.gudstjänsten

Alla själars lördag

(Lördagen före Domssöndagen)


Inledning
Psalm 103
Stora ektenin
Kathisma 18
Herre, jag har ropat…
Herre, jag har ropat till Dig, lyssna till mig; lyssna till min röst då jag nu ropar till dig. (LXX, Psalt. 140:1) Lyssna till mig, o Herre.
Må min bön stiga upp inför Dig såsom ett rökoffer,
Mina upplyfta händer såsom ett aftonoffer. (LXX, Psalt. 140:2).
Lyssna till mig o, Herre.

Sex stichirer: tre till martyrerna i veckans ton (2. tonen 2007) och sedan enligt nedan: 

TON 2


Utan att önska sig någon jordisk lycka, förlänades de segerrika martyrerna himmelska välsignelser, och de har blivit änglarnas medinvånare. För deras böners skull, Herre, var oss nådig och fräls oss.

Tack vare de heliga martyrernas förböner för oss och tack vare deras lovsånger till Kristus, är alla missgärningar borttagna och mänskligheten är frälst i tro.

Martyrernas skara stod emot tyrannerna och sade: Vi är de högsta härskarnas krigare; även om ni kastar oss i eld och plåga, skall vi inte förneka Treenighetens makt.

Anslutande vers: 
Ty hos Herren är nåd, och mycken förlossning är hos honom. Och han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar (Ps. 130:7-8).

Ni troende, när vi i dag med namn minns alla sedan tidernas begynnelse döda,/ som i tro har levt ett fromt liv,/ låt oss med lovpsalmer prisa Herren, Frälsaren/ och låt oss andäktigt bedja,/ att Han i domens stund/ då han kommer för att döma hela världen,/ må förläna dem att inför Honom, vår Gud ge ett gott svar,/ och förläna dem att med glädje komma och ställa sig vid Hans högra sida/ för att räknas till de rättfärdiga och heliga människornas ljusa skara/ i vilken de blir värdiga att få del av Ditt himmelska rike.

Med Ditt blod, o Frälsare. Har Du friköpt den dödliga människan, med Din död har Du befriat oss från den bittra döden och med Din uppståndelse har Du gett oss ett evigt liv. Herre, giv alla dem vila som har somnat in i gudaktighet, oavsett om de somnat in i vildmark eller stad, till sjöss eller på land, ja på alla platser, prinsar, präster och biskopar, munkar och gifta människor, oavsett ålder och släkt samt räkna dem till dem som är värdiga Ditt himmelska rike.

Tack vare Din uppståndelse från de döda, o Kristus, härskar inte döden längre över dem som dör i tro. Därför beder vi innerligt: giv alla Dina tjänare ro i Dina gårdar och i Abrahams sköte, alla som från Adam intill denna dag i renhet har tillbett Dig, våra fäder och bröder, vänner och bekanta, alla som på olika sätt har framburit Dig de troendes tjänst i detta livet och som nu har gått för att vistas hos Dig, O Gud; och räkna dem värdiga Ditt himmelska rike.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

TON 8

Jag gråter och klagar var gång jag tänker på döden/ och när jag ser vår skönhet, skapad till Guds avbild/ formlös, ärelös och till kroppen förstörd ligga i graven./ Vilket ofattbart under! Vilken hemlighet är icke detta, vad har hänt med oss?/ Hur har det gått till när vi hamnat under förgängelsen makt?/ Hur har vi kunnat gå i ok med döden?/ - I sanning, såsom det är skrivet, så har Gud befallt,/ Han som skänker de bortgångna vilan.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Därefter Theotokion (Dogmatikon) i veckotonen enligt Oktoechos, inget intåg (om icke Menaion föreskriver), O Jesu Kriste Glädjens ljus

Prokimen 8. tonen
Präst: Halleluja, halleluja, halleluja
Kör: Halleluja, halleluja, halleluja
Präst: Salig är den Du utväljer och låter komma till Dig, Herre!
Kör: Halleluja, halleluja, halleluja
Präst: Deras åminnelse skall vara från släkte till släkte.
Kör: Halleluja, halleluja, halleluja

Aposticha: en stichir till martyrerna och två för de döda (hl Johannes av Damaskos), allt i veckans ton och mellan dem insättes samma verser som i prokimen, alltså: salig är den…samt: deras åminnelse skall vara…

TON 2


Martyrerna

Stor är den ära som ni har fått för er tro, o martyrer. Ty genom era lidanden segrade ni över fienden; och efter döden har ni som läkare av kropp och själ drivit ut onda andar och bringat bot till de sjuka. Bed inför Herren att våra själar må givas nåd.

De döda

Såsom blomstren vissnar och drömmar far förbi, så skall varje människas kött upplösas i döden. Vid ljudet av en trumpet skall alla döda såsom vid en jordbävning uppstå för att möta Dig, Kristus vår Gud. Giv, Herre, alla Dina tjänare som Du tagit ifrån oss att de skall få vistas i de heligas hyddor.

Ve mig! Hur stor skall icke den strid vara som själen erfar när hon lämnar kroppen! Ve mig! Hur många tårar skall hon icke fälla utan att någon förbarmar sig över henne. Förgäves anropar hon änglarna, förgäves sträcker hon ut sina händer till människor, hon finner ingen hjälp. Därför, mina älskade bröder, när vi betänker hur kort livet är, låt oss bedja Kristus om vila för de bortgångna och om stor nåd för våra själar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

TON 6

Genom Din skapande befallning har jag blivit till och fått mitt vara:/ ty när Du ville sammanställa mig till en levande varelse av den osynliga och synliga naturen,/ har Du format min kropp av jord, men min själ har Du gett mig genom att gudomligt och livgivande andas in i mig./ Därför, O Kristus, led Dina tjänare till vilan i de levandes land och i de rättfärdigas boningar.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Theotokion

O Kristus, Genom förbönerna från henne som födde Dig,/ genom Din förelöpares, apostlarnas, profeternas, överherdarnas, de helgande fädernas, de rättfärdigas/ samt alla heliga människors förböner,/ led Dina avsomnade tjänare till vila!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

APOLYTIKON (Dagens troparion)

O, Du ende Skapare, som med Din vishets djup uträttar allt i Din människokärlek, och giver alla vad de behöver, Du, O Herre, led Dina tjänares själar till vila, ty till Dig har de satt sitt hopp, till Dig, vår Skapare, Danare och vår Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

ty till Dig har de satt sitt hopp, till Dig, vår Skapare, Danare och vår Gud.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Efter aftongudstjänsten, I narthex minnesgudstjänst för de döda, kanon för de döda I veckans ton   

Översättning: f. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten