.gudstjänsten

Pravilo

Lilla sena aftongudstjänsten

Präst Välsignad vare vår Gud städse, nu och alltid och i evigheternas evighet.

Läsare  Amen.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Himmelske konung, Tröstare, Du sanningens Ande, Du som är allestädes närvarande och uppfyller allt, det Godas Skatt, O Du, Livgivare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont, och fräls, O Gode, våra själar.

Helige Gud, helige Starke, helige Odödlige, förbarma Dig över oss.(3)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss.
Herre, rena oss från våra synder.
Härskare, förlåt oss våra överträdelser.
Helige, kom till oss och hela våra krankheter, för Ditt namns skull.

Herre, förbarma Dig! (3)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde Ditt namn;
tillkomme Ditt rike,
ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Präst Ty riket är Ditt och makten och härligheten, Fader, Son och helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Läsare Amen.

Herre, förbarma Dig.(12)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Kom, låt oss tillbedja Gud, vår Konung.
Kom, låt oss tillbedja och nedfalla inför Kristus, vår konung och Gud.
Kom, låt oss tillbedja och nedfalla inför Kristus själv, vår Konung och Gud.

Psalm 51
Gud, var mig nådig efter Din godhet, utplåna mina överträdelser efter Din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning, och rena mig från min synd.
Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig.
Mot Dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i Dina ögon; på det att Du må finnas rättfärdig i Dina ord och rättvis i Dina domar.
Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig.
Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.
Skära mig med isop, så att jag varder ren; två mig, så att bliver vitare än snö.
Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben som Du har krossat få fröjda sig.
Vänd bort Ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig icke från Ditt ansikte, och tag icke Din helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få fröjdas över Din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.
Då skall jag lära överträdarna Dina vägar, och syndarna skola omvända sig till Dig.
Rädda mig undan blodstider, Gud, Du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över Din rättfärdighet.
Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna Ditt lov.
Ty Du har icke behag till offer, eljest skulle jag giva Dig sådana; till brännoffer har Du icke lust.
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall Du, Gud, icke förakta.
Gör väl mot Sion i Din nåd, bygg upp Jerusalems murar.
Då skall Du undfå rätta offer, som behaga Dig, brännoffer och heloffer; då skall man offra tjurar på Ditt altare.

Psalm 70
Gud, kom till min räddning; Herre, skynda till  min hjälp.
Må de komma på skam och varda utskämda, som stå efter mitt liv; må de vika tillbaka och blygas, som önska min ofärd.
Må de vända tillbaka i sin skam som säga: ”Rätt så, rätt så!”
Men alla de som söka Dig må fröjdas och vara glada i Dig; och de som åstunda din frälsning säge alltid: ”Lovad vare Gud!”
Jag är betryckt och fattig; Gud, skynda till mig. Min hjälp och min befriare är Du; Herre, dröj icke.


Psalm 143
Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, svara mig i Din rättfärdighet, för Din trofasthets skull.
Och gå icke till doms med Din tjänare, ty inför Dig är ingen levande rättfärdig.
Se, fienden förföljer min själ, han trampar mitt liv till jorden; han lägger mig i mörker såsom de längesedan döda.
Och min ande försmäktar i mig, mitt hjärta är stelnat i mitt bröst.
Jag tänker på forna dagar, jag begrundar alla Dina gärningar, Dina händers verk eftersinnar jag.
Jag uträcker mina händer till Dig: såsom ett törstigt land längtar min själ efter Dig.
Herre, skynda att svara mig, ty min ande förgås; dölj icke Ditt ansikte för mig, må jag ej varda lik dem som farit ned i graven.
Låt mig bittida förnimma Din nåd, ty jag förtröstar på Dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till Dig upplyfter jag min själ.
Rädda mig från mina fiender, Herre; hos Dig söker jag skygd.
Lär mig att göra Din vilja, ty Du är min Gud; Din gode ande lede mig på jämn mark.
Herre, behåll mig vid liv för Ditt namns skull; tag min själ ut ur nöden för Din rättfärdighets skull.
Utrota mina fiender för Din nåds skull, och förgör alla dem som tränga min själ; ty jag är Din tjänare.

Stora lovsången 
Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, bland människor till vilka Han har behag! Vi lovar Dig, vi välsignar Dig, vi tillber Dig, vi ärar Dig och vi  tackar Dig för Din stora ära!

O, Herre Konung, himmelske Gud, Fader, Allsmäktig! O, Herre, Du enfödde Son, Jesus Kristus och Du helige Ande!

O, Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son, Du som borttager världens synd, förbarma Dig över oss!

Du, som borttager världens synd, tag emot våra böner! Du, som sitter på Faderns högra sida, förbarma Dig över oss, ty Du allena är helig, Du allena är Herre, Jesus Kristus, till Guds Faderns ära. Amen.

Var dag välsignar jag Dig och lovar Ditt namn alltid och i evighet.

Herre, Du är vår tillflykt från släkte till släkte! Jag sade: Herre, förbarma Dig, hela min själ, ty jag har syndat emot Dig. Herre, jag flyr till Dig: Lär mig att uppfylla Din vilja, ty Du är min Gud, ty hos Dig är Livets källa; i Ditt ljus ser vi ljus. Låt Din nåd förbli hos dem som känner Dig!

Giv, Herre, att vi denna kväll må bevaras från synd! Välsignad är Du, våra fäders Gud, och prisat och upphöjt är Ditt namn i evighet. Amen.

Din nåd vare över oss, Herre, såsom vi hoppas på Dig! Prisad vare Du, Allsmäktige, giv mig insikter i Dina bud! Lovad vare Du, Helige, upplys mig med Dina bud!

Herre, Din nåd varar i evighet; förskjut icke Dina händers verk! Dig tillkommer lovsång och tack; Dig tillkommer ock äran - Fader, Son och helig Ande - nu och alltid och i evighet. Amen.


Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, Skapare av himmel och jord och allt vad synligt och osynligt är.

Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid; ljus av ljus, sann Gud av sann Gud; född och icke skapad; av samma väsen som Fadern; på Honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige  Ande av jungfrun Maria och blivit människa; Som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda; på vilkens Rike icke skall varda någon ände.

Och på den helige Ande, Herren och Livgivaren som utgår av Fadern: på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna.

Och på en enda helig allmännelig och apostolisk Kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

(Före nattvard Metalepsis kanon, Ortodox bönbok 118-128)

(Jesusbönen, akathistos eller helgonkanon)

Sannerligen är det tillbörligt att prisa Dig salig, O Gudaföderska, Du evigt saliga och helt otadliga, Du vår Guds moder. Ärorikare än Kerubim och utan jämförelse mer prisad än Serafim, Du som utan att förtäras födde Gud, Ordet, Du som är Gudaföderska, vi prisar Dig.

Helige Gud, helige Starke, helige Odödlige, förbarma Dig över oss.(3)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss.
Herre, rena oss från våra synder.
Härskare, förlåt oss våra överträdelser.
Helige, kom till oss och hela våra krankheter, för Ditt namns skull.

Herre, förbarma Dig!(3)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde Ditt namn;
tillkomme Ditt rike,
ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Präst Ty riket är Ditt och makten och härligheten, Fader, Son och helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Läsare Amen.

Månd. Troparion 4. tonen
Härförare av de himmelska krafterna! Vi ovärdiga vänder oss alltid i trägna böner till Er: Beskydda oss med Era böner och göm oss under Er äras osynliga vingar! Andäktigt faller vi ned inför Er och beder: Befria oss från all nöd, O Ni härskare över de himmelska krafterna.

Tisd. Troparion 2. tonen
Den rättfärdiges minne firas med lovsånger, men för Dig, o förelöpare, är Herrens vittnesbörd nog, ty Du visade Dig i sanning vara den ädlaste av alla profeter, i det att Du blev värdig att i floden döpa Honom, som Du förkunnat. Efter att Du kämpat för sanningen ända till döden, förkunnade Du därför med glädje även för dem i dödsriket om Gud som blivit kött, och som borttager världens synd och ger oss en stor nåd.

Onsd. Troparion 1. tonen
Fräls, Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel. Giv Din församling seger över fienderna och beskydda Ditt rike med Ditt kors.

Torsd. Troparion 3. tonen
O, heliga apostlar, bed vår nådefulle Gud, att Han måtte lösa våra själar från synden.

Fred. Troparion 1. tonen
Fräls, Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel. Giv Din församling seger över fienderna och beskydda Ditt rike med Ditt kors.

Lörd. Troparion 8. tonen
O, Du ende Skapare, som med Din vishets djup uträttar allt i Din människokärlek, och giver alla vad de behöver, Du, O Herre, led Dina tjänares själar till vila, ty till Dig har de satt sitt hopp, till Dig, vår Skapare, Danare och vår Gud.

Troparion 2. tonen
Apostlar, martyrer och profeter, överherdar, heliggörare och rättfärdiga, Ni som har kämpat den goda kampen och bevarat tron, Ni som har frimodighet inför Frälsaren, vi ber om Edra förböner, att Han måtte frälsa våra själar.

Templets troparion 7. tonen
O Kriste vår Gud, Du blev förklarad på berget och uppenbarade så Din härlighet för Dina lärjungar, efter deras andliga mognad. Må Ditt eviga ljus upplysa även oss, syndare, för Gudaföderskans förböners skull. Ära vare Dig, som ger oss ljus.

Såsom apostlarnas jämlikar och de slaviska ländernas lärare, Sirillus och Methodios, Ni Guds visa, Bed alltets härskare, att Han måtte befästa alla slaviska folk i rätt tro och endräkt, ge världen fred och frälsa våra själar.

Vi flyr till Dig som till en hälsokälla, O Amvrosij, vår fader. Du har i sanning lett in oss på frälsningens väg. Du har beskyddat oss från fara och skada genom Dina förböner. Du har tröstat oss i våra lidanden till kropp och själ. Men Du har lärt oss än mer genom Din ödmjukhet, Ditt tålamod och Din kärlek. Bed till Kristus, som älskar människorna, och till Hans moder, som brinnande ber för oss, om frälsning för våra själar.

Följande troparion 4. tonen (Helgdagar läses i stället helgdagens kontakion)
O våra fäders Gud! Du handlar alltid med oss efter Din barmhärtighet; tag icke Din barmhärtighet ifrån oss, utan led i frid våra liv för våra bedjande fäders skull!

Troparion 4. tonen
Din församling, klädd såsom i purpur och vackert tyg - världens alla martyrer - ropar genom dem till Dig, O Kristus Gud: Giv Ditt folk Din nåd från ovan, skänk Ditt rike fred och våra själar Din barmhärtighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Kontakion, olika toner
Led, O Kriste, Dina tjänares själar till vilan hos de heliga, där ingen smärta, ingen sorg, inga suckar finns, men liv förutan ände.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

För alla heliga människors och för Gudaföderskans förböners skull, giv oss Herre, Din frid och förbarma Dig över oss, Du som alltid är nådig.

Herre, förbarma Dig! (40)

O Kristus Gud, som i alla tider och i varje stund tillbedes och äras såväl i himmelen som på jorden. Du långmodige, högst nådige, barmhärtige, som älskar de fromma och förbarmar Dig över syndare och kallar alla till frälsning med löfte om kommande gåvor, - Herre, tag själv emot även våra böner denna stund och led våra liv på Dina budords vägar, helga vår själ, rena vår kropp, styr våra tankar, rena vårt andliga sinne och befria oss från all sorg, ondska och allt lidande; omringa oss med Dina heliga änglar, för att vi i skydd av deras härskara och under deras ledning måtte nå trons enhet och fatta deras härlighet, som vi inte kan nalkas, ty välsignad vare Du i evighet. Amen.

Herre, förbarma Dig! (3)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ärorikare än Kerubim och utan jämförelse mer prisad än Serafim, Du som utan att förtäras födde Gud, Ordet, Du som är Gudaföderska vi prisar Dig.

Herre, förbarma Dig! (3)

I Herrens namn välsigna, O Fader!

Präst Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste, vår Gud, förbarma Dig över oss.

Läsare Amen.

Bön till Gudaföderskan
O Du oskyldiga, rena, som ej vet av fördärv, du fläckfria, heliga Jungfru, Guds brud - Härskarinna, som på ett förunderligt sätt förenat Gud Ordet med människan och så förenat vårt släktes förskjutna natur med himmelska väsen. Du enda hopp för dem som intet hopp har och Du de kämpandes hjälp, en villig försvarare av dem som skyndar till Dig, Du som är alla kristnas trygghet! Hys inte motvilja mot mig, som står under förbannelse, och som med grova tankar, ord och gärningar gjort mig själv ovärdig och som genom lättsinnighet blivit en slav under livets njutning, utan förbarma Dig i kärlek över mig syndare, Du som är moder till vår människoälskande Gud; tag också emot mina böner som jag frambär till Dig med orena läppar. Använd Dig av Din moderliga frimodighet och bed Din Son, vår Herre i makt, att Han måtte öppna sitt kärleksfulla och av barmhärtighet flödande hjärta även för mig och att Han därvid måtte glömma mina oräkneliga synder och vända mig till bot och leda mig till att lydigt och ordentligt uppfylla hans bud. Var alltid nära mig, Du barmhärtiga, nådiga, Du som älskar det goda, var min milda försvarare och hjälpare i detta livet. Beskydda mig från motståndarens angrepp och led mig till frälsning. Beskydda min eländiga själ när jag går bort och fördriv de onda andarnas mörka syner långt bort och befria mig från den eviga plågan på den förfärliga domens dag och gör mig sålunda till arvinge av Din Sons - vår Guds outsägliga ära. Förläna, O min Härskarinna, Du allraheligaste Gudaföderska, att jag måtte nå den äran genom Dina förböner och genom Ditt försvar och genom Din enfödde Sons - vår Herres, vår Guds och vår Frälsares - Jesu Kristi nåd och människokärlek. Honom och Hans evige Fader och den allra heligaste, gode och livgivande Ande tillkommer all slags ära, lov och tillbedjan nu, alltid och i evighet. Amen.

Bön till Jesus Kristus
Giv oss, O Herre, vila till kropp och själ när vi nu går för att sova, och bevara oss för syndens dystra sömn och för all mörk och nattlig njutning. Dämpa angreppen från våra begärelser och passioner, släck den onde andens brinnande pilar, som han listigt har riktat mot oss, håll tillbaka vårt kötts uppror och bedöva alla nedriga och kroppsliga begär i oss. Och giv oss, O Gud, ett vaket andligt sinne, rena tankar, ett nyktert hjärta och en lätt sömn - fri från all satanisk strävan. Väck oss så att vi, stärkta i att hålla Dina bud, medvetna och alltid fast ihågkommande Din dom, står upp när tiden är inne för bön. Förläna oss att under natten tjäna Dig genom att  lovsjunga, upphöja och tacka Ditt allra ärofullaste och ädlaste namn, O Fader, Son och helig Ande nu, alltid och i evighet. Amen.

Du högt lovade eviga jungfru, Kristi vår Guds Moder, frambär våra böner inför Din Son - vår Gud -, att Han måtte frälsa våra själar genom Dig.

Jag sätter allt mitt hopp till Dig, O Guds Moder, beskydda mig under Ditt tak!

Fadern är mitt hopp, Sonen min trygghet och den helige Ande mitt beskydd

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Herre, Förbarma Dig! (3)

Prästen vänder sig mot församlingen.

Präst Välsigna mig, heliga fäder, bröder och systrar och förlåt mig, syndare, alla mina svagheter.

Folket Gud förlåte Dig, helige Fader!

Prästen Låt oss bedja för vårt statsöverhuvud och för hela riksdagen.
Herre, förbarma Dig!
För vår patriark Bartholomeos och för vår ärkebiskop Gabriel. 
Herre, förbarma Dig!
För dem som hatar oss och för dem som älskar oss.
Herre, förbarma Dig!
För dem som förbarmar sig över oss och tjänar oss.
Herre, förbarma Dig!
För dem som bett oss ovärdiga om förböner.
Herre förbarma Dig!
Om frihet för de fångna.
Herre, förbarma Dig!
För våra frånvarande fäder, bröder och systrar.
Herre, förbarma Dig!
För de resande.
Herre, förbarma Dig!
För de sjuka.
Herre, förbarma Dig!
Låt oss bedja om en riklig skörd.
Herre, förbarma Dig!
För alla rättroende kristnas själar.
Herre, förbarma Dig!
Låt oss bedja för dem som byggt och prytt denna kyrka.
Herre, förbarma Dig!
Låt oss ära minnet av de fromma regenterna.
Herre, förbarma Dig!
Minnet av vår Kyrkas biskopar och välgörare.
Herre, förbarma Dig!
Låt oss ära minnet av alla våra avsomnade förfäder, fäder, mödrar, bröder och systrar som vilar här och överallt. Låt oss bedja för dem!

Herre, förbarma Dig! (3)

Präst Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste, vår Gud, förbarma Dig över oss.

Alla Amen!

Läsare Förlåt, O människoälskande Herre, dem som hatar oss eller gör fel mot oss. Mot välgörarna gör väl. Giv våra bröder och anhöriga bönesvar, som är dem till salighet och giv dem det eviga livet. Kom till de sjuka och skänk dem hälsan som en gåva. Styr dem som reser till havs. Res med de resande. Strid för vår överhet.

Giv dem syndernas förlåtelse som tjänar eller förbarmar sig över oss. För Din stora nåds skull förbarma Dig över dem som bett oss ovärdiga att bedja för dem. Minns, Herre, våra avsomnade fäder, mödrar och syskon och giv dem vila där, varest Ditt ansiktes ljus kan skådas. Minns, Herre, våra fångna bröder och systrar och befria dem från all olycka. Minns, Herre, gåvogivare och välgörare i Dina församlingar och uppfyll deras böner, som är dem till salighet och giv dem det eviga livet. Minns, Herre, även oss, underdåniga, syndiga och oansenliga tjänare och upplys själens ögon och andens sinne med Din vishets ljus och led oss in på Dina buds vägar, för vår allrarenaste Härskarinnas, Gudaföderskans och den eviga jungfrun Marias och alla heliga människors förböners skull, ty Du är välsignad i evighet. Amen.

Alla Bevara, O Herre, vår heligaste fader, den ekumeniske patriarken Bartholomeus, vår ärevördige fader, ärkebiskop Gabriel, vår konung, vårt folk och alla ortodoxa kristna i många år!


Övers. bearb. F. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten