.gudstjänsten

Stora sena kvällsgudstjänsten
vid julen och theofanin


Jul- och Theofanin samt i vissa fall i samband med bebådelsedagens vigilia.
Den heliga porten är stängd och prästen iklädd epitrachilion ställer sig framför den heliga porten och börjar.
Vid vigilia öppnas den heliga porten och stora ingången utförs.

Diakon:
Välsigna fader!

Präst:
Välsignad vare vår Gud, nu och alltid och i evigheternas evigheter.Inledningsbönerna

Präst:
Välsignad är vår Gud ständigt, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Läsare: Amen. Himmelske Konung1 Tröstare, Du sanningens Ande, Du som är närvarande överallt och uppfyller allt, godhetens källa, Du Livgivare! Kom och bo i oss och rena oss från all syndens orenhet, och fräls o Gode, våra själar.

Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige, förbarma Dig över oss! (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss! Herre, rena oss från våra synder! Härskare, förlåt oss våra överträdelser! Helige, kom till oss och bota våra sjukdomar för Ditt namns skull.

Herre, förbarma Dig! (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde Ditt namn;
tillkomme Ditt rike,
ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Präst:
Ty Riket är Ditt och makten och härligheten, Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Amen.

Herre, förbarma Dig! (12 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Kom, låt oss tillbe Gud, vår Konung!
Kom, låt oss till och falla ned inför Kristus, vår Konung och Gud!
Kom, låt oss tillbe och falla ned inför Kristus själv, vår Konung och Gud!


Psalm 4 (LXX)

1 Hela psalm. Som en hymn. Davids psalm.

2 Herre, Du hör mig när jag ropar på hjälp,
Du min rättfärdighets Gud,
Du kommer med lindring i mitt betryck.
Var barmhärtig med mig och hör min bön!

3
Ni, människor, hur länge skall ert hjärta vara hårt?
Varför älskar ni fåfänglighet och varför söker ni lögn?

4 Vet, att Herren för sin helige utför märkliga gärningar.
Herren hör mig när jag ropar på Hans hjälp.

5 Bli vred, men synda inte!
Tala i era hjärtan
och sörj vakande på er bädd.

6 Offra rättfärdighetens offer
och sätt ert hopp till Herren.

7 Många säger: ”Under vems ledning skall vi månne lyckas?”
Herre, Ditt ansiktes ljus skall för oss vara ett tecken.

8 Du skänker mitt hjärta glädje.
De skall få en riklig skörd
när tiden för säd, vin och olivolja är inne.

9 I frid skall jag gå till vila och bara somna,
ty endast Du, Herre, har låtit mig leva i hoppet.


Psalm 6

1 Hela psalm. Som en hymn. I anslutning till den åttonde. Davids psalm.

2 Herre, bestraffa mig inte i Din vrede,
tillrättavisa mig inte i Din glöd.

3 Herre, var barmhärtig mot mig,
ty jag är kraftlös.
Bota mig, Herre,
ty förtvivlan brinner i mina ben

4 och förfäran förlamar min ande.
Svara mig! Hur länge?

5 Vänd Dig till mig, Herre, befria min själ,
rädda min själ, bevisa Din barmhärtighet!

6 Död är det ingen som minns Dig,
vem lovar Dig i dödsriket?

7 Jag är utmattad av min klagan,
nätterna igenom blöter jag min bädd,
mitt täcke dränker jag i mina tårar.

8 Mina ögon flammar av vrede,
jag blir utmattad bland alla mina fiender.

9 Gå bort ifrån mig, alla förbrytare!
Herren hör högljudd gråt.

10 Herren hör mitt rop,
Herren tar emot min bön.

11 Alla mina fiender må bli slagna med skam
och förskräckas i grunden!
Må skam fylla dem,
Må de huvudlöst fly tillbaka.


Psalm 12 (13)

1 Helt. En psalm av David.

2 Herre, hur länge ännu? Har Du alldeles glömt mig?
Hur länge skall Du dölja Ditt ansikte för mig?

3 Hur länge skall bekymren trycka min ande,
hur länge skall jag dag och natt plågas i mitt hjärta?
Hur länge skall min fiende överlägset stå över mig?

4 Se till mig och hör mig, Herre min Gud!
Tänd min blick så att jag inte insomnar i döden,

5 så att inte min fiende skall kunna säga: ”Jag har besegrat honom!”
De som plågar mig jublar om jag vacklar,

6 men jag sätter mitt hopp på Din nåd.
Mitt hjärta skall jubla över Din räddning.
Jag sjunger tacksägelser till Herren, som är god mot mig,
Jag skall lovsjunga Herrens, den Högstes namn.


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter.
Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja, ära vare
Dig, Gud! (3 gånger)

Herre, förbarma Dig! (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.


Psalm 24 (25)

1 En psalm av David.

Till dig, Herre, lyfter min själ,

2 min Gud, till dig sätter jag mitt hopp,
låt mig inte stå med skam,
låt inte mina fiender håna mig.

3 Ty de alla som väntar på dig får inte stå med skam,
må skammen drabba alla som handlar laglöst utan skäl.

4 Herre, låt mig känna dina vägar,
lär mig dina stigar.

5 Led mig till din sanning och lär mig,
ty du är Gud, min räddare,
och jag har väntat på dig hela dagen.

6 Tänk på din barmhärtighet, Herre,
och på din nåd, ty de är från evigheten.

7 Tänk inte på vad jag
i ungdom och i mitt oförstånd har syndat

Tänk på mig i din nåd
för din godhets skull, Herre.

8 Herren är god och rättrådig,
Därför stiftar Han lagar för dem
som under sitt liv begår synder.

9 Han skall vägleda de ödmjuka i domen
och lära de ödmjuka sina vägar.

10 Alla Herrens vägar är nåd och sanning
för dem som söker hans förbund och hans vittnesbörd.

11 För ditt namns skull, Herre,
förlåt min synd, ty den är stor.

12 Finns det en människa som fruktar Herren?
Denna skall Herren ge råd på den väg hon har valt.

13 Hennes själ skall bo i det goda,
och hennes ättlingar skall ärva jorden.

14 Herren är deras kraft som fruktar honom,
och de skall lära känna hans förbund.

15 Mina ögon ser Herren alltid,
ty han drar mina fötter ur snaran.

16 Se till mig och var mig nådig,
ty jag är ensam och fattig, det enda barnet.

17 Mitt hjärtas ångest blir allt större,
för mig ut ur min nöd.

18 Se min förnedring och min plåga,
och förlåt mig alla mina synder.

19 Se på alla mina fiender, de blir fler och fler,
I strid med all rättvisa hatar de mig.

20 Beskydda min själ och rädda mig,
Jag skall väl ändå inte stå i skam,
jag har ju satt mitt hopp till dig.

21 De redliga och de ärliga håller sig till mig,
ty jag på dig, Herre, väntar jag.

22 Gud, befria Israel
från all dess nöd.


Psalm 31 (30)

1 För slutet, en psalm av David i förfäran.

2 Till dig, Herre, sätter jag mitt hopp,
Jag skall väl inte för alltid stå med skam,
rädda mig och befria mig i din rättfärdighet.

3 Böj ditt öra till mig, skynda att befria mig,
Var en beskyddande Gud för mig
och en tillflykt dit du räddar mig.

4 Ty min styrka och min tillflykt är du,
och för ditt namns vägleder du mig och fostrar mig.

5 Du skall dra mig ur den snara som de har gillrat för mig,
ty du är min beskyddare.

6 I dina händer anförtror jag min ande,
du har ju friköpt mig Herre, du sanningens Gud.

7 Du hatar dem som i sin tomhet ständigt fastnar i fåfänglighet,
men jag sätter mitt hopp till Herren.

8 Jag jublar och gläds över din barmhärtighet,
ty du har sett till min förnedring,
du har räddat min själ ur ångesten

9 och du har inte lämnat mig i fiendens händer,
utan ställt mina fötter på en rymlig plats.

10 Var mig nådig, Herre, ty jag är i nöd,
Min vrede för mina ögon skumma,
Den förvirrar min själ och mitt inre.

11 Ty mitt liv förgår i vånda och mina år i suckar,
min själ har tynat bort i min fattigdom, och mina ben har försmäktat.

12 Alla mina fiender hånar mig,
- i all synnerhet mina grannar -
Mina bekanta är rädda för mig,
Och de som ser mig ute flyr mig .

13 Jag är bortglömd ur hjärtat som om jag var död,
jag är som ett krossat kärl.

14 Jag hör ju hur de som bor omkring mig, förtalar mig
De har samlats för att intrigera mot mig,
De smider planer för att ta mitt liv.

15 Men jag sätter mitt hopp till dig, Herre,
jag har sagt: "Du är min Gud.

16 Min tid står i dina händer,
rädda mig från mina fienders hand
och från dem som förföljer mig.

17 Låt ditt ansiktes ljus gå upp för din tjänare,
rädda mig i din barmhärtighet."

18 Herre, jag skall väl inte stå med skam, jag som åkallar dig,
må de ogudaktiga stå med skam och drivas ned i dödsriket.

19 Må falska läppar bli stumma,
dessa som talar orätt mot den rättfärdige i övermod och förakt.

20 Hur stort är inte måttet av din godhet, Herre,
som du har i förvar åt dem som fruktar dig,
du har fullkomnat det för dem som hoppas på det
inför människornas barn.

21 Du gömmer dem i ditt ansiktes beskydd undan människors oro,
du skyddar dem i din boning för stridiga tungor.

22 Välsignad är Herren.
ty han har gjort sin barmhärtighet underbar i en befäst stad.

23 Men jag sade i min nöd:
"Jag är bortkastad för att du inte skall se mig."

24 Älska Herren, alla hans heliga, ty Herren söker dem som bevarar hans sanningar,
och han vedergäller dem som går för långt i sitt högmod.

25 Fatta mod och var starka i hjärtat,
alla ni som hoppas på Herren.


Psalm 91 (90)

1 En lovsång av David. Till hebréerna utan överskrift.

Den som Herren hjälper,
Bosätter sig i skuggan av himlens Gud.

2 Han säger till Herren
"Du är mitt stöd och min tillflykt, min Gud,
Till Herren sätter jag mitt hopp."

3 Ty han skall rycka mig ur jägarnas snara
och från förfärande ord.

4 Med sina breda skuldror överskyggar han dig,
och under hans vingar finner du hopp,
som vapen skall hans sanning omge dig.

5 Du skall inte frukta för nattens fasa,
för pilen som flyger om dagen,

6 för det som drar förbi i mörkret,
för olyckan och middagens demon.

7 Om också tusen faller bredvid dig,
och tio tusen vid din högra sida,
så skall det onda inte nå dig.

8 Ja, med dina ögon skall du få se,
Ja, med dina ögon betrakta hur syndarna drabbas av hämnden.

9 Ty du, Herre, är mitt hopp,
Hos den Högste fann du din tillflykt.

10 Olyckan skall inte drabba dig,
och ingen plåga skall nalkas din boning.

11 Ty han skall befalla sina änglar om dig,
så att de bevarar dig på alla dina vägar.

12 De skall lyfta dig på sina händer,
så att du inte stöter din fot mot någon sten.

13 På huggorm och basilisk skall du trampa,
du skall gå fram över lejon och drake.

14 Ty han har satt sitt hopp till mig, och jag skall befria honom,
jag skall beskydda honom därför att han känner mitt namn.

15 När han ropar på hjälp från mig, skall jag höra hans bön,
jag är med honom i nöden,
jag skall befria honom ut och förhärliga honom.

16 Med många dagar vill jag mätta honom
och visa honom min frälsning.


Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Halleluja, halleluja, halleluja. Herre, förbarma Dig! (3 gånger)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …


Stichira Ton 6
(Jes. 8 -9)

Sjungs växelvis mellan två körer, sakta och tydligt.

Högra kören:
Gud är med oss./ Rasen, I folk; I skolen dock krossas. Ty Gud är med oss.

Vänstra kören:
Lyssnen alla i fjärran länder. I skolen dock krossas. Gören upp planer; de varda dock om intet. Ty Gud är med oss. (Jes. 8:10)

Högra kören:
I skolen icke frukta vad de fruktar. I skolen icke förskräckas däröver. Herren skolen I frukta och för honom skolen I förskräckas. Ty Gud är med oss.

Vänstra kören:
Jag vill sätta mitt hopp till honom och han blir mig till frälsning. Så för mig och barnen som Gud givit mig. Ty Gud är med oss.

Vänstra kören:
Folken som vandrar i mörker har sett ett stort ljus. Och de som dvaldes i dödsskuggans land har skådat ett skinande ljus. Ty Gud är med oss.
Högra kören: Ty en Son är oss född och ett barn är oss givet. Och herraväldets skall
vara på hans skuldror. Och på hans frid skall icke vara någon ände. Ty Gud är med oss.

Vänstra kören:
Och hans namn är: Underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, Fridsfurste. Evighetens fader. Ty Gud är med oss. Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen. Ty Gud är med oss.

Slutligen båda körerna tillsammans:
Gud är med oss. Rasen I folk, I skolen dock krossas. Ty Gud är med oss.

Läsare:
Hela dagen tackar jag Dig, Herre och beder; giv mig, Frälsare, en afton och en natt utan synd och fräls mig.
Ära vare Fadern …
Hela dagen prisar jag Dig, Härskare och beder: Giv mig, Frälsare, förlossning från det onda både om aftonen och om natten och fräls mig.
Nu och alltid …
Vid dagens slut sjunger och prisar jag Dig, Helige och beder; Giv Frälsare, förlossning från det onda både om aftonen och natten och fräls mig.


Läsaren läser före eller också de båda körerna:

TON 6

De okroppsliga kerubim prisar Dig med oavlåtliga sånger./ De sexvingade serafim ärar Dig med oupphörliga röster./ Alla änglars skaror tackar Dig med den trefalt heliga sången./ Ty Du är, sanningens Fader före allt,/ tillsammans med Din enfödde Son./ Och tillika med Livets Ande, av samma ära, den odelbara Treenigheten.
Allraheligaste Jungfru, Gudaföderska,/ Ordets skådare och tjänarinna, /alla profeters och martyrers körer vilka hava odödligt liv;/ Bed för alla oupphörligt,/ ty alla är vi i stor fara./ På det att vi undgår det ondas fördärv/ när vi med änglarna sjunga:

Läsare:
Helig, helig, helig, trefalt helige Herre, förbarma Dig över oss och fräls oss! Amen.


Trosbekännelsen

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, Skapare av himmel och jord och allt vad synligt och osynligt är.

Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid; ljus av ljus, sann Gud av sann Gud; född och icke skapad; av samma väsen som Fadern; på Honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; Som ock ha blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda; på vilkens Rike icke skall varda någon ände.

Och på den helige Ande, Herren och Livgivaren som utgår av Fadern: på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna.

Och på en enda helig allmännelig och apostolisk Kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.Körerna sjunger växelvis eller präst och kör följande:

Präst:
Allraheligaste Härskarinna, Gudaföderska, bed för oss syndare!

Kör:
Allraheligaste Härskarinna, Gudaföderska, bed för oss syndare!
Alla heliga änglars och ärkeänglars himmelska makter, bed för oss syndare!
Helige Johannes, vår Herres Jesu Kriste, profet, förelöpare och döpare, bed för oss syndare!
Heliga profeter, apostlar, martyrer och alla heliga, bed för oss syndare!
Heliga, saliga, våra gudbärande fäder, hela världens herdar och lärare, bed för oss syndare!
Till templets skyddshelgon:
Helige Amvrosij av Optina, bed för oss syndare!

För det dyrbara och livgivande korsets segrande och ofattbara och gudomliga kraft, förskjut icke oss syndare.
Gud var oss syndare nådig och förbarma sig över oss.Trisagion

Läsare:
Helige Gud, helige Starke, helige Odödlige, förbarma Dig över oss. (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss.
Herre, rena oss från våra synder.
Härskare, förlåt oss våra överträdelser.
Helige, kom till oss och hela våra krankheter, för Ditt namns skull.

Herre, förbarma Dig! (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde Ditt namn;
tillkomme Ditt rike,
ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Präst:
Ty riket är Ditt och makten och härligheten, Fader, Son och helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Ära vare Fadern …
Gud, var min själs beskydd, ty jag går mellan många fångstnät. Rädda mig och fräls mig från dem, ty Du är människoälskande.
Nu och alltid …
Gudaföderska och Jungfru! För våra mångfaldiga synders skull äga vi ingen tillförsikt. Men bed Du till Honom, som föddes av Dig, ty mycket förmår Moderns förböner inför Härskarens barmhärtighet. Förakta icke syndarnas böner, Du allrarenaste. ty Han, som behagade att lida för oss, är barmhärtig och Han vill frälsa.


Om det är en festdag så sjunges eller läses det tropariet här

Tropar 2

När Du blev döpt i Jordan, o Herre/
Uppenbarades att vi ska tillbe Treenigheten.
Ty Faderns röst vittnade om Dig/
Och kallade Dig sin älskade Son.
Och Anden i gestalt av en duva/
Bekräftade sanningen i orden.
Ära vare Dig, Kristus Gud/
Som uppenbarade Dig och upplyste världenKontakion 4. tonen

I dag uppenbarar Du Dig för världen, o Herre/ och Ditt ljus upplyser oss,/ som känner igen det och lovsjunger Dig:/ Du ouppnåeliga ljus,/ har kommit och uppenbarat Dig för oss.

Läsare: Herre, förbarma Dig! (40 gånger)
Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Kör:
Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim, du som orörd födde Gud, Ordet. Du som är Gudaföderska vi prisa Dig!

Präst:
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesus Kristus vår Gud, förbarma Dig över oss!

Läsare:
Amen.


Helige Basilios den stores bön

Läsare:
Herre, Herre, Du har frälst mig från alla pilar som flyger om dagen, fräls mig också från allt som vandrar i mörkret. Mottag mina händers upplyftande som ett aftonoffer.
Förläna oss att genomleva nattens fasor och utan den ondes frestelser. Fräls oss från varje bekymmer och fruktan som kommer från den onde anden.
Giv oss botgöringens sinnelag och giv våra tankar till att eftersinna Din fruktanvärda domstol. Nagla vårt kött vid Din fruktan och döda vårt kötts lemmar, så att vi också under sömnens frid må skåda Dina budords klarhet.
Fördriv ur vår skapelse alla otillbörliga minnesbilder och skadliga önskningar. Uppväck mig till bönens timme.
Stärk mig i tron till uppfyllande av Dina bud, genom Din ende Sons välbehag och godhet, vilken vare välsignad tillika med Din gode och Levandegörande Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Kom, låt oss tillbe Gud, vår Konung!
Kom, låt oss till och falla ned inför Kristus, vår Konung och Gud!
Kom, låt oss tillbe och falla ned inför Kristus själv, vår Konung och Gud!


Psalm 50 (51)

1-2 Hela. Davids psalm. Efter det att profeten Natan besökt David därför att David hade begått äktenskapsbrott med Batseba, Urias hustru.

3
Förbarma Dig över mig, o Gud, i Din stora nåd,
utplåna min missgärning av Din stora barmhärtighet.

4
Tvätta mig ren från min missgärning,
gör mig ren från min synd.

5
Jag är medveten om min förbrytelse,
och min synd står hela tiden framför mig.

6 Mot Dig ensam har jag begått synd,
jag har gjort ont inför Dig.
Dina ord är sanna, Du har rätt
Och Du avgår med seger i rättegångar mot Dig.

7
Se, i orätta gärningar är jag född,
i syndens gärningar har min mor önskat mig.

8 Ty se, Du älskar sanning,
Din vishets dolda hemligheter
Uppenbarar Du för mig.

9 Bestänk mig med isop så blir jag ren,
tvätta mig så blir jag vitare än snö.

10
Du låter mig höra glädje och jubel,
mina förödmjukade ben får jubla.

11
Vänd bort Ditt ansikte från mina synder,
utplåna alla mina förbrytelser.

12
Skapa i mig ett rent hjärta, o Gud,
förnya en ärlig ande i mitt inre.

13
Fördriv mig inte från Ditt ansikte
och ta inte Din helige Ande ifrån mig.

14
Skänk mig Din frälsnings jubel
och stärk mig genom Din andes ledning.

15
Jag skall lära lagens förbrytare Dina vägar,
och de gudlösa skall återvända till Dig.

16
Gud, Du min frälsnings Gud,
befria mig från att utgjuta blod,
så skall min tunga jubla över Din rättfärdighet.

17
Herre, Du upplåter mina läppar
och min mun förkunnar Din tacksägelse.

18 Om Du hade önskat offer, skulle jag ha gett Dig det,
brännoffer behagar Dig inte.

19
En förkrossad ande är ett offer för Gud,
ett förkrossat hjärta som blivit ödmjukt förskjuter inte Gud.

20 Gör i Din barmhärtighet väl mot Sion, o Herre,
må Jerusalems murar åter byggas upp!

21
Då skall rättfärdighetens offer behaga,
offergåvor och brännoffer,
då skall unga tjurar bäras fram till Ditt altare.


Psalm 101 (102)


1 Den fattiges bön när han grips av leda och utgjuter sin bön inför Herren.

2 Lyssna, Herre, till min bön,
låt mitt rop nå fram till dig.

3 Vänd inte ditt ansikte ifrån mig,
böj ditt öra till mig den dag då jag är i nöd,
hör mig genast den dag då jag ropar på din hjälp.

4 Ty mina dagar försvinner som rök,
och mina ben förbränns som ved.

5 Mitt hjärta förtorkar som slaget gräs,
Jag glömmer bort att äta mitt bröd.

6 Ljudet av min suckan
gör att mina ben fastnar vid mitt kött.

7 Jag är som en pelikan i öknen,
jag liknar en uggla på en öde tomt.

8 Jag vakar på nätterna och har blivit
som en ensam sparv på ett tak.

9 Mina fiender hånar mig dagarna i ända,
och de som förut prisade mig, de vittnar nu mot mig.

10 Jag äter aska som bröd
och blandar min dryck med gråt

11 för din rasande vredes skull,
ty du lyfte upp mig för att sedan kasta ner mig.

12 Mina dagar är som försvinnande skuggor,
Och som gräset torkar jag bort.

13 Men du, Herre, förblir i evighet,
och din åminnelse från släkte till släkte.

14 Du skall stå upp och förbarma dig över Sion,
ty stunden, ja stunden har kommit att förbarma sig över henne.

15 Ty dina tjänare har fått hennes stenar kära
och till och med stoftet väcker deras medlidande.

16 Folken skall frukta ditt namn, Herre,
och alla jordens konungar din härlighet.

17 Ty Herren skall bygga upp Sion
och skall visa sig i sin härlighet.

18 Han vänder sig till de ödmjukas bön
och försmår inte deras begäran.

19 Må detta skrivas för kommande släkten,
och det folk som skapas skall prisa Herren.

20 Ty Herren blickar ned från sin heliga höjd,
Han tar sikte på jorden från himlen.

21 för att höra de fängslades suckan
och befria sönerna till de till döden dömda,

22 för att i Sion förkunna Herrens namn
och hans lov i Jerusalem,

23 när folken församlas
Och konungarna kommer för att tjäna Herren.

24 Mitt i sin krafts dagar svarade han Herren:
"Säg mig hur få mina dagar är."

25 Ryck inte bort mig mitt i mina dagar,
Dina år varar från släkte till släkte.

26 I tidens början lade du, Herre, jordens grund,
och himlarna är dina händers verk.

27 De förgås, men du förblir,
de nöts ut som tyg,
du rullar ihop dem som en mantel,
ja, de byts då ut.

28 Men du är densamme,
och dina år har inget slut.

29 Dina trälas söner skall bosätta sig i sina tält,
och efterkommande skall lyckas i evighet.


Judakonungen Manasses bön

Herre, allhärskare, våra fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och deras rättfärdiga ättlingars, Du som har skapat himmel och jord med all deras prakt,
Du som fjättrade havet med Ditt befallande ord, Du som stängde djupet och förseglade det med Ditt fruktade och ärorika namn och som får allting att rysa och darra för Din makt,
ty ingen uthärdar Din majestätiska glans, ingen kan utstå Din vrede som hotar syndare, och ingen kan mäta eller fatta Ditt löftes nåd;
Du är Herren, den Högste, full av medkänsla, sen till vrede och rik på kärlek, människors lidanden väcker Din ånger.
Du, Herre, har i Din mildhet och godhet lovat dem som syndat emot Dig att de får omvända sig och bli förlåtna;
i Din stora barmhärtighet har Du bestämt att syndare kan omvända sig och bli räddade.
Du, Herre, de rättfärdigas Gud, krävde inte omvändelse av de rättfärdiga, av Abraham, Isak och Jakob, som aldrig syndat mot Dig, men av mig syndare kräver Du omvändelse, ty mina lagbrott är otaliga som havets sandkorn.
Herre, mina lagbrott är otaliga, och jag får ingen lindring, så att jag kan höja mitt huvud, ty jag är ovärdig att lyfta blicken mot himlens höjd för all min orättfärdighets skull.
Det är med rätta jag plågas, Herre, jag pinas efter förtjänst, fjättrad och böjd av tunga järnbojor, så att jag inte kan lyfta mitt huvud.
Ty jag väckte Din glödande vrede och gjorde det som är ont inför Dig, när jag ställde upp de vidriga avgudabilderna och lät dessa skändligheter bli fler och fler. Nu böjer jag knä i mitt hjärta och ber Dig att visa mildhet. Jag har syndat, Herre, syndat, och jag vet vad jag har brutit.
Jag bönfaller och ber Dig: förlåt mig, Herre, förlåt mig, låt mig inte gå under genom mina lagbrott, vredgas inte för evigt, låt inte mina olyckor vara för alltid, förvisa mig inte till jordens nedersta djup;
Du är ju de botfärdigas Gud, Herre. Då blir det som händer mig ett bevis för Din godhet, ty i Din stora nåd räddar Du mig, fast jag är ovärdig, och jag skall prisa Dig så länge jag lever. Dig lovsjunger hela den himmelska hären, och Din är äran i evighet. Amen.


Trisagion

Läsare:
Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige, förbarma Dig över oss! (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss! Herre, rena oss från våra synder! Härskare, förlåt oss våra överträdelser! Helige, kom till oss och bota våra sjukdomar för Ditt namns skull.

Herre, förbarma Dig! (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde Ditt namn;
tillkomme Ditt rike,
ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Präst:
Ty Riket är Ditt och makten och härligheten, Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

På Festdagar: Festens troparion

Tropar 2

När Du blev döpt i Jordan, o Herre/
Uppenbarades att vi ska tillbe Treenigheten.
Ty Faderns röst vittnade om Dig/
Och kallade Dig sin älskade Son.
Och Anden i gestalt av en duva/
Bekräftade sanningen i orden.
Ära vare Dig, Kristus Gud/
Som uppenbarade Dig och upplyste världen

Läsare: Herre, förbarma Dig! (40 gånger)
Ära vare Fadern …, nu och alltid …
Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim, du som orörd födde Gud, Ordet. Du som är Gudaföderska vi prisa dig! Herre, förbarma Dig! (3 gånger) Välsigna o fader!

Präst:
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesus Kristus vår Gud, förbarma Dig över oss!

Läsare:
Amen.


Mardarios Martyrens bön

Härskare, Gud, Fader, Allhärskare, Herre, Du enfödde Son, Jesu Kriste, och Du Helige Ande! Du enda Gudom, Du enda kraft, förbarma Dig över mig syndare. Du som känner alla öden, fräls mig, Din ovärdige tjänare. Ty välsignad är Du i evigheternas evigheter. Amen.

Kom, låt oss tillbe Gud, vår Konung!
Kom, låt oss till och falla ned inför Kristus, vår Konung och Gud!
Kom, låt oss tillbe och falla ned inför Kristus själv, vår Konung och Gud!


Psalm 69 (70)

1 För slutet, av David. Till åminnelse för att Herren skall rädda mig.

(2) Gud, se till mig, hjälp mig,

3 Må de alla stå med skam och blygas,
de som är ute efter mitt liv.
Må de vika tillbaka och blygas,
de som vill ont mot mig.

4 Må de genast vika tillbaka med skam,
de som säger till mig: "Rätt åt dg."

5 Må alla de som söker dig jubla och glädja sig över dig,
och de som älskar din frälsning må alltid säga:
"Må Gud vara stor!"

6 Men jag är fattig och arm, Gud hjälp mig.
Du är min hjälpare och räddare, Herre, dröj inte.


Psalm 141 (142)


1
En vishetspsalm av David när han var i grottan. En bön.

2 Jag ropar högt på Herren,
Jag höjer rösten och beder till Herren.

3 Jag utgjuter min bön inför honom,
Jag berättar om min nöd inför honom.

4 När min ande avtar, känner du mina stigar,
på den väg där jag gick, lade de ut snaror för mig.

5 Jag tittar till höger om mig och ser,
att det inte finns någon som känner mig,

jag kan inte längre fly,
ingen bryr sig längre om min själ.

6 Herre, jag ropar till dig om hjälp,
Jag säger: "Du är mitt hopp",
min del i de levandes land."

7 Ta emot min bön, ty jag är mycket förödmjukad,
befria mig från dem som förföljer mig,
ty de är starkare än jag.

8 För min själ ut ur fängelset,
så att jag får lova ditt namn, Herre,
de rättfärdiga väntar på mig,
och jag får min lön av dig.


Lovsången (Doxologin)

Läsare:
Ära vare Gud i höjden, frid på jorden och männi­skor­na en god vilja.
Vi lova Dig, vi väl­signa Dig, vi tillbedja Dig, vi prisa och ära Dig, vi tacka Dig för Din stora här­lighet.
Herre, himmelske Ko­nung, Gud Fader Allsmäk­tig. Herre, enfödde Son, Jesus Kris­tus, och Helige Ande.
Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son, Du som bortta­ger värl­dens syn­d, fö­rbarma Dig över oss. Du som har bo­rt­tager värl­dens synder, mottag vår bön
Du som sit­ter på Faderns högra sida, för­barma Dig över oss. Ty Du är allena he­lig, Du är al­lena Herre, Jesus Kristus, Gud Fa­dern till ära, amen.
Varje afton vill jag välsigna Dig och prisa Ditt nam­n, alltid och i evig­hets e­vig­het.
O, Herre Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Jag sade; Herre, förbarma Dig över mig, hela min själ, ty jag har syndat mot Dig.
O, Herre till Dig har jag tagit min tillflykt, lär mig att göra Din vilja, ty Du är min Gud!
Ty Du är livets källa i Ditt ljus se vi se ljus.
Låt Din nåd förbliva över dem som känna Dig.
Bevara oss, Herre, denna natt utan synd.
Väl­signad är Du, Herre, våra fä­ders Gud, och prisat och för­härligat Ditt namn för evigt, amen.
Låt Din nåd, Herre, vara över oss, såsom vi hoppas på Dig.
Välsignad vare Du, Herre, lär mig Dina stadgar.
Välsignad vare Du, Härskare, lär mig förstå Dina stadgar.
Välsignad vare Du, Helige, upplys mig med Dina stadgar.
Din nåd, Herre, varar för evigt, förskjut icke Dina händers verk.
Ty Dig tillkommer pris, Dig tillkommer lovsång, Dig tillkommer ära, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen

Vid jul och theofania följer här omedelbart litia, aposticha, apolytikion, brödvälsignelse och avslutning.

Trisagion

Läsare:
Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige, förbarma Dig över oss! (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss! Herre, rena oss från våra synder! Härskare, förlåt oss våra överträdelser! Helige, kom till oss och bota våra sjukdomar för Ditt namns skull.

Herre, förbarma Dig! (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde Ditt namn;
tillkomme Ditt rike,
ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Präst:
Ty Riket är Ditt och makten och härligheten, Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter.


AVSLUTNING enligt handboken

Aposticha
Tropar
Välsignelse

 


[1] Mellan påsk och pingst läses påskens troparion istället för "Himmelske Konung"
 

Tillbaka till Gudstjänsten