsjunga Din gränslösa barmhärtighet.

Theotokion

Jag ber dig, Jungfru, att Du med Dina ljusa förböner må upplysa mina noetiska ögon som förmörkats  av ondskan, och att du må leda mig in på botens stigar. Så skall jag tillbörligt prisa dig, ty Ordet, som icke kan uttalas, har genom dig blivit kött.

Katabas

Vilket av jordens barn har någonsin sådant hört,/ eller vem har sådant sett,/ att en jungfru har burit ett barn i sitt sköte/ och fött det utan smärta?/ Detta under har dock skett Dig./ Dig rena Gudaföderska lovprisar vi.

Expostilarion enligt oktoechos och sedan:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
 
Din nåds rikedom, som Du har skänkt mig, har jag i mitt fördärv i synd förslösat; utan all mening har jag lämnat mitt sanna hem och som en förlorad son har jag i bedrägerier bland demonerna
förslösat alla mina ägodelar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Ytterligare ett expostilarion

Jag har förslösat och gjort mig av med alla Dina rikedomar, o Herre, och i mitt elände har jag blivit de onda andarnas tjänare. Men, barmhärtige Frälsare, ömka Dig över den förlorade sonen, rena mig från min smuts och giv mig åter Ditt rikes dräkt.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Theotokion

Heliga Guds Jungfru, Guds moder, apostlarna, martyrernas, profeternas och de heligas stolthet och ära, förvärva Din sons och Herres ynnest mot oss dina tjänare, när Han skall sätta sig till doms över varje människa och döma alla efter deras förtjänst.

Fem uppståndelsestichirer enligt oktoechos och sedan följande tre stichirer från Triodion.

TON 2

Jag kommer inför Dig med en förlorade sonens rop: jag har syndat inför Dig, nådefulle Herre; jag har förslösat din nåds rikedomar. Men tag emot mig i min ånger och fräls mig, Frälsare.

Anslutande vers:
Herre, grip in! Gud, höj din hand, glöm inte de förtryckta! (Ps 9:33)


TON 4

Som den förlorade sonen kommer jag nådefulle Herre till Dig. Jag har förslösat hela mitt liv i främmande land; jag har gjort mig av med de rikedomar Du gav mig, o Fader. Tag emot mig i min ånger, o Gud, och var mig nådig.

Anslutande vers:
Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. (Ps 9:2)


TON 8

Som den förlorade sonen har jag förslösat alla de ägodelar som Fadern har givit mig; jag har gjort mig av mig allt och nu är jag utblottad bland ett folk av onda invånare. Jag orkar inte längre leva bland dem, utan jag återvänder medan jag ropar till Dig, nådefulle Fader: jag har syndat mot himlen och inför Dig, jag är inte längre värd att kallas Din son: gör mig till en av Dina drängar, o Gud, och var mig nådig.

Ära vare  Fadern och Sonen och den helige Ande.

TON 6

Kärleksfulle Fader, jag har rest bort ifrån Dig, men förskjut mig icke, förkasta mig icke från Ditt rike. Den onde anden har strimlat mig och tagit alla mina ägodelar; jag har som den förlorade sonen förslösat den nåd Du förlänat min själ. Men nu har jag stått upp och återvänt, och till Dig ropar jag högt: gör mig till en av dina drängar. För min skull har Du sträckt ut Dina syndfria händer på korset för att slita mig från det onda vilddjuret och för att än en gång klä mig i min första dräkt, ty Du ensam är full av nåd.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Min själ prisar storligen Herren…

Stora doxologin
Två ektenier
Avslutning


Översättning: f. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten