.gudstjänsten

Bönegudstjänst

Läsare Herre Jesu Kriste, Guds Son, för Din allraheligaste moders och alla heligas förböners skull, förbarma Dig över oss.

Sångare Amen.

Första antifonen

Lova Herren min själ och allt det i mig är Hans heliga namn. Lova Herren min själ och förgät icke vad gott Han har gjort. Han som förlåter Dig alla Dina missgärningar och helar alla Dina brister. Han som förlossar Ditt liv ifrån graven och kröner Dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar Ditt begär med sitt goda, så att Du bliver ung på nytt såsom en örn. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Lova Herren min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn. Min själ lova Herren.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Andra antifonen
Lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till.

Nu och alltid och i evigheters evighet.

Sångare Amen.

O Du enfödde Son och Guds ord, Du Odödlige, som för vår frälsnings skull, värdigades taga kött av den heliga Gudaföderskan och alltid rena jungfrun, Maria, oförändrad vardande människa, vorden korsfäst, med döden nedtrampande döden, Kristus, vår Gud, en i den heliga Treenigheten, lovprisad samfällt med Fadern och den helige Ande, fräls oss.

Tredje antifonen
Herre, tänk på oss, när Du kommer i Ditt rike.
Saliga äro de i anden fattiga, ty dem hör himmelriket till.
Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.
Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.
Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
Saliga äro fridsstiftarna, ty de skola kallas Guds barn.
Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull,
ty dem hör himmelriket till.
Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont om eder. Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen.

Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla inför Kristus.

O Guds Son, Du som är uppstånden från de döda, fräls oss som för Dig sjunga: Halleluja!

alt på Gudaföderskans dagar
O Guds Son, för Gudaföderskans förböner skull, fräls oss som för Dig sjunga: Halleluja!

Vardagar
O Guds Son, Du som är underbar i Dina helgon, fräls oss, som för Dig sjunga: Halleluja!

Dagens troparion 1. tonen
Fastän stenen hade förseglats av fienderna, och krigsmännen bevakade Din allraheligaste lekamen, uppstod Du på tredje dagen O Frälsare, och gav liv åt världen. Därför ropade de himmelska krafterna till Dig, O Livgivare: Ära vare Din uppståndelse, O Kriste, ära vare Ditt rike, ära vare Din försyn, Du ende människoälskande!

2. tonen
När Du nedsteg till döden, Du odödliga liv, då nedslog Du helvetet med Ditt gudomliga ljus. Men när Du uppväckte de döda från underjorden, då ropade de himmelska makterna: O Livgivare, O Kriste vår Gud, ära vare Dig!

3. tonen
Må himlen fröjda sig och jorden vara glad. Ty Herren har gjort stora ting med sin arm. Han har övervunnit döden med sin död. han är den Förstfödde bland de döda. Han har löst oss från helvetets fjättrar och skänkt världen stor nåd.

4. tonen
När kvinnorna, som följde Herren, hade hört uppståndelsens glädjebud från ängeln och kastat bort den fäderneärvda villfarelsen, sade de jublande till apostlarna: Döden är förintad! Kristus, vår Gud, har uppstått och skänkt världen stor nåd.

5. tonen
I troende, låtom oss besjunga och tillbedja Ordet, det som med Fadern och Anden är utan begynnelse och som till vår frälsning lät sig födas av Jungfrun, ty det behagade Honom att i sitt kött stiga upp på korset och lida döden, men ock uppväcka de döda genom sin ärorika uppståndelse.

6. tonen
Änglarnas härsmakt kom till Din grav och väktarna blevo såsom döda och Maria stod vid graven och sökte efter Din allraheligaste lekamen. Du har fängslat avgrunden och fängslades ej av den. Du, O Livgivare, mötte jungfrun. Herre, Du som uppstått från de döda, ära vare Dig!

7. tonen
Med Ditt kors har Du tillintetgjort döden. Du har öppnat paradiset för rövaren. Du har stillat myrrabärerskornas gråt. Du befallde apostlarna att förkunna att Du uppstått, O Kriste, vår Gud, och har givit världen stor nåd.

8. tonen
Du har nedstigit från himmelen, O Barmhärtige! Du har uthärdat graven under tre dagar, för att frälsa oss från onda begär. Herre, Du vårt liv och vår uppståndelse, ära vare Dig!

Templets troparion 7. tonen
O Kriste vår Gud, Du blev förklarad på berget och uppenbarade så Din härlighet för Dina lärjungar, efter andliga mognad. Må Ditt eviga ljus upplysa även oss, syndare, för Gudaföderskans förböners skull. Ära vare Dig, som ger oss ljus.

Såsom apostlarnas jämlikar och de slaviska ländernas lärare Kirillos och Methodios Ni Guds visa bed alltets härskare att Han måtte befästa alla slaviska folk i rätt tro och endräkt giva världen fred och frälsa våra själar.

Vi flyr till Dig som till en hälsokälla, O Amvrosij, vår fader. Du har i sanning lett in oss på frälsningens väg. Du har beskyddat oss från fara och skada genom Dina förböner. Du har tröstat oss i våra lidanden till kropp och själ. Men Du har lärt oss ändå mer genom Din ödmjukhet, Ditt tålamod och Din kärlek. Bed till Kristus, som älskar människorna, och till Hans moder, som brinnande ber för oss, om frälsning för våra själar.

Till Gudaföderskan

Vi, syndiga och underdåniga, låt oss nu andäktigt skynda till Gudaföderskan och falla ned inför henne i bekännelse av våra synder, låt oss ropa ur hjärtats djup:
Hjälp oss, O Härskarinna, och förbarma Dig över oss.
Dröj icke. Ty i då kommer vi att drunkna i våra synders myckenhet. O sänd icke Dina tjänare tomhänta från Dig, ty Du har blivit vår trygghet.

Prokimen1. tonen
Läsare Prokimenon i första tonen
Din nåd, Herre, vare över oss, såsom vi hoppas på Dig.

Sångare Din nåd, Herre, vare över oss, såsom vi hoppas på Dig.

Läsare Din nåd, Herre, vare över oss.

Sångare Såsom vi hoppas på Dig.

2. tonen
Läsare Herren är min starkhet och min lovsång, och Han blev mig till frälsning.

3. tonen
Lovsjungen vår Gud, lovsjungen vår Konung, lovsjungen.

4. tonen
Huru mångfaldiga äro icke Dina, O Herre! Med vishet har Du gjort dem alla.

5. tonen
Du, Herre, skall bevara oss, Du skall beskydda detta släkte i evighet.

6. tonen
Fräls, Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel!

7. tonen
Herren skall giva mat åt sitt folk, Herren skall välsigna sitt folk med frid.

8. tonen
Bedjen och given löften åt Herren, vår Gud.

Läsare Låtom oss vara uppmärksamma. Frid vare med oss alla!

Sångare Vishet!

Läsare Läsning ur den helige aposteln...

Sångare Låtom oss vara uppmärksamma.

Episteln

Sångare Halleuja, Halleluja, Halleluja!

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

Läsare Läsning av det heliga evangeliet enligt...

Sångare Ära vare Dig, O Herre, ära vare Dig!

Läsare Låtom oss vara uppmärksamma!

Evangeliet

Sångare Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Läsare Herre, tänk på oss. när Du kommer i Ditt rike. Härskare, tänk på oss, när Du kommer i Ditt rike. Helige, tänk på oss, när Du kommer i Ditt rike.

Den himmelska härskaran sjunger och ropar:
Helig, helig, helig är Herre Sebaoth, fulla äro himlarna och jorden av Din härlighet.

De, som skåda upp till Dig, stråla av fröjd, och deras ansikten behöver icke rodna av blygsel.

Den himmelska härskaran sjunger och ropar: Helig, helig, helig är Herren Sebaoth, fulla äro himlarna och jorden av Din härlighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Nu och alltid och i evigheters evighet.

Sångare Amen.

Läsare De heliga änglarnas kör och himmelens alla krafter lovsjunga Dig och ropa: Helig, helig, helig är Herren Sebaoth, fulla äro himlarna och jorden av Din härlighet.

Läsare Av evighet är Din nåd och Din barmhärtighet, O Kriste, vår Gud, och av barmhärtighet blev Du människa och värdigades lida korsfästelse och död för att frälsa dem som rätt tro på Dig. Du uppstod från de döda och uppsteg till himmelen och sitter på Guds, Faderns, högra sida och ser i nåd till deras böner, som av allt hjärta åkalla Dig.

Herre, böj Ditt öra till mig och hör den bön som jag, Din ovärdige ovärdiga tjänare tjänarinna, frambär såsom en andlig vällukt åt Dig för alla människor.

Ihågkom, O Herre, främst Din heliga allmänneliga och apostoliska Kyrka, vilken Du förvärvat med Ditt dyrbara blod. Herre, stadfäst, styrk, utvidga och föröka henne; giv henne frid och bevara henne i evighet, obesegrad av helvetets portar. Stilla, Herre, all tvedräkt mellan Dina kyrkor, utsläck all hednisk otro, utplåna och förinta uppkomsten av all falsk lära och låt dem bliva till intet genom Din helige Andes kraft. (Korstecken)

Fräls, O Herre, och förbarma Dig över vår överhet, stadfäst i dess hjärtan fridsamma och goda tankar om Din heliga Kyrka och om allt Ditt folk. Tänk, O Herre, i nåd och förbarmande på vår konung Carl XVI Gustaf och hela hans hus. Giv att vi under vår överhet i frid må föra ett fridsamt och stilla liv, i rätt tro och i all gudaktighet och ärbarhet. (Korstecken)

Fräls, O Herre, och förbarma Dig över deras heligheter patriarkerna, vår ärevördige biskop Pavlos och alla de ärevördiga ortodoxa biskoparna samt alla präster och diakoner samt hela det kyrkliga ståndet, vilket Du satt till att leda Din andliga hjord. Genom deras förböner förbarma Dig över mig och fräls mig syndare. (Korstecken)

Fräls, O Herre, och förbarma Dig över min andlige fader, och förlåt mig alla överträdelser genom hans heliga förböner. (Korstecken)

Fräls, O Herre, och förbarma Dig över mina föräldrar och mina bröder och systrar och alla mina anförvanter och dem som stå dem nära, samt alla mina vänner. Giv dem alla Dina goda gåvor i detta liv och i det tillkommande livet. (Korstecken)

Fräls, O Herre, och förbarma Dig över alla gamla och alla unga, över alla fattiga, föräldralösa och änkor, över alla sjuka, sörjande, nödställda, lidande och olyckliga, över alla som avtjäna straff, främst över dem av Dina tjänare, som förföljas för Din och den ortodoxa trons skull av hedningar, gudlösa, avfällingar och vantroende. Kom till dem, Herre! Styrk dem och trösta dem och giv dem snarligen genom Din kraft lättnad, frihet och räddning. (Korstecken)

Fräls, O Herre, och förbarma Dig över dem som hata och smäda mig och dem som göra ont mot mig. Låt dem icke gå i fördärvet för min skull, ty jag är en syndare. (Korstecken)

Läsare Låtom oss älska varandra, att vi endräktigt må kunna bekänna

Sångare Fadern och Sonen och den helige Ande: Treenigheten, odelbar och av ett enda väsen.

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, Skapare av himmel och jord och allt vad synligt och osynligt är.

Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid; ljus av ljus, sann Gud av sann Gud; född och icke skapad; av samma väsen som Fadern; på Honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; Som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda; på vilkens Rike icke skall varda någon ände.

Och på den helige Ande, Herren och livgivaren som utgår av Fadern: på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna.

Och på en enda helig allmännelig och apostolisk Kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Läsare Gud, var mig nådig och tillgiv mig och förlåt mig alla mina synder, vilka jag begått i tankar, ord och gärningar, frivilligt eller ofrivilligt, om dagen och om natten, förlåt mig allt, ty Du är god och människoälskande.

Sångare Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde Ditt namn;
tillkomme Ditt rike,
ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Sångare
Kontakion 1. tonen

Såsom Gud uppstod Du i härlighet ur graven och lät världen uppstå med Dig. Människonaturen prisar Dig såsom Gud, ty döden är icke mer. Adam jublar, O Härskare, och Eva, nu löst ur bojorna, gläder sig och ropar: Du, O Kriste, är den som ger uppståndelsen åt alla.

2. tonen
Du uppstod ur graven, O allsmäktige Frälsare. Helvetet förskräcktes, då de sågo undret och de döda stodo upp. Skapelsen, som såg det, fröjdade sig i Dig och hela världen, O min Frälsare, lovsjunger Dig evinnerligen.

3. tonen
I dag har Du uppstått ur graven, O Du barmhärtige, och har fört oss ut ur dödens portar. I dag jublar Adam och fröjdar sig Eva och profeterna besjunga tillsammans med patriarkerna oupphörligt Ditt herraväldes gudomliga kraft.

4. tonen
Min Gud och min återlösare, Han den barmhärtige, har såsom Gud från graven löst jordens barn från bojorna; Han har nedbrutit helvetets portar och såsom Härskare har Han uppstått på tredje dagen.

5. tonen
Till dödsriket har Du nedstigit min Frälsare; såsom allsmäktig har Du krossat dess portar och såsom Skapare har Du låtit de döda uppstå med Dig. Du har tillintetgjort dödens udd och löst Adam från förbannelsen. Därför ropa vi till Dig: Fräls oss, O Herre!

6. tonen
Då Han med sin skapande hand uppväckte de döda från dödsskuggans dal, gav Livgivaren, Kristus vår Gud, uppståndelse åt människornas släkte. Han är förvisso allas Frälsare, Uppståndelsen och Livet; Han är allas Gud.

7. tonen
Dödsriket kan ej längre hålla människorna fängslade, ty Kristus har nedstigit och nederslagit och förintat dess makt, ja, bundet är helvetet. Profeterna jubla enstämmigt och säga: Frälsaren har uppenbarat sig för dem som äro i tro. Träden I troende upp till uppståndelse.

8. tonen
Då Du uppstod från de döda, upprättade Du de döda. Du har låtit Adam uppstå och Eva jublar över sin uppväckelse; Jordens ändar fröjdar sig över Din uppståndelse från de döda, O Du barmhärtige.

Festdagens kontakion

Kristi Förklarings kontakion
Du blev förklarad på berget på det att lärjungarna, som sågo det, skulle förstå Din härlighet, O Kriste vår Gud.
Och då de sågo Dig korsfäst, skulle de inse, att Ditt lidande var frivilligt, och förkunna för all världen, att Du i sanning är Faderns återsken.

Veckodagens kontakion

Månd Kontakion 4.tonen
Härförare av de himmelska krafterna, tjänare av den gudomliga äran, änglars härskare och människors rådgivare. Bed för oss om godhet och stor nåd, Ni härskare över de okroppsliga krafterna.

Tisd Kontakion 2.tonen
Guds profet och nådens förelöpare, efter att ha hittat Ditt huvud på marken som en helig ros, tillfrisknar vi alltid i bot och sålunda förkunnar Du ännu ånger över synden i världen.

Onsd Kontakion 4. tonen
O, Kriste vår Gud, Du som av fri vilja steg upp på korset, giv det folk som bär Ditt namn Din barmhärtighets gåvor. Giv dess ledning glädje i Din kraft genom att förläna den fridens vapen som hjälp - det oövervinneliga segertecknet.

Torsd Kontakion 2. tonen
O Guds förkunnare, som aldrig sviktar, de främsta av Dina lärjungar, har Du, Herre, mottagit att i Din vila njuta av Dina goda gåvor, ty deras arbete och död har varit dugligare än några brännoffer till Dig, O Du ende kännare av mänskohjärtan.

Fred. Kontakion 4. tonen
O, Kriste vår Gud, Du som av fri vilja steg upp på korset, giv det folk som bär Ditt namn Din barmhärtighets gåvor. Giv dess ledning glädje i Din kraft genom att förläna den fridens vapen som hjälp - det oövervinneliga segertecknet.

Lörd Kontakion
Led, O Kriste, Dina tjänares själar till vilan hos de heliga, där ingen smärta, ingen sorg, inga suckar finns, men liv förutan ände.

Kontakion 8. tonen
Naturens förstfödda, de Gudabärande martyrerna, frambär världen som offer till Dig, O Herre, Skapelsens planterare. För deras och Gudaföderskans förböner, bevara Din församling i djupaste frid, O Du högst nådefulle.

Årsdagens kontakion

Läsare Tänk, O Herre, i nåd på Dina hädansovna tjänares själar, på mina föräldrar och alla mina anhöriga.(läser namnen) Förlåt dem alla medvetna och omedvetna synder. Giv dem Ditt rike och delaktighet i Dina eviga, goda gåvor samt salighet i Ditt helga liv, det som icke känner någon ände. (Korstecken)

Tänk, O Herre, i nåd på alla, som hava skilts hädan i hopp om uppståndelse och evigt liv; på våra fäder, bröder och systrar i tron; på dem som vila här och allestädes; på alla Dina rättrogna kristna. Giv dem en plats bland Dina heliga där, varest Ditt anletes ljus lyser.

Förbarma Dig över dem och över oss, ty Du är god och människoälskande. (Korstecken)

Giv, O Herre, syndernas förlåtelse åt alla, som skilts hädan i tro och i hopp om uppståndelse; åt våra fäder, bröder och systrar i tron.

Skänk dem, Herre, evig åminnelse! (3 korstecken varje gång)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Med helgonen låt, O Kriste, Dina tjänares själar finna vila där, varest det ej finnes smärta, ej suckan, ej sorg, men liv förutan ände.

Nu och alltid och i evigheters evighet.

Sångare Amen.

Läsare Herre, förbarma Dig! (12)

Allraheligaste Treenighet, Du enda kraft, all godhets källa, var mig syndare nådig, styrk mitt hjärta och giv mig förstånd och tag ifrån mig all orenhet. Upplys min själ, så att jag städse må prisa Dig och ropa till Dig: En är helig, en är Herre, Jesus Kristus, till Guds ära.

Sångare Amen.

Lovat vare Herrens namn från nu och till evig tid! (3)

Läsare Psalt 34
Jag vill lova Herren alltid, hans pris skall ständigt vara i min mun. Min själ skall berömma sig av Herren, de ödmjuka skall höra det och glädja sig. Lova med mig Herren, låt oss med varandra upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig. De som skådar upp till honom strålar av fröjd, och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel. Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom. Frukta Herren, ni hans heliga, ty de som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar, men de som söker Herren har inte brist på något gott. Kom, barn, hör mig, jag skall lära er Herrens fruktan. Är du en man som älskar livet och önskar se goda dagar? Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och sträva efter den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda, han vill utrota minnet av dem från jorden. När de rättfärdiga ropar, då hör Herren och räddar dem ur all deras nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem skall sönderslås. Den ogudaktige skall dödas av olycka, och de som hatar den rättfärdige skall stå med skuld. Men sina tjänares själar befriar Herren, och ingen skall stå med skuld, som tar sin tillflykt till honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Sångare Amen.

Herre, Förbarma Dig! (3)

Välsigna!

Läsare Herre Jesu Kriste, genom Din allrarenaste Moders och alla ärevördiga och Gud hängivna fäders och alla heligas förböner, förbarma Dig över oss och fräls oss!

Sångare Amen

Alla Bevara, O Herre, vår heligaste fader, den ekumeniske patriarken Bartholomeus, vår ärevördige fader, biskop Pavlos, vår konung, vårt folk och alla ortodoxa kristna i många år!

Övers
./bearb. F. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten