.gudstjänsten

Akathistos till den Förstkallade Andreas

Kontakion 1

 

Med en hymn hyllar vi, Andreas upplysaren, Kristi förstkallade apostel, Rysslands förkunnare, Särkilax välsignare, vår förebedjare och bärare av Guds Ande. Rörda ropar vi till honom, den förste av Kyrkans efterföljare som visar vägen till Kristus: Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel!

 

Ikos 1

 

Andreas, apostel – ängel och bärare av bebådelsen om Kristus, Lammet, som tar på sig världens synd – du är i himlarna i evigheternas evigheter. Lyssna där på vår hymn som vi levande stenar i Guds tempel frambär på samma plats, där din bild en gång fanns. Du som är rik på Guds nåd, ge oss ord av andakt när vi nu ropar till dig:

Gläd dig, lysande stjärna från staden Betsaida!

Gläd dig, jämställd broder till den högste Petrus!

Gläd dig, lärjunge till Johannes döparen!

Gläd dig, av Kristus själv kallad, före alla andra apostlar till en apostels tjänst!

Gläd dig, ty med glädje sade du till andra: ”Kom, ty då finner ni den efterlängtade Messias!”

Gläd dig, ty du leder oss till Honom!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel!

 

Kontakion 2

 

”Herre, var bor Du?” – frågade Andreas våra själars Frälsare och efter att tillbragt en dag med Honom älskade han Honom högt i hela sitt liv. Han ledde även sin äldste broder Petrus till Kristus. Så uppmanar du oförtröttligt även oss, dina unga bröder, att följa i dina fotspår och vi ropar till Gud: Halleluja!.

 

Ikos 2

 

Herren hittade dig, helige Andreas, på Galileiska sjön, där du och din broder kastade ut era nät. Herren såg hoppets och kärlekens lågor i dig. Han sade till er: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”. Du följde Kristus och fångar människor med Guds ord, så som med kastnät, och vi liksom alla andra som du fångat till vår frälsnings ropar:

 

Gläd dig, ty Gud själv gav dig läran som andligt fångar människor!

Gläd dig, du som i likhet med de andra apostlarna tvivlade ute på sjön men tog din tillflykt till Gud som härskar över vind och hav!

Gläd dig, du som fick ett fast hopp när du såg det underbara mättandet av fem tusen människor med fem kornbröd!

Gläd dig, du som av Gud fick en gåva att bota de sjuka och lidande!

Gläd dig, ty genom dig såg grekerna Kristus uppenbarad på himmelen!

Gläd dig, ty på Olivberget fick du kunskap om världens öde!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel.

 

Kontakion 3

 

Som en trofast vän till Kristus har du njutit av vandringarna och deltagit i måltiden på Olivberget. Tillsammans med alla andra apostlar såg du den Helige Ande sänka sig över Kristus som gett dig gåvan att se och känna igen människornas synder. Du har även fått den Helige Andes gåvor som kom som lågor över Sion. Alla folkstammar blev förvånade då du talade deras språk om Guds storhet, och de sjunger: Halleluja!

 

Ikos 3

 

I lydnad för Guds bud att förkunna Evangelium för alla, har du gått igenom många länder och städer, Andreas apostel, kalla människorna till Gudskunskapen och döp dem till Fadern och Sonen och den Helige Ande. Vi hoppas att vi tillsammans med dem skall få dopets välsignelse och vi lovprisar dig:

 

Gläd dig, du trogne budbärare av Guds liknelser!

Gläd dig, du klara förkunnare av evangeliets fullhet!

Gläd dig, du som gör Djävulens verk om intet!

Gläd dig, du den sanna fromhetens förebild!

Gläd dig, ty människor föds på nytt av ditt ord av vattnet och Anden!

Gläd dig, ty genom dig mottar de troende den odödlige måltidens nattvard!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel!

 

Kontakion 4

 

Guds kraft tog sin boning i dig, du förstkallade apostel, i den uppmanar du oss att lovprisa Guds ära och Guds styrka samt förankra hoppet i den Heliga Treenigheten. Bevara oss, som tillber en Enda Gud i tre hypostaser, inom trons gränser så att vi belysta av den Helige Andens välsignelse sjunger: Halleluja! 

 

Ikos 4

 

Du ledde din broder, Simon Petrus, till Kristus, du förstkallade, och med honom gick du som apostel först till Antiochia och sedan till Sinope. Där besegrade du demonernas regemente, befriade din följeslagare Matteus från fängelset och döpte fångarna. Du kysste broderligt Petrus och gick österut. Vi östkyrkans människor välsignar dig:

 

Gläd dig, Guds styrka som förjagar demonernas regemente och bryter ner  fängelser!

Gläd dig, du som tog på dig apostlaämbetets välsignelse som befriar oss från dödsrikets bojor!

Gläd dig, ty med dina vise broder delade du upp öst och väst för att förkunna Guds ord!

Gläd dig, ty genom under i staden Sinope avslöjade du otron!

Gläd dig, du som för Kristi skull blev slagen av gudsförnekarna!

Gläd dig, du som Kristus själv botade såren på!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel!

 

Kontakion 5

 

Två gånger återvände du till den heliga staden och firade Pingsten där tillsammans med de andra apostlarna. Två gånger lämnade du det heliga Sion för att till alla förkunna Kristus. Först var det med Kristi förtrogne vän Johannes, sedan med Simon Kananaios och Matteus. Du blev utvald som en apostel och gick genom hela Asien och Pontos där du förkunnade frälsningens ord som får oss att sjunga till Gud: Halleluja!

 

Ikos 5

 

Du drog kastnätet från Galileiska sjön till Svarta havet och förkunnade glädjebudskapet för hela kustområdet. Du kom till Skyternas land ställde upp Kristi kors, att hyllas som vår frälsning. Vi senare födda lyssnar till ditt glädjebudskap och minns dina hjältedåd och ropar till dig:

 

Gläd dig, ty du tämjde rövarna i Nicea och dödade den grymma draken!

Gläd dig, ty där upphöjde du det Heliga Korset, på den plats, där Johannes Döparen två gånger samlat de heliga fäderna!

Gläd dig, ty genom dig upplyste Kristi ljus Asien och Svarta havet!

Gläd dig, ty din stav öppnade Kaukasiens berg för Kristi ljus!

Gläd dig, ty med detta upplystes även mörkret runt Särkilax!

Gläd dig, ty genom det vattnades hela världen med livgivande vattenstrålar!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel!

 

Kontakion 6

 

Folkstammarna behärskades av lidelser, som av havets vatten, och de kände icke den sanne Gud: dem har du, apostel, lett till Kristi stilla tillflyktsort. Deras otroende hjärtan var som drivande båtar, vilka du befäste med den ortodoxa trons ankare. Så sjunger vi, barn av den ortodoxa tron, med tacksamt hjärta och tacksam mun till Gud: Halleluja!

 

Ikos 6

 

Tillsammans med de andra apostlarna frågade du på Olivberget din gudomliga Lärare: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta?” På Kievs berg förebådade du, den Helige Andes verk, platsen för den kommande äran . Och vi, som väntar på din välvilja anropar dig rörda:

 

Gläd dig, ty du bar Evangelii lag till oss från Sions berg!

Gläd dig, ty du skänkte välsignelsen till floden Jordan för vårt dops skull!

Gläd dig, ty du upphöjde vår frälsnings Kors på Kievs berg!

Gläd dig, ty där förutsade du med detta kommande rikliga utgjutelser av Guds nåd!

Gläd dig, ty du förutsade den stora stadens många kyrkor och till dig välsignades Särkilax kyrka!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel!

 

Kontakion 7

 

Idag pryds Kievs med många tempel och även vid Särkilax står vi troende som levande stenar, Guds tempel, uppfört i enlighet med din profetiska röst som förutsade det som ännu inte hänt, men skulle hända genom den Helige Ande. Kring den plats, där du profeterade, står den stora staden med guldkupolkyrkor som vittnar om sanningen i dina ord. Än i denna dag lovar du denna stad fred från din himmelska stol. Och vi, som vid Särkilax ser att dina heliga ord förverkligats i den stora staden och vid Torneälven, ropar till Gud: Halleluja!

 

Ikos 7

 

Heliga Olga lyste upp som vår frälsnings stjärna, hon tog Guds ljus från den förstkallade aposteln. Efter sig lämnade hon sitt barnbarn, sanningsfacklan Vladimir, som blev de nordliga ländernas, även Särkilax upplysare. Så som vi lyfter vår blick upp mot himmelen, du vise Andreas, vår frälsnings förste budbärare, höjer vi vår lovsång till dig:

 

Gläd dig, ty du skänkte Guds kunskaps ljus till heliga Olga - vår frälsnings stjärna!

Gläd dig, ty Guds rike öppnades för hennes tro!

Gläd dig, ty genom din välsignelse fick vi ljus från detta tecken!

Gläd dig, ty från den store fursten kom ljuset till oss enligt ditt apostoliska budskap!

Gläd dig, ty genom dig fick vårt jordiska rike del av himmelriket!

Gläd dig, ty Kievs floder, Dnjepr och Torne älv, vår dopfunt!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel!

 

Kontakion 8

 

De goda herdarna förkunnar minnet av dina gärningar i ärorika Kiev och i hela Rus, liksom i Särkilax, du vise apostel Andreas. Undergörarna Antonios och Theodosios sover, som vore de levande, oförgängliga djupt inne i sina grottor och de frambär pris och ära till dig i alla tider och för alla folk, ty till ett välsignat träd har du upphöjt korset även här vid Särkilax, som växer och bär för oss helighetens och fromhetens frukter. Vi, dina andliga fågelungar, lärde du att sjunga till Gud: Halleluja!

 

Ikos 8

 

Du var inte bara en frälsningens budbärare för hela Rus, Kristi apostel den förstkallade, utan för alla slaviska folk och de finsk-ugriska stammar som även bott vid Särkilax. Lik en fågel som samlar sina ungar under sina vingar har du fört oss till Kristus. Du har gått från fjärran land till de nordliga ländernas mörker, där du med din predikan sekler innan förberett upplysningen genom de visa lärarna Kyrillos och Methodios, liksom de karelska upplysarna. Genom våra upplysares läppar ropar vi till dig:

 

Gläd dig, du som välsignade de slaviska och finsk-ugriska folken!

Gläd dig, ty du berikade deras kloka ord med Guds ord!

Gläd dig, ty genom lydnaden för detta ord blev vi kyrkans barn!

Gläd dig, ty du förkunnade i slavernas land, där de första ryska skrifterna fanns och togs emot av den helige Kyrillos!

Gläd dig, ty du förkunnade Kristus, Guds vishet, genom Alfa och Omega – början och slutet!

Gläd dig, ty de gudomliga lärarna översatte hela skriften till det slaviska språket!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel!

 

Kontakion 9

 

Du var inte rädd för ödsliga Scythia, inte heller för de nordliga ländernas djup utan fortsatte även där dina apostlavandringar, du den förstkallade. Därifrån gick du till det forna Rom, huvudet för den hedniska världen. Dock lämnade du dessa avgudadyrkare och begav dig till den röda Bosporens kust. Där i staden Bysans, vilket blev det nya Rom och kristnas moder, befäste du din apostlatron. Därifrån blev hela Öst och Väst upplyst av trons ljus. Och därför ropar alla troende kyrkans barn tillsammans: Halleluja!

 

Ikos 9

 

”Moder Sion!” – utropar människan i psalmerna, ty människan föds där anligt. För oss är Kiev det nya Sion, och Särkilax dess dotter, ty hit kom välsignelsen och här gick Guds ljus upp för alla ifrån din tron, du förstkallade, som lade grunden i Bysans. Bestrålande av immateriellt ljus, ropar vi tacksamt till dig: 

Gläd dig, du som kom ned från berget Sion och upplyste det bergiga Kiev och Särkilax vid älven med himlarnas ljus!

Gläd dig, du som sände dit din andliga välsignelse!

Gläd dig, ty du grundade din apostoliska tron mitt i världen!

Gläd dig, ty du samlade de upplysta hedningarna under hägn av din tron i det nya Rom!

Gläd dig, ty du befäste ortodoxin i deras själar!

Gläd dig, ty du skiljer Öst från Västs mörker med denna tron!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel

 

Kontakion 10

 

När tiden för ditt avsomnande var inne, helige apostel, kom du till det forna achaiska Patra. Här blir du begraven, ty här tar ditt liv slut och du kommer genom ditt hjältedåd att förkunna den korsfäste Kristus – ”en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna”. För oss, kallade och frälsta, är Kristus Guds kraft och vishet, och vi lär oss sjunga till Gud: Halleluja!

 

Ikos 10

 

Med Guds namn botar du de sjuka överallt, du uppväcker de döda, förjagar demoner. Och du bekräftade din dödspredikan med under i Patra, Kristi apostel. Du ledde Antipas Lesvius till kunskap om sanningen när han hade drabbats av ett sår och du reste honom upp ur hans dödsläger. Alla såg i dig Guds styrka eftersom du krossade avgudarna och därför uppenbarade sig Gud för dig så som för Paulus i Korint. Han befallde dig att ta upp korset, förutsäga med detta dina lidanden för Kristi skull i Patra. Förundrade över din välsignelse, ropar vi andaktsfullt:

 

Gläd dig, allsmäktige Guds kraft!

Gläd dig, de många undrens mångfärgade rikedom!

Gläd dig, forna Patras upplysning och prydnad!

Gläd dig, för att du förvandlade otro till tro hos Lesvius!

Gläd dig, för att Gud uppenbarade sig för att kalla dig till stordåd på korset!

Gläd dig, ty sanningens krona är beredd åt dig!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel!

 

Kontakion 11

 

Kejsar Nero förföljde alla troende som en gång Herodes och tog livet av Paulus med svärd och korsfäste Petrus. Plågarens hand nådde också dig när den grymme Aigeates blev domare istället för den saktmodige Lesvius(?). Aigeates hade inte fördrag med sin broders dop men han blev mjukare efter det att hustrun botats och skickade dig till fängelset och dömde dig till korsfästelse. Fånge i ett grymt fängelse kände du dig som i ett ljust templet och profeterade att Stratokles skulle bli Patras biskop, och du lovsjöng Gud med alla troende i fängelset: Halleluja!

 

Ikos 11

 

När du såg korset resas på avrättningsplatsen där ska du korsfästas blev du inte rädd. Med din död förkunnade också du din kärlek till Kristus. Till Honom, som är frälsningens tecken, du utsträckte dina armar och ropade rörd:

 

Gläd Dig, Kristi kors, ty glatt står jag här och vet var min förtröstan finns!

Gläd Dig, Livgivande Kors, ty det når upp till himlarna och krossar portar!

Gläd Dig, vördade Kors, ty Du otg emot min Herre som en söt klase frukt som utgjuter frälsning!

Gläd Dig, Välsignande Kors, ty Du räddade rövaren och gav honom trosbekännelsens frukter! 

Gläd Dig, ty Du blev min glädjes uppfyllelse!

Gläd dig även du, helige martyr, ty du ristade in din Kristustro på korset!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel!

 

Kontakion 12

 

”Kom vittne till min glädje!” ropade du till verkställarna av Aigeates vilja – låt er vilja även ske på mig, korsfäst mig som ett lamm och offra mig till Skaparen”. Så talade han och kom upp på korset som på Himmelens tron och predikade Guds ord därifrån i tre dagar och tre nätter till alla stående kring korset. Detta gjorde han för att de inte skulle rädas döden om de bekände Herren Jesus. När ditt ansikte bestrålades av himmels ljus, då blev plågaren förfärad över detta och gav order att ta dig bort från korset. Men du ville inte undvika korsplågorna, helige martyr, utan ropade till Gud ända till din död: Halleluja!

 

Ikos 12

 

Vi lovprisar dina apostlagärningar, Andreas förstkallade, vi lovprisar din heliga död, genom den ärade du Guds Sons livgivande lidande. Vi ropar till dig med rörda hjärtan:

 

Gläd dig, Guds vän, ty du utstod lidandet på korset för Hans skull!

Gläd dig, trogne apostel, ty från korset förkunnade du det eviga livet!

Gläd dig, ty du bestrålades av himmelens ljus, som var som en himmelens blixt på den tiden!

Gläd dig, ty du lovade alla som bekänner Kristus Guds Son en ändå större välsignelse!

Gläd dig, Du apostoliska grund för det himmelska Jerusalem!

Gläd dig, ty du sitter på en av de tolv tronerna bland andra apostlar för att döma alla Israels barn!

Gläd dig, Andreas, Kristi förstkallade apostel!

 

Kontakion 13

 

Andreas, Kristi förstkallade apostel, se oss alla som lovprisande hyllar ditt ljusa minne. Ty du upphöjde korset på Kievs berg, välsigna oss alltid med detta frälsande tecken att vi må beskyddas av vår Herres och Frälsares Kors och åldras med heder, får Kristi nåd och förtjänar att med alla heliga glatt och oändligt sjunga till vår Gud och vår Frälsare: Halleluja!

 

Tillbaka till Gudstjänsten