.gudstjänsten

Akathistos till den ljuvaste Jesus1. Kontakion
8. tonen


De himmelska krafternas segerrike härförare och Herre, Du helvetets besegrare!
Befriad från en evig död
frambär jag, Din tjänare, tacksägelse och lovsång till Dig som har skapat mig.
Och Du, som är outsägligt barmhärtig,
befria mig från all nöd och oro,
när jag nu ropar till Dig:
Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

1. Ikos

Änglarnas Skapare och de himmelska krafternas Herre! Öppna mina oförstående sinnen
och lös min tunga till att tacka
Ditt allrarenaste namn,
liksom Du fordom öppnade
den döves öron
och lossade hans stela tunga,
så att jag må anropa Dig om hjälp
genom att säga:
Ljuvaste Jesus, änglarnas förundran;
kraftfullaste Jesus, förfädernas frälsning.
Mildaste Jesus, patriarkernas lov;
ärofullaste Jesus, härskarnas styrka.

Ljuvaste Jesus, martyrernas kraft.
Stillsammaste Jesus, eremiternas glädje;
nåderikaste Jesus, prästernas Ijuvlighet.
Barmhärtigaste Jesus, de fastandes stöd 1 deras självförnekelse; ljuvaste Jesus, de frommas glädje.
Ädlaste Jesus, de jungfruligas renhet;
evige Jesus, syndarnas frälsning.
Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

2. Kontakion

Såsom Du, 0 Herre, var den bittert gråtande änkan nådig, och uppväckte hennes son från de döda
- när de bar honom till graven -,
förbarma Dig även över mig,
o Du som älskar oss människor,
och uppväck min själ som synden dödat,
men som nu ropar till Dig: Halleluja.

2. Ikos

Eftersom Filippus ville förstå
det som inte kan förstås,
sade han:
“Herre visa oss Fadern.”
Men Du svarade honom: “Så länge
har du varit tillsammans med mig.
Har du ännu inte kunnat fatta,
att Fadern är i mig och jag i Fadern?”

i fruktan till Dig:
Jesus, Du evige Gud;
Jesus, Du mäktige Konung.
Jesus, Du långmodige Herre;
Jesus, Du nådige Frälsare.
Jesus, min gode beskyddare;
Jesus, rena mig från mina synder.
Jesus, tag bort mina överträdelser;
Jesus, förlåt mig min falskhet.
Jesus, mitt hopp, förkasta mig inte;
Jesus, min hjälpare, förskjut mig inte.
Jesus, min Skapare, glöm mig inte;
Jesus, min herde, låt mig inte förgås.
Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

3. Kontakion

Jesus, Du som klädde apostlarna i Jerusalem med kraft ifrån höjden,
kläd även mig med Din helige Andes eld, mig som är naken i allt vad gäller goda gärningar, och låt mig av kärlek sjunga till Dig: Halleluja.

3. Ikos

Jesus, du som är rik på barmhärtighet,
kallade till Dig publikaner, syndare och otroende. Förakta inte mig, som är dem lik,
utan tag emot denna hymn som myrha
Jesus, oövervinnelig i kraft;

Jesus, klarast i skönhet;
Jesus, outsäglig i kärlek.
Jesus, levande Guds Son;
Jesus, förbarma Dig över mig, syndaren.
Jesus, hör mig, som är avlad i laglöshet;
Jesus, rena mig, som är född i synd.
Jesus, undervisa mig, om är oduglig;
Jesus, upplys mig, som är i mörker.
Jesus, rena mig, som är oren;
Jesus, för mig tillbaka från den förlorades vägar.
Jesus, Guds Son, förbarma dig över mig.

4. Kontakion

Besegrad av tvivlets stormar
började Petrus sjunka, men då han såg Dig, o Jesus,
gå på vattnet i kroppslig gestalt,
kände Han igen Dig som sann Gud
och efter att ha gripit Din frälsande hand sade han: Halleluja.

4. Ikos

När den blinde hörde Dig, o Herre, vandra förbi ropade han:
“Jesus, Davids Son, förbarma Dig över mig!” och Du öppnade hans ögon efter att ha kallat honom till Dig. Upplys nu i Din barmhärtighet även mitt hjärtas andliga ögon när jag ropar till Dig och säger:
Jesus, Du som skapat dem som bor därovan;
Jesus, Du som återlöst dem som bor här nere.
Jesus, Du som besegrat dem som är under jorden;
Jesus, Du som pryder hela skapelsen.

Jesus, Du som upplyser mitt förstånd.
Jesus, mitt hjärtas glädje;
Jesus, min kropps hälsa.
Jesus, min Frälsare, fräls mig;
Jesus, mitt ljus, upplys mig.
Jesus, befria mig från alla plågor;
Jesus, fräls mig som är duglig.
Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

5. Kontakion

Jesus, såsom Du en gång återlöste oss från lagens förbannelse med Ditt gudomliga blod, befria oss nu från det nät, i vilket ormen har lindat oss genom våra köttsliga lidelser, orena åtrå och onda sorglöshet, oss alla som här ropar till Dig: Halleluja.

5. Ikos

När judarnas barn såg i mänsklig gestalt den som med sin hand skapat människan, och när de kände igen Honom som sin Herre skyndade de att med palmkvistar i händerna ära Honom ropande:
“Hosianna”. Men vi frambär en hymn till Dig sägande:
Jesus, sann Gud;
Jesus, Davids Son.
Jesus, ärorikaste Konung;
Jesus, oskyldiga Lamm.
Jesus, den sällsammaste herden;
Jesus, min barndoms beskyddare.
Jesus, min ungdoms ledare;
Jesus, min ålderdoms ära.
Jesus, mitt hopp i döden;

Jesus, min tröst vid Din dom;
Jesus, min längtan, låt mig inte komma på skam den stunden.
Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

6. Kontakion

Du uppfyllde de av Guds Ande ledda förkunnares profetior och budskap när Du uppenbarade Dig, 0 Jesus, på jorden och bodde bland oss människor, trots att Du själv icke är av tid och rum; Du tog också på Dig vår smärta, och vi, som blivit helade genom Dina sår, har lärt oss att sjunga: Halleluja.

6. Ikos

Din sannings ljus upplyste världen, och frestarens förvillelse förjagades, ty avgudarna föll ner på marken utan att kunna stå emot Din kraft, o Du vår Frälsare, men vi, som undfått frälsningen, ropar till Dig:
Jesus, Du fullkomliga sanning som driver bort förvillelsen; Jesus, Du sanna ljus, som är högre än allt annat ljus.
Jesus, Du vår konung, som besegrar alla makter;
Jesus, vår Gud, som förblir barmhärtig.
Jesus, Du livets bröd, mätta mig hungrande;
Jesus, kunskapens källa, ge mig törstande att dricka.
Jesus, Du glädjens klädnad, kläd mig fördömde;
Jesus, Du glädjens klädnad, kläd mig odugliga.
Jesus, Du som ger åt dem som beder, ge mig tårar över mina synder;
Jesus, Du sökarnas fynd, finn Du min själ.
Jesus, Du som öppnar för dem som klappar, öppna mitt arma

Jesus, syndares återlösare, rena mig från mina brott. Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

7. Kontakion

Du ville uppenbara den av evighet fördolda hemligheten och Du fördes därför bort, o Jesus, som ett får för att slaktas, och Du var tyst som ett lamm inför dess klippare. Som Gud uppstod Du från det döda och uppsteg till himmelen och upphöjde även oss som ropar: Halleluja.

7. lkos

När Han föddes uppenbarade Skaparen sig själv såsom ett förunderligt väsen: Han blev kött utan avlelse, av Jungfrun, han stod upp ur graven utan att krossa sigillet och han kom till apostlarna trots att dörrarna var låsta. Därför är förundras vi och sjunger:
Jesus, Du ofattbara Ord;
Jesus, Du outgrundliga Ord.
Jesus, Du ouppnåeliga kraft;
Jesus, Du för mänskligt förnuft dolda vishet.
Jesus, Du gudomlighet utan gestalt;
Jesus, Du obeskrivliga herradöme;
Jesus, Du oövervinnerliga härskarmakt;
Jesus, Du som regerar utan ände.
Jesus, Du högsta makt;
Jesus, Du eviga välde.
Jesus, min Skapare, var mig nådig;
Jesus, min Frälsare, fräls mig.
Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

8. Kontakion

Då vi nu sett att Gud blivit människa på ett förunderligt sätt, låt oss vända oss bort från världens fåfänga och må vårt nous[1] riktas mot det som är gudligt, ty därför har Gud kommit till vår jord, att Han måtte upphöja oss till himmelen, oss som ropar: Halleluja.

8. Ikos

Medan Han av fri vilja led för vår skull, steg den outgrundlige
Herren till fullo ner, utan att på något sätt lämna sitt upphöjda
rum. Genom sin död dödade Han vår död och genom sin
uppståndelse gav Han oss livet, oss som sjunger:
Jesus, Du hjärtats ljuvlighet;
Jesus, Du kroppens kraft.
Jesus, Du själens ljus;
Jesus, Du tankens klarhet.
Jesus, Du samvetets glädje;
Jesus, Du vårt fasta hopp.
Jesus, Du påminnelsen om evigheten;
Jesus, Du höga lovsång.
Jesus, min högsta ära;
Jesus min längtan, förskjut mig inte.
Jesus, min herde, återfinn mig som gått vilse;
Jesus, min Frälsare, fräls mig.
Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

9. Kontakion

Alla änglaväsen upphöjer oavbrutet Ditt allraheligaste namn i  himmelen, o Jesus, medan de ropar "Helig, helig, helig", medan vi syndare på jorden med förgängliga läppar ropar: Halleluja. himmelen, o Jesus, medan de ropar "Helig, helig, helig", medan vi syndare på jorden med förgängliga läppar ropar: Halleluja.

9. Ikos

De mångordiga valtalarna ser vi förstummade såsom fiskar när de
försöker tala om Dig, o Jesus, vår Frälsare, ty de kan inte förklara,
hur Du, oföränderlige Gud, även är fullkomlig människa. Men vi,
som i tro förundras över detta, ropar:
Jesus, Du evige Gud;
Jesus, Du konungarnas Konung.
Jesus, Du härskarnas härskare;
Jesus, Du domare över levande och döda.
Jesus, Du hopp för dem som saknar hopp;
Jesus, Du de gråtandes tröst.
Jesus, Du de fattigas ära;
Jesus, döm mig inte efter mina gärningar.
Jesus, rena mig efter Din nåd;
Jesus, tag ifrån mig min sorglöshet.
Jesus, upplys mitt hjärtas tankar;
Jesus, giv mig tanke på döden.
Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

10. Kontakion

Då Du, morgonens klaraste gryning 1 öst, ville frälsa världen, kom Du till vår naturs mörka väst och ödmjukade Dig ända till döden. Därför är också Ditt namn upphöjt över alla namn, och alla släkten, både dem som är i himmelen och dem som är på jorden, hör Du sjunga: Halleluja.

10. Ikos

Evige Konung, Kristus, Du sanne tröstare, rena oss från all
orenhet, såsom Du renade de tio spetälska, och hela oss såsom
Du helade publikanen Sackeus’ giriga själ, att vi med krossade
hjärtan må ropa till Dig om hjälp:
Jesus, Du oförgängliga skatt;
Jesus, Du oförstörbara rikedom.
Jesus, Du närande föda;
Jesus, Du vår outsinliga dryck.
Jesus, Du som klär de eländiga;
Jesus, Du änkors trygghet.
Jesus, de föräldralösas försvarare;
Jesus, de arbetandes hjälp.
Jesus, de resandes vägvisare;
Jesus, som leder dem som reser till havs.
Jesus, skyddshamn för dem som blivit överraskade av storm;
Jesus, lyft upp mig från mitt fall.
Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

11. Kontakion

Jag oduglige frambär med krossat hjärta en hymn till Dig och jag ropar till Dig som den kananeiska kvinnan: ”Jesus förbarma Dig över mig!” Jag har ingen dotter som är förfärligt plågad av en oren ande, men jag har en kropp, som brinner av begärelsens förskräckliga eld. Hela mig, när jag ropar till Dig: Halleluja.

11. Ikos

Paulus, som tidigare förföljde Dig, Ljuset för dem som vandrar okunnighetens mörker, fick erfara Guds vittnesbörds röst och kraften i den kraft och sin själs plötsliga omvändelse. Upplys även

Jesus, min allra maktigaste Konung;
Jesus, min mäktige Gud.
Jesus, min odödlige Herre;
Jesus, min ärorike Skapare.
Jesus, min bäste Lärare;
Jesus, min mest vaksamme Herde.
Jesus, min barmhärtigaste Herre;
Jesus, min nåderikaste Frälsare.
Jesus, upplys mina av begärelser förmörkade känslor;
Jesus, hela min av syndens bölder täckta kropp.
Jesus, rena mitt nous [2]från fåfängliga tankar;
Jesus, bevara mitt hjärta från onda begärelser.
Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

12. Kontakion

Giv mig Din nåd, 0 Jesus, försoningen för alla synder, och ta emot mig i min ånger, såsom Du tog emot Petrus som svikit Dig, och kalla mig, som är sorglös, till Dig, såsom Du kallade Paulus, som fordom förföljde Dig, och hör mig när jag ropar till Dig: Halleluja.

12. lkos

Med sånger lovar vi Ditt människoblivande, och vi frambär vårt tack, vi tror också med Tomas att Du är Herre och Gud, som sitter på tronen med Din Fader och att Du skall återkomma för att döma levande och döda. Låt mig då stå på Din högra sida, mig som ropar till Dig:
Jesus, Du evige Konung, förbarma Dig över mig;
Jesus, Du doftande blomma, fyll mig med Din vällukt.
Jesus, Du kärleks värme, värm mig;

Jesus, Du vita klädnad, pryd mig;
Jesus, Du dyrbara pärla, lys i mig.
Jesus, Du dyrbara ädelsten, stråla i mig;
Jesus, Du rättfärdighetens sol, upplys mig.
Jesus, Du heliga ljus, låt mig bli förklarad;
Jesus, befria min själ från min kropps sjukdomar.
Jesus, ryck mig från fiendens hand;
Jesus, fräls mig från den outsläckliga elden och från andra eviga
plågor.
Jesus, Guds Son, förbarma Dig över mig.

13. Kontakion

O ljuvaste och barmhärtigaste Jesus! Tag emot från oss denna obetydliga bön, såsom Du tog emot två skärvar av änkan, och bevara Din arvedel från synliga och osynliga fiender, från angrepp av främlingar, från sjukdom och hunger, all sorg och dödliga sår och befria oss från kommande plågor, oss alla som ropar till Dig: Halleluja, halleluja, halleluja.

(Denna kontakion läses tre gånger. Sedan läser man 1. ikos och 1. kontakion och följande böner eller en av dem.)

1. Bönen

Härskare och Herre, Jesus Kristus, vår Gud, Du som i tidernas fullbordan i Din outsägliga människokärlek blev människa genom den ständiga jungfrun Maria, vi, Dina tjänare, lovprisar Dig för Din frälsande försyn. Vi lovsjunger Dig, ty genom Dig har vi lärt känna Fadern, och vi tackar Dig i våra hymner, ty för Din skull kom den Helige Ande till världen. Vi böjer oss inför Din allrarenaste Moder, som var tjänarinna åt en så fruktansvärd hemlighets fullbordan. Vi lovprisar den änglakör som omger Dig och vi lovsjunger Din ära då vi dyrkar Dig. Vi prisar Din förelöpare Johannes salig, Honom som döpte Dig, o Herre. Vi ärar profeterna, som profeterade om Dig. Vi frambär de heliga apostlarna ära, vi firar martyrers högtider, vi ärar Dina präster, vi böjer oss inför Dina heliggörare och vi efterföljer alla Dina rättfärdiga.

Översättning: f. Benedikt[1] nous: själens högre del, ande, andens ögon, det inre intellektiva organet: där människan möter Gud. skådar Gud, smakar Gud, känner doft av Gud. Jfr metanoeite: omvänd er, dvs se till att nous blir friskt.

[2] Se not 1Tillbaka till Gudstjänsten