.gudstjänsten

Domssöndagen

I Vigilian 

Aftongudstjänsten

ANROPANDE STIKHIRER

Utöver de vanliga stikhirerna i åttatonsboken sjunges följande ur Stora Fastans Triodion:


Anslutande vers:
Min själ väntar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel! (Ps. 130:6-7)
 
När Du, den mest rättfärdige domaren, sittande på Din härlighetstron, kommer för att döma,/ när den förfärliga strömmen av eld framför Din tron kommer brusande kommer att dra allt till sig,/ när de himmelska makterna kommer att vara framför Dig,/ och människorna, var och en bävande för sina gärningars skull, står inför domen,/ skall vi i andäktig tro bedja Dig,/ nåderike Kristus, att Du då måtte förbarma Dig över oss/ och räkna oss värdiga att komma samman med de frälsta. (Dan.7:9-10)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

8 tonen

När tronerna ställs fram och böckerna öppnas,/ när Gud sätter sig till doms,/ vilken fruktan skall då icke födas!/ När änglarna i fruktan står inför Honom/ och strömmen av eld brusar,/ vad skall vi människor då ta oss till, ty vi är skyldiga till många synder?/ Och när vi hör Herren kalla sin Faders välsignade till riket/ och befaller syndarna att gå till sitt straff,/ vem skall då bestå ut inför Hans röst?/ Men Du, ende människoälskande Frälsare,/ Evigheternas Konung,/ omvänd mig genom ånger till bot/ och förbarma Dig över mig, innan slutet kommer!

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Stikhir till Gudaföderskan som vanligt, dogmatikon

Litia 7. tonen

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

När vi nu fått kunskap om Herrens bud låt oss handla därefter:/ Låt oss ge de hungrande att äta och de törstande att dricka,/ låt oss klä de nakna, låt oss ta emot de hemlösa i våra hem,/ låt oss gå och trösta de sjuka och de fångna,/ så att Han, som skall komma för att döma hela jorden, må säga till oss:/ Kom, min Faders välsignade, ta i besittning det rike,/ som är berett åt er!

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Ilande söker vi, av jorden födda, vår trygghet hos dig, o härskarinna och vi ropar:/ befria oss, o Gudaföderska, du vårt hopp, från våra oräkneliga synder/ och fräls våra själar!

Aposticha

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Ve mig i min själs mörker!/ Hur länge skall du, min själ, låta bli att avstå dina laster?/ Hur länge skall du förbli sorglös?/ Varför betänker du inte dödens förskräckande stund?/ Varför darrar du inte när du betänker Frälsarens förfärande domstol?/ Vad skall du då svara?/ Hur skall du kunna försvara dig själv?/ Ditt beteende vittnar emot dig./ Dina gärningar kommer emot dig som dina domare./ Ve dig min själ!/ Tiden är kommen./ Skynda att i tro ropa:/ Herre, jag har syndat,/ jag har syndat emot dig./ Men du o människoälskande!/ Jag känner din nåd./ Gode Herde!/ För Din stora barmhärtighets skull driv mig icke bort från Din högra sida!

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Oförmälda brud, du som på ett ofattbart sätt födde Gud,/ du Gud, den Högstes, moder!/ Du den allrarenaste, du som gav alla rening från synderna,/ tag emot dina tjänares böner!/ Och när du nu har hört våra andäktiga rop,/ bed om frälsning för oss alla!

Tropar 4. tonen

Gläd dig, Guds moder, Jungfru, Maria, full av nåd!/ Herren är med dig./ Välsignad var du bland kvinnor,/ och välsignad vare din livsfrukt,/ty du har fött våra själars Frälsare. (3 ggr)

Morgongudstjänsten

I morgongudstjänsten efter evangeliet:

Sedan vi skådat Kristi uppståndelse…

8. tonen

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande

”Ångerns dörrar öppna för mig, o Livgivare, ty tidigt om morgonen ilar min ande till Ditt heliga tempel, min ande som bär min kropps orena tempel. Men rena Du det, o Nåderike, med Din barmhärtiga nåd.”
 
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

”Led mig in på frälsningens stig, o Gudaföderska, ty med skamliga synder har jag orenat min själ och i sorglöshet har jag förslösat hela mitt liv. Men befria mig du från all min orenhet genom dina förböner.”

6. tonen

”När jag tänker på mina synders myckenhet, darrar jag olyckliga av rädsla för den förfärliga domens dag. Men i förlitan på Din barmhärtiga nåd, ropar jag till Dig som David: Förbarma Dig över mig, o Gud, genom Din stora nåd.”

Dessa sjunger man från Publikanens och fariséens söndag till femte söndagen i fastan.

Kanon

Utöver söndagens kanon sjunges ur triodion följande i 6. tonen

Irmos 2

Min Hjälpare och Beskyddare har blivit mig till frälsning./ Han är min Gud, och jag ärar Honom,/ min faders Gud;/ jag vill sjunga till Hans ära, ty högt är Han upphöjd. (2 Mos. 15:1,2).

Anslutande vers:
Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

När jag betänker Din förfärliga dag, som med ord inte kan beskrivas, darrar jag av fruktan och med bävan ser jag Dig redan sitta på Din tron för att döma levande och döda, Min Gud som allt förmår!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Gud, när Du kommer omgiven av tiotusentals och tusentals änglar och himmelska andemakter, låt även mig, odugliga och eländiga, komma emot Dig på skyarna! (1 Tess. 4:17).

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Kom, min själ, tag emot den dagen och den stunden, när Gud skall komma synlig. Gråt och klaga, att du på prövningens dag må visa dig vara ren.

Irmos 3

Befäst, o Kristus,/ mitt hjärta som snavat/ på Dina budords orubbliga klippa,/ ty Du ensam är helig och Herre.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!
 
Förbarma Dig över mig, Herre, jag ropar till Dig, förbarma Dig över mig då Du kommer med Dina änglar för att ge var och en efter Hans gärningar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Herre, hur skall jag kunna stå inför Din dom och Din vrede, som ingen kan avvända, eftersom jag inte har lytt Dina bud! Men förbarma Dig över mig, o förbarma Dig över mig i domens stund!

Irmos 4

När profeten fick höra talas om Din ankomst, Herre, blev han förskräckt,/ över att Du vill födas av en jungfru och uppenbara Dig för människorna, och han sade:/ jag hörde budskapet om Dig och blev förskräckt./ Ära vare Din makt, o Herre!

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Din dom är omutlig, Ditt domslut kan inte förbländas av talekonst, det kan försvarsadvokaternas försäkran inte vilseföra, vittnens vittnesmål kan inte stå emot sanningen, ty Du, Gud, vet allt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Min Kristus, Du som är Ordet, låt mig icke hamna i gråtens land, låt mig icke få se mörkrets plats, låt inte mina händer och fötter bindas och låt mig icke kastas ut ur bröllopssalen, trots att jag, eländiga, så svårt har smutsat oförgänglighetens klädnad.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

När Du, som älskar oss människor, dömer världen och skiljer syndarna från de rättfärdiga, tag emot mig som ett av Dina får och skilj mig från getterna så att jag må höra Din välsignade röst.

Irmos 5

Jag beder Dig, människoälskande Gud,/ upplys även mig och led mig på Dina budords stig,/ när jag bittida, från nattens timmar sökr Dig,/ och lär mig att uppfylla Dina bud!

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Styresman och överhuvud är där tillsammans, rik och fattig, stor och liten är lika mycket värda. Ve var och en som då icke har berett sig för domen!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Lindra, låt vara och förlåt, Herre, mina synder, som jag begått mot Dig, och döm mig icke inför änglarna till elden och skammen som aldrig skall få ett slut!

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Förbarma Dig, förbarma Dig, Herre, över Din skapelse! Jag har syndat. Förlåt mig, ty Du allena är ren till Din natur och ingen annan än Du är fri från syndens smuts.

Irmos 6

Jag ropade av allt hjärta till den barnmhärtige Gud,/ och Han hörde min röst/ från dödsrikets djup/ och ledde mig liv ut ur förgängelsen.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Där var styresman och överhuvud tillsammans, fattig och rik; varken far eller mor kan hjälpa dig, min själ, ingen broder kan heller frölossa sin broder från domen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Herre, låt mig icke få höra att Du driver mig bort ifrån Dig och säger: ”Tag det som du har förtjänat, gå bort till de förbannades skara”, utan att jag måtte höra den röst som de rättfärdiga önskar höra.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Herre, förlossa mig från dödsrikets portar, från det djupa mörkret, som är utan ljus, från de dödas plats och från elden som aldrig skall släckas och från varje annat evigt straff.

Kontakion 1. tonen

När Du, o Gud, i herrlighet kommer till jorden/ och alla darrar av fruktan,/ när vågor av eld rullar framför Din tron, där Du sitter till doms/ och när böckerna öppnas och de hemliga tingen avslöjas,/ befria mig då, o rättfärdige Domare från den eld som inte skall släckas/ och gör mig värdig att stå på Din högra sida.

Irmos 7

Vi har syndat och gjort orätt,/ vi har varit onda inför Dig,/ vi har inte haft i åtanke, ej heller har vi gjort det,/ som Du har befallt oss;/ men förskjut oss icke för alltid,/ o våra fäders Gud! (Dan. 9:5-6)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Låt oss falla ned inför Gud, ni troende, låt oss gråta före domen, när himlarna skall försvinna, stjärnorna falla mer och när jorden skall darra, att våra fäders Gud ända till slutet måtte vara oss nådig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Omutlig är rannsakningen och förfärlig är domen där, varest Domaren är sann, där det inte finns någon mutad partiskhet. Men förbarma Dig över mig, Herre och befria mig från all Din förfärliga vrede.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Min själ, gör bättring, öppna Dina hemliga saker; tala till Gud, som vet allt. Du ende Frälsare, Du känner mina hemligheter! Därför sjunger jag med David: var mig nådig i Din godhet!

I liturgien

Prokimen 3. tonen:
Vår Herre är stor och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns. (Ps. 147:5)

Anslutande vers:
Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud, det är ljuvligt; lovsång höves oss. (Ps. 147:1)

Kommunionshymn:
Loven Herren från himmelen, loven Honom i höjden! (Ps. 148:1)

Jublen i Herren, I rättfärdige! Lovsång höves de redliga. (Ps. 33:1)

Översättning: f. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten