.gudstjänsten

Aftongudstjänst 
förlåtelsens söndag

Ingen kathismaläsning

Ps 141 Herre jag ropar …

Med 10 stichira, 2 i veckotonen och 3 för dagen (i huvudsak text från Triodion) och 3 till dagens helgon

Anslutande vers:

Om Du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock, hos Dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta Dig. (Ps. 130:3-4)

Låt oss alla skynda att ödmjuka vårt kött med fastan, när vi nu tar den heliga Fastans kurs som Gud har gett oss; och låt oss med böner och tårar söka Herren och Frälsaren. Låt oss glömma allt vad ondska heter, låt oss ropa högt: Vi har syndat emot Dig, Kristus, vår Konung! Fräls oss, såsom Du fordom frälste nineviterna,/ och gör oss i Din barmhärtighet delaktiga av Ditt himmelska rike!

När jag begrundar mina gärningar, som är värda allt straff, förtvivlar jag om mig själv, o Herre. Ty se, jag har föraktat Dina dyrbara bud och slösat bort mitt liv som en förlorad son. Därför beder jag Dig: rena mig i botens vatten, genom bön och fasta låt Ditt ljus skina i mig, ty Du ensam är nådig; avsky mig icke, Du som i Din stora kärlek är allas välgörare.

Anslutande vers:

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, och jag hoppas på Hans ord. (Ps. 130:5)

Låt oss nu med ett ljust andligt sinne gå in i fastetiden,/ och låt oss vara redo att ta upp den andliga striden./ Låt oss rena vår själ,/ låt oss rensa vår kropp./ Såsom vi fastar från mat/ så må vi också fasta från och alla slags lidelser/. Låt oss i glädjas i Andens gärningar och vara uthålliga i kärlek för att så bli värdiga att följa Kristi vår Guds höga lidande/ och i stor andlig fröjd skåda Hans heliga påsk.

Tre stichirertill de heliga från Menaion.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Intåg med rökelsekar, såsom alla söndagar i fastan.

O Jesu Kriste, Glädjens ljus

Theotokion från Minea

Stora prokimen, 8. tonen

Denna brukas på Förlåtelsens söndag, på 2:a och 4:e söndagen i Fastan.
Se vidare Triodion


Fördölj icke ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd; skynda att svara mig (Ps. 69: 18-19, 30,33)

Anslutande vers:

Mig skall Din frälsning, o Gud, beskydda.
När de ödmjuka se det, skola de glädja sig.
I som söken Gud, edra hjärtan skola leva.


Prästen stänger här de vackra dörrarna.

Aposticha


Botstikhir i 4. tonen

Herre, nu har Din nåd lyst för oss, den har nu lyst för oss och kastat ljus över våra själar./ Se, nu är behaglig tid,/ nu är botgöringens tid./ Låt oss avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets rustning,/ för att vi efter vår seglats över fastans stora hav/ må nå vår Herres Jesu Kristi uppståndelse på tredje dagen, ty Han är våra själars frälsare.

Anslutande vers:

Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Ja, såsom tjänares ögon skåda på deras herres hand, såsom en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så skåda våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess han varder oss nådig.   (Ps 123:1-2)

Herre, nu har Din nåd lyst för oss, den har nu lyst för oss och kastat ljus över våra själar./ Se, nu är behaglig tid,/ nu är botgöringens tid./ Låt oss avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets rustning,/ för att vi efter vår seglats över fastans stora hav/ må nå vår Herres Jesu Kristi uppståndelse på tredje dagen, ty Han är våra själars frälsare.

Anslutande vers:

Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi äro rikligen mättade med förakt. Rikligen mättad är vår själ  med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. (Ps. 123: 3-4)

Stikhir till martyrerna:

Din ära, Kristus Gud,/ är stor i minnet av Dina heliga./ För deras förböner/ giv oss Din nåd från ovan!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Anslutande vers:

Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Ja, såsom tjänares ögon skåda på deras herres hand, såsom en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så skåda våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess han varder oss nådig.   (Ps 123:1-2)

Anslutande vers:

Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi äro rikligen mättade med förakt. Rikligen mättad är vår själ  med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. (Ps. 123: 3-4)

Theotokion enl kalendern eller följande:

Änglaskarorna lovsjunger dig,/ Guds moder, ty du har fött Honom som är Gud och som har sin boning med Fadern och Anden, Han som ur intet med sin vilja skapade änglarnas härskaror. Bed Honom, du Allrarenaste Härskarinna/, att Han må frälsa och upplysa de själar,/ som i sann tillbedjan lovsjunger Dig!

Enligt handbok

Gudaföderska, Jungfru, fröjda Dig Maria…Nedfall

Kristi ärevördige Döpare Johannes, ihåg kom oss alla så att vi räddas från våra överträdelser, ty du har givits nåden att bedja för oss. Nedfall

Ära vare Fadern …
Bed för oss ni heliga apostlar och alla helgon, på det att vi må befrias från faror och trångmål. Ty ni är våra förespråkare inför Frälsaren. Nedfallande.
Nu och alltid …
Din barmhärtighet är vårt beskydd o Gudaföderska. Förskjut inte våra böner i denna stund, utan rädda oss från alla faror du enda rena och välsignade. Inget nedfallande.

Läsare: Herre, förbarma Dig! (40 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Ärorikare än Kerubim och utan jämförelse mer prisad än Serafim, Du som utan att förtäras födde Gud, Ordet, Du som är Gudaföderska vi prisar Dig.

I Herrens namn, välsigna o fader!
    
Präst: Han som är, vare välsignad, Kristus vår Gud, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Sångare: Amen. Befäst o Gud, den heliga ortodoxa tron och de rättrogna kristna i evigheternas evigheter. Amen.

Läsare:
Himmelske Konung, led vårt lands regering, stärk vår tro, stilla vreden, giv vårt land fred, beskydda denna församling (detta kloster); led våra bortgångna fäder, bröder och systrar till rättfärdighetens hyddor; och mottag för Din godhet och människokärleks skull våra synders bekännelse och vår botgöring.

Präst: Efraim syrierns fastebön

Mitt livs Herre och Härskare! Giv mig icke lättjans, håglöshetens, maktlystnadens och tomordighetens ande.

(Bugning till golvet så att pannan vidrör det)

Men giv mig, Din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens ande.

(Bugning...)

Ja, Herre och Konung, giv mig att se mina synder och att icke döma min broder. Ty välsignad är Du i evigheternas evigheter. Amen.

(Bugning 12 gånger och efter varje gång: Gud, rena mig syndare!)
(Läses en gång till med en bugning i slutet.)


Präst:
Ära vare Dig, Kristus, vår Gud, vårt hopp! Ära vare Dig!

Sångare: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen. Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig! Välsigna!

Präst: Kristus, vår sanne Gud, må för sin allrarenaste Moders förböners skull och genom de ärorika okroppsliga krafternas försvar, för de ärorika och högt välsignade apostlarnas, (templets heliga och dagens heliga), de heliga rättfärdiga Herrens anfäders Joakim och Anna och alla heliga människors förböners skull, förbarma sig over oss och frälsa oss i sin godhet och människokärlek.

Sångare: Herre, förbarma Dig! (3ggr)

Prästen talar om vikten av förlåtelse i början av fastan och säger med bugning till golvet:

Välsigna mig, heliga fäder, bröder och systrar,
och förlåt mig syndare allt det varigenom jag
har syndat, i ord, gärning, tanke och alla mina känslor.

Församlingen bugar till golvet och läsaren säger:

Gud må förlåta dig, helige Fader. Förlåt också oss.

Prästen välsignar församlingen en och en medan man sjunger påskkanon.

Översättning: f. Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten