.gudstjänsten

Morgonbön
av Elder Sophrony


Evige Konung, Du som är utan början och utan slut, Du som fanns före allting, Du min skapare, som har kallat alla från icke-varat till livet; välsigna den här dagen som Du i Din outgrundliga godhet har givit mig. Hjälp mig, genom Din välsignande kraft, att varje stund denna dag, tala och handla till Din ära, i Din fruktan, enligt Din vilja, med en ren ande, med ödmjukhet, tålamod, kärlek, mildhet, frid, mod, vishet och bön – ständigt uppmärksam på Din närvaro.

Ja, Herre; förbarma Dig över mig och led mig genom den Helige Ande, i varje ord och gärning, och förläna mig att få vandra genom livet i Din åsyn utan vacklande, i enlighet med Din rättfärdighet som Du har uppenbarat för oss, så att inte min syndabörda växer.

O Herre, stor i nåd, skona mig som förgås av synd, dölj inte Ditt ansikte för mig. Och när min förvrängda vilja leder mig in på andra vägar, förskjut mig inte, min Frälsare, utan tvinga mig tillbaka till Din heliga väg.

O Du som är god och för vilken allas hjärtan är öppna, Du ser min fattigdom och min dåraktighet, min blindhet och min oduglighet, men Du ser också mitt hjärtas lidande och min själs suckar. Därför bönfaller jag Dig: hör mig i min olycka och fyll mig med Din kraft från ovan. Upprätta mig som är förlamad av synd, och befria mig som är förslavad under passioner. Hela mig från varje undangömt sår. Rena mig från varje fläck i kropp och ande. Bevara mig från varje invärtes och utvärtes impuls som misshagar Din blick och skadar min nästa.

Jag bönfaller Dig: gör mig stadig längs Dina budords vägar och bevara mig, ända till mitt sista andetag, från att avvika från den av Dig upplysta vägen, så att Dina bud förblir det enda rättesnöret för mig här i livet och i evigheten.

O Gud, min Gud, jag erkänner min synd, förskjut mig inte. Fördriv mig inte bort från Din närhet trots min arrogans och fräckhet, utan led mig genom Din kärleks kraft längs den väg Du vill att jag ska gå. Hjälp mig att älska Dig som Du har befallt – av hela mitt hjärta, med hela min själ, med hela min kraft och med hela mitt förstånd.

Ty Du allena är min beskyddare och min försvarare. Din är äran och Dig tillber jag.
Amen

Förläna mig att lära känna Din sanning innan jag ska skiljas från detta livet. Låt mig få leva tills jag kan ge Dig sann ånger. Tag mig inte härifrån för tidigt, och när det behagar Dig att avsluta mitt liv, låt mig då få en förvarning så att jag kan förbereda min själ att träda fram inför Dig. Var med mig då Herre, på min stora och heliga dag, och förläna mig Din frälsnings glädje. Rena mig från medvetna och omedvetna synder, från all ondska som finns dold i mig; och när jag står inför Din förskräckande domstol, fria mig, Herre, i Ditt domslut.
Amen

 Ur boken ”Hesychia and Theology “av Metropolit av Nafpaktos Hierotheos (Vlachos)

Översatt från engelska av Liselott Tano under Stora Fastan 2012

 

Eternal King without beginning, Thou that art before all worlds, my Maker, Who hast summoned all things from non-being into this life: bless this day that Thou of Thine inscrutable goodness dost give unto me. By the power of Thy blessing enable me at all times in this coming day to speak and act for Thee, to Thy glory, in Thy fear, according to Thy will, with a pure spirit, with humility, patience, love, gentleness, peace, courage, wisdom and prayer, aware everywhere of Thy presence.

Yea, Lord, of Thine immense mercy, lead me by Thy Holy Spirit into every good work and word, and grant me to walk all my life long in Thy sight without stumbling, according to Thy righteousness that Thou has revealed to us, that I may not add to my transgressions.

O Lord, great in mercy, spare me who am perishing in wickedness; hide not Thy face from me. And when my perverted will would lead me down other paths, forsake me not, my Savior, but force me back to Thy holy path.

O Thou Who art good, unto Whom all hearts are open, Thou knowest my poverty and my foolishness, my blindness and my uselessness, but the sufferings of my heart and the sighs of my soul are also before Thee. Wherefore I beseech Thee: hear me in my affliction and fill me with Thy strength from above. Raise me up who am paralysed with sin, and deliver me who am enslaved to the passions. Heal me from every hidden wound. Purify me from all taint of flesh and spirit. Preserve me from every inward and outward impulse that is unpleasing in Thy sight and hurtful to my brother-man.

I beseech Thee: establish me in the path of Thy commandments and to my last breath let me not stray from the light of Thine ordinance, that Thy commandments may become the sole law of my being in this life and in eternity.

O God, my God, I plead with Thee for many and great things, do not disregard me. Cast me not away from Thy presence because of my presumption and boldness, but by the power of Thy love lead me in the path of Thy will. Grant me to love Thee as Thou hast commanded, with all my heart, and with all my soul, and with all my mind, and with all my strength: with all my being.

For Thou alone art the holy protection and all-powerful defender of my life, and unto Thee I ascribe glory and offer my prayer.
Amen

Grant me to know Thy truth before I depart this life. Maintain my life in this world until I may offer unto Thee true repentance. Take me not away in the midst of my days, and when Thou shalt be pleased to bring my life to an end, forewarn me of my death that I may prepare my soul to come before Thee.

Be with me then, O Lord, on my great and sacred day, and grant me the joy of Thy salvation. Cleanse Thou me from manifest and secret sins, from all iniquity that is hid in me; and give me a right answer before Thy dread judgment-seat. Amen

 

Tillbaka till Gudstjänsten